Iné medzinárodné projekty

Aktuálne riešené projekty:

Jazyk v ére človek-stroj
Language in the Human-Machine Era (LITHME)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sabo Róbert, PhD.
ID: CA19102
Doba trvania: 6.10.2020 - 5.10.2024
Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť
Fire in Earth System: Science & Society (FIRElinks)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: CA18135
Doba trvania: 1.6.2019 - 1.6.2023

Ukončené projekty:

3D vizualizácia priestorových údajov
3D Visualization of Spatial Data
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 53s07
Doba trvania: 1.1.2006 - 30.11.2007
Web stránka: http://ups.savba.sk/3dspatial/
Anotácia
Agentovo orientovaná diagnostika zložitých systémov
Agent Oriented Diagnostics of Complex Systems
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Anotácia
Hybrid Medical Complex Systems
Hybrid Medical Complex Systems (SK-RO)
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2012
Anotácia
Hybridné inteligentné modelovanie
Hybrid Intelligent Modeling
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2005 - 31.12.2007
Anotácia
Inteligentní agenti a aplikácie v informačných technológiách
Intelligent Agents and Information Technology Applications
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: projekt nemá číslo
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.12.2010
Anotácia
Modelovanie, simulácia a riadenie diskrétnych procesov
Modelling, simulation and control of discrete processes
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Dr.h.c Frankovič Baltazár, DrSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.12.2006
Modelovanie, simulácia a riadenie inteligentných výrobných systémov
Modelling, simulation and control problems of intelligent manufacturing systems
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Dr.h.c Frankovič Baltazár, DrSc.
ID: 8
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Modern Paradigms in the Field of Intelligent Systems
Nové prístupy v oblasti inteligentných systémov
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: -
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Anotácia
Moderné paradigmy v oblasti inteligentných systémov
Modern Paradigms in the Field of Intelligent Systems
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Moderné paradigmy v oblasti inteligentných systémov
Modern Paradigms in the Field of Intelligent Systems
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Návrh a simulácia mikrorobotických prístrojov
Design and simulation for micro robotic devices
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan, DrSc.
ID: Project No 605
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.12.2006
Anotácia
Návrh a testovateľnosť procesora a MDCT s nízkou spotrebou v technológii CMOS 90 nm
Design and testability of low power processor and MDCT algorithm in 90 nm CMOS technology
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fischerová Mária
ID: 23
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Anotácia
Návrh digitálnych systémov a ich testovateľnosť
Digital systems design and its testability
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fischerová Mária
ID: 24
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Anotácia
Návrh modelov strojového učenia pre vysoko-výkonné počítanie.
Development of machine learning models for high-performance computing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID:
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.12.2022
Návrh softvérových nástrojov pre analýzu a syntézu plánovačov pre počítanie v cloude
Development of software tools for analysis and synthesis of schedulers for cloud computing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID:
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019
Anotácia
Neverbálne rečové gestá v slovenčine v multimodálnom a multikulturálnom kontexte
Nonverbal speech gestures in Slovak in multimodal and multicultural context
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: COST 271/06
Doba trvania: 9.10.2008 - 30.11.2010
Web stránka: http://www.cost2102.eu/joomla/
Anotácia
Pokročilé metódy pre distribuované inteligentné a znalostne orientované riadenie
Advanced methods for distributed intelligent and knowledge oriented contro
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana, PhD.
ID:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Predpoved povodní pomocou počítania na gridových infraštruktúrach
Flood Forecasting Computed on Grid Infrastructures
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 981032
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.12.2006
Programming environment for adaptive development of high performance parallel software on heterogeneous platforms
Programming environment for adaptive development of high performance parallel software on heterogeneous platforms (MAD with s ISS NASU, Kyiv)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
-
RAilway Network of Excelence
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: SORO/JPD 3-094/2005/NP1-033, 13120200104
Doba trvania: 3.1.2007 - 31.12.2007
Anotácia
Simulácia správania pre asymetrické scenáre v urbanizáciách
European Urban Simulation for Asymmetric Scenarios (EUSAS)
Program: EDA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: A-0938-RT-GC
Doba trvania: 1.3.2010 - 31.8.2012
Anotácia
Systémy riadenia na základe znalostí a inteligentné systémy riadenia
Knowledge-Based and Intelligent Control Systems
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: 02-GRE
Doba trvania: 1.7.2001 - 30.6.2004
Širšie dopady a vyhodnocovanie scenárov nasadenia autonómnej a prepojenej dopravy
Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport (WISE-ACT)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: CA16222
Doba trvania: 1.3.2019 - 31.3.2022
Testovateľné a rekonfigurovateľné digitálne jadrá
Testable and Reconfigurable Digital Cores
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Gramatová Elena, CSc.
ID: 14
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.12.2007
Anotácia
Výskum elektrónových rezistov a príprava nanoštruktúr s využitím elektrónovej litografie vo výskume senzorov plynu
Study of electron beam resists and patterning of nano-structures by electron beam lithography for gas sensor applications
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
ID: JRP SAS-BAS 2015-2017
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Zvýšenie aplikovateľnosti prírodou inšpirovaných optimalizačných metód prepájaním teórie a praxe.
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana, PhD.
ID: CA 15140
Doba trvania: 9.3.2016 - 8.3.2020
Web stránka: http://imappnio.dcs.aber.ac.uk/
Anotácia

