Projekty VEGA

Aktuálne riešené projekty:

Modelovanie a supervízorové riadenie systémov prideľovania zdrojov v udalostných systémoch pomocou Petriho sietí
Modelling and supervisory control of resource allocation systems in discrete-event systems using of Petri nets
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: 2/0020/21
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Anotácia
Nanoštruktúrne polovodivé materiály a ich integrácia do chemoodporových senzorov plynov a do senzorov ťažkých kovov
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
ID: 1/0789/21
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Anotácia
Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie
New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 2/0125/20
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Anotácia
Počítačové modelovanie dynamiky požiaru a jeho dôsledkov
Computer modelling of fire dynamics and effects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: 2/0108/20
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Anotácia
Spracovanie údajov zo senzorov prostriedkami umelej inteligencie
Processing of sensor data via Artificial Intelligence methods.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Malík Peter, PhD.
ID: VEGA 2/0155/19
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Anotácia
Technológie automatického spracovania reči na pomoc v krízových situáciách
Automatic speech processing technologies for support in crisis situations
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Mgr. Beňuš Štefan, PhD.
ID: 2/0165/21
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Anotácia

Ukončené projekty:

(Mikro) Elektro-Mechanizmy pre robotiku a extrémne pracovné prostredia.
(Micro) Electro-mechnisms for robotics and extremely work spaces (enviroments).
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan, DrSc.
ID: 2/0048/13
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Anotácia
Aktuárske vedy v neživotnom poistení v podmienkach slovenského poistného trhu
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šeleng Martin, PhD.
ID: 1/2630/05
Doba trvania: 1.1.2005 - 31.12.2007
Anotácia
Analýza systémov diskrétnych udalostí a syntéza systémov ich znalostné ho a inteligentného riadenia
Analysis of discrete event systens and synthesis of the knowledge-based control systems and intelligent control systems for them.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: 2/6102/26
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2008
Anotácia
Automatické hodnotenie akútneho stresu z reči
Automatic assessment of acute stress from speech.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Anotácia
Automatické rozpoznávanie reči pri komunikácii viacerých osôb s aplikáciou na prepis súdnych pojednávaní.
Automatic meeting speech recognition with application to courtroom recordings transcription.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: 2/0202/11
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Anotácia
Efektívna paralelná realizácia počítačovej simulácie požiarov
Efficient parallel realization of computer simulation of fires
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: 2/0165/17
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
Anotácia
Efektívne metódy pre matematické modelovanie a simuláciu zložitých prírodných procesov vytvorené na základe poznatkov teórie kriviek a celočíselnú aproximáciu výpočtu MDCT/MDST
Effective methods for mathematical modeling and simulation of complex natural processes based on knowledge of curves theory, digital curve a analysis and integer approximation of the MDCT/MDST computation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: 2/7097/27
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Anotácia
Efektívne nástroje a mechanizmy pre gridové čítanie
Efficient tools and mechanisms for grid computing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Dinh Viet, PhD.
ID: 2/6103/6
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Anotácia
Elektrónová litografia nanometrových štruktúr pre 2D materiály na báze sulfidov kovov
Electron beam lithography of nanometer structures for 2D materials on the base of metal sulfides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert, PhD.
ID: 2/0119/18
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Anotácia
Inteligentné metódy pre spracovanie rozsiahlych informačných zdrojov
Intelligent methods for large scale information processing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Laclavík Michal, PhD.
ID: 2/0184/10
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Anotácia
Inteligentné technológie pre znalostne orientované organizácie
Intelligent technologies for knowlege oriented organizations
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Laclavík Michal, PhD.
ID: VEGA 2/7098/27
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Web stránka: http://ikt.ui.sav.sk/vega/
Anotácia
Kooperácia a koordinácia mobilných agentov
Cooperation and coordination of mobile agents
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana, PhD.
ID: 2/0194/13
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Anotácia
Kooperácia udalostných a hybridných subsystémov pri inteligentnom riadení zložitých systémov
Cooperation of Discrete-Event and Hybrid Subsystems at Intelligent Contro of Complex Systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: 2/0039/13
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2016
Anotácia
Matematické modelovanie a simulácia šírenia požiarov
Mathematical modelling and simulation of fire spread
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: 2/0216/10
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2013
Anotácia
Mechatronický vizuálny systém
Mechatronic vision system
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Dobrovodský Karol, PhD.
ID: 2/0145/10
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Web stránka: 12 000
Anotácia
Metódy a algoritmy kooperatívnej interakcie inteligentných subsystémov decentralizovaného riadenia na báze DES
Methods and algorithms of the cooperative interaction of intelligent decentralized control subsystems based on DES
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: 2/0075/09
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2012
Anotácia
Metódy a algoritmy optimalizácie testovania digitálnych systémov na čipe
Techniques and Algorithms for Digital Systems on Chip Testing Optimisation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Gramatová Elena, CSc.
ID: 2/5123/27
Doba trvania: 1.1.2005 - 31.12.2007
Anotácia
Metódy a algoritmy pre sémantické spracovanie veľkých dát v distribuovanom výpočtovom prostredí
Methods and algorithms for the semantic processing of Big Data in distributed computing environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 2/0167/16
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Anotácia
Modelovanie a počítačová simulácia požiarov a ich dôsledkov
Modelling and computer simulation of fires and their consequencies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: 2/0184/14
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Anotácia
Modelovanie a riadenie zložitých udalostných systémov obsahujúcich neriaditeľné udalosti a nepozorovateľné stavy
Modelling and Control of Complex Discrete-Event Systems Containing Uncontrollable Events and Unobservable States
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: 2/0029/17
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Moderné metódy a techniky pre integrované inteligentné riadenie výrobných systémov.
Advanced methods and methodologies for integrated intelligent control systems.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana, PhD.
ID: 2/0197/10
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Anotácia
Moderné technológie spracovania reči v slovenčine využívajúce rečové databázy II.
Modern speech processing technologies in Slovak utilising speech corpora
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID:
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Modifikované diskrétne kosínusové a sínusové transformácie (MDCT a MDST)
Modified discrete cosine and sine transforms (MDCT and MDST)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Britaňák Vladimír, DrSc.
ID: 2/0129/10
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Anotácia
Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov
Nanostructured thin-film materials and innovative technologies for MEMS gas and heavy metal sensors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
ID: 1/0828/16
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Anotácia
Návrh metodiky a stanovenie presnejšieho ťahového diagramu materiálov na spresnenie numerických elastoplastických výpočtov
Methodology proposal and more accurate material tension diagram determination for elastoplastic numerical analysis improvement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dobrucký Miroslav
ID: VEGA 1/4103/07
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Anotácia
Nové architektúry na zvýšenie spoľahlivosti digitálnych jadier a systémov
New architectures for increasing the reliability of digital cores and systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Marcel, PhD.
ID: 2/0192/15
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Anotácia
Nové metódy a prístupy pre spracovanie informácií a tvorbu znalostných báz
New methods and approaches on information processing and knowledge bases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šeleng Martin, PhD.
ID: 2/0185/13
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Anotácia
Počítačová stavebnica pre vývoj, modelovanie, simuláciu a animáciu mechatronických systémov
Computer kit for development, modeling, simulation and animation of mechatronic systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Dobrovodský Karol, PhD.
ID: 2/7100/27
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
Anotácia
Pokročilé mikro/nano technologické procesy s využitím elektrónovej litografie.
Advanced micro- and nano-technological processes using electron-beam lithography
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matay Ladislav, PhD.
ID: 2/0021/12
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Anotácia
Prostriedky pre návrh a modelovanie (mikro) elektro-mechanických systémov (MEMS).
Tools for design and simulation of (Micro) Electro-Mechanical Systems (MEMS).
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan, DrSc.
ID: 2/4147/04
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.12.2006
Anotácia
Prostriedky pre návrh, modelovanie a simuláciu mikro-elektromechanických štruktúr a mechanizmov /MEMS/
Tools for design, modeling and simulation of micro electro-mechanical systems /MEMS/
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan, DrSc.
ID: 2/7099/27
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Anotácia
Robustné rečové technológie pre informačné systémy v slovenčine a ich diagnostika
Robust Speech Technologies for Information Systems in Slovak and their Diagnostics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Cerňak Miloš, PhD.
ID: 2/0138/08
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Anotácia
Servisne-orientované distribuované počítanie a dátový manažment
Service-based distributed computing and data management
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 2/0211/09
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Anotácia
Sieťové riadenie heterogénnych multi-agentových systémov.
Networked control of heterogenous multi-agent systems.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zelenka Ján, PhD.
ID: 2/0154/16
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
Anotácia
Spoľahlivostné architektúry a testovateľnosť digitálnych systémov
Reliable architectures and digital systems testability
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Gramatová Elena, CSc.
ID: 2/0135/08
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Anotácia
Stavba a riadenie mikro-elektro-mechanických prvkov a zariadení.
Construction and control of micro-electro-mechanical elements and devices.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan, DrSc.
ID: 2/0006/10
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Anotácia
Verifikácia hovoriaceho ako prvok bezpečnosti riadenia letovej prevádzky
Speaker verification as an add-on element of the Air Traffic Management security
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: 2/0197/15
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Anotácia
Vstavaná samočinná opraviteľnosť logických jadier vnorených v systémoch na čipe
Built-in self-repair for logic cores embedded in system-on-chip
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Marcel, PhD.
ID: 2/0034/12
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Anotácia
Vybrané metody, prístupy a nástroje pre distribuované spracovanie informácií.
Selected methods, approaches and tools for distributed computing.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 2/0054/12
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015
Anotácia
Výskum a vývoj metód znalostného inžinierstva na báze ontológií s uplatnením v inteligentnom systéme riadenia
Research develppment of knowledge engineering methods on the base of ontology with aplication on intelligent control systém
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Dr.h.c Frankovič Baltazár, DrSc.
ID: 2/7101/27
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
Anotácia
Výskum nových nanolitografických technológii
Investigation of novel nanolithographic technologies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrkút Pavol, CSc.
ID: 2/0214/09
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Web stránka: www.ui.sav.sk/ebl
Anotácia
Výskum nových rezistových materiálov pre litografiu novej generácie
Investigation of Novel Resist Materials for Next Generation Lithography
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrkút Pavol, CSc.
ID: VEGA 2/6184/26
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Výskum procesov prípravy štruktúr pre obvody na nanometrovej úrovni
Investigation of processes for the preparation of structures for nanometer scale devices
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert, PhD.
ID: 2/0134/15
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Anotácia

Aktuálne riešené projekty (anotácie):

Modelovanie a supervízorové riadenie systémov prideľovania zdrojov v udalostných systémoch pomocou Petriho sietí
Modelling and supervisory control of resource allocation systems in discrete-event systems using of Petri nets
Anotácia: Udalostné systémy (Discrete-Event Systems - DES) sú systémy, ktoré zostávajú v danom stave pokým nie sú nútené tento stav zmeniť v dôsledku výskytu nejakej diskrétnej udalosti. V praxi majú charakter DES napr. pružné výrobné systémy, robotizované bunky, dopravné a komunikačné systémy a pod. Systémy prideľovania zdrojov (Resource Allocation Systems - RAS) v DES majú tendenciu k uviaznutiam (deadlocks). Uviaznutia treba eliminovať. Petriho siete (Petri Nets - PN) budú použité na modelovanie RAS a syntézu ich riadenia tak, aby sa vyhlo uviaznutiam. Budú skúmané dva prístupy syntézy supervízora: (i) na báze P-invariantov PN pri súčasnej dôkladnej analýze stromu dostupnosti PN (reachability tree - RT) a pri poznaní počiatočného stavu PN modelu RAS; (ii) pomocou dôkladnej analýzy štruktúry PN modelu RAS a nájdení násosiek (siphons) a pascí (traps), bez potreby poznať počiatočný stav. Oba prístupy budú porovnané. Ich efektívnosť a ich výhody a nevýhody budú vyhodnotené pomocou simulácie v prostredí Matlab.
Nanoštruktúrne polovodivé materiály a ich integrácia do chemoodporových senzorov plynov a do senzorov ťažkých kovov
-
Anotácia: Zámerom projektu bude uskutočniť základný výskum v oblasti hľadania nových progresívnych polovodivýchmateriálov na báze kovových oxidov a disulfidov ako aj v oblasti výskumu technológie elektródového materiáluna báze bórom dopovaných diamantových vrstiev. Predpokladáme, že naše aktivity budú zamerané na prípravu a výskum vlastností TiO2, NiO a WS2 vrstiev, ich vybraných kombinácii ako aj na ich dopovanie, pričom takéto nanoštruktúrne polovodivé materiály budú integrované do chemoodporových senzorov plynov umiestnených natenkých elektroizolačných membránach. Pozornosť bude venovaná aj výskumu technológie integrovanéhovoltampérometrického senzora s ochrannou opolmérnou vrstvou Nafionu pre simultánne stanovovanie stopových koncentrácií ťažkých kovov.
Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie
New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing
Anotácia: V súčasnosti narastá množstvo heterogénnych dát z distribuovaných zdrojov, čo prináša aj výzvy na extrakciu hodnotných znalostí z nich. Aktuálnymi riešeniami sú výpočtovo-intenzívne modelovanie a simulácie v rôznych vedných, priemyselných a komerčných oblastiach pomocou strojového učenia, neurónových sietí a hlbokého učenia. Vzhľadom na prichádzajúce dynamické dáta, ktoré sa dajú označiť ako extrémne z mnohých pohľadov, je potrebné navrhnúť metodológiu, robustné metódy a prístupy pre škálovateľnú analytiku v súčinnosti so škálovateľným dátovým zberom, spracovaním a manažovaním. Je potrebné tiež zmodernizovať vysokovýkonné platformy pomocou najnovších poznatkov cloudovej technológie pre flexibilné riadenie rozsiahlych systémov a platforiem. Súčasťou projektu bude aj výskum a vývoj vhodných nástrojov a služieb pre distribuované a škálovateľné spracovanie informácií s podporou vysokovýkonných platforiem. Navrhnutý projekt nadväzuje na vedecké výsledky dosiahnuté v projekte VEGA 2/0167/16 a v 4 projektoch H2020.
Počítačové modelovanie dynamiky požiaru a jeho dôsledkov
Computer modelling of fire dynamics and effects
Anotácia: Výskum v predloženom projekte je orientovaný na formulovanie nových vedeckých poznatkov v oblastipočítačového modelovania dynamiky požiarov a ich účinkov. Veľké spoločenské škody na majetku, životnomprostredí, zničených stavbách a infraštruktúre a ohrozenie zdravia a životov osôb spôsobené požiarmivyvolávajú naliehavú potrebu takéhoto výskumu s celospoločenským významom. Výskum nadviaže na výsledkya skúsenosti autorov s experimentálnym skúmaním požiarov a so skúmaním použitia modelov a programovýchsystémov schopných simulovať komplexné procesy súvisiace s požiarom a zameria sa na počítačovú simuláciupriebehu a dôsledkov vybraných scenárov požiaru a jej efektívnu paralelnú realizáciu na výkonnýchpočítačových systémoch.
Spracovanie údajov zo senzorov prostriedkami umelej inteligencie
Processing of sensor data via Artificial Intelligence methods.
Anotácia: Projekt sa zameria na výskum nových metód a algoritmov spracovania multisenzorových dát pre úlohy diagnostiky objektov, vyhodnocovania oblastí záujmu, bezpečnej komunikácie a zjednodušenia tvorby nových inteligentných modelov. Výskum bude prioritne orientovaný na moderné metódy umelej inteligencie s dôrazom na hlboké učenie. Algoritmy umelej inteligencie preukazujú výrazne lepšie výsledky v porovnaní s klasickými metódami a príkladom je obrovský pokrok spresnenia sémantického segmentovania obrazu pomocou hlbokého učenia v posledných piatich rokoch. Moderné miniatúrne elektromechanické štruktúry s nízkou cenou umožňujú jednoduchú integráciu a skupinové nasadenie viacerých senzorov vedúce k produkcii obrovského objemu multisenzorových dát, ktoré nie je možné manuálne spracovať. Výstupom budú nové modely presnej sémantickej segmentácie obrazu, modely presnej diagnostiky objektov, modely kooperácie viacerých senzorov a bezpečného prenosu dát, najmä v prostredí Internetu vecí - IoT a Priemysel 4.0.
