Práca z domu a Odporúčané postupy

      Comments Off on Práca z domu a Odporúčané postupy

Upozornenie v súvslosti s COVID19 (20.8.2020)

Nariadenie z 25.3.2020 na prácu z domu (home office) sa predlžuje za rovnakých pravidiel do 31.5.2020.
V prípade, že nebudú vyhlásené ďalšie mimoriadne pokyny krízového štábu,
od 1.6.2020 sa vráti režim práce ústavu do pôvodného stavu pred krízou.
Vedúci oddelení majú právomoc udeliť výnimku na predĺženie home office od 1.6.2020 na základe písomnej žiadosti zamestnanca z dôvodu rizikového veku, zdravotného stavu, dochádzania do práce, neotvorenia/zatvorenia škôlok a škôl, a pod.

Vážení vedúci oddelení,
na dnešnej porade ORR 25.3.2020 sme sa dohodli na nasledujúcich opatreniach na obdobie do 10.4.2020:

1/ ÚI SAV sa bude riadiť všeobecnými nariadeniami nadriadených orgánov (Vláda SR, NR SR, P SAV)

2/ Vedúcim výskumných oddelení sa odporúča umožniť svojim zamestnancom prácu z domu a to buď na základe žiadosti zamestnanca alebo príkazom vedúceho oddelenia. V prípade, že vedúci oddelenia nariadi/prikáže svojim zamestnancom prácu z domu, potrebuje od každého zamestnanca súhlas vyjadrený odpoveďou na mail vedúceho oddelenia. V opačnom prípade je zamestnanec, ktorý žiada o prácu z domu, povinný poslať vedúcemu oddelenia mail s touto žiadosťou. V každom prípade je potrebné konkrétne uviesť dni, počas ktorých bude zamestnanec pracovať z domu.

3/ Vedúci výskumných oddelení evidujú dochádzku prostredníctvom pracovných výkazov na dennej báze, tak ako v období od 16.3. do 27.3. Dôrazne vyzývam na používanie formulárov na google docs, ktorých linky Vám boli zaslané. Evidenciu dochádzky za predchádzajúci týždeň zasielajte vždy nasledujúci pondelok pani Rajčániovej mailom.

3/ Vedúci nevýskumných oddelení sú povinní zabezpečiť bezproblémový chod svojich oddelení a primeraným spôsobom evidovať dochádzku zamestnancov.

4/ Zamestnanci, ktorých charakter práce neumožňuje prácu z domu, požiadajú na základe dohody s vedúcim oddelenia o čerpanie riadnej dovolenky. Týka sa výskumných aj nevýskumných zamestnancov.

Všetky ostatné opatrenia zo 16.3.2020 ostávajú v platnosti.
https://www.ui.sav.sk/w/2020/03/16/praca-z-domu/

Pripomínam, že všetci vedúci oddelenia musia do konca mesiaca poslať evidenciu dochádzky za obdobie od 16.3. pani Rajčániovej.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu
a všetkým prajem veľa zdravia

Ivana Budinská

Riaditeľka ústavu, I. Budinská, po mimoriadnom rokovaní ORR v piatok 13.3.2020 zaviedla nasledujúce mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19:

1/ vedúci oddelení nariadia pre svojich zamestnancov prácu z domu na nasledujúce dva týždne (16.3. – 27.3.2020) s výnimkou nevyhnutných prípadov, kedy sa vyžaduje ich prítomnosť na pracovisku. Práca z domu musí byt zadaná konkrétne a jej výsledky musia byt skontrolovateľné. Zamestnancov, ktorí čerpajú alebo budú v tomto období PN, budú čerpať OČR alebo plánovanú dovolenku, sa práca z domu netýka.

2/ rušia sa všetky plánované stretnutia, semináre a ďalšie aktivity, pri ktorých sa stretáva viac ľudí. Pre tieto účely sa budú použivať telekonferenčné prostriedky.

3/ pracovné cesty do zahraničia ale aj v rámci Slovenska sa rušia až do odvolania. Rovnako sa ruší až do odvolania prijímanie návštev zo zahraničia. V prípade nutnosti ma prosím kontaktujte a dohodneme podmienky prijatia individuálne s ohľadom na aktuálnu situáciu.

4/ administratíva, ekonomický a hospodársky úsek budú fungovať v obmedzenom režime. Sekretariát riaditeľky bude v týždni od 16.3. do 21.3. 2020 zatvorený. V prípade potreby využívajte mailové kontakty na stránkach ÚI SAV.

5/ hlavná budova ÚI SAV v Bratislave bude fungovať v obmedzenom režime. V čase od 7.00 do 19.00 bude budova prístupná len pre zamestnancov a nájomníkov prostredníctvom vstupných kariet. V ostatnom čase bude budova zakódovaná. Upratovanie bude obmedzené na nevyhnutné hygienické úkony. Upratovať sa bude v ranných hodinách vstup do budovy, chodby a toalety. Kancelárie sa budú upratovať len na vyžiadanie – t.j. v prípade, že zamestnanec strávi nejaký čas na pracovisku, viditeľne označí svoju kanceláriu s uvedením dátumu, kedy ss v nej nachádzal a požiada tak o jej upratanie. Ostatné kancelárie sa, vzhľadom na nariadenú prácu z domu, nebudú upratovať.

6/ žiadam všetkých zamestnancov, aby neodkladne informovali svojich priamych nadriadených o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu (kontakty s infikovanými, cesty do zahraničia, resp. do oblastí s vyšším výskytom koronavírusu a pod.).

Tieto opatrenia majú preventívny charakter. Preto vyzývame všetkých zamestnancov na zodpovedný prístup a dodržiavanie všetkých vládou nariadených opatrení.

Riaditeľka ÚI SAV

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odporúčané postupy

Pre zahraničných doktorandov, ktorí sa aktuálne vrátili zo zahraničia, zriaďuje SAV karanténu v ubytovni na Royovej ulici (kontakt: royova@up.upsav.sk, Katarína Kmeťová, tel : 02/547 731 07).