Oddelenie modelovania a riadenia diskrétnych procesov
Vedúca: Ing. I. Budinská, PhD.
Previous webpage
Oddelenie sa dlhodobo zameriava na výskum v oblasti komplexných systémov, najmä na modelovanie a simuláciu diskrétnych a udalostných systémov. Významné výsledky boli dosiahnuté v oblasti formalizácie problémov riadenia DES a v modelovaní a simulácii DES s použitím formalizmov Petriho sietí a stavových diagramov. Výskum sa uskutočňuje aj v oblasti agentových a multiagentových systémov a technológií s dôrazom na koordináciu a kooperáciu mobilných agentov. Cieľom je skúmať a vyvíjať metódy patriace do oblasti kolektívnej inteligencie a aplikovať výsledky v rôznych oblastiach (mobilná robotika, sociálne, ekonomické a politické systémy a pod.).

  • Multi-agentové systémy – výskum sa orientuje na návrh a vývoj agentových architektúr, na návrh a vývoj stratégií pre vytváranie koalícií agentov a na modelovanie sociálneho správania agentov.
  • Modelovanie, analýza a supervízne riadenie s využitím formalizmu Petriho sietí – výskum sa sústreďuje na skupinu agentov, resp. skupiny agentov v rámci multiagentového systému. Simulácie sa uskutočňujú v prostredí MATLAB a špeciálnom grafickom simulátore založenom na formalizme Petriho sietí. Cieľom kooperácie agentov, resp. skupiny agentov je dosiahnuť predpísaný globálny cieľ. Formalizmus Petriho sietí používame tiež na modelovanie a analýzu workflovov.
  • Riadenie komplexných systémov – výskum sa orientuje na metódy usudzovania, učenia a adaptívneho riadenia pre skupinu mobilných agentov (mobilných robotov).
  • Manažment znalostí, znalostné inžinierstvo – výskum sa orientuje na ontologický prístup s cieľom podporovať interoperabilitu a integráciu v rámci sieťových podnikov. Venujeme sa aj ontologickej reprezentácii znalostí pre podporu koordinácie a kooperácie agentov a pre tvorbu koalícií vo veľkých multi-agentových systémoch.
  • Optimalizácia rozvrhovania vo výrobe – orientujeme sa na aplikácie nekonvenčných metód. V súlade so súčasnými trendami sa zameriavame na biologicky motivované metódy (PSO). Tieto metódy používame všeobecne na riešenie problémov z oblasti teórie riadenia.

Aplikácia dosiahnutých výsledkov je najmä v oblastiach robotických systémov, výrobných systémov a to spojitého, diskrétneho aj hybridného charakteru, v oblasti riadenia krízových situácií a dopravných systémov.