Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce

Základný výskum 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Aplikačný typ 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Medzinárodné vedecké projekty 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Charakteristika vedeckej a výskumnej práce

Ústav je orientovaný na teoretický a aplikovaný výskum v oblasti technickej kybernetiky, informatiky, informačných technológií a umelej inteligencie. Výskum je sústredený do nasledovných oblastí:

 • Paralelné programovanie: navrhovanie teoretických modelov, metód, algoritmov, simulácií, programových nástrojov, architektúr, výkonnostnej analýzy v paralelných a distribuovaných prostrediach.
 • Informačné technológie: diagnostika a testovanie systémov spracovania informácií, metódy, algoritmy pre generovanie testovacích vzoriek a simulácia porúch pre digitálne obvody a systémy na úrovni logiky a chovania, ďalej skúmanie parametrov a vlastností nano- a mikroelektronických štruktúr a ich vytváranie pomocou elektrónovej litografie, ako aj vývoj a realizácia prvkov informačných systémov, laboratórnych zariadení, mikroelektronických štruktúr a dosiek s plošnými spojmi.
 • Robotika, v rámci ktorej je pozornosť sústredená na problémy statiky, kinematiky a silovú analýzu robotického kinematického reťazca (expertný systém na návrh, analýzu a riešenie kinematických štruktúr robotov, silové riadenie robotov), ďalej na vyššie riadiace systémy s riadiacim programom a na animáciu činnosti robotického výrobného systému v reálnom čase. Riešené sú aj sensorové informačné systémy a efektory pre robotiku a automatizáciu. V oblasti mobilných robotických systémov sú riešené problémy mapovania scény a syntéza riadenia pohybu v čiastočne neznámom prostredí.
 • Rozpoznávacie systémy sú riešené v dvoch smeroch: spracovanie reči (komunikácia človek – stroj, rozpoznávanie reči, syntéza slovenčiny) a spracovanie obrazov (kódovanie obrazov, kompresia, digitálna a počítačová geometria a teória aproximácie). Významnou oblasťou aplikácie je príprava katastrálnych máp.

Ústav vydáva vedecký časopis Computing and Informatics.
V knižnici ústavu je kvalitná zbierka kníh a časopisov z oblastí, ktoré sa tu riešia.

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2020:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2020:

 1. Agentové simulácie správania stromových netopierov pri fission-fusion dynamike
  (An agent-based algorithm resembles behavior of tree-dwelling bats under fission-fusion dynamics)
  Autori: Ján Zelenka, Tomáš Kasanický, Ivana Budinská
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 2. Štúdium optimalizačných metód inšpirovaných prírodou so strojovým učením v sieťovej komunikácii
  (Study of nature-inspired optimization methods with machine learning in network communication)
  Autor (ÚI SAV): Giang Nguyen
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 3. Empirická štúdia vplyvu akusticko-prozodického prispôsobovania na vnímanú dôveryhodnosť konverzačných avatarov
  (An empirical study of the effect of acoustic-prosodic entrainment on the perceived trustworthiness of conversational avatars)
  Autori: Štefan Beňuš, Marian Trnka
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2020:

 1. Systém vyhľadávania, sledovania a riadenia procesu streľby
  (System for Localization, Tracking and Fire Process Control)
  Autori: Karol Dobrovodský, Pavel Andris
  Anotácia a hlavné výstupy
 2. Rozpoznávač reči pre aplikáciu Readmio
  (Automatic speech recognition for Readmio application)
  Autori: Milan Rusko, Marian Trnka, Sachia Darjaa, Róbert Sabo, Marian Ritomský
  Anotácia a hlavné výstupy
 3. Softvérový prototyp overovania autenticity obrazov tvárí na báze obrazovej steganografie
  (Software prototype for facial image authentication based on image steganography)
  Autori: Radoslav Forgáč, Miloš Očkay, Ján Astaloš, Lenka Skovajsová, Roman Krakovský
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2020:

 1. Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu
  (European Open Science Cloud – Expanding Capacities by building Capabilities EOSC-Synergy)
  Riešitelia z ÚI SAV: Ladislav Hluchý, Viet Tran, Ján Astaloš, Miroslav Dobrucký, Martin Bobák
  Anotácia a hlavné výstupy
 2. Návrh a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude
  (Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud DEEP-HybridDataCloud)
  Riešitelia z ÚI SAV: Martin Bobák, Štefan Dlugolinský, Ondrej Habala, Ladislav Hluchý, Giang Nguyen, Martin Šeleng, Viet Tran
  Anotácia a hlavné výstupy
 3. Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale
  (PROviding Computing solutions for ExaScale challengeS PROCESS)
  Riešitelia z ÚI SAV: Martin Bobák, Štefan Dlugolinský, Ondrej Habala, Ladislav Hluchý, Giang Nguyen, Martin Šeleng, Viet Tran
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2019:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2019:

 1. Štúdium neurónových sietí v kombinácií s algoritmami inšpirovanými prírodou v cloud computingu a sieťovej komunikácii
  (Study of neural networks in combination with nature-inspired algorithms in cloud computing and network communication)
  Autori z ÚI SAV: Giang Nguyen
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 2. Univerzálny framework pre vzdialené aktualizácie firmvéru nízkopríkonových zariadení
  (Universal framework for remote firmware updates of low-power devices)
  Autori: Ondrej Kachman, Marcel Baláž, Peter Malík
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 3. Distribuované algoritmy založené na dosahovaní konsenzu pre agregáciu dát
  (Analysis of distributed consensus-based algorithms for data aggregation)
  Autor: Martin Kenyeres
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2019:

 1. Akustický výstup informačných tabúľ na železniciach pre nevidiacich
  (Acoustic Output of the Railway Information Systems for Visually Impaired Passengers)
  Autori: Milan Rusko, Marián Trnka, Sakhia Darjaa
  Anotácia a hlavné výstupy
 2. Počítačová simulácia a vizualizácia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov
  (Computer simulation and visualization of fires for improvement of road tunnel safety)
  Autori: Ján Glasa, Peter Weisenpacher, Lukáš Valášek
  Anotácia a hlavné výstupy
 3. Integrácia a spracovanie dát pre poľnohospodárstvo
  (Integration and data processing for agriculture)
  Autori: Zelenka Ján, Kasanický Tomáš, Fajdel Valentín, Mojžiš Ján, Budinská Ivana
  Anotácia a hlavné výstupy
 4. Automatické titulkovanie audiovizuálneho obsahu pre sluchovo postihnutých
  (Automated Subtitling of Audiovisual Content for Hearing Impaired)
  Autori: Milan Rusko, Marian Trnka, Róbert Sabo, Sakhia Darjaa, Marian Ritomský
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2019:

 1. Návrh a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude
  (DEEP-HybridDataCloud : Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud)
  Riešitelia z ÚI SAV: Ladislav Hluchý, Viet Tran, Martin Šeleng, Martin Bobák, Giang Nguyen, Štefan Dlugolinský, Ondrej Habala
  Anotácia a hlavné výstupy
 2. Zvýšenie bezpečnosti riadenia leteckej premávky s pomocou monitorovania zhody a automatickej analýzy reči
  (Enhancing ATM Security by means of Conformance Monitoring and automatic Speech Analysis)
  Riešitelia z ÚI SAV: Milan Rusko, Marián Trnka, Sakhia Darjaa
  Anotácia a hlavné výstupy
 3. GPU virtuálny stroj a dynamická DNS služba v infraštruktúre EOSC-hub
  (GPU virtual machine and Dynamic DNS service)
  Riešitelia z ÚI SAV: Viet Tran, Ján Astaloš, Miroslav Dobrucký a Ladislav Hluchý
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2018:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2018:

 1. Kosínusovo/sínusovo modulované diskrétne blokové transformácie: vlastnosti, efektívne algoritmy a celočíselné aproximácie
  (Cosine-/Sine-Modulated Filter Banks: General Properties, Fast Algorithms and Integer Approximations)
  Autor: Vladimír Britaňák Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 2. Zvyšovanie spoľahlivosti digitálnych obvodov na úrovni náhodnej logiky a pamätí RAM s využitím záložných prvkov
  (Enhancement of digital circuit reliability on the random logic and RAM level using redundancy elements)
  Autori: Štefan Krištofík, Marcel Baláž, Peter Malík
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 3. Tenkovrstvové materiály pre senzory plynov a ťažkých kovov a MEMS štruktúry pre vybrané aplikácie
  (New thin film materials for gas sensors and hard metals and MEMS strguctures for chosen applications)
  Autori: Robert Andok a kolektív Oddelenia elektrónovej litografie ÚI SAV
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 4. Vplyv pohlavia, komunikatívnej úlohy a prozodických charakteristík na rečové prispôsobovanie sa
  (Entrainment profiles: Comparison by gender, role, and feature set)
  Autor: Štefan Beňuš
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2018:

