Projekty rámcových programov

Aktuálne riešené projekty:

Ukončené projekty:

Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment
Seamless Communication for Crisis Management (SeCriCom)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: FP7-218123
Doba trvania: 1.9.2008 - 30.4.2012
Web stránka: http://en.wikipedia.org/wiki/Secricom
Datová fúzia pre analýzu povodní a podporu rozhodovania
Data Fusion for Flood Analysis and Decision Support (ANFAS)
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: IST-1999-11676
Doba trvania: 1.1.2000 - 28.2.2003
Web stránka: https://cordis.europa.eu/project/rcn/53064/factsheet/en
EGI: Integrovaná udržateľná pan-európska infraštruktúra pre vedu v Európe
EGI: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: FP7-261323
Doba trvania: 1.5.2010 - 31.12.2014
Web stránka: www.egi.eu
Globálny bezpečnostný manažment riadenia letovej prevádzky
Global ATM security management (GAMMA)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: FP7-SEC-2012-1
Doba trvania: 1.9.2013 - 30.11.2017
Anotácia
Interaktívny Európsky Grid
Interactive European Grid (int.eu.grid)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: FP6-31857
Doba trvania: 1.5.2006 - 30.4.2008
Web stránka: grid.ifca.inican.es/int.eu.grid
Juhoeurópsky Grid multi-rizikových údajov a modelov
Mediterranean Grid of Multi-Risk Data and Models (MEDIGRID)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 4044
Doba trvania: 1.11.2004 - 31.10.2006
Korelácia štruktúry a magnetických vlastností nových magnetických nano častíc
Correlation of structure and magnetism in novel nanoscale magnetic particles
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
ID: 150
Doba trvania: 1.3.2000 - 31.7.2004
Web stránka: http://agfarle.uni-duisburg.de/RTN
Platforma pre zamestnancov verejnej správy migrujúcich medzi organizáciami
A Platform for Organisationally Mobile Public Employees (Pellucid)
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: IST-2001-34519
Doba trvania: 1.3.2002 - 31.12.2004
Web stránka: http://agents.ui.sav.sk/index.php?n=Main.Projects https://cordis.europa.eu/project/rcn/61524/factsheet/en
Anotácia
Podpora Interoperability pre MSP založená na ISU
COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs (Commius)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: FP7-213876
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.1.2011
Web stránka: www.commius.eu
Anotácia
Pokročilé dolovanie a integrácia dát pre Európu
Advanced Data Mining and Integration Research for Europe (ADMIRE)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: FP7-215024
Doba trvania: 1.3.2008 - 28.2.2011
Web stránka: www.admire-project.eu
Radikálna inovácia bezmaskovej nanolitografie
Radical Innovation Maskless Nanolithography
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
ID: 17133
Doba trvania: 1.10.2005 - 30.9.2008
Web stránka: www.rimana.org, http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP6_PROJ=D=74659=1=PROJ=14
Rozšírenie a využitie gridov vo vede o Zemi
Dissemination and Exploitation GRids in Earth sciencE (DEGREE)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: FP6-034619
Doba trvania: 1.6.2006 - 31.5.2008
Web stránka: www.eu-degree.eu
Anotácia
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu III
Enabling Grids for E-scienE III (EGEE-III)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: FP7-222667
Doba trvania: 1.5.2008 - 30.4.2010
Web stránka: www.eu-egee.org
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu v Európe
Enabling Grids for E-Science in Europe (EGEE)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 508833
Doba trvania: 1.4.2004 - 31.3.2006
Web stránka: www.eu-egee.org
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu v Európe II
Enabling Grids for E-sciencE II (EGEE II)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: RI-031688
Doba trvania: 1.4.2006 - 31.3.2008
Web stránka: www.eu-egee.sk
Anotácia
Systém pre dátovú interoperabilitu záchranných zložiek
Emergency Responder Data Interoperability Network (REDIRNET)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: FP7 - 607768
Doba trvania: 1.3.2014 - 31.8.2016
Anotácia
Technológia výroby matice paralelných inteligentných nosníkov –sondových platform pre analýzu a syntézu v nanometrovej oblasti
Technology for the Production of Massively Parallel Intelligent Cantilever – Probe Platform for Nanoscale Analysis and Synthesis
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
ID: 515739
Doba trvania: 1.4.2005 - 30.9.2010
Web stránka: www.pronano.org
Virtuálne podniky zosieťované navzájom prepojenými službami
Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services (VENIS)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: FP7 – 284984
Doba trvania: 1.9.2011 - 31.8.2015
Vývoj Grid prostredia pre interaktívne aplikácie
DevelOpment of GRID Environment for InteRaCtive ApplicationS (CROSSGRID)
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: IST-2001-32243
Doba trvania: 1.3.2002 - 30.4.2005
Web stránka: https://cordis.europa.eu/project/rcn/63588/factsheet/en
Znalostná konštrukcia toku práce v Gridových aplikáciách
Knowledge-based Workflow System for Grid Applications (K-WfGrid)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: FP6-511385
Doba trvania: 1.9.2004 - 28.2.2007
Web stránka: www.kwfgrid.net
Anotácia

Aktuálne riešené projekty (anotácie):

Ukončené projekty (anotácie):

