Horizont Európa

Aktuálne riešené projekty:

Cloudové služby pre spracovanie obrazových údajov pre vedy o vode
Imaging data and services for aquatic science (iMagine)
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Dinh Viet, PhD.
ID: 101058625
Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Anotácia
Umelá inteligencia pre EOSC
Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud (AI4EOSC)
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Dinh Viet, PhD.
ID: 101058593
Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Web stránka: https://ai4eosc.eu/
Anotácia
využitie európskych výpočtových infraštruktúr pre výskum náročný na údaje riadený zásadami FAIR
leveraging the European compute infrastructures for data-intensive research guided by FAIR principles (EuroScienceGateway)
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Dinh Viet, PhD.
ID: 101057388
Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Anotácia

Ukončené projekty:


Aktuálne riešené projekty (anotácie):

Cloudové služby pre spracovanie obrazových údajov pre vedy o vode
Imaging data and services for aquatic science (iMagine)
Anotácia: Projekt iMagine poskytne portfólio obrazových datasetov s bezplatnými v mieste použitia, vysokovýkonnými nástrojmi pre analýzu obrazov na báze umelej inteligencie (AI) a dokument Osvedčených Postupov pre vedeckú analýzu obrazov.Tieto služby a materiál umožnia lepšie a efektívnejšie spracovanie a analýzu obrazových dát v morskom a sladkovodnom výskume, urýchľujúc naše vedecké poznatky o procesoch a opatreniach relevantných pre zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody. Stavaním na výpočtovej platforme Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) projekt dodá všeobecný rámec pre vývoj, trénovanie a nasadenie AI modelov, ktoré môžu byť výskumníkmi adaptované pre jemné doladenie ich AI aplikácií pre zmiernenie znečistenia vody, biodiverzitu a štúdium ekosystému,analýzu klimatických zmien a monitorovanie pláží a tiež na vývoj a optimalizáciu iných AI aplikácií v tejto oblasti.Výpočtovú vrstvu iMagine tvoria poskytovatelia z pan-európskej federatívnej infraštruktúry EGI, spolu poskytujúc viac než 132´000 GPU-hodín, 6´000´000 CPU-hodín a 1500 TB-mesiacov pre ukladanie a spracovanie obrazov. AI-rámec iMagine poskytne neurónové siete, paralelné spracovanie veľmi veľkých dát a analýzu masívnych online dátových prúdov v distribuovanom prostredí. 13 výskumných infraštruktúr (RI) bude cez tento rámec zdieľať vyše 9 miliónov obrazov a 8 aplikácií založených na AI. Majúc reprezentantov z tak veľa RI a IT expertov vyvíjajúcich portfólio pútavých služieb na spracovanie obrazov pospolu bude viesť ku spísaniu Osvedčených Postupov. Synergie medzi vodnými aplikáciami povedú k spoločnýmriešeniam v oblasti data manažmentu, kontroly kvality, výkonu, integrácie, proveniencie a FAIR-nosti (Findable Accessible Interoperable Reusable) prispejúc ku harmonizácii medzi RI a poskytujúc vstupy pre Osvedčené Postupy iMagine. Výstupy projektu budú integrované a prinesú dôležité príspevky z RI a e-infraštruktúr do EOSC a AI4EU (Europe\'s AI-on-Demand Platform).
Umelá inteligencia pre EOSC
Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud (AI4EOSC)
Anotácia: Projekt AI4EOSC poskytne rozšírenú sadu pokročilých služieb pre vývoj modelov umelej inteligencie (AI), strojového učenia (ML) a hlbokého učenia (DL) a vývoj aplikácií v EOSC (Európsky cloud pre otvorenú vedu). Tieto služby budú spojené do komplexnej platformy poskytujúcej pokročilé funkcie, ako je distribuované, federatívne a rozdelené učenie (split learning); nový zdroj metaúdajov pre modely AI/ML/DL; udalosťami riadené služby na spracovanie dát, alebo tiež poskytovanie AI/ML/DL služieb založené na tzv. bez-serverovom počítaní.Projekt využije výsledky projektu DEEP-Hybrid-DataCloud a použije výpočtovú platformu EOSC s jej službami a naviac ponúkne možnosť prispôsobiť si túto platformu pre stále meniace sa potreby používateľov.Hlavným výsledkom projektu AI4EOSC bude merateľný nárast počtu pokročilých, na vysokej úrovni prispôsobiteľných služieb, dostupných cez EOSC portál, slúžiacich ako katayzátor pre výskumníkov napomáhajúci spolupráci, zľahčeniu prístupu ku high-end pan-európskym zdrojom a skráteniu času na dosiahnutie výsledkov; s konkrétnym príspevkom k perspektíve využívania EOSC vytvárajúc novú cestu k podpore vybudovania komunitnej praxe AI a ML v EOSC.
využitie európskych výpočtových infraštruktúr pre výskum náročný na údaje riadený zásadami FAIR
leveraging the European compute infrastructures for data-intensive research guided by FAIR principles (EuroScienceGateway)
Anotácia: V minulej dekáde boli viaceré vedecké domény pretransformované na disciplíny riadené dátami závislými na výmene a integrácii medzinárodne distribuovaných údajov. Využívanie týchto dát je stále ťažkopádne a prevažne je to manuálna práca náchylná na straty a chyby, čoraz viac špecializovaná mimo technických schopností väčšiny používateľov. Povzbudzujú nás ku FAIR (Findable Accessible Interoperable Reusable) praktikám, ale krivka ich adopcie je strmá. Potreby výpočtových a dátových zdrojov, nástrojov a aplikačných platforiem sú často doménovo špecifické. Veľa vedcov sa snaží orientovať v tomto zložitom ekosystéme. Vo všeobecnosti výskumníci nedisponujú počítačovými zručnosťami aby efektívne využili HPC alebo cloud-ové platformy, ktoré potrebujú. Preto sú potrebné nové prístupy aby pomocou širokého spektra digitálnych zručností umožnili všetkým výskumníkom efektívne využiť rôzne výpočtové infraštruktúry dostupné v Európe pre asynchrónne a pre interaktívne aplikácie.Projekt bude využívať distribuovanú počítačovú sieť v 13 európskych krajinách,prístupnú cez 6 národných uživateľsky prítulných webových portálov uľahčujúcu prístup ku výpočtovým a úložným infraštruktúram v Európe ako aj ku dátam, nástrojom, workflow-om a službám, ktoré môžu byť prispôsobované na potreby výskumníkov. Workflov-y budú integrované do EOSC-jadra. Adaptovanie, vývoj a implementácia technológií tak, aby spolupracovali medzi službami, výskumníkom umožní produkovať vysoko kvalitné FAIR údaje pre všetkých v EOSC. Komunity vedeckých disciplín - vedy o živote, klíma a biodiverzita, astrofyzika, materiálová veda – uskutočnia premostenie z EOSC-technických služieb do vedeckých analýz.EuroScienceGateway dodá robustnú, škálovateľnú, bezproblémovo integrovanú otvorenú infraštruktúru pre výskum iniciovaný údajmi, prispejúc inovatívnou a prispôsobiteľnou službou pre EOSC, ktorá umožní prevádzkovo otvorené a FAIR údaje a ich spracovanie, posunie európskych vedcov ku novému digitálnemu veku vedy.

Ukončené projekty (anotácie):