Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov
Vedúci: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Zástupca: RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.
Previous webpage

Základný a aplikovaný výskum oddelenia sa sústreďuje do nasledovných oblastí:

Základný a aplikovaný výskum v oblasti počítačovej simulácie požiarov:

 • Počítačová simulácia požiarov osobných motorových vozidiel (OMV)
  • experimentálne testy priebehu požiarov OMV v otvorenom a uzavretom priestore; priebeh požiaru OMV a preskok požiaru na susedné autá v otvorenom a v uzavretom priestore
  • počítačová simulácia požiaru OMV a preskoku požiaru na susedné autá vytvorená na základe údajov získaných z experimentov
  • počítačová simulácia šírenia dymu počas požiaru v objektoch dopravnej infraštruktúry (cestné tunely a garáže)
 • Počítačová simulácia priebehu požiarov a ich dôsledkov v rôznych typoch objektov
 • Využitie vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry pre počítačovú simuláciu požiarov
  • paralelizácia výpočtu a jej vplyv na efektívnosť a presnosť simulácie
  • efektívna realizácia počítačovej simulácie požiarov v prostredí klastra počítačov
 • Počítačové modelovanie priebehu lesných požiarov a požiarov v intraviláne
  • modely, princípy, výpočtové metódy a postupy predpovedania postupu prednej línie požiaru v danom prostredí pri daných podmienkach
  • použitie programových systémov a databáz umožňujúcich modelovať postup línie požiaru v danom trojrozmernom prostredí pri daných podmienkach a danom teréne

Základný vedecký výskum v oblasti teórie efektívnych algoritmov pre výpočet diskrétnych sinusoidálnych unitárnych transformácií a kosínusovo/sínusovo modulovaných sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou:

 • Diskrétne sinusoidálne unitárne transformácie
  zovšeobecnená diskrétna Fourierova transformácia (GDFT), zovšeobecnená diskrétna Hartleyho transformácia (GDHT) alebo ekvivalentne zovšeobecnená diskrétna W transformácia (GDWT), diskrétne kosínusové a sínusové transformácie (DCTs/DSTs) známe tiež ako diskrétne trigonometrické transformácie: všeobecné matematické vlastnosti, efektívne algoritmy pre ich výpočet, maticové faktorizácie a celočíselné aproximácie pre ich efektívnu implementáciu v bezstratovom transformačnom kódovaní signálov
 • Kosínusovo a sínusovo modulované sústavy filtrov s perfektnou rekonštrukciou
  modifikované diskrétne kosínusové/sínusové transformácie (MDCTs/MDSTs) alebo ekvivalentne modulované prekryvné transformácie (MLTs), a modulovaná komplexná prekryvná transformácia (MCLT): všeobecné matematické vlastnosti, efektívne algoritmy, maticové faktorizácie a celočíselné aproximácie pre ich efektívnu implementáciu v bezstratovom transformačnom alebo subpásmovom kódovaní audio signálov