Globálny bezpečnostný manažment riadenia letovej prevádzky
Global ATM security management (GAMMA)
Anotácia: Projekt sa zaoberá manažmentom globálnej bezpečnosti letových prevádzkových služieb v európskom vzdušnom priestore budúcnosti.
Platforma pre zamestnancov verejnej správy migrujúcich medzi organizáciami
A Platform for Organisationally Mobile Public Employees (Pellucid)
Anotácia: Zmyslom projektu je vyvinúť flexibilnú a adaptívnu platformu pre pomoc zamestnancom, ktorí sa premiestňujú medzi rôznymi organizáciami verejnej správy na jej stredných a vyšších stupňoch. Organizačná mobilita, keď sa zamestnanci presúvajú z jedného oddelenia alebo organizačnej jednotky do iného, sa stáva čím ďalej všeobecným javom a prináša svoje vlastné problémy a tiež možnosti. Pellucid platforma je viacúrovňovým systémom, založeným na technológii softvérových agentov, ktorý pomáha týmto zamestnancom v zhromažďovaní, opätovnom používaní a zdieľaní znalostí a skúseností, a tým je prospešným pre nich aj pre efektivitu a účinnosť organizácie. Platforma bude využívať také technológie, ako autonómne spolupracujúce agenty, pamäť organizácie, tok práce (workflow) a modelovanie procesu, metadata prístup k uloženým dokumentom. Platforma bude vyhodnocovaná na pilotných miestach. Bude prispôsobiteľná na širokú škálu organizácií verejnej správy a tak vyhliadky na jej využitie sú výborné.
Podpora Interoperability pre MSP založená na ISU
COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs (Commius)
Anotácia: Projekt Commius rieši medzi podnikové prepojenie (interoperabilitu) pre malé a stredné podniky na základe vízie ISU (Interoperability Service Utility), kre infraštruktúra pre podporu interoperability má fungovať tak aby bola všeobecne dostupná, garantovaná a nevlastnená konkrétnou entitou. Commius rieši tento problém nadstavbou interoperability nad infraštruktúrou ktorá je prítomná v organizáciách - email a web. ÚI SAV rieši systémovú časť interoperability napojenia na emailovú infraštruktúru ako aj inteligentné spracovanie textov a sémantickú anotáciu.
Rozšírenie a využitie gridov vo vede o Zemi
Dissemination and Exploitation GRids in Earth sciencE (DEGREE)
Anotácia: Projekt DEGREE je typu Špecifická Podporná Aktivita (SSA), ktorý sa zameriava na pomoc pri presadzovaní Gridu cez rozsiahlu a diverzifkovanú komunitu vedy o Zemi, aby sa tak zvýšilo povedomie a pochopenie gridových technológií a gridovej infraštruktúry cez priemyselné a výskumné kolektívy európskej vedy o Zemi.
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu v Európe II
Enabling Grids for E-sciencE II (EGEE II)
Anotácia: Cieľom integrovanej infraštruktúry EGEE je vytvorením a spojazdnením Grid technólogiíumožniť rozšírenie aplikácií e-vedy, ktorá bude podporovať Európsky výskumný priestor (ERA). Na dosiahnutie týchto cieľov bude projekt* integrovať technologický vývoj Gridu v rámci celej Európy aj mimo nej* pokračovať v udržiavaní Európskej infraštruktúry Grid pre vedu a priemysel so zameraním na heterogenitu a interoperabilitu s inými Gridovými iniciatívami (US NSF Cyberinfrastructure)* umožní vytvorenie aplikácií e-vedy pre spektrum vedeckých a priemyselných inštitúcií; ďalšie aplikácie už využívajú EGEE infraštruktúru a ich počet sa bude zvyšovať (fyzika častíc LHC, biomedická, vedy o zemi, astrofyzika, výpočtová chémia, fúzia, geofyzika,... )* prispôsobovať middleware a trénovať vedecké komunity v ERA vo využívaní Gridu.
Systém pre dátovú interoperabilitu záchranných zložiek
Emergency Responder Data Interoperability Network (REDIRNET)
Anotácia: Počas uplynulých 5 rokov väčšina partnerov projektu REDIRNET boli patnermi v medzinárodných projektoch SECRICOM a FREESIC so zahrnutím veľkého počtu vysokopostavených predstaviteľov organizácií prvého zásahu z rôznych krajín EU. Dôležitým výsledkom tohto snaženia bolo zistenie že popri interoperabilite komunikačných systémov existuje splňujúca potreba interoperability ostatných systémov IT ako sú databázy, senzorové systémy alebo kamery. REDIRNET má za cieľ nájsť riešenia pre uspokojenie tejto potreby.Zámerom REDIRNET je vývoj decentralizovanej platformy na spoluprácu systémov organizácií zameraných na záchranu života a majetku. REDIRNET bude poskytovať meta-dátovú bránu kontrolovanú z REDIRNET collaboration-web, z webového nástroja pre spoluprácu organizácií. Zapojené inštitúcie tak budú môcť založiť partnerstvá s inými organizáciami podľa svojich operačných potrieb. Webový nástroj spolupráce im poskytne možnosť riadenia rozsahu spolupráce s partnerskými entitami. Zúčastnené organizácie budú vyvíjať jediný adaptér (na REDIRNET bránu) a získajú multilaterálnu interoperabilitu s partnerskými organizáciami, čo znamená vysokú efektivitu investovaných zdrojov na ich strane.
Znalostná konštrukcia toku práce v Gridových aplikáciách
Knowledge-based Workflow System for Grid Applications (K-WfGrid)
Anotácia: .