Technológie automatického spracovania reči na pomoc v krízových situáciách
Automatic speech processing technologies for support in crisis situations
Anotácia: Projekt navrhuje cielené zlepšenie technológií automatického spracovania reči pre ich uplatnenie pri riešení krízových situácií. Využitie najnovších metód v syntéze reči, verifikácii hovoriaceho, ale aj výskum identifikácie stresu alebo prejavov respiračných problémov v hlase hovoriaceho umožní vytvorenie nových funkcionalít umelej inteligencie v oblasti rečových technológií. Výsledky implementované do funkčných laboratórne overených prototypov pre slovenčinu a rómčinu môžu slúžiť vývojárom z praxe, ktorí vyvíjajú informačné systémy a aplikácie napríklad v oblasti varovania a manažmentu krízových situácií, vyhľadávania potenciálnych nosičov vírusu, alebo kontroly osôb pri inteligentnej karanténe. Ako kolektív dlhodobo spolupracujúci v oblasti informačných technológií a automatického spracovania reči, cítime potrebu prispieť takto nielen k zvládnutiu súčasnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19, ale aj podporiť výskum budúceho využitia hlasových technológií v zdravotníctve alebo štátnej správe.

Ukončené projekty (anotácie):

(Mikro) Elektro-Mechanizmy pre robotiku a extrémne pracovné prostredia.
(Micro) Electro-mechnisms for robotics and extremely work spaces (enviroments).
Anotácia: Projekt skúma metódy a rieši prostriedky pre návrh, modelovanie, a simuláciu elektro-mechanických zariadení, najmä snímačov mechanických veličín a akčných členov pre špecifické použitie v robotike a extrémne pracovné prostredia. Riešenie pozostáva zo vzájomnej synergie skúmania vlastností mechanických častí - deformačných členov, elektroniky pre spracovanie a prenos signálov, EMC) ako aj metód vyhodnocovania údajov. Predmetom riešenia sú teoretické a metodické rozpracovania nasledujúcich problémov: – Analýza, modelovanie a simulácia vlastností pružných mechanických štruktúr vhodných pre riešenie snímačov a akčných členov. – Optimálne riešenia elektro-mechanických štruktúr a snímačov mechanických veličín a akčných členov. – Skúmanie metód bezvodičového prenosu signálov, vyhodnocovanie a spracovanie signálov, kalibrácia.
Aktuárske vedy v neživotnom poistení v podmienkach slovenského poistného trhu
-
Anotácia: sad
Analýza systémov diskrétnych udalostí a syntéza systémov ich znalostné ho a inteligentného riadenia
Analysis of discrete event systens and synthesis of the knowledge-based control systems and intelligent control systems for them.
Anotácia: Systémy diskrétnych udalosti DES (discrete event systems) sú v modernej spoločnosti čoraz rozšírenejšie - už nielen vo výrobe, v doprave, v komunikáciách (vrátane Internetu) a pod., ale i v socio-ekonomických systémoch. Aby bolo možné cieľavedome riadiť ich chovanie, je potrebné mať k dispozícii ich matematický model a analyzovať ich vlastnosti. K ich riadeniu nepostačujú klasické metódy, a preto je potrebné hľadať nové systémy riadenia schopné sa vysporiadať s rozľahlosťou a zložitosťou činnosti DES a s problémami ich efektívneho fungovania. Takými sú najmä znalostné systémy riadenia (využívajúce bázu znalosti vhodne reprezentujúcu znalosti o prostredí, v ktorom systém pracuje a o podmienkach kladených na jeho Činnosť) a inteligentné systémy riadenia (vytvárané na báze distribuovanej umelej inteligencie, napr. emergentné systémy typu fraktálnych výrobných systémov, multiagentové systémy a pod., s prvkami adaptivity, učenia a samo organizácie). Hlavným cieľom navrhovaného projektu je analyzovať DES z takéhoto hľadiska (t.j. druh systému, oblasť a spôsob jeho pou­žitia, očakávaný prínos atď.), nájsť vhodné analytické modely, vhodné metódy reprezentácie znalosti, vhodné metódy aplikácie umelej inteligencie a efektívne ich využiť v procese syntézy znalostných a inteligentných systémov riadenia. Neoddeliteľnou súčasťou takéhoto postupu je aj overenie modelov a navrhnutých algoritmov riadenia v procese simulácie na počítači.
Automatické hodnotenie akútneho stresu z reči
Automatic assessment of acute stress from speech.
Anotácia: Človek často intuitívne identifikuje, či jeho partner v dialógu je v akútnom strese, na základe rôznych prejavov v hlase a reči. Skupina rečových prejavov akútneho stresu a ich merateľné akustické príznaky nie sú však podrobne známe. Nie sú ani dostupné vhodné rečové databázy, na ktorých by bolo možné tieto prejavy študovať. Navrhneme scenár experimentu, keď bude subjekt uvedený do stresu , pričom bude nútený intenzívne komunikovať rečou. Počas experimentu sa budú zaznamenávať okrem reči aj ďalšie modality – obraz, biosignály (tep, vodivosť kože, ...). Takto získané dáta budeme analyzovať a navrhneme vhodnú anotačnú schému pre zachytenie výskytu prejavov stresu. Databáza nám umožní skúmať prejavy stresu a ich akustické koreláty a následne vybrať sadu akustických príznakov a vhodnú metódu strojového učenia pre automatickú identifikáciu stresu z reči. Vytvoríme systém na automatickú detekciu akútneho stresu a porovnáme jeho úspešnosť so subjektívnym hodnotením expertom.
Automatické rozpoznávanie reči pri komunikácii viacerých osôb s aplikáciou na prepis súdnych pojednávaní.
Automatic meeting speech recognition with application to courtroom recordings transcription.
Anotácia: V súčasnej modernej, globalizovanej, ale aj úzko špecializovanej spoločnosti, je komunikácia viacerých osôb na jednaniach, mítingoch a podobne, jedným z hlavných hnacích síl progresu. Kvalitný automatický prepis reči pri takýchto stretnutiach preto poskytuje veľký potenciál pre následnú viacvrstvovú analýzu a je tak zdrojom cenných informácií a vedomostí. Navrhovaný projekt skúma možnosti rozpoznávania a prepisu rečovej komunikácie viacerých účastníkov v slovenčine s využitím najmodernejších metód rozpoznávania reči a s použitím paralelného počítania. Pilotnou úlohou projektu je automatické rozpoznávanie zápisov súdnych pojednávaní.
Efektívna paralelná realizácia počítačovej simulácie požiarov
Efficient parallel realization of computer simulation of fires
Anotácia: Požiare každoročne spôsobujú veľké spoločenské škody, škody na majetku, životnom prostredí, zničenýchstavbách a infraštruktúre a znamenajú ohrozenie zdravia a životov hasičov a záchranárov i osôb nachádzajúcichsa v ohrozenom priestore. Pokrok v oblasti požiarnej prevencie a bezpečnosti smerujúci k vývoju informačnýchtechnológií a systémov schopných predvídať šírenie požiarov a modelovať ich dôsledky patrí k naliehavýmúlohám výskumu s celospoločenským významom. Základný výskum v predloženom projekte je orientovaný naformulovanie nových vedeckých poznatkov v oblasti počítačovej simulácie šírenia rôznych typov požiarov sozvláštnym zameraním na efektívnu realizáciu paralelnej počítačovej simulácie požiarov na modernýchvýkonných výpočtových systémoch.
Efektívne metódy pre matematické modelovanie a simuláciu zložitých prírodných procesov vytvorené na základe poznatkov teórie kriviek a celočíselnú aproximáciu výpočtu MDCT/MDST
Effective methods for mathematical modeling and simulation of complex natural processes based on knowledge of curves theory, digital curve a analysis and integer approximation of the MDCT/MDST computation
Anotácia: Formulovanie nových vedeckých poznatkov v oblasti aplikácie teórie kriviek pri riešení problémov modelovania a simulácie zložitých procesov v prírode (modelovanie šírenia línie lesného požiaru v čase), návrhu efektívnych metód a algoritmov analýzy digitálnych kriviek pre účely aproximácie, klasifikácie a charakterizácie objektov v digitálnych obrazoch prostredníctvom analýzy ich digitalizovaných hraníc, metód celočíselnej aproximácie výpočtu modifikovanej diskrétnej kosínusovej/sínusovej transformácie (MDCT/MDST) a jeho efektívnej celočíselnej implementácie pre bezstratové kódovanie audiosignálov.
