Doktorandské štúdium na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied

Ústav informatiky SAV je na základe akreditácie externou vzdelávacou inštitúciou pre doktorandské štúdium v štúdijnom odbore “Aplikovaná informatika” 9.2.9 (dohoda s FIIT STU, prihlášku doktorand zasiela na prislušnú fakultu, ale svoju prácu bude vykonávať na externom školiacom pracovisku ÚI SAV).

Pre rok 2019/2020 sú na Ústave informatiky SAV vypísané nasledujúce témy:

študijný odbor 9.2.9 Aplikovaná informatika, študijný program Aplikovaná informatika
Téma: Školiteľ: Anotácia:
Nové metódy pre hromadný zber, agregáciu a spracovanie geograficky mapovaných dát v reálnom čase Balogh Z. (anotácia)
Efektívne algoritmy pre výpočet sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou (definované vo forme blokových transformácií) používaných v medzinárodných audio kódovacich štandartoch. Britaňák V. (anotácia)
Optimalizačné metódy inšpirované prírodou Budinská I. (anotácia)
Inteligentné prostredia a IoT Budinská I. (anotácia)
Paralelizácia počítačovej simulácie požiarov Glasa J. (anotácia)
Využitie vysokovýkonného počítania na modelovanie priebehu požiaru Glasa J. (anotácia)
Počítačové modelovanie prúdenia v diaľničnom tuneli v podmienkach požiaru Glasa J. (anotácia)
Distribuované spracovanie rozsiahlych dát Hluchý L. (anotácia)
Metódy umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnosti Hluchý L. (anotácia)
Hlboké neurónové siete pre aplikácie spracovania obrazu a počítačového videnia Malík P. (anotácia)
Aplikovanie soft computing-u pre komplexné riešenie Nguyen G. (anotácia)
Rozpoznávanie sentimentu v texte Nguyen G. (anotácia)
Robotická hlava firmy FURHAT Robotics, ako vstupno-výstupné zariadenie expresívneho hlasového asistenta v slovenčine Rusko M. (anotácia)
Automatická extrakcia informácií spracovaním prirodzeného jazyka Rusko M. (anotácia)
Hlboké neurónové siete v end-to-end rozpoznávaní reči Rusko M. (anotácia)
Automatické meranie stresu z hlasu Rusko M. (anotácia)
Vývoj, nasadenie a orchestrácia aplikácií v cloudovom počítaní Dinh Viet Tran (anotácia)

Prečo sa hlásiť na doktorandské štúdium na Ústav informatiky SAV:

 • Práca s modernými technológiami a prístup na výkonný výpočtový klaster Ústavu infomatiky SAV s výkonom vyše 700 výpočtových jadier.
 • Začlenenie sa do výskumných projektov na národnej a medzinárodnej úrovni.
 • Možnosť spolupodieľať sa na tvorbe zaujímavých aplikácií pre prax.
 • Medzinárodná mobilita, finančné krytie nákladov spojených s účasťou na zahraničných konferenciách.
 • Doktorandska stáž na zahraničných vedeckých inštitúciíách.
 • Možnosť ubytovania sa na Ubytovni SAV (v Devínskej Novej Vsi, 15 min. autobusom od ÚI SAV) v rekonštruovaných bytoch za výhodnú cenu (75€/mesiac).
 • Štipendium v akademickom roku 2019/2020
  a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej 675 € v čistom  (zodpovedá hrubej mzde 875 €) + možný príplatok v prípade práce na projektoch,
  b) po vykonaní minimovej skúšky najmenej 786 € v čistom (zodpovedá hrubej mzde 1030 €), + možný príplatok v prípade práce na projektoch.
 • Odmena za úspešné obhájenie dizertačnej práce.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • flexibilný pracovný čas (týždenný pracovný čas 37,5 hodiny),
 • ďalších 5 dní platenej dovolenky,
 • zvýhodnené preplácanie PN,
 • odmeny za publikačnú činnosť a koncoročné odmeny,
 • možnosť rekreácie v zariadeniach SAV (Kongresové centrum Smolenice, Kongresové centrum Academia Stará Lesná, Chata vo Vyhniach),
 • teambuldingové aktivity (Športový deň v Kongresovom centre v Smoleniciach).

Ak máte ďalšie otázky alebo by ste sa chceli uchádzať o prácu u nás, napíšte nám:

Študenti doktorandského štúdia akademický rok 2018/2019

Aplikovaná informatika
Doktorand: Školiteľ:
Ing. Ondrej Kachman Doc. Ing. L. Hluchý, CSc., konzultant špecialista: Ing. M. Baláž, PhD.
RNDr. Andrej Ridzik Doc. Ing. L. Hluchý, CSc., konzultant špecialista: Ing. M. Baláž, PhD.
Kybernetika
Doktorand: Školiteľ:
Ing. Kasanický Tomáš Ing. I. Budinská,PhD.
Ing. Juraj Pristach Ing. I. Budinská, PhD.

Anotácie jednotlivých tém:

Nové metódy pre hromadný zber, agregáciu a spracovanie geograficky mapovaných dát v reálnom čase
Školiteľ: Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Zamestnanec oddelenia: Paralelne a distribuované spracovanie informacií
Téma sa zameriava na výskum zberu geograficky mapovaných dát v úplne alebo čiastočne štruktúrovanej forme z veľkého počtu senzorov s použitím mobilných výpočtových zariadení ako napr. “smart” mobilných telefónov, “smart” hodiniek alebo jedno-doskových počítačov s GPS senzormi. Výskum sa môže týkať aj hromadného kontextovo-riadeného poskytovania informácií v reálnom čase, sémantického modelovania dát, priebežnej vizualizácie dynamicky agregovaných informácií, alebo návrhu inovatívnej distribuovanej architektúry pre spoľahlivý a bezpečný zber dát v reálnom čase prostredníctvom špecializovaných zberných bodov v sieti. Pri riešení problematiky je možnosť zapojiť sa do výskumných projektov v oblasti manažmentu krízových udalostí, alebo inteligentného riadenia dopravy.

(Späť na zoznam tém)

Efektívne algoritmy pre výpočet sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou (definované vo forme blokových transformácií) používaných v medzinárodných audio kódovacich štandardoch
Školiteľ: RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc
Zamestnanec oddelenia: Paralelné výpočtové metódy a algoritmy
Sústavy filtrov s perfektnou rekonštrukciou vyjadrené vo forme blokových transformácií sú základnými spracovávacími komponentami v medzinárodných kódovacích štandardoch ako MPEG-1/2 vrstva III známy ako MP3, MPEG-4 Advanced Audio Coding (AAC), MPEG-4 High Efficiency AAC (HE-AAC), MPEG-4 AAC Enhaced Low Delay (AAC-ELD), a audio kódovacích algoritmoch ako Sony ATRAC/ATRAC2/SDDS a Dolby Digital AC-3/Dolby Digital Plus. Modifikovaná diskrétna kosínusova/sínusova transformácia (MDCT/MDST), modulovaná prekryvná transformácia (MLT), modulovaná komplexná prekryvná transformácia (MCLT), a rôzne exponenciálne a reálne kosínusovo modulované QMF (Quadrature Mirror Filters) sústavy filtrov sú výpočtovo veľmi náročné, zvlášť pre veľkosti blokov 256, 512, 640, 1024, 1920, 2048 a 4096. Preto efektívne algoritmy v zmysle minimálne výpočtovej komplexity pre ich hardvérovú/softvérovu implementáciu v reálnom čase sú veľmi dôležité (hlavná motivácia výskumu).Téma zahrňuje nasledujúce výskumné podtémy, ktoré môžu byť skúmané samostatne (Matematické vlastnosti sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou v časovej a frekvenčnej oblasti.; Návrh a implementácia efektívnych algoritmov.; Maticové reprezentácie sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou.; Celočíselna aproximácia sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou.)

(Späť na zoznam tém)

Optimalizačné metódy inšpirované prírodou
Školiteľ: Ing. Ivana Budinská, PhD.
Zamestnanec oddelenia: Modelovanie a riadenie diskretnych procesov
Bio-inšpirované metódy patria do veľkej a rôznorodej skupiny algoritmov, ktoré sa často používajú v praxi na riešenie komplexných optimalizačných problémov, keď sa nedá použiť algoritmus špecifický pre daný problém. Téma je zameraná na výskum a vývoj algoritmov inšpirovaných prírodou pre riešenie jedno-parametrickej optimalizácie s viacerými rozhodovacími premennými a na vývoj algoritmov na riešenie viac-parametrickej optimalizácie a na modelovanie takýchto optimalizačných problémov. Takéto problémy sa vyskytujú v mnohých oblastiach vedy, techniky, ekonomiky a logistiky. Optimálne riešenie musí byť nájdené kompromisne medzi dvomi alebo viacerými protichodnými cieľmi optimalizácie. Pri práci sa budú využívať najmä nasledujúce metódy a algoritmy: Evolučné algoritmy, optimalizácia pomocou časticových rojov, mravčí algoritmus a strojové učenie.

(Späť na zoznam tém)

Inteligentné prostredia a IoT
Školiteľ: Ing. Ivana Budinská, PhD.
Zamestnanec oddelenia: Modelovanie a riadenie diskretnych procesov
Koncepcia inteligentných prostredí ponúka víziu spoločnosti s efektívnou znalostnou podporou služieb pre rôzne oblasti života. Inteligentné a intuitívne rozhrania obsiahnuté v okolitých objektoch a integrované v tzv. inteligentom prostredí sú schopné interagovať s agentami (ľudia, zariadenia, roboty, atď.) v prostredí s cieľom podporovať ich aktivity znalosťami získanými z prostredia. Inteligentné prostredie na druhej strane je ovplyvnené aktivitami agentov v prostredí a vzniká synergia medzi užívateľmi/agentami a prostredím. Téma je zameraná na identifikáciu smart prvkov (zariadení, spotrebičov) na základe ich správania sa a interakcií s inými smart prvkami v IoT. Analýza zaznamenaných vzorov správania sa jednotlivých komponentov bude východiskom pre tvorbu predpovedných modelov (predpoveď poruchy, opotrebovania, bezpečnostného rizika). Pri riešení sa budú využívať metódy umelej inteligencie.

(Späť na zoznam tém)

Paralelizácia počítačovej simulácie požiarov
Školiteľ: RNDr. Ján Glasa, CSc
Zamestnanec oddelenia: Paralelné výpočtové metódy a algoritmy
Pokrok počítačových systémov a informačných technológií umožnil vznik programových systémov schopných modelovať komplexné procesy súvisiace s požiarom. Takéto systémy už v súčasnosti dosahujú významnú mieru spoľahlivosti a vierohodnosti. Motiváciou výskumu je nedostatok poznatkov a skúseností s paralelizáciou výpočtu pri modelovaní požiarov v priestoroch väčších rozmerov. Výskum sa zameria na spôsoby paralelizácie, ktoré výpočet značne urýchľujú, ale ich vplyv na spoľahlivosť a presnosť nie je doposiaľ dostatočne preskúmaný. Očakávajú sa nové poznatky, ktoré budú aplikovateľné pri riešení praktických problémov. Výpočty sa budú realizovať na výkonnom klastri počítačov na ÚI SAV v Bratislave.

(Späť na zoznam tém)

Využitie vysokovýkonného počítania na modelovanie priebehu požiaru.
Školiteľ: RNDr. Ján Glasa, CSc
Konzultant: Ing. Lukáš Valášek, PhD.
Zamestnanci oddelenia: Paralelné výpočtové metódy a algoritmy
Vysokovýkonné počítačové systémy už v súčasnosti umožňujú riešiť niektoré praktické úlohy požiarnej bezpečnosti v priestoroch veľkých rozmerov. Paralelizácia výpočtu simulácie je v takýchto prípadoch nevyhnutnosťou. Cieľom výskumu je skúmať problémy súvisiace s paralelizáciou simulácie pomocou paralelného MPI modelu programového systému FDS na počítačových klastroch. Výskum sa zameria na efektívnosť a presnosť výpočtu. Napriek naliehavosti a zvýšenému dopytu po poznatkoch o priebehu požiarov nejestvuje ešte v odbornej literatúre veľa prác z tejto oblasti. Očakávajú sa nové poznatky aplikovateľné pri riešení praktických problémov. Výpočty sa budú realizovať na výkonnom klastri počítačov na ÚI SAV v Bratislave.

