Dokumenty

Staré dokumenty ktorých platnosť už skončila je možné nájsť v archíve dokumentov.

Vnútorné normy a oznamy: 2007 – 2016; od 2017 – 2021
Zápisy z poradných orgánov riaditeľa: 2007 – 2016; od 2017 – 2021
(Zápisy Správnej rady v.v.i.: od 1.7.2018 do 26.9.2018)
Formuláre a tlačivá: od 2007 – 2016; od 2017 – 2021
SAV2020: Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadémie vied
Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie 2017 – 2021
Dokumenty SAV
Návrhy na zlepšenie vedy a výskumu na Slovensku (Rada Učenej spoločnosti Slovenska)
Implementácia Stratégie ľudských zdrojov vo výskume v SAV (Human Resources Strategy for Researchers)
BOZP: Príručka právnych predpisov ochrany práce pre SAV
Interné predpisy BOZP pre ÚI SAV
Pandemický plán ÚI SAV
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Účtovné uzávierky ÚI SAV/ÚI SAV, v.v.i.

Výročné správy o hospodárení: 2022

Profil VO
Zákazky s nízkou hodnotou
Podprahové zákazky
Expertízy pre zhotovenie simulátora rušivých elektromagnetických polí Vestník
Zateplenie vedľajšej budovy Ústavu informatiky SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava)
Podlimitné zákazky
Nadlimitné zákazky

Prístup na register ponukového konania – v zmysle usmernenia MF SR k aplikácii novely zákona o správe majetku štátu: ponuky prebytočného (predaje) a dočasne prebytočného (prenájmy) hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu

Ústav informatiky – obrázky loga