Efektívne nástroje a mechanizmy pre gridové čítanie
Efficient tools and mechanisms for grid computing
Anotácia: Výpočtové Gridy zaznamenávajú v poslednom období rapídny rozvoj. Aj keď hlavnou doménou ich využitia je najmä oblasť vedy a výskumu, o výpočtovú kapacitu, ktorú Gridy poskytujú, prejavujú záujem aj organizácie z komerčných oblastí, ako priemysel, bankovníctvo alebo medicína. V gridovom počítaní je však veľa oblastí, ktoré treba zlepšiť, aby sa Gridy mohli efektívnejšie používať: bezpečnosť, riadenie toku práce, údajový manažment. Cieľom tohoto projektu je analýza a návrh zlepšení základných vlastností gridového počítania a príspevok k vytvoreniu nástrojov pre efektívne použitie gridového počítania.
Elektrónová litografia nanometrových štruktúr pre 2D materiály na báze sulfidov kovov
Electron beam lithography of nanometer structures for 2D materials on the base of metal sulfides
Anotácia: Motivácia projektu vychádza jednak z výskumu nových 2D materiálov ako sú sulfidy kovov (WS2), a tiež zo súčasného stavu vývoja elektrónovej litografie (EBL), ako jednej z alternatívnych metód prípravy štruktúr v 2D elektronike. Projekt je venovaný získaniu nových vedeckých poznatkov o tvarovaní nanometrových štruktúr (10-100nm) v elektrónových rezistoch. Pozornosť bude venovaná výskumu vplyvu procesov pri elektrónovej litografii na výsledné nanometrové štruktúry v elektrónových rezistoch z hľadiska rozlíšenia, presnosti rozmerov štruktúr a drsnosti hrán štruktúr v reziste. Budú sa študovať parametre ovplyvňujúce profil nanometrových štruktúr v polymérnych rezistoch. Dôležitou súčasťou projektu sú simulácie litografických parametrov el. rezistov na tenkých polovodičových vrstvách, nitridových membránach a na vrstvách 2D materiálov (WS2). Na základe získaných poznatkov a simulácií litografických parametrov budú pripravené nanometrové štruktúry na týchto materiáloch podľa aktuálnych požiadaviek výskumu a vývoja.
Inteligentné metódy pre spracovanie rozsiahlych informačných zdrojov
Intelligent methods for large scale information processing
Anotácia: V súčasnosti je čoraz viac informácií dostupných v digitálnej forme. Z rastom množstva informácií však dochádzaaj k takzvanému preťaženiu informáciami (information overload). Teda k dostupnosti množstva informácií, ktorévšak nevieme vhodne vytriediť, integrovať alebo vyhľadávať v nich. Najväčšou skupinou digitálnych dát sú dátavytvorené človekom ako: text, dokumenty, obrázky, video. S nástupom web 2.0 aplikácií ako aj elektronizáciebankových alebo cestovných transakcií je generované množstvo štruktúrovaných dát, ktoré obsahujú množstvoinformácií najmä o prepojeniach medzi objektmi reálneho sveta a digitálnymi objektmi. Tieto hodnotné informácieje však ťažko nájsť a vytriediť v množstve dostupných dát. Projekt rieši výskum a rozvoj takých metód ktoré by tov čiastočnej miere mali umožniť. Zároveň sa zameriava na analýzu, vytváranie a overenie takých metód aalgoritmov na spracovanie informácií, ktoré sú schopné spracovať, manažovať, vyhľadávať a sprístupniťrozsiahle informačné zdroje.
Inteligentné technológie pre znalostne orientované organizácie
Intelligent technologies for knowlege oriented organizations
Anotácia: Dôležitým faktorom v budovaní znalostnej ekonomiky je schopnosť organizácii zhodnotiť svoj znalostný kapitál. Technológie a znalosti sa stávajú kľúčovým faktorom zvyšovania produktivity. Preto firmy podporujú projekty manažmentu znalostí a skúseností vo svojich organizáciách a snažia sa o čo najlepšie využitie znalostného kapitálu. Cieľom projektu je podporiť posun firiem k znalostnej ekonomike rozšírením existujúcich a tvorbou nových modelov, algoritmov, technológií a nástrojov, ktoré môžu organizáciám pomôcť aby sa postupne pretvárali na znalostné orientované korporácie. Základom takéhoto posunu je analýza a spracovanie informačných zdrojov v organizácií, ktorými sú hlavne dokumenty, elektronická komunikácia a databázy, za účelom manažovania, vytvárania, dostupnosti a zdieľania relevantných informácií a znalostí. Projekt sa zameriava hlavne na oblasti modelovania znalosti, servisne orientovaných architektúr, distribuovaných znalostných báz, sémantickej anotácie, dolovania znalostí, usudzovania pomocou prípadov a štatistických metód.Špeciálny dôraz sa kladie na spracovanie informačných zdrojov v slovenskom jazyku, kde sa budú využívať techniky založené na neurónových sieťach a ontológiách.
Kooperácia a koordinácia mobilných agentov
Cooperation and coordination of mobile agents
Anotácia: Koordinácia a kooperácia v rámci multiagentových systémov je stále aktuálnym výskumným problémom. Okrem klasického hierarchického prístupu, ktorý využíva plánovanie a intenzívnu komunikáciu medzi agentami, existuje prístup tzv. koordinácie bez komunikácie. Jednotlivé agenty s určitým stupňom autonómie, vytvoria emergentné správanie, ktoré sleduje splnenie globálneho cieľa. Tento prístup sa zameriava na metódy a algoritmy inšpirované prirodzenými systémami, ako sú roje včiel, kŕdle vtákov, skupiny rýb a pod. Tieto metódy sa využívajú v rôznych aplikčných doménach. Projekt sa sústredí na výskum a vývoj multi agentového systému typu roj (swarm), ktorého použitie bude najmä v oblasti mobilnej robotiky a v oblasti simulácie davu. Cieľom projektu je navrhnúť výpočtovo nenáročné a škálovateľné algoritmy, ktoré sa budú sa budú vykonávať na jednotlivýchmobilných agentoch a vytvoria emergentné správanie celej skupiny (swarm) mobilných agentov.
Kooperácia udalostných a hybridných subsystémov pri inteligentnom riadení zložitých systémov
Cooperation of Discrete-Event and Hybrid Subsystems at Intelligent Contro of Complex Systems
Anotácia: Systémy v praxi (výrobné, dopravné, komunikačné, bezpečnostné, zásobovacie a pod.) sú nielen rozsiahle a štruktúrne zložité, ale obsahujú aj subsystémy rozličnej podstaty - spojité, diskrétne (tzv. udalostné, v angl. DES) a hybridné (rôzne kombinácie predošlých dvoch). Ich riadenie je preto tiež komplikované. Je potrebné decentalizovať riadenie pomocou inteligentných subsystémov - agentov. Kooperácia autonómnych agentov vhodne navrhnutým supervízorom zabezpečí splnenie globálneho cieľa zložitého systému. Petriho siete (PN) rôznych typov – place/transition PN (P/T PN), časované, hybridné - budú použité na modelovanie DES a hybridných systémov. P/T PN budú použité aj pri syntéze supervízora, a to predovšetkým ich invarianty (najmä P-invarianty), vektory stavu ich miest a stavu ich prechodov, prípadne Parikhov vektor, no i ďalšie ich parametre a vlastnosti. Podmienky uvalené na syntézu supervízora budú v analytickom tvare odrážať reálne ciele (často formulované iba verbálne), ktoré má zložitý systém dosiahnuť.
Matematické modelovanie a simulácia šírenia požiarov
Mathematical modelling and simulation of fire spread
Anotácia: Základný výskum v predloženom projekte je orientovaný na formulovanie nových vedeckých poznatkov v oblasti modelovania a simulácie lesných požiarov a požiarov v uzavretých a polouzavretých priestoroch. Výskum matematických základov modelov šírenia požiarov rôznych typov a ich implementácie v pokročilých simulačných programových systémoch je významný pre lepšie poznanie samotných modelov, ich možností, predností a ohraničení ich použitia v konkrétnych podmienkach požiaru, ako aj pre správnu odbornú interpretáciu výsledkov simulácií konkrétnych požiarov a ďalší vývoj simulačných systémov.