Aktuálne riešené projekty (anotácie):

Ukončené projekty (anotácie):

3D vizualizácia priestorových údajov
3D Visualization of Spatial Data
Anotácia: Projekt 3D vizualizácia priestorových dát voľne nadväzuje na projekt Medigrid, ktorého cieľom bolo vytvorenie systému webových služieb na spúšťanie simulácií environmentálnych katastrof a na projekt simulácie lesných požiarov na Slovensku. Cieľom projektu je použiť dáta a výstupy simulácií získané v rámci uvedených projektov na vytvorenie trojrozmerných modelov prírodných katastrof (povodní, lesných požiarov, erózie a zosuvov pôdy). Bola stanovená požiadavka, že modely majú byť zobraziteľné na bežnom PC a na zariadení virtuálnej reality (CAVE).
Agentovo orientovaná diagnostika zložitých systémov
Agent Oriented Diagnostics of Complex Systems
Anotácia: Diagnostika zložitých systémov, najmä však technologická diagnostika, je zavedená oblasť vedeckého a aplikovaného výskumu s preukázanou prítomnosťou v predpovedaní riadenia modernej výroby. Ako typicky interdisciplinárna oblasť diagnostika absorbuje a integruje výsledky radu rýchlo sa vyvíjajúcich oblastí vedeckého a aplikovaného výskumu - ako sú mechanika, dynamika fluida, teória riadenia, teória pravdepodobnosti, umelá inteligencia, senzorová technika, spracovanie signálu a pod. Vzniká významý záujem o nové inteligentné prístupy k diagnostike technologických systémov na báze agentov. Tieto techniky sa stávajú použiteľnými v predpovedaní porúch v systémoch a predchádzať im, čo šetrí značné finančné a technické zdroje. Účelom projektu je skúmať existujúci stav v tejto oblasti a syntetizovať nové metódy a algoritmy pre inteligentnú diagnostiku sofistikovaných technologických systémov.
Hybrid Medical Complex Systems
Hybrid Medical Complex Systems (SK-RO)
Anotácia: APVV COST SK-RO-0014-10
Hybridné inteligentné modelovanie
Hybrid Intelligent Modeling
Anotácia: Konfrontácia vzájomných postupov pri riešení problémov inteligentného riadenia systémov a ichkoordinácia pri riešení problémov modelovania, analýzy a syntézy znalostného a inteligentnéhoriadenia DEDS. Prínosom budú nové čiastkové výsledky dosiahnuté v oblasti hybridného modelovania systémov.
Inteligentní agenti a aplikácie v informačných technológiách
Intelligent Agents and Information Technology Applications
Anotácia: Inteligentní agenti, ich dôvera, priania, zámery a vzájomná spolupráca medzi nimi predstavujú rapídne sa vyvíjajúcu oblasť. Presto sú očakávané výsledky vo forme aplikácií v rozličných oblastiach vedy a informačných technológií. Projekt sa snaží prispieť v tomto smere.
Modern Paradigms in the Field of Intelligent Systems
Nové prístupy v oblasti inteligentných systémov
Anotácia: Cieľom projektu je skúmanie a analýza rôznych súčasných prístupov z oblasti umelej inteligencie a inteligentných systémov. V tomto zmysle je záujem obzvlášť o výskum metód dedukcie, uvažovania a rozhodovania v nedeterministických alebo vágnych podmienkach, na báze inteligentných systémov a ich rozšírení a modifikácií. Hlavný dôraz v tomto projekte bude kladený na najnovší výskum členov bulharského tímu s ohľadom na možnosti tvorby inteligentných prístupov k analýze. Výsledky teoretického výskumu budú aplikované vo forme návrhu vývoja existujúcich metód prediktívneho riadenia, čo prezentuje nové prístupy k menežmentu zložitých komerčných a výrobných systémov pracujúcich v podmienkach neurčitosti s dynamickými zmenami parametrov prostredia. Tie sú charakterizované nasledovnými črtami: vysoký stupeň rizika, paralelizmus, distribúcia, súťaženie o zdroje a pod. Riešenie takýchto aplikačných problémov si vyžaduje analýzu, syntézu a vývoj nových viacmodelových prístupov k prediktívnej diagnostike založenej na analytických a experimentálnych modeloch a používajúcej metódy z oblasti inteligentných systémov založených na znalostiach.