(Späť na zoznam tém)

Počítačové modelovanie prúdenia v diaľničnom tuneli v podmienkach požiaru
Školiteľ: RNDr. Ján Glasa, CSc
Konzultant: Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.
Zamestnanci oddelenia: Paralelné výpočtové metódy a algoritmy
Cestné tunely patria k významným súčastiam medzinárodných dopravných systémov, preto sa otázkam požiarnej bezpečnosti tunelov venuje zvýšená pozornosť. Výskum sa zameria na problémy súvisiace s počítačovým modelovaním prúdení v diaľničnom tuneli pomocou programového systému FDS, ktorý umožňuje realisticky modelovať a vizualizovať prúdenia vyvolané požiarom a simulovať činnosť bezpečnostných systémov ochrany tunela. Súčasťou výskumu budú aj otázky súvisiace s paralelnou realizáciou simulácie na klastri počítačov. Výpočty sa budú realizovať na výkonnom klastri počítačov na ÚI SAV v Bratislave.

(Späť na zoznam tém)

Distribuované spracovanie rozsiahlych dát.
Školiteľ: Doc. Ing. L. Hluchý, CSc.
Zamestnanec oddelenia: Paralelne a distribuované spracovanie informacií
V súčasnosti rapídne narastá objem heterogénnych dát z distribuovaných zdrojov, čím vznikajú výzvy pre extrahovanie z nich hodnotné znalosti. Takými aplikáciami môžu byť modelovanie, simulácia, rozpoznávanie obrazov, vizualizácia a podobne v rôznych oblastiach ako sú napr. biomedicína, astrofyzika, životné prostredie, aeronautika, automobilový priemysel, energetika, materiálové vedy. Vzhľadom na veľkosť dát, ktoré sú často označované ako veľké, resp. extrémne, je potrebné navrhnúť metodológiu, robustné metódy a nástroje pre extrémne škálovateľnú analytiku v súčinnosti s distribuovanými architektúrami pre zber a manažovanie obrovského množstva dát akými sú Cloud technológie a IoT. Dizertačný projekt bude zameraný na analýzu, návrh metodológie, metód a algoritmov pre spracovanie veľkých dát pre vybrané aplikácie, ktoré sú v súčasnosti riešené na ÚI SAV. Súčasťou dizertačného projektu bude aj výskum a vývoj vhodných nástrojov a služieb pre distribuované spracovanie metód a algoritmov.

(Späť na zoznam tém)

Metódy umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnosti
Školiteľ: Doc. Ing. L. Hluchý, CSc.
Zamestnanec oddelenia: Paralelne a distribuované spracovanie informacií
Väčšina súčasných prístupov k počítačovej bezpečnosti sa zameriava na špecifické aspekty systémov informačných a komunikačných technológií, ako sú kontrola prístupu, kryptografia, anonymizácia, ochrana proti vírusom, antivírusová detekcia, detekcia narušenia a detekcia anomálií. Chýba im však celkový pohľad na mnohé aspekty kybernetických hrozieb a nevenujú náležitú pozornosť jednému z najdôležitejších prvkov v kybernetickej bezpečnosti: ľudskému aspektu. Navyše často nedokážu riešiť dynamickú povahu kybernetických útokov, ktoré sa rýchlo vyvíjajú, a stávajú sa sofistikovanejšími tým, že využívajú nové zraniteľnosti a kombinujú rôzne útokové kanály (sieťové, fyzické, ľudské atď.). Na riešenie týchto obmedzení a na zvýšenie schopností odhaľovania a odozvy potrebujeme systematický a holistický prístup ku kybernetickej bezpečnosti, ktorý zohľadňuje technologické a ľudské faktory. Dizertačný projekt bude zameraný na návrh metodológie a metód pre analýzu anomálií a abnormalít pomocou techník získavania veľkých dát a strojového učenia (dolovanie dát a procesov) s možnosťou detekcie aj doteraz neznámych hrozieb a narušení.

(Späť na zoznam tém)