Mechatronický vizuálny systém
Mechatronic vision system
Anotácia: Navrhovaný mechatronický vizuálny systém je určený na automatické snímanie a monitorovanie statických a pohybujúcich sa objektov. Systém pozostáva z niekoľkých relatívne nezávislých podsystémov spolupracujúcich za účelom dosiahnutia spoločného cieľa rozpoznať existenciu a pohyb relatívne malých objektov od pozadia, hlásiť ich polohu, rýchlosť a zrýchlenie, predikovať pohyb a podporovať sledovanie pohybujúceho sa objektu. Kombinácia automatického rozpoznávacieho systému s automatickou predikciou pohybu objektu a riadenim orientácie kamery napomáha schopnosti celého systému pracovať autonómne v reálnom čase. Systém je navrhnutý modulárne, aby umožňoval jednoduchú adaptáciu na viacero statických a mobilných kamier mechanicky orientovaných v priestore dvoma stupňami voľnosti. Otvorená architektúra systému umožní integráciu riadenia skupiny, spracovanie denného a nočného obrazu a rôzne geometrické výpočty.
Metódy a algoritmy kooperatívnej interakcie inteligentných subsystémov decentralizovaného riadenia na báze DES
Methods and algorithms of the cooperative interaction of intelligent decentralized control subsystems based on DES
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum decentralizovaného riadenia systémov pomocou inteligentných riadiacichsubsystémov resp. riadiacich agentov. Keďže chovanie takýchto subsystémov závisí od výskytu diskrétnychudalostí, budú sa modelovať metódami používanými pre systémy diskrétnych udalostí DES (z angl. discreteevent systems), najmä na báze Petriho sietí. Bude však použitý modulárny prístup. Jednotlivé moduly budemožné spájať ľubovoľnými väzbami do vyšších celkov. Taký model riadiaceho systému bude schopný explicitnevyjadriť vzájomné interakcie medzi modulmi a dovolí skúmať ich vplyv na efektívnosť riadenia riadeného objektu.Návrh vhodných metód a algoritmov cieľavedomej kooperatívnej interakcie medzi modulmi je hlavým cieľomprojektu. Navrhnuté prístupy budú programovo realizované v prostrení MATLAB. V tom istom prostredí budú ajoverované v procese simulácie pri riadení vybraných typov systémov.
Metódy a algoritmy optimalizácie testovania digitálnych systémov na čipe
Techniques and Algorithms for Digital Systems on Chip Testing Optimisation
Anotácia: Témou projektu sú algoritmy a metódy návrhu optimálnych štruktúr (samočinnej) testovateľnosti zabudovaných a implementovaných na čipe. Projekt nadväzuje nepriamo na VEGA projekt 2/2066/22, ktorého objektom bola testovateľnosť digitálnych obvodov implementujúcich algoritmy šifrovania údajov. Dosiahnuté výsledky ukázali, že síce existujú rôzne techniky a ich hardvérové riešenia, štandardy pre zabezpečenie (samočinnej) testovateľnosti, ale nemusia byť vždy aplikované optimálne a efektívne. Získané znalosti a skúsenosti sú základom riešenia optimalizácie existujúcich a návrhu nových metód zabezpečenia (samočinnej) testovateľnosti vzľadom k dôležitým parametrom: čas testovania, spotreba energie, plocha čipu naviac a náklady nutné na zabezpečenie (samočinnej) testovateľnosti resp. diagnózy porúch. Objektom výskumu je digitálny systém integrovaný do programovateľných alebo zákazníckych obvodov, ktorý môže obsahovať rôzne bloky - jadrá (prednavrhnuté alebo vlastné). Východzími metódami sú štandardy pre testovanie: IEEE 1500 SECT (štandard pre vnorené jadrá), IEEE 1149.1 Test Access Port and Boundary–Scan Architecture (JTAG), existujúce metódy samočinného testovania realizované lineárnymi spätnoväzobnými posuvnými registrami, celulárnymi automatmi a metódy kompakcie a kompresie testov. Očakávaný prínos je v nových algoritmoch a technikách s optimálnou hardvérovou a softvérovou implementáciou vzhľadom k uvedeným parametrom a v systéme ich automatickej syntézy pre VHDL (very high description language) modely digitálnych obvodov a systémov.
Metódy a algoritmy pre sémantické spracovanie veľkých dát v distribuovanom výpočtovom prostredí
Methods and algorithms for the semantic processing of Big Data in distributed computing environment
Anotácia: Vedecký výskum v navrhovanom projekte nadväzuje na výskumné výsledky dosiahnuté v projektoch 7RP, ktorých riešenia sa väčšina riešiteľov zúčastnila: ADMIRE: Advanced Data Mining and Integration Research for Europe (2008-2011), Commius : Community-based Interoperability Utility for SMEs (2008-2011), VENIS: Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services (2011-2015) a EGI-InSPIRE: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (2010-2014). Viaceré prípadové štúdie z uvedených projektov vytvorili motivačný základ pre vedecký výskum v oblasti sémantického spracovania veľkých dát vo virtuálnom výpočtovom prostredí. Veľkou výzvou v navrhovanom projekte bude skúmať nové metódy, prístupy a algoritmy. Navrhovaný projekt tiež nadväzuje na vedecké výsledky dosiahnuté v dvoch VEGA projektoch: Vybrané metódy, prístupy a nástroje pre distribuované spracovanie informácií (2012-2015) a Nové metódy a prístupy pre spracovanie informácií a tvorbu znalostných báz. (2013-2015).
Modelovanie a počítačová simulácia požiarov a ich dôsledkov
Modelling and computer simulation of fires and their consequencies
Anotácia: Požiare patria k mimoriadnym udalostiam, ktoré spôsobujú veľké materiálne škody, škody na životnom prostredí a často znamenajú zníženie alebo ohrozenie doležitých súčastí infraštruktúry, stavieb a ich zariadenia a ohrozenie zdravia a životov ľudí v ohrozenom priestore. Preto výskum v oblasti požiarnej prevencie a bezpečnosti, ktorý smeruje k vývoju informačných technológií a systémov schopných predvídať šírenie požiarov v rôznych prostrediach a v rôznych podmienkach a modelovať ich dôsledky, patrí k naliehavým a dôležitým úlohám výskumu s celospoločenským významom. Základný výskum v predloženom projekte je orientovaný na formulovanie nových vedeckých poznatkov v oblasti počítačovej simulácie šírenia lesných požiarov, požiarov áut a požiarov vo vybraných typoch stavieb a modelovania ich dôsledkov.
Moderné metódy a techniky pre integrované inteligentné riadenie výrobných systémov.
Advanced methods and methodologies for integrated intelligent control systems.
Anotácia: Zámerom projektu je výskum nových progresívnych metód pre integrované inteligentné riadenie, pre znalostnú podporu a zabezpečenie interoperability výrobných podnikov. V súčasnosti sa výskum v oblasti riadenia výroby a výrobných systémov sústreďuje na vývoj rekonfigurovateľných supervízorových riadiacich systémov a na vytváranie a riadenie sieťových podnikov. Rozvoj infraštruktúry informačných a komunikačných technológií je základným predpokladom na implementáciu nových sofistikovaných metód riadenia, vzdialené riadenie a podporu vnorenej inteligencie riadiacich systémov. Samozrejmosťou sa stávajú systémy na podporu kolaborácie, kooperácie a manažovanie znalostí. Inteligentné riadenie zložitých systémov v sieťovej konfigurácií musí počítať s tradičnými ale aj novými problémami, ako je rast komplexnosti, variabilita, zmeny prostredia, atď. Pri výskume nových metód bude dôraz kladený na schopnosť adaptácie a prispôsobovania dynamicky sa meniacim požiadavkám na všetkých úrovniach riadenia.
