Organizačná štruktúra

Riaditeľ: Ing. Ivana Budinská, PhD.
Tel.: +421-2-5941 1242   e-mail: ivana.budinska@savba.sk
Zástupca riaditeľa: Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.
Tel.: 02-5477 1004, 02-5941 1291, 02-5941 1297   e-mail: ladislav.hluchy@savba.sk
Vedecký tajomník: Mgr. Róbert Sabo, PhD.
Tel.: +421-2-5941 1118   e-mail: robert.sabo@savba.sk
Vedecká rada:
RNDr. Ján Glasa, CSc. – predseda
  Tel.: +421-2-5941 1166
  e-mail: jan.glasa@savba.sk
Ing. Zoltán Balogh, PhD. – podpredseda
RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.
Ing. Giang Nguyen, PhD.
Ing. Milan Rusko, PhD.
Ing. Ján Zelenka, PhD.
Prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU, Bratislava
Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., FEI STU Bratislava
Prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., FEI TU, Košice
 
Poradné orgány riaditeľa
Vedecko-výskumné oddelenia:
Odd. paralelného a distribuovaného spracovania informácií vedúci: Doc. Ing. L. Hluchý, CSc. ladislav.hluchy@savba.sk
Odd. návrhu a diagnostiky číslicových systémov vedúci: Ing. P. Malík, PhD. peter.malik@savba.sk
Odd. paralelných výpočtových metód a algoritmov vedúci: RNDr. J. Glasa, CSc. jan.glasa@savba.sk
Odd. analýzy a syntézy reči vedúci: Ing. M. Rusko, PhD. milan.rusko@savba.sk
Odd. elektrónovej litografie vedúci: Ing. Mgr. R. Andok, PhD. robert.andok@savba.sk
Odd. modelovania a riadenia diskrétnych procesov vedúca: Ing. I. Budinská, PhD. ivana.budinska@savba.sk
Odd. senzorických systémov vedúci: Ing. Š. Havlík, DrSc. havlik@savbb.sk
Odd. vývoja a realizácie vedúci: Ing. I. Bešina ivan.besina@savba.sk
Úsek hospodársko-technický vedúci: Ing. M. Gatial milan.gatial@savba.sk
Odd. ekonomiky vedúca: Ing. M. Mášiková Paulinová marta.masikova@savba.sk
Odd. prevádzky a správy vedúci: Ing. M. Gatial milan.gatial@savba.sk
Úsek riaditeľa vedúca: Mgr. H. Laudárová hana.laudarova@savba.sk
Sekretariát S. Rajčániová sekr.ui@savba.sk
Personálny a mzdový referát H. Horváthová helena.horvathova@savba.sk
Knižnica RNDr. V. Jablonská viera.jablonska@savba.sk
Redakcia časopisu Computing and Informatics RNDr. V. Jablonská cai.ui@savba.sk