Návrh a simulácia mikrorobotických prístrojov
Design and simulation for micro robotic devices
Anotácia: Skúmanie a riešenie metód a prostriedkov pre návrh a simuláciu mikro-elektromechanických zariadení v robotike. predmetom rozpracovania sú nasledujúce problémy:- Metodika analýzy mikro-mechanických štruktúr. - Modelovanie a simulácia za účelom optimálneho návrhu s využitím multikriteriálnej optimalizácie.- Návrhy, riešenia a experimentálne overenia mikro-efektov (uchopovačov) pre vybrané aplikácie.
Návrh a testovateľnosť procesora a MDCT s nízkou spotrebou v technológii CMOS 90 nm
Design and testability of low power processor and MDCT algorithm in 90 nm CMOS technology
Anotácia: Projekt je zameraný na spoločný výskum v oblasti návrhu digitálnych obvodov z hľadiska ich testovateľnosti a nízkej spotreby v pokročilých výrobných technológiách. Cieľom sú dve číslicové jadrá IP (Intellectual Property) navrhnuté v technológii 90nm CMOS, jedno implementuje algoritmus MDCT pre systémy DSP a druhé je procesor pre aplikácie s nízkym príkonom. Optimalizácia návrhu jadra MDCT týkajúca sa nízkej spotreby a vysokého výkonu sa zakladá na využití nízkopríkonových návrhových metodológií v technológiách DSM. Vývoj a implementácia testovacích metodológií pre navrhnutý procesor je podmienená jeho štruktúrou a funkčnými jednotkami.
Návrh digitálnych systémov a ich testovateľnosť
Digital systems design and its testability
Anotácia: Projekt je zameraný na spoločný výskum v oblasti návrhu a testovania číslicových obvodov, pričom budú použité progresívne metódy a postupy testovateľnosti pre ich integráciu do rekonfigurovatelnej architektúry systému na čipe. Cieľom projektu je vytvoriť metodiku pre návrh vhodného hardvérového generovania testov zameraného na defekty závislé od reálnej technológie CMOS. Navrhnuté metódy a postupy sa využijú vo vzdelávacom procese na univerzitách.Efektívnosť testovacích postupov je hodnotená pokrytím porúch, preto metódy testovateľnosti budú zamerané na pokrytie čo najväčšieho počtu defektov v závislosti od analýzy defektov vybranej technológie CMOS.
Návrh softvérových nástrojov pre analýzu a syntézu plánovačov pre počítanie v cloude
Development of software tools for analysis and synthesis of schedulers for cloud computing
Anotácia: Moderné vedecké úlohy potrebujú veľké množstvo výpočtových zdrojov, a preto ich optimalizácia vo viacprocesorovom prostredí je veľmi dôležitý problém. V projekte sa zameriame na cloudové systémy, čo je jedna z najnovších a najvýznamnejších oblastí vysokovýkonného počítania. Jednou z hlavných čŕt cloudového počítania je vysoká heterogénnosť. Je bežné mať jeden fyzický server, na ktorom sa vykonáva mnoho simulácií od rôznych používateľov, ktorí medzi sebou súťažia o zdroje. Vo väčšine prípadov, najmä vo verejnom cloude, používateľ nie je schopný ovplyvniť distribúciu zdrojov. Neefektívnosť a chybovosť alokačných algoritmov môže spôsobiť výrazné zvýšenie času potrebného na spracovanie danej úlohy, preto jedným z kľúčových prvkov cloudového počítania sú efektívne algoritmy, umožňujúce flexibilné a stabilné prideľovanie zdrojov. Hlavný problém, ktorému čelia, je nespravodlivý a nerovnomerný prístup k zdrojom. Používatelia a ich úlohy sú rôznorodé, a tak sa z používateľa stáva agent, ktorý sa snaží zvýšiť svoj podiel zdrojov. Toto môže viesť k neefektívnosti daného systému, preto sú kľúčovým prvkom cloudového počítania efektívne algoritmy pre distribúciu zaťaženia - plánovacie a vyjednávacie služby poskytujúce zdroje používateľom systému. Hlavná myšlienka projektu je aplikovať prístupy z teórie hier na problém plánovania a prideľovania výpočtových zdrojov dynamického heterogénneho prostredia, v ktorom