Modifikované diskrétne kosínusové a sínusové transformácie (MDCT a MDST)
Modified discrete cosine and sine transforms (MDCT and MDST)
Anotácia: Predložený projekt bude zameraný hlavne na prípravu vedeckej monografie s predbežným názvom:Modifikované diskrétne kosínusové a sínusové transformácie (MDCT a MDST): všeobecné vlastnosti, efektívne výpočtové algoritmy a aplikácie(predpokladaný vydavateľ Academic Press Inc. Elsevier Science). Vedecká monografia bude venovaná teórii MDCT a MDST transformácií, efektívnym algoritmom pre ich výpočet, metódam ich celočíselnej aproximácie pre bezstratové kódovanie audio signálov, a využitiu MDCT/MDSTtransformácií v praktických aplikáciách pre kompresiu a dekompresiu audio signálov v MPEG audio kódovacích štandartoch a komerčných audio kódovacích algoritmoch/systémoch.
Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov
Nanostructured thin-film materials and innovative technologies for MEMS gas and heavy metal sensors
Anotácia: Zámerom projektu je základný výskum v oblasti hľadania nových progresívnych materiálov na báze jednoduchých a zmiešaných kovových oxidov ako aj nových podkladových materiálov pre mikroelektródové polia. Predpokladáme, že naše aktivity budú zamerané na prípravu a výskum vlastností tenkých In2O3, TiO2, NiO vrstiev a ich vybraných kombinácii, pričom takéto vrstvy spolu so submikrometrovým elektródovým systémom a mikromechanickou platformou na báze polyimidovej membrány budú integrované do MEMS senzorov na detekciu plynov. Pozornosť bude venovaná aj výskumu pyrolytickej uhlíkovej vrstvy ako podkladu pre depozíciu Bi, pričom na stanovenie ťažkých kovov vo vodných syntetických roztokoch a reálnych vzorkách vody sa použije senzor, ktorý bude zahŕňať všetky 3 elektródy vo vertikálnom usporiadaní. Pre takýto integrovaný senzor bude optimalizovaná metodika merania pomocou elektrochemickej rozpúšťacej analýzyalebo potenciometrickej stripping analýzy.
Návrh metodiky a stanovenie presnejšieho ťahového diagramu materiálov na spresnenie numerických elastoplastických výpočtov
Methodology proposal and more accurate material tension diagram determination for elastoplastic numerical analysis improvement
Anotácia: Neustále rastúce ceny nerastných surovín a potreba udržania konkurencieschopnosti výrobkov nás nútia k efektívnemu využitiu našich materiálových zdrojov. Neoceniteľné miesto v optimalizácii rôzných konštrukcií a výrobných procesov majú numerické výpočty na takzvanej „mesoscale“ úrovni, v ktorých reálny materiál je idealizovaný ako kontinuum. Zo spomenutých výpočtových metód v inžinierskej praxi je v súčasnosti najviac rozšírená metóda konečných prvkov (MKP), ktorá na výpočet odozvy konštrukcie na dané zaťaženie využíva ťahový diagram materiálu. Presnosť týchto výpočtov je vo významnej miere determinovaná presnosťou charakteristiky materiálu; skutočné napätie v závislosti od kumulovanej plastickejdeformácie. Určenie tejto závislosti bežnou ťahovou skúškou môžeme pokladať za presné iba dovtedy, kým napätosť vo vzorke ostáva jednoosovou, teda kým sa vo vzorke počas merania nevytvára krčok. Cieľom tohoto projektu je doplniť ťahovú skúšku vhodným matematickým nástrojom na výpočet závislosti skutočného napätia na kumulovanom plastickom pretvorení počas procesu kontrakcie a získať presnejší obraz o skutočnom rozložení napätí v materiáli. Spresnenie určenia závislosti skutočného napätia na celkovom pomernom pretvorení vo významnej miere zvyší presnosť numerických výpočtov, a tým i kvalitu predikcií numerických výpočtov, hlavne v oblasti veľkých deformácií za prítomnosti veľkých plastických pretvorení. Výsledky tiež znížia náklady na experimenty, a tým zvýšime aj efektivitu inžinierskej práce.
Nové architektúry na zvýšenie spoľahlivosti digitálnych jadier a systémov
New architectures for increasing the reliability of digital cores and systems
Anotácia: Zložité systémy integrované na čipe sa stávajú všadeprítomnými v rôznych aplikáciách, preto ich prevádzka musí byť spoľahlivá a odolná voči zlyhaniu napriek tomu, že nové nanotechnológie zvyšujú mieru ich poruchovosti v dôsledku nových poruchových mechanizmov. Spoľahlivosť systémov na čipe sa stáva kritickým parametrom a často sa dá zabezpečiť iba na úkor kvality ostatných parametrov, ako sú napr. spotreba a plochačipu. Zámerom projektu je výskum nových architektúr so vstavanou samočinnou opravou vhodných pre rôzne typy digitálnych jadier vnorených v systémoch na čipe. Okrem štandardných jadier ako sú procesory, riadiace ainé kombinačné jadrá sa projekt zameriava aj na tzv. špeciálne jadrá, pre ktoré v súčasnosti neexistujú metódy na zvýšenie spoľahlivosti. Navrhnuté architektúry budú overené simuláciou dostupnými softvérovými nástrojmi a experimentálne s využitím programovateľných obvodov. Výsledky projektu prispejú k zvýšeniu spoľahlivosti a životnosti systémov na čipe.
Nové metódy a prístupy pre spracovanie informácií a tvorbu znalostných báz
New methods and approaches on information processing and knowledge bases
Anotácia: Výskum znalostí a znalostných báz bol v minulej dekáde reprezentovaný sémantickým webom a manažmentom znalostí. Nové možnosti naplnenia tejto výzvy prišli s rozvojom nových technológií a služieb Internetu v podobe sociálnych sietí, Wikipédie, LinkedData a dostupnosti čoraz viac štruktúrovaných informácií rôzneho charakteru v podobe jednoduchých sémantických sietí. Pomocou nich je možné tvoriť a overiť nové metódy pre spracovanie informácií, ich prepojenie, odvodzovanie a vyhľadávanie relevantných informácií a znalostí ako aj ich prezentáciu užívateľovi. Jednoduché sémantické siete a grafy nemajú pevnú sémantiku ale vyvíjajú sa podľa potreby na základe nových dát, integrácie zdrojov, interakcie s užívateľom a s inými systémamia je ich možné využiť pri tvorbe znalostných báz. Výzvou v oblasti základného výskumu stále ostáva aj spracovanie neštruktúrovaných dát. Projekt skúma a rovíja metódy na vytvorenie a použitie znalostných báz tvorených zo štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát a vyhľadávanie v nich.
Počítačová stavebnica pre vývoj, modelovanie, simuláciu a animáciu mechatronických systémov
Computer kit for development, modeling, simulation and animation of mechatronic systems
Anotácia: Predmetom projektu je návrh a vypracovanie efektívnych nástrojov počítačovej syntézy riadiacich mechatronických systémov pracujúcich v reálnom čase. Realizácia programovej stavebnice statických a mobilných kinematických mechanizmov umožní modelovať riadené objekty, simulovať algoritmy ich riadenia a zároveň bude platformou vývoja reálneho riadiaceho systému skutočných objektov. Cieľom projektu je vypracovať metodiku navrhovania nových riadiacich mechatronických systémov, poskytnúť efektívny nástroj na modelovanie statických aj mobilných objektov riadenia a vytvoriť prostredie pre simuláciu riadiacich algoritmov za účelom ich postupného overovania. Stavebnica má umožniť vývoj a realizáciu nového riadiaceho systému reálnych objektov riadenia a zároveň aj príslušného trenažéru, ktorého objekty riadenia sú simulované. Uvedená koncepcia poskytuje možnosť implementácie nového riadiaceho systému postupným nahradzovaním simulovaných objektov reálnymi.
Pokročilé mikro/nano technologické procesy s využitím elektrónovej litografie.
Advanced micro- and nano-technological processes using electron-beam lithography
Anotácia: Projekt je orientovaný na získanie nových poznatkov a ich využitie vo výskume a vývoji v oblasti nových mikro- anano-technologických procesov a postupov s využitím elektrónovej litografie (EBL) a taktiež priamej EBL (EBDW- Electron Beam Direct Write), ktoré sú kľúčovou technológiou vo výrobe mikro- nano-elektronických obvodoov a systémov a budú hrať dôležitú úlohu pre výrobu obvodov s nano-rozmermi v nanofotonike,nanomagnetických prvkoch, molekulárnej nanotechnológii ako aj v NEMS, NEOMS systémoch. Príprava nanometrových štruktúr na neštandardných podložkách priamou litografiou s maximálnou presnosťou súkrytu sú hlavnou oblasťou navrhovaného projektu. K tomu je potrebné optimalizovať expozície vhodných maskovacíchmateriálov (rezistov), prípravu dát pomocou nových algoritmov a optimalizáciu nových technologických procesov prípravy štruktúr.