Hlboké neurónové siete pre aplikácie spracovania obrazu a počítačového videnia
Školiteľ: Ing. Peter Malík, PhD.
Zamestnanec oddelenia: Oddelenie návrhu a diagnostiky digitálnych systémov
Výrazný pokrok schopností umelých neurónových sietí v posledných rokoch umožnil ich širšie aplikovanie na čoraz zložitejšie úlohy. Vo viacerých špecifických úlohách prekonali schopnosti vysoko kvalifikovaného človeka – experta a presnejšie, s menšou chybou, vyhodnotili predložené dáta. Nadľudské schopnosti boli prezentované v klasifikovaní obrazových dát bežných objektov, rozoznaní a párovaní ľudskej tváre v rôznych pozorovacích uhloch, ako aj v klasifikovaní vysoko špecifických medicínskych dát z röntgenových snímok. Oblasť počítačového spracovania obrazových dát preukázala najväčší pokrok v znížení chybovosti po aplikovaní špeciálne navrhnutých a natrénovaných hlbokých neurónových sietí. Každým rokom pribúdajú nové medzinárodné otvorené súťaže, ktoré sa zameriavajú na konkrétnu oblasť počítačového spracovania obrazu a počítačového videnia. Rovnako rastie záujem aj zo strany priemyslu, a práve mnoho takýchto súťaží je priamo podporovaných súkromným sektorom. Významným faktorom úspechu umelých neurónových sietí je výrazné zvýšenie hĺbky moderných modelov neurónových sietí v spojení s redukovaným počtom parametrov na základe konvolučného princípu a optimalizovanej architektúry. Práve architektúra neurónových sietí stále ponúka široký priestor na vylepšenie. Veľký priestor na vylepšenie je aj pri zložitejších úlohách, medzi ktoré patrí detekcia a inštančná segmentácia, kde schopnosti človeka zatiaľ prekonané neboli. Výskum bude zameraný na tieto oblasti s cieľom vytvoriť nové metódy, algoritmy, architektúry vylepšujúce schopnosti neurónových sietí a ich efektívne aplikovanie v praxi.

(Späť na zoznam tém)

Aplikovanie soft computing-u pre komplexné riešenie
Školiteľ: Ing. Giang Nguyen, PhD.
Téma práce je zameraná na aplikovanie soft computing-u tvoreného výpočtovo inteligentnými metódami na riešenie skutočných problémov kombináciou špičkových technológií, ku ktorým patria neurónové siete, strojové učenie, hlboké učenie, ako aj optimalizácia, fuzzy logika a teória pravdepodobnosti. Rôzne metódy používané v aplikovanom soft computing-u si nekonkurujú, ale spolupracujú komplementárnym spôsobom. Soft computing sa zameriava aj na toleranciu voči nepresnosti, neurčitosti, čiastočnej pravde a aproximácií, aby sa dosiahla efektívnosť a nízke náklady na riešenie. Keďže dnešné dáta majú dynamicko-rastúci potenciál (Volume, Velocity,Variety, Veracity),širšia spolupráca medzi inteligentnými soft computing-ovými metódami, metódami spracovaním rozsiahlych dát a vysokovýkonnou podporou pomáha čeliť výzvam v mnohých oblastiach. Všetky tieto pokročilé technológie nemusia byť vždy previazané resp. použité naraz, ale ich spojenie je žiadúce pre komplexné riešenia.

(Späť na zoznam tém)

Rozpoznávanie sentimentu v texte
Školiteľ: Ing. Giang Nguyen, PhD.
Konzultant: Ing. Štefan Dlugolinský, PhD.
Téma je zameraná na skúmanie metód analýzy sentimentu v textových zdrojoch. Ide o dolovanie názorov z textu, najčastejšie z hodnotení produktov, z príspevkov internetových diskusií alebo z diskusných príspevkov novinových článkov s cieľom získať marketingové informácie, resp. prehľad názorového spektra. V práci doktorand prinesie prehľad súčasného stavu vo svete, navrhne a overí vhodné metódy aplikovateľné na slovenský jazyk. Téma nie je obmedzená len na slovenčinu. Doktorand môže okrem slovenského jazyka skúmať metódy aj pre iné jazyky. Téma súvisí aj s problémami ohľadom odporúčacích systémov, modelovaním používateľa a ponúka tak rôzne možnosti prístupu k riešeniu ako napr. spracovanie prirodzeného jazyka, hlboké učenie, či využitie distribuovaného a paralelného spracovania dát nástrojmi ako sú Hadoop alebo Spark.

