Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov
Vedúci: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Zástupca: Ing. Lukáš Valášek, PhD.
Previous webpage
Oznámenie

Základný a aplikovaný výskum oddelenia sa sústreďuje do nasledovných oblastí:

 • Modely, princípy, výpočtové metódy a postupy pre počítačovú simuláciu požiarov v rôznych prostrediach
 • Počítačová simulácia požiarov v cestných tuneloch
  • experimentálne skúmanie priebehu požiaru a šírenia dymu v tuneli (veľkorozmerné dymové skúšky v reálnych diaľničných tuneloch s meraním fyzikálnych veličín)
  • počítačová simulácia testovaných scenárov požiaru zahŕňajúca činnosť bezpečnostných systémov ochrany tunela, validácia počítačovej simulácie (priebeh požiaru, šírenie a stratifikácia dymu a pod.)
  • počítačové modelovanie evakuácie v tuneli v podmienkach požiaru
  • vizualizácia priebehu požiaru v tuneli a jeho parametrov pre potreby zvýšenia pripravenosti operátorov riadenia tunelov v SR (vizualizácie pre Simulátor riadenia tunelov na Žilinskej univerzite v Žiline využívaný na školenia a testovanie operátorov riadenia tunelov)
 • Počítačová simulácia priebehu požiarov a ich dôsledkov v rôznych typoch objektov
  • počítačová simulácia priebehu požiaru a evakuácie v objektoch so zvýšenou koncentráciou návštevníkov (požiar v kinosále a pod.)
  • počítačová simulácia priebehu požiaru v iných objektoch so zvýšenými nárokmi na požiarnu bezpečnosť (požiar v cestnom tuneli, garáži, vo výrobnej hale a pod.)
 • Počítačová simulácia požiarov osobných motorových vozidiel (OMV)
  • experimentálne testy priebehu požiarov OMV a preskoku požiaru na susedné autá v otvorenom a v uzavretom priestore
  • počítačová simulácia priebehu požiaru OMV a preskoku požiaru na susedné autá v otvorenom a uzavretom priestore vytvorená na základe údajov získaných z experimentov
  • počítačová simulácia šírenia dymu počas požiaru OMV v objektoch dopravnej infraštruktúry (garáže a cestné tunely)
 • Počítačové modelovanie priebehu požiarov v prírodnom prostredí (lesné požiare a požiare v intraviláne)
  • matematické základy eliptického modelu šírenia požiaru
  • použitie programových systémov založených na fyzikálnych modeloch požiaru na modelovanie požiaru vegetácie
  • použitie programových systémov založených na semi-empirických modeloch požiaru a databáz umožňujúcich modelovať postup línie požiaru v danom trojrozmernom prostredí pri danom teréne a podmienkach
 • Využitie vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry pre počítačovú simuláciu požiarov
  • paralelizácia výpočtu
  • vplyv paralelizácie na efektívnosť a presnosť simulácie
  • efektívna realizácia počítačovej simulácie požiarov v prostredí klastra počítačov
 • Teória efektívnych algoritmov pre výpočet diskrétnych sinusoidálnych unitárnych transformácií a kosínusovo/sínusovo modulovaných sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou:
  • diskrétne sinusoidálne unitárne transformácie: zovšeobecnená diskrétna Fourierova transformácia (GDFT), zovšeobecnená diskrétna Hartleyho transformácia (GDHT) alebo ekvivalentne zovšeobecnená diskrétna W transformácia (GDWT), diskrétne kosínusové a sínusové transformácie (DCTs/DSTs) známe tiež ako diskrétne trigonometrické transformácie: všeobecné matematické vlastnosti, efektívne algoritmy pre ich výpočet, maticové faktorizácie a celočíselné aproximácie pre ich efektívnu implementáciu v bezstratovom transformačnom kódovaní signálov
  • kosínusovo a sínusovo modulované sústavy filtrov s perfektnou rekonštrukciou: modifikované diskrétne kosínusové/sínusové transformácie (MDCTs/MDSTs) alebo ekvivalentne modulované prekryvné transformácie (MLTs), a modulovaná komplexná prekryvná transformácia (MCLT): všeobecné matematické vlastnosti, efektívne algoritmy, maticové faktorizácie a celočíselné aproximácie pre ich efektívnu implementáciu v bezstratovom transformačnom alebo subpásmovom kódovaní audio signálov