Prostriedky pre návrh a modelovanie (mikro) elektro-mechanických systémov (MEMS).
Tools for design and simulation of (Micro) Electro-Mechanical Systems (MEMS).
Anotácia: Projekt skúma metódy a rieši prostriedky umožňujúce modelovanie a návrh (mikro) elektro-mechanických systémov (MEMS). Štúdium a rozpracovanie problematiky sa zakladá na poznatkoch zo stavby a riadenia robotických mechanizmov, riešenia senzorov so spracovaním signálov ako aj uplatnenia (mikro) technológii na ich realizáciu. Predmetom riešenia sú teoretické a metodické rozpracovania okruhov problémov zameraných na :- modelovanie a optimálny návrh mechanizmov a mechanických.štruktúr s pružnými / elastckými prvkami- vývoj technológií MEMS.
Prostriedky pre návrh, modelovanie a simuláciu mikro-elektromechanických štruktúr a mechanizmov /MEMS/
Tools for design, modeling and simulation of micro electro-mechanical systems /MEMS/
Anotácia: Projekt skúma metódy a rieši prostriedky pre modelovanie, návrh a simuláciu (mikro)elektro-mechanických štruktúr a systémov (MEMS). Štúdium a rozpracovanie problematiky sa zakladá na poznatkoch zo stavby a riadenia robotických prostriedkov, riešenia senzorov so spracovaním signálov, ako aj uplatnenia (mikro) technológii na ich realizáciu. Predmetom riešenia sú teoretické a metodické rozpracovania nasledujúcich problémov:- Analýza, modelovanie a simulácie vlastností MEMS, založených najmä na kompaktných pružných mechanických štruktúrach s integrovanou elektronikou- Metódy a prostriedky pre optimálny návrh a riešenie MEMS v súvislosti aplikačným zameraním
Robustné rečové technológie pre informačné systémy v slovenčine a ich diagnostika
Robust Speech Technologies for Information Systems in Slovak and their Diagnostics
Anotácia: Základným cieľom projektu je podstatné a merateľné zvýšenie spoľahlivosti a robustnosti systémov automatického spracovania reči v slovenčine a zvýšenie prirodzenosti komunikácie pomocou rečového interfejsu v slovenčine. V oblasti výskumu slovenskej fonetiky a fonológie z hľadiska automatického spracovania pôjde o definovanie všeobecnejšej fonetickej abecedy SAMPA, vhodnej pre rôzne typy aplikácií, štatistický výskum grafém a foném. V oblasti automatického rozpoznávania reči sa projekt snaží dosiahnuť zvýšenie spoľahlivosti rozpoznávačov reči pre informačné systémy v slovenčine a vytvorenie diagnostických postupov pre odhaľovanie nedostatkov rozpoznávačov reči. V oblasti syntézy reči je cieľom projektu vytvorenie modelov jednotlivých zložiek prozódie reči v slovenčine, zvýšenie prirodzenosti syntetickej reči, zvýšenie zrozumiteľnosti syntetickej reči a to aj v zašumených prostrediach a vytvorenie diagnostických postupov pre odhaľovanie nedostatkov syntetizátorov reči.
Servisne-orientované distribuované počítanie a dátový manažment
Service-based distributed computing and data management
Anotácia: Servisne orientované architektúry a softvérové služby, ako ich základné stavebné prvky, sú jednou z najvýznamnejších výskumných paradigiem súčasných distribuovaných informačných systémov. Existuje potreba nových prístupov a metód, ktoré by umožňovali pracovať so znalosťami, ktoré budú dostupné v rámci budúceho servisne orientovaného prostredia. V tomto prostredí konvergencia medzi existujúcimi gridovými technológiami, webovými službami, sémantickými technológiami a servisne orientovanými architektúrami umožní pokrokové poskytovanie výpočtov, dát, informácií a znalostného potenciálu. Projekt sa zameriava na vybrané témy, ktorými sú využitie sémantiky v servisne orientovanom prostredí, nasadenie služieb v Gride, služby pre dátový manažment a vizualizácia servisne orientovaných vedeckých výpočtov v Gride. Zároveň si projekt kladie za cieľ overiť skúmané prístupy na aplikácii využitia servisne založeného gridového systému na znižovanie dimenzie klasifikačného priestoru, ako aj na ďalších vybraných aplikáciách.
Sieťové riadenie heterogénnych multi-agentových systémov.
Networked control of heterogenous multi-agent systems.
Anotácia: Projekt skúma otázky interoperability v rámci heterogénnych multiagentových systémov, ktoré sú vhodným nástrojom na modelovanie komplexných distribuovaných systémov, ako sú napr. logistické systémy, multi-robotické systémy a pod. Cieľom projektu je výskum a vývoj softvérových a hardvérových prostriedkov na podporu rozvoja paradigiem Fyzický internet (z ang. Physical Internet - PI) a Internet vecí (z angl. Internet of Things - IoT). V zmysle súčasných požiadaviek na zvyšovanie kvality života a bezpečnosti obyvateľstva je projekt orientovaný na aplikácie v oblasti logistiky a robotiky - prieskum terénov a predvídanie, prípadne eliminácia možných bezpečnostných rizík; napr. v súvislosti s prepravou nebezpečných nákladov, rozsiahlymihaváriami alebo živelnými udalosťami/pohromami. Projekt sa zameria na systémy zložené z inteligentných agentov, ktorých kontext je možné zistiť pomocou senzorických systémov.
Spoľahlivostné architektúry a testovateľnosť digitálnych systémov
Reliable architectures and digital systems testability
Anotácia: Cieľom projektu je návrh a implementácia nových spoľahlivostne riešených architektúr pre diagnózu a opraviteľnosť porúch v digitálnych systémoch. Testovanie zložitých digitálnych systémov na čipe vyžaduje čoraz viac hardvérových blokov, ako sú samočinné generátory testu, bloky pre kompresiu a dekompresiu, príznakové analyzátory, štandardizované rozhrania pre dostupnosť vstupov a výstupov blokov vnorených na čipe a rôzne typy riadenia. Zvyšovaním veľkosti testovacieho hardvéru vzniká nový problém, a tým je jeho spoľahlivosť. Výsledky projektu pomôžu zvýšiť kvalitu testovania, spoľahlivosť a životnosť digitálnych systémov zavedením nových stratégií a postupov, ktoré prepoja metódy periodickej a priebežnej diagnostiky ako v systéme, tak aj v blokoch určených pre testovanie týchto systémov. Navrhnuté nové metódy budú overované aplikáciou na reálnych digitálnych systémoch s využitím technológie FPGA. Výber sa zameria na systémy pre šifrovanie údajov, spracovanie obrazu a spracovanie zvuku.
Stavba a riadenie mikro-elektro-mechanických prvkov a zariadení.
Construction and control of micro-electro-mechanical elements and devices.
Anotácia: Projekt skúma metódy a rieši prostriedky pre modelovanie, návrh a simuláciu (mikro)elektro-mechanických štruktúr a systémov (MEMS). Štúdium a rozpracovanie problematiky vychádzaz mechatronického prístupu a zakladá sa na poznatkoch zo stavby a riadenia robotickýchprostriedkov, riešenia senzorov so spracovaním signálov ako aj uplatnenia (mikro) technológiina ich realizáciu.Predmetom riešenia sú teoretické a metodické rozpracovania nasledujúcich problémov:-Analýza, modelovanie a simulácia vlastností MEMS založených na kompaktných pružne poddajnýchmechanických štruktúrach s integrovanou elektronikou.-Skúmanie metód a prostriedkov pre optimálny návrh a riešenie MEMS v súvislosti s aplikačným určením.-Informačno-riadiace sytémy s MEMS. Skúmanie metód prenosu a spracovania signálov (senzory), komunikácie a riadenia (mikro-robotické prvky a zariadeni...