(Späť na zoznam tém)

Robotická hlava firmy FURHAT Robotics, ako vstupno-výstupné zariadenie expresívneho hlasového asistenta v slovenčine
Školiteľ: Ing. Milan Rusko, PhD.
Zamestnanec oddelenia: Analýza a syntéza reči
Robotická hlava FURHAT umožňuje premietaním animovaného obrazu na tienidlo v tvare ľudskej tváre vytvárať ilúziu hovoriacej ľudskej hlavy. Poskytuje možnosť využitia expresívnych výrazov tváre pre vyjadrenie emócií, ako aj vstupné a výstupné zvukové zariadenia. Študent podá prehľad o stave výskumu emócií v reči vo svete. Zadefinuje emócie, ktoré má byť asistent schopný predstavovať a s použitím hlavy FURHAT, ako aj rozpoznávača reči a expresívneho syntetizátora reči, vyvinutých na UI SAV, vytvorí vstupno-výstupné zariadenie expresívneho hlasového asistenta v slovenčine.

(Späť na zoznam tém)

Automatická extrakcia informácií spracovaním prirodzeného jazyka
Školiteľ: Ing. Milan Rusko, PhD.
Zamestnanec oddelenia: Analýza a syntéza reči
Téma sa zameriava na oblasť spracovania textov, dokumentov a webu. Cieľom je analyzovať, vytvoriť a overiť metódy a algoritmy na riešenie úloh extrakcie informácií, rozpoznávania názvoslovných entít ako aj spracovania dostupných zdrojov z webu a ich využitie v metódach štatistického spracovania prirodzeného jazyka. Je možné špecializovať sa na spracovanie slovenského alebo anglického jazyka prípadne na viacjazyčné prístupy.

(Späť na zoznam tém)

Hlboké neurónové siete v end-to-end rozpoznávaní reči
Školiteľ: Ing. Milan Rusko, PhD.
Zamestnanec oddelenia: Analýza a syntéza reči
Uvedenie Hlbokých neurónových sietí do systémov rozpoznávania reči podstatne zlepšilo spoľahlivosť rozpoznávačov a ich odolnosť voči zmenám v charakteristikách hlasu hovoriaceho a prenosového kanála. Doktorand vo svojej práci podá prehľad o tomto novom prístupe a jeho použití vo svete vrátane end-to-end prístupov. S využitím existujúcich rečových a textových databáz vyvinutých na UI SAV navrhne a zrealizuje end-to-end rozpoznávač reči v slovenčine a porovná ho s predošlými prístupmi.

(Späť na zoznam tém)

Automatické meranie stresu z hlasu
Školiteľ: Ing. Milan Rusko, PhD.
Zamestnanec oddelenia: Analýza a syntéza reči
Akustické charakteristiky rečového signálu odrážajú okrem iných informácií aj emočný stav hovoriaceho. Úlohou doktoranda je vytvoriť scenár nahrávania databázy expresívnej reči obsahujúcej prejavy zvýšeného stresu, napríklad pomocou počítačových hier alebo virtuálnej reality. Nazbierané nahrávky spracuje do databázy, a použije na trénovanie systému automatickej detekcie úrovne stresu z reči založeného na metódach strojového učenia. Zadefinuje zmeny akustických charakteristík rečového signálu odrážajúce zmeny hladiny stresu hovoriaceho.

(Späť na zoznam tém)

Vývoj, nasadenie a orchestrácia aplikácií v cloudovom počítaní
Školiteľ: Ing. Dinh Viet Tran, PhD.
Zamestnanec oddelenia: Paralelne a distribuované spracovanie informácií
S pokrokom cloudových technológií sa ukázala potreba skúmať vývoj a nasadenie služieb a aplikácií v cloudovom prostredí. Motiváciou pre takýto vývoj a nasadenie boli ekonomické a technologické dôvody. Na strane ekonomickej cloudové počítanie môže poskytnúť významné šetrenie nákladov vzhľadom na zvýšené využívanie virtuálnych zdrojov. Ďalej cloudové počítanie umožňuje rýchle sprístupnenie služieb, čím sa zvyšuje efektívnosť práce používateľov, čo motivuje veľké firmy vytvárať svoj zisk z poskytnutých služieb. Avšak cloudové aplikácie sú čoraz zložitejšie a niekoľko cloudových riešení môže byť používané súčasne, je náročne vyvíjať, nasadiť a manažovať tie aplikácie na rôznych cloudových infraštruktúrach súčasne. Cieľom dizertačnej práce je navrhnúť nový prístup, metódu a nástroje pre riešenie problémov vývoja, nasadenia a orchestrácie aplikácií v multi-cloudovom prostredí.

(Späť na zoznam tém)