Ostatné domáce projekty

Automatický prepis diktátu
Automatic transcription of dictate
Program:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Trvanie: 21.4.2009 – 20.4.2011

Anotácia: Predmetom projektu je výskum, vývoj a dodanie systému na automatický prepis diktátu pre sudcov MSSR.
Automatizované, hlasom ovládané telekomunikačné systémy a ich aplikácie
Automated, Voice Controlled Telecommunication Systems and their Applications
Program:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Trvanie: 1.1.2007 – 31.12.2009

Anotácia: Projekt je zameraný na aplikovaný výskum v oblasti rečových technológií pre telekomunikačné hlasom riadené systémy a aplikácie s potenciálnym dopadom na použitie výsledkov tohto výskumu aj v ďalších aplikačných oblastiach rečových technológií, ako je napr. automatická transkripcia reči, prehľadávanie rečových databáz, automatický jazykový preklad, dolovanie informácií a sémantický web a pod.
Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment (SeCriCom-MVTS)
Seamless Communication for Crisis Management
Program:
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Trvanie: 1.9.2008 – 31.12.2009

Anotácia: Podpora najmä na vykrytie nenárokovateľných výdajov ako je DPH výdajov príslušného projektu 7RP a na prilepšenie najmä cestovných výdajov.Nové pravidlá MVTS platné od roku 2010 neumožňujú financovať tento projekt, aj keď zlmuva MVTS platí až do 30.4.2010.
Inteligentný systém pre výuku jazykov s multimodálnymi funkciami spätnej väzby
Intelligent Language Tutoring System with Multimodal Feedback Functions
Program:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Trvanie: 1.11.2007 – 31.10.2009

Anotácia: Projekt má dofinancovať projekt agentúry EACEA Výuka cudzích jazykov podporovaná metódami rozpoznávania reči EURONOUNCE.
Nástroje pre získanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov
Program:
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Trvanie: 1.9.2004 – 31.3.2008

Neverbálne rečové gestá v slovenčine v multimodálnom a multikulturálnom kontexte
Nonverbal speech gestures in Slovak in multimodal and multicultural context
Program:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Trvanie: 9.10.2008 – 31.12.2009
Web stránka: http://ui.sav.sk/gestures/
Anotácia: Tento projekt MVTS má dofinancovať aktívnu účasť riešiteľov z UI SAV v projekte COST 2102. Predmetom projektu je výskum neverbálnych rečových giest.V správe za r.2010 tento projekt vykazujeme len ako ďalší finančný zdroj relevantného projektu 7RP, aj keď zmluva MVSTS pokračovala do 30.11.2010.
Podpora Interoperability pre MSP založená na ISU (Commius-MVTS)
COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs
Program:
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Trvanie: 1.2.2008 – 31.12.2009

Anotácia: Podpora najmä na vykrytie nenárokovateľných výdajov ako je DPH výdajov príslušného projektu 7RP a na prilepšenie najmä cestovných výdajov.Nové pravidlá MVTS platné od roku 2010 neumožňujú financovať tento projekt, aj keď zlmuva MVTS platí až do 31.01.2011.
Pokročilé dolovanie a integrácia dát pre Európu (ADMIRE-MVTS)
Advanced Data Mining and Integration Research for Europe
Program:
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Trvanie: 1.3.2008 – 31.12.2009

Anotácia: Podpora najmä na vykrytie nenárokovateľných výdajov ako je DPH výdajov príslušného projektu 7RP a na prilepšenie najmä cestovných výdajov.Nové pravidlá MVTS platné od roku 2010 už neumožňujú financovať tento projekt, aj keď zlmuva MVTS platí až do 28.02.2011.
Porovnávacia štúdia prozodických signálov v anglickom, španielskom a slovenskom jazyku
Cross-linguistic study of prosodic cues in English, Spanish, and Slovak
Program:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Trvanie: 1.1.2014 – 31.12.2015

Anotácia: Program: MADProjekt sa zaoberá porovnávaním prozodických javov v anglickom, španielskom a slovenskom jazyku.
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu III (EGEE-III-MVTS)
Enabling Grids for E-scienE III
Program:
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Trvanie: 1.5.2008 – 31.12.2009

Anotácia: Podpora najmä na vykrytie nenárokovateľných výdajov ako je DPH výdajov príslušného projektu 7RP a na prilepšenie najmä cestovných výdajov.V správe za r.2010 tento projekt vykazujeme len ako ďalší finančný zdroj relevantného projektu 7RP, aj keď zmluva MVSTS pokračovala do 30.4.2010.
Štúdia realizovateľnosti projektu „Automatický prepis pojednávaní“
Program:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Trvanie: 1.1.2008 – 31.12.2008