Organizačná štruktúra

Riaditeľ: Ing. Mgr. Robert Andok, PhD.
Tel.: +421 2 5941 1189   e-mail: robert.andok@savba.sk
Zástupca riaditeľa: Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.
Tel.: +421 2 5477 1004, +421 2 5941 1291, +421 2 5941 1297
e-mail: ladislav.hluchy@savba.sk
Vedecký tajomník: Mgr. Róbert Sabo, PhD.
Tel.: +421-2-5941 1118   e-mail: robert.sabo@savba.sk
Správna rada: Ing. Mgr. Robert Andok, PhD. – predseda
Ing. Zoltán Balogh, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
Ing. Marta Mášiková Paulinová
Mgr. Róbert Sabo, PhD.
Dozorná rada: Mgr. Martin Venhart, PhD. – predseda, podpredseda SAV pre 1. OV SAV
Ing. Romana Jurkiewiczova
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., externý člen
Vedecká rada: RNDr. Ján Glasa, CSc. – predseda
Tel.: +421-2-5941 1166
e-mail: jan.glasa@savba.sk
Ing. Ján Zelenka, PhD. – podpredseda
Mgr. Martin Bobák, PhD.
Ing. Milan Rusko, PhD.
Ing. Ivana Budinská, PhD.
Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.
Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., FI PVS Bratislava
Doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD., FIIT STU, Bratislava
Prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., FEI TU, Košice
Poradné orgány riaditeľa
Vedecko-výskumné oddelenia:
Odd. paralelného a distribuovaného spracovania informácií vedúci: Doc. Ing. L. Hluchý, CSc. ladislav.hluchy@savba.sk
Odd. inteligentných digitálnych systémov vedúci: Ing. P. Malík, PhD. peter.malik@savba.sk
Odd. paralelných výpočtových metód a algoritmov vedúci: RNDr. J. Glasa, CSc. jan.glasa@savba.sk
Odd. analýzy a syntézy reči vedúci: Ing. M. Rusko, PhD. milan.rusko@savba.sk
Odd. modelovania a riadenia diskrétnych procesov vedúca: Ing. I. Budinská, PhD. ivana.budinska@savba.sk
Odd. senzorických informačných systémov a technológií vedúci: Ing. Mgr. R. Andok, PhD. robert.andok@savba.sk
Odd. vývoja a realizácie vedúci: Ing. I. Bešina ivan.besina@savba.sk
Odd. ekonomiky vedúca: Ing. M. Mášiková Paulinová marta.masikova@savba.sk
Odd. prevádzky a správy vedúci: Ing. M. Gatial milan.gatial@savba.sk
Sekretariát S. Rajčániová sekr.ui@savba.sk
Personálny a mzdový referát H. Horváthová helena.horvathova@savba.sk
Knižnica Ing. Jana Bečková jana.beckova@savba.sk
Redakcia časopisu Computing and Informatics RNDr. V. Jablonská cai.ui@savba.sk