jednotliví používatelia súťažia o výpočtové zdroje. Následne sa chceme zamerať na optimalizáciu prístupu k výpočtovým zdrojom, ktorá bude rešpektovať požiadavky koncových používateľov. Túto úlohu budeme modelovať ako optimalizáciu s viacerými kritériami. Každé kritérium bude mať pridelenú váhu, ktorá bude vyjadrovať jeho prioritu. Takýmto spôsobom bude možné prispôsobiť optimalizáciu potrebám koncových používateľov. Túto úlohu budeme riešiť tak, aby sme boli schopní podporovať rôznych poskytovateľov cloudových služieb. Tento projekt je pokračovaním predchádzajúcej spolupráce nášho ústavu v rámci výskumu adaptačných metód pre programovanie vysokovýkonných výpočtových zdrojov skladajúcich sa z heterogénnych viacprocesorových systémov.
Neverbálne rečové gestá v slovenčine v multimodálnom a multikulturálnom kontexte
Nonverbal speech gestures in Slovak in multimodal and multicultural context
Anotácia: Predmetom projektu je výskum neverbálnych rečových giest. V priebehu projektu sa má zistiť a zadefinovať základná sada takýchto nelexikálnych rečových prejavov v súčasnej hovorenej slovenčine. Tá sa má v spolupráci so zahraničnými partnermi skúmať vo vzťahu k iným modalitám (text, lexikálne rečové gestá, statické obrazové gestá a dynamické obrazové /video/ gestá ). Rovnako má výskum zahŕňať aj porovnávacie štúdie v multikulturálnom kontexte. Ako hlavné ciele sme definovali výskum vzťahu týchto giest v dvojici slovenčina-maďarčina (diametrálne rôzne jazyky, veľmi blízky kultúrny a historický kontext), a slovenčina-japončina (diametrálne rôzne kultúry).Očakávané výsledky budú jednak teoretického rázu s novým prínosom do oblasti znalostí o rečovej komunikácii, rečových giest v zvukovej podobe a ich vzťahu k textovej a obrazovej podobe, a do oblasti interkulturálneho výskumu v tejto oblasti.Prakticky budú tieto výsledky môcť byť uplatnené v expresívnej rečovej syntéze a rozpoznávaní expresívnej reči.
-
RAilway Network of Excelence
Anotácia: Vytvorenie siete excelentnosti železničného sektora bratislavského regiónu, ktorá sa bude v budúcnosti zúčastňovať na programoch podpory Európskej únie. Aktivita napĺňa globálny cieľ podpory rozvoja konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov (JPD BA Cieľ 3).
Simulácia správania pre asymetrické scenáre v urbanizáciách
European Urban Simulation for Asymmetric Scenarios (EUSAS)
Anotácia: European Defense Agency, JIP-FP Call 4
Testovateľné a rekonfigurovateľné digitálne jadrá
Testable and Reconfigurable Digital Cores
Anotácia: Projekt je zameraný na metódy samočinnej testovateľnosti digitálnych systémov a ich aplikovateľnosti na logické a pamäťové obvody. Téma projektu sa riešila na oboch pracoviskách výmenou doktorandov a mladých výskumných pracovníkov počas 3 rokov riešenia projektu.
Zvýšenie aplikovateľnosti prírodou inšpirovaných optimalizačných metód prepájaním teórie a praxe.
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice
Anotácia: Cieľom projektu je premostiť medzeru medzi teóriou a praxou a zvýšiť možnosti využitia prírodou inšpirovaných optimalizačných metód. Projekt sa snaží, aby boli teoretické poznatky dostupnejšie a využiteľnejšie a to vytvorením platformy, kde sa teoretici a praktici môžu stretávať a vymieňať si postrehy, nápady a potreby; vytvorením priamych direktív a zavedením praktickej podpory pre vývoj aplikácií založených na teoretických poznatkoch; rozvojom teoretických rámcov, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb praktických aplikácií; uskotočnením školení mladých výskumníkov v teórii prírodou inšpirovaných optimalizačných metód, ktoré budú jasne zamerané na prax; rozšírením účasti na prebiehajúcom výskume o tom, ako vytvoriť a používať takéto robustné optimalizačné metódy v rôznych aplikačných oblastiach.