Dokumenty

Zriaďovacia listina 17.2.2014,   (Zakladacia listina ÚI SAV, v.v.i. od 1.7.2018 do 26.9.2018)
Organizačný poriadok 2020,   (Organizačný poriadok ÚI SAV, v.v.i. od 20.7.2018 do 26.9.2018)
Pracovný poriadok 2020,   (Pracovný poriadok ÚI SAV, v.v.i. od 20.7.2018 do 26.9.2018)
Spracúvanie osobných údajov 26.2.2020
Vnútorné normy a oznamy: 2007 – 2016; od 2017 – 2021
Zápisy z poradných orgánov riaditeľa: 2007 – 2016; od 2017 – 2021
(Zápisy Správnej rady v.v.i.: od 1.7.2018 do 26.9.2018)
Formuláre a tlačivá: od 2007 – 2016; od 2017 – 2021
Akčný plán ÚI SAV na roky 2016-2020

Etický kódex SAV   2015,   doplnok 2018,   nová verzia 2018
SAV2020: Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadémie vied
Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie 2017 – 2021
Dokumenty SAV
Návrhy na zlepšenie vedy a výskumu na Slovensku (Rada Učenej spoločnosti Slovenska)
Implementácia Stratégie ľudských zdrojov vo výskume v SAV (Human Resources Strategy for Researchers)

BOZP: Príručka právnych predpisov ochrany práce pre SAV
Interné predpisy BOZP pre ÚI SAV
Pandemický plán ÚI SAV
 
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Profil VO
Zákazky s nízkou hodnotou
Podprahové zákazky
  Expertízy pre zhotovenie simulátora rušivých elektromagnetických polí Vestník
  Zateplenie vedľajšej budovy Ústavu informatiky SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava)
Podlimitné zákazky
Nadlimitné zákazky

Prístup na register ponukového konania – v zmysle usmernenia MF SR k aplikácii novely zákona o správe majetku štátu: ponuky prebytočného (predaje) a dočasne prebytočného (prenájmy) hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu

 
Ústav informatiky – obrázky loga