Verifikácia hovoriaceho ako prvok bezpečnosti riadenia letovej prevádzky
Speaker verification as an add-on element of the Air Traffic Management security
Anotácia: Projekt je zameraný na overenie možnosti použitia verifikácie hovoriaceho ako doplnkového bezpečnostného prvku ATM (Air Traffic Management). Cieľom projektu je študovať vlastnosti tejto komunikácie a overiť, či by bolo možné pomocou systému verifikácie hovoriaceho kontrolovať totožnosť účastníkov tejto komunikácie a odhaliť tak prípadný vstup narušiteľa do tejto komunikácie. V tomto projekte sa chceme zamerať na prvotné ohodnotenie samotnej možnosti zapojenia verifikácie hovoriaceho do bezpečnostného systému ATM. Výskum verifikácie hovoriaceho a jej odolnosti voči podvodným útokom bude vykonaný v slovenskom jazyku. K nahrávkam reči od 500 hovoriacich bude vytvorená unikátna sada 500 syntetizátorov so širokými možnosťami nastavení, ktoré spolu s existujúcimi syntetizátormi použijú na prípravu dát pre imitované útoky. Na náročné výpočty súvisiace s trénovaním modelov a rozsiahlymi iteračnými postupmi, ako aj na vyhodnocovanie veľkého množstva útokov bude použitý počítačový klaster Ústavu Informatiky SAV.
Vstavaná samočinná opraviteľnosť logických jadier vnorených v systémoch na čipe
Built-in self-repair for logic cores embedded in system-on-chip
Anotácia: Zabezpečenie spoľahlivosti digitálneho systému počas jeho životnosti sa stáva hlavnou výzvou súčasného polovodičového priemyslu. Požiadavkou je navrhnúť vysoko spoľahlivý systém, napriek tomu, že spoľahlivosť niektorých jeho základných častí má v súčasných nanometrových technológiách klesajúcu tendenciu v dôsledku nových poruchových mechanizmov. Spoľahlivosť zložitých systémov integrovaných na jednom čipe sa nedá dosiahnuť bez implementácie vlastnosti samočinnej opraviteľnosti. Aplikácie takýchto architektúr pre pamäťové obvody a iné pravidelné štruktúry sú v dnešnej dobe už známe. Cieľom predkladaného projektu je vývoj nových metód návrhu architektúr so vstavanou samočinnou opravou vhodných pre obvody s nepravidelnou štruktúrou (kombinačné aj sekvenčné logické obvody). Vyvinuté nové metódy budú overené na vybraných typoch logických jadier simuláciou v dostupných softvérových nástrojoch a v programovateľných obvodoch. Výsledky projektu prispejú k zvýšeniu spoľahlivosti systémov na čipe.
Vybrané metody, prístupy a nástroje pre distribuované spracovanie informácií.
Selected methods, approaches and tools for distributed computing.
Anotácia: Distribuované spracovanie informácií v súčasnosti reprezentuje významnú výskumnú oblasť v Európskom výskumnom priestore, ktorá je začleňovaná do európskych výskumných programov. Navrhovaný projekt sa zameriava na originálne riešenia v 4 výskumných cieľoch.1. cieľ: Výskum moderných metód, prístupov a algoritmov pre distribuované dolovanie informácií a údajov v multi-dimenzionálnych dátach.2. cieľ: Výskum v oblasti koordinovaného zberu dát z heterogénnych zdrojov a manažmentu distribuovaných zdrojov pomocou agentovej platformy.3. cieľ: Výskum a vývoj metód a techník pre servisne-orientovaný manažment distribuovaných dát veľkého rozsahu.4. cieľ: Výskum v oblasti paralelného a distribuovaného spracovania informácií, s dôrazom na adaptáciu aplikácií do prostredia Cloud“, ako aj riešenie inter-operability medzi rôznymi poskytovateľmi Cloud“ platforiem.
Výskum a vývoj metód znalostného inžinierstva na báze ontológií s uplatnením v inteligentnom systéme riadenia
Research develppment of knowledge engineering methods on the base of ontology with aplication on intelligent control systém
Anotácia: Rozvoj informačných a komunikačných technológii umožňuje rýchlejšie zavádzanie výsledkov výskumu a vývoja v oblasti nových materiálov a technológií do praxe, čím sa zvyšuje podiel pridanej hodnoty produktov. Toto zasahuje aj oblasť prípravy a riadenia výrobných procesov. Zavádzanie tzv. vysokých technológií je dôležité najmä z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja a pre krajiny s obmedzenými zdrojmi nerastného bohatstva, kam patri aj Slovensko. Zvyšovanie efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti vyrobených produktov zavádzaním najnovších výsledkov vedy a výskumu kladie zvýšené nároky na ľudský potenciál. Znalosti a skúsenosti sa stávajú v súčasnosti dôležitým kapitálom, čo zapríčiňuje odklon od klasickej ekonomiky ku znalostnej. Z toto dôvodu je zavádzanie znalostných systémov do systémov riadenia kľúčovým faktorom pri zvyšovaní efektivity a konkurencieschopností výrobných a nevýrobných organizácií. Výskum v projekte bude zameraný na plánovanie, analýzu, návrh, modifikáciu, implementáciu, evaluáciu a manažment systémov riadenia používajúcich informačnú technológiu. Riešenie týchto problémov vyžaduje: Efektívne používanie informačných technológii, napr. znalostných systémov na báze ontológie, koordináciu aktivít v kontexte zložitých systémov, evaluáciu inteligentných systémov riadenia, (nové optimalizačné metódy a algoritmy používajúce prvky umelej inteligencie, neurónové siete. atď,). analýzu, návrh, konštrukciu. modifikáciu a implementáciu inteligentných systémov riadenia pre zložité systémy, aplikáciu inteligentných systémov riadenia v zložitých systémoch (napr. procesy transakcii, rozhodovacie podporné procesy, podpora administratívy, integrované výrobné systémy, expertné systémy, vykonávacie podporné systémy pre koordináciu a interakciu v príslušných aplikáciách), relevantný výskum a relevantnú prax spojenú s operačným výskumom, znalostnou ekonomikou, organizačnou teóriou, znalostným inžinierstvom a teóriou systémov.
Výskum nových nanolitografických technológii
Investigation of novel nanolithographic technologies
Anotácia: Predmet riešenia navrhovaného projektu patrí do oblasti vývoja nových nanolitografických technológií a postupov, ktoré sú kľúčovou technológiou vo výrobe nanoelektronických obvodov a nanosystémov. Nové a progresívne riešenia vo vývoji nanotechnológií budú hrať rozhodujúcu úlohu pre výrobu obvodov s rozmermi elementov menej ako 50 nm, v nanofotonike, v nanomagnetických prvkoch, v molekulárnej nanotechnológii, NEMS (nano-elektro-mechanických systémoch) technológii a pod. Príprava nanometrových štruktúr na neštandardných podložkách priamou litografiou s maximálnou presnosťou súkrytu ako aj príprava membránových masiek pre iónovú litografiu sú hlavnou oblasťou navrhovaného projektu. K tomu je potrebné optimalizovať expozície vhodných maskovacích materiálov (rezistov), prípravu dát pomocou nových algoritmov a optimalizáciu nových technologických procesov prípravy štruktúr.
Výskum procesov prípravy štruktúr pre obvody na nanometrovej úrovni
Investigation of processes for the preparation of structures for nanometer scale devices
Anotácia: Tento projekt je zameraný na pokročilé procesy tvarovania ortogonálnych a neortogonálnych štruktúr, ktoré umožnia rozšíriť mikrotechnológie do nanometrovej oblasti. Budú skúmané nové prístupy k expozičným postupom a k postupom vyvolávania rezistov, ako aj korelácia s následnou technológiou plazmatického reaktívneho iónového leptania leptania (RIE). Dosiahnutie týchto cieľov si vyžiada systematické štúdiumlimitujúcich faktorov pri interakcii elektrónov s rôznymi typmi rezistov a pri ich vyvolávaní, následného zložitého procesu vzájomného pôsobenia technologických parametrov, ako sú urýchľovacie napätie, expozičná dávka, podmienky vyvolávania, ako aj interakcia s následnými technologickými krokmi (suché plazmatické leptanie, lift-off, a pod.).