Prístup na register ponukového konania – v zmysle usmernenia MF SR k aplikácii novely zákona o správe majetku štátu: ponuky prebytočného (predaje) a dočasne prebytočného (prenájmy) hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu