Organizačná štruktúra

Poverený vedením ústavu: Ing. Mgr. Robert Andok, PhD.
Tel.: +421-2-5941 1189   e-mail: robert.andok@savba.sk
Zástupca riaditeľa: Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.
Tel.: 02-5477 1004, 02-5941 1291, 02-5941 1297   e-mail: ladislav.hluchy@savba.sk
Vedecký tajomník: Mgr. Róbert Sabo, PhD.
Tel.: +421-2-5941 1118   e-mail: robert.sabo@savba.sk
Vedecká rada:
RNDr. Ján Glasa, CSc. – predseda
  Tel.: +421-2-5941 1166
  e-mail: jan.glasa@savba.sk
Ing. Ján Zelenka, PhD. – podpredseda
Mgr. Martin Bobák, PhD.
Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.
Ing. Milan Rusko, PhD.
Mgr. Róbert Sabo, PhD.
Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., FI PVS Bratislava
Doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD., FIIT STU, Bratislava
Prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., FEI TU, Košice
 
Poradné orgány riaditeľa
Vedecko-výskumné oddelenia:
Odd. paralelného a distribuovaného spracovania informácií vedúci: Doc. Ing. L. Hluchý, CSc. ladislav.hluchy@savba.sk
Odd. inteligentných digitálnych systémov vedúci: Ing. P. Malík, PhD. peter.malik@savba.sk
Odd. paralelných výpočtových metód a algoritmov vedúci: RNDr. J. Glasa, CSc. jan.glasa@savba.sk
Odd. analýzy a syntézy reči vedúci: Ing. M. Rusko, PhD. milan.rusko@savba.sk
Odd. elektrónovej litografie vedúci: Ing. Mgr. R. Andok, PhD. robert.andok@savba.sk
Odd. modelovania a riadenia diskrétnych procesov vedúca: Ing. I. Budinská, PhD. ivana.budinska@savba.sk
Odd. senzorických systémov vedúci: Ing. Š. Havlík, DrSc. havlik@savbb.sk
Odd. vývoja a realizácie vedúci: Ing. I. Bešina ivan.besina@savba.sk
Odd. ekonomiky vedúca: Ing. M. Mášiková Paulinová marta.masikova@savba.sk
Odd. prevádzky a správy vedúci: Ing. M. Gatial milan.gatial@savba.sk
Sekretariát S. Rajčániová sekr.ui@savba.sk
Personálny a mzdový referát H. Horváthová helena.horvathova@savba.sk
Knižnica RNDr. V. Jablonská viera.jablonska@savba.sk
Redakcia časopisu Computing and Informatics RNDr. V. Jablonská cai.ui@savba.sk