Práca z domu a Odporúčané postupy

      Comments Off on Práca z domu a Odporúčané postupy

Vážení vedúci oddelení,
na dnešnej porade ORR 25.3.2020 sme sa dohodli na nasledujúcich opatreniach na obdobie do 10.4.2020:

1/ ÚI SAV sa bude riadiť všeobecnými nariadeniami nadriadených orgánov (Vláda SR, NR SR, P SAV)

2/ Vedúcim výskumných oddelení sa odporúča umožniť svojim zamestnancom prácu z domu a to buď na základe žiadosti zamestnanca alebo príkazom vedúceho oddelenia. V prípade, že vedúci oddelenia nariadi/prikáže svojim zamestnancom prácu z domu, potrebuje od každého zamestnanca súhlas vyjadrený odpoveďou na mail vedúceho oddelenia. V opačnom prípade je zamestnanec, ktorý žiada o prácu z domu, povinný poslať vedúcemu oddelenia mail s touto žiadosťou. V každom prípade je potrebné konkrétne uviesť dni, počas ktorých bude zamestnanec pracovať z domu.

3/ Vedúci výskumných oddelení evidujú dochádzku prostredníctvom pracovných výkazov na dennej báze, tak ako v období od 16.3. do 27.3. Dôrazne vyzývam na používanie formulárov na google docs, ktorých linky Vám boli zaslané. Evidenciu dochádzky za predchádzajúci týždeň zasielajte vždy nasledujúci pondelok pani Rajčániovej mailom.

3/ Vedúci nevýskumných oddelení sú povinní zabezpečiť bezproblémový chod svojich oddelení a primeraným spôsobom evidovať dochádzku zamestnancov.

4/ Zamestnanci, ktorých charakter práce neumožňuje prácu z domu, požiadajú na základe dohody s vedúcim oddelenia o čerpanie riadnej dovolenky. Týka sa výskumných aj nevýskumných zamestnancov.

Všetky ostatné opatrenia zo 16.3.2020 ostávajú v platnosti.
https://www.ui.sav.sk/w/2020/03/16/praca-z-domu/

Pripomínam, že všetci vedúci oddelenia musia do konca mesiaca poslať evidenciu dochádzky za obdobie od 16.3. pani Rajčániovej.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu
a všetkým prajem veľa zdravia

Ivana Budinská

Riaditeľka ústavu, I. Budinská, po mimoriadnom rokovaní ORR v piatok 13.3.2020 zaviedla nasledujúce mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19:

1/ vedúci oddelení nariadia pre svojich zamestnancov prácu z domu na nasledujúce dva týždne (16.3. – 27.3.2020) s výnimkou nevyhnutných prípadov, kedy sa vyžaduje ich prítomnosť na pracovisku. Práca z domu musí byt zadaná konkrétne a jej výsledky musia byt skontrolovateľné. Zamestnancov, ktorí čerpajú alebo budú v tomto období PN, budú čerpať OČR alebo plánovanú dovolenku, sa práca z domu netýka.

2/ rušia sa všetky plánované stretnutia, semináre a ďalšie aktivity, pri ktorých sa stretáva viac ľudí. Pre tieto účely sa budú použivať telekonferenčné prostriedky.

3/ pracovné cesty do zahraničia ale aj v rámci Slovenska sa rušia až do odvolania. Rovnako sa ruší až do odvolania prijímanie návštev zo zahraničia. V prípade nutnosti ma prosím kontaktujte a dohodneme podmienky prijatia individuálne s ohľadom na aktuálnu situáciu.

4/ administratíva, ekonomický a hospodársky úsek budú fungovať v obmedzenom režime. Sekretariát riaditeľky bude v týždni od 16.3. do 21.3. 2020 zatvorený. V prípade potreby využívajte mailové kontakty na stránkach ÚI SAV.

5/ hlavná budova ÚI SAV v Bratislave bude fungovať v obmedzenom režime. V čase od 7.00 do 19.00 bude budova prístupná len pre zamestnancov a nájomníkov prostredníctvom vstupných kariet. V ostatnom čase bude budova zakódovaná. Upratovanie bude obmedzené na nevyhnutné hygienické úkony. Upratovať sa bude v ranných hodinách vstup do budovy, chodby a toalety. Kancelárie sa budú upratovať len na vyžiadanie – t.j. v prípade, že zamestnanec strávi nejaký čas na pracovisku, viditeľne označí svoju kanceláriu s uvedením dátumu, kedy ss v nej nachádzal a požiada tak o jej upratanie. Ostatné kancelárie sa, vzhľadom na nariadenú prácu z domu, nebudú upratovať.

6/ žiadam všetkých zamestnancov, aby neodkladne informovali svojich priamych nadriadených o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu (kontakty s infikovanými, cesty do zahraničia, resp. do oblastí s vyšším výskytom koronavírusu a pod.).

Tieto opatrenia majú preventívny charakter. Preto vyzývame všetkých zamestnancov na zodpovedný prístup a dodržiavanie všetkých vládou nariadených opatrení.

Riaditeľka ÚI SAV

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odporúčané postupy

Pre zahraničných doktorandov, ktorí sa aktuálne vrátili zo zahraničia, zriaďuje SAV karanténu v ubytovni na Royovej ulici (kontakt: royova@up.upsav.sk, Katarína Kmeťová, tel : 02/547 731 07).