 1. Databáza reči pod stresom s vyžitím simulácie vo virtuálnej realite
  (Database of speech under stress using a simulation in virtual reality)
  Autori: Róbert Sabo, Marian Ritomský
  Anotácia a hlavné výstupy
 2. Systém pre zber a monitorovanie dát z dynamických webových stránok
  (System for collecting and monitoring data from dynamic web pages)
  Autor: Emil Gatial
  Anotácia a hlavné výstupy
 3. Optimalizácia pre presné poľnohospodárstvo – aplikačná mapa
  (Optimalization for precision agriculture – application map)
  Autori: Zelenka Ján, Kasanický Tomáš, Fajdel Valentín, Budinská Ivana
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2018:

 1. PROCESS – Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale
  (PROCESS – PROviding Computing solutions for ExaScale ChallengeS)
  Riešitelia z ÚI SAV: Ladislav Hluchý, Martin Bobák, Štefan Dlugolinský, Ondrej Habala, Giang Nguyen, Martin Šeleng a Viet Tran
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2017:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2017:

 1. Kauzálny rozklad závislých premenných v štrukturálnych rovniciach s diferencovateľnou pravou stranou
  (Causal partitioning of dependent variables in structural equations with differentiable right-hand side)
  Autor: Marcel Kvassay
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 2. Interakcia elektrónov v reziste v procese prípravy nanofotonických štruktúr metódou priamej viacúrovňovej elektrónovej litografie
  (Investigation of electrons interaction in resist in the preparation process of nanophotonic structures using direct writing electron beam lithography)
  Autori: Robert Andok a kolektív Oddelenia elektrónovej litografie ÚI SAV
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 3. Paralelná realizácia počítačovej simulácie požiaru v objekte s vysokou koncentráciou návštevníkov
  (Parallel realization of computer simulation of fire in structures with high concentration of visitors)
  Autori: Lukáš Valášek, Ján Glasa
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2017:

 1. Experimentálny výskum a počítačová simulácia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov
  (Experimental research and fire simulation for increase of road tunnels safety)
  Autori: Ján Glasa, Peter Weisenpacher, Lukáš Valášek
  Anotácia a hlavné výstupy
 2. Vplyv na rozhodovanie zákazníka a podpora aktívneho predaja v sieti kamenných obchodov s rozličným tovarom
  (Decision influence and proactive sale support in a chain of convenience stores)
  Autori: Ladislav Hluchý, Giang Nguyen, Martin Šeleng, Štefan Dlugolinský
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2017:

 1. Globálny bezpečnostný manažment riadenia letovej prevádzky
  (Global ATM security management GAMMA)
  Autori: Rusko, M., Trnka, M., Darjaa, S., Guoth, I., Sabo, R., Ritomský, M.
  Anotácia a hlavné výstupy
 2. Vzťah medzi dôveryhodnosťou a rečovým prispôsobovaním sa
  (Relationship between trust and entrainment in speech)
  Autori: Beňuš, Š., Rusko, M., Sabo, R., Trnka, M.
  Anotácia a hlavné výstupy
 3. Integrovanie akcelerátorov pre intenzívne počítanie do federatívneho cloudu európskej výpočtovej infraštruktúry EGI
  (Integrating accelerators for intensive computing into the EGI e-infrastructure federative cloud)
  Autori: Ján Astaloš, Miroslav Dobrucký, Ladislav Hluchý, Viet Tran
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2016:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2016:

 1. Paralelná realizácia počítačovej simulácie požiaru automobilu a jeho šírenia na susedné vozidlo na vysokovýkonnom klastri počítačov
  (Parallel realization of computer simulation of automobile fire and its spread to an adjacent vehicle using high-performance computer cluster)
  Autori: Peter Weisenpacher, Ján Glasa, Ladislav Halada
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 2. Komplexná artikulačná charakteristika reči v hlučnom prostredí Globálna koordinácia sánky, pier a jazyka
  (Articulatory characteristics of Lombard speech. Global coordination of the jaw, lips and the tongue)
  Autori: Štefan Beňuš
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 3. Adaptabilita výpočtov a optimalizácia výkonu výpočtovo-náročných aplikácií vo vysoko-výkonných a distribuovaných prostrediach
  (Computation resilience and performance optimization for large-scale applications in high-performance and distributed environments)
  Autori: Ladislav Hluchý, Giang Nguyen, Martin Bobák, Viera Šipková, Viet Tran, Ján Astaloš, Miroslav Dobrucký
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2016:

 1. Systém pre dátovú interoperabilitu záchranárskych zložiek
  (Emergency Responder Data Interoperability Network)
  Autori: Zoltán Balogh, Emil Gatial, Ladislav Hluchý
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2016:

 1. Accelerated Computing in Cloud
  (Accelerated Computing in Cloud)
  Autori: Ján Astaloš, Miroslav Dobrucký, Ladislav Hluchý, Viet Tran
  Anotácia a hlavné výstupy
 2. Experimentálny výskum a simulácie litografických parametrov elektrónových rezistov HSQ a CSAR62
  (Experimental study and simulations of lithographic parameters of e-beam resist HSQ and CSAR62)
  Autori: Robert Andok, Vladislav Barák, Anna Benčurová, Anna Konečníková, Ivan Kostič, Pavol Nemec, Adrian Ritomský
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2015:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2015:

 1. Spectral Band Replication (SBR) kompresná technológia: unifikované efektívne a nízkonákladové implementácie komplexných exponenciálne a kosínusovo modulovaných QMF sústav filtrov
  (Spectral Band Replication (SBR) compression technology: The unified efficient low-cost implementations of complex exponential- and cosine-modulated QMF banks)
  Autori: Vladimír Britaňák
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 2. Zvýšenie spoľahlivosti digitálnych výpočtových jadier
  (Reliability increase of digital computational cores)
  Autori: Marcel Baláž, Peter Malík, Štefan Krištofík, Mária Fischerová
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy
 3. Riadiaci a koordinačný systém heterogénnej skupiny robotov podporovaný metódami inšpirované prírodou
  (Control and Coordination System of Heterogeneous Robotic Swarm Supported by Biologically Inspired Method)
  Autori: Ján Zelenka, Tomáš Kasanický
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2015:

 1. Automatický prepis diktátu a hlasový vstup pre informačný systém Generálnej Prokuratúry PATRICIA
  (Automatic transcription of dictation and voice input for the information system of the General Prosecutor’s Office, PATRICIA)
  Autori: Milan Rusko, Marian Trnka, Sachia Darjaa, Róbert Sabo, Marian Ritomský, Juraj Pálfy
  Anotácia a hlavné výstupy
 2. Výskum v oblasti bezpečnosti prenosu rozsiahlych dát mobilných zariadení a príprave automatizovaných nástrojov udržiavania súkromia a privátnosti dát – pilotný projekt
  (Research in the field of mobile device Big Data transfer security and preparation of automated data privacy tools – pilot project)
  Autori: Ladislav Hluchý, Giang Nguyen, Peter Krammer, Štefan Dlugolinský, Ondrej Habala, Viet Tran, Martin Šeleng
  Anotácia a hlavné výstupy
 3. Connectik – Sémantické služby pre sociálnu sieť
  (Connectik – Semantic services for social network)
  Autori: Martin Šeleng, Štefan Dlugolinský
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2015:

 1. Systém pre dátovú interoperabilitu záchranárskych zložiek – projekt REDIRNET
  (Emergency Responder Data Interoperability Network – project REDIRNET)
  Autori: Zoltán Balogh, Emil Gatial, Ladislav Hluchý
  Anotácia a hlavné výstupy
 2. Výskum parametrov elektrónových rezistov pri energii elektrónov 40 keV aplikovaných pri príprave nanoštruktúr pre senzory a fotonické obvody
  (Study of e-beam resist parameters at 40 keV electron energy for application in the fabrication of nanostructures for sensor and photonic devices)
  Autori: Robert Andok, Vladislav Barák, Anna Benčurová, Anna Konečníková, Ivan Kostič, Pavol Nemec, Adrian Ritomský
  Anotácia a hlavné výstupy

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2014:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2014:

 1. Nové efektívne algoritmy pre výpočet MDCT s nízkym oneskorením v MPEG-4 AAC-ELD audio kódovacom štandarte
  (New fast algorithms for the low delay MDCT computation in the MPEG-4 AAC Enhanced Low Delay audio coding standard)
  Autori: Vladimír Britaňák
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.
 2. Prispôsobovanie sa, dominancia, a vytváranie partnerstiev vo verejných pojednávaniach Najvyššieho súdu USA
  (Entrainment, Dominance and Alliance in Supreme Court Hearings)
  Autori: Štefan Beňuš, Agustín Gravano, Rivka Levitan, Sarah Ita Levitan, Laura Willson, Julia Hirschberg
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.
 3. Príprava nanofotonických štruktúr metódou priamej viacúrovňovej elektrónovej litografie
  (Patterning of photonic structures by the EBDW lithography)
  Autori: kolektív Oddelenia elektrónovej litografie pod vedením I. Kostiča
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2014:

 1. Jednotná brána pre nanotechnologické simulácie k vysokovýkonnému a Gridovému prostrediu
  (Unified nanoscale gateway to HPC and Grid environments)
  Autori: Giang Nguyen, Ladislav Hluchý, Jaroslav Tóbik, Viera Šipková, Miroslav Dobrucký, Ján Astaloš, Viet Tran, Róbert Andok
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.
 2. Koordinácia skupiny mobilných robotov s využitím metód inšpirovaných prírodnými systémami
  (Bio-inspired methods for multi-robots coordination)
  Autori: Ivana Budinská, Štefan Havlík, Tomáš Kasanický, Eva Pajorová, Jolana Sebestyénová, Ján Zelenka
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.
 3. Nástroje pre hydraulické simulácie vo vysokovýkonnom prostredí – projekt CVR – Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta
  (Tools for hydraulic simulations in high performance computing framework – CVR project)
  Autori: kolektív pod vedením Ladislava Hluchého
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2014:

 1. VENIS – Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services
  (VENIS – Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services – VENIS)
  Autori: kolektív pod vedením Ladislava Hluchého
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2013:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2013:

 1. Zvýšenie spoľahlivosti digitálnych výpočtových jadier
  (Reliability increase of digital computational cores)
  Autori: Marcel Baláž, Mária Fischerová, Jana Bečková, Peter Malík, Andrej Kincel, Michal Mojžiš
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.
 2. Návrh nového efektívneho konverzného algoritmu pre Dolby Digital (Plus) AC-3 audio kódovacie štandarty
  (Fast conversion algorithm for the Dolby Digital (Plus) audio coding standards)
  Autori: Vladimír Britaňák
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.
 3. Vplyv asortativity siete na výsledky metód detekcie komunít v grafových dátach reálneho sveta
  (Effects of network assortativity on results of community detection methods on real world networks)
  Autori: Marek Ciglan
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2013:

 1. Informačné technológie pre bezpečnosť obyvateľstva
  (Information technologies for population security)
  Autori: Ladislav Hluchý, Ivana Budinská, Ladislav Halada, Milan Rusko, Róber Andok, Karol
  Dobrovodský a kol. ÚI SAV; Štefan Kozák a kol. FEI STU
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.
 2. Vyhľadávanie entít a kategorizácia dopytov vyhľadávania
  (Entity Search and Web Queries Categorization)
  Autori: Ladislav Hluchý, Michal Laclavík, Marek Ciglan, Martin Šeleng, Štefan Dlugolinský
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.
 3. Rozsiahle nasadenie systému na automatický prepis diktátu (APD) na súdoch v SR
  (Widespread deployment of the system for automatic transcription of dictation on courts of Slovak Republic)
  Autori: Milan Rusko, Marian Trnka, Sakhia Darjaa, Róbert Sabo, Marian Ritomský, Juraj Pálfy, Martin Dravecký
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2013:

 1. EGI Federated Cloud Federačný cloudový model
  (EGI Federated Cloud – Federation cloud model)
  Koordinátor: The STICHTING EUROPEAN GRID INITIATIVE (EGI.eu)
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.
 2. Limitujúce faktory pri príprave štruktúr s nanometrovými rozmermi
  ( )
  Autori: Robert Andok, Vladislav Barák, Anna Benčurová, Anna Konečníková, Ivan Kostič, Pavol
  Nemec, Adrian Ritomský
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v roku 2012:

Najvýznamnejšie výsledky základného výskumu v roku 2012:

 1. Vzťah medzi fonetickou formou a funkčným významom reči
  (Relationship between phonetic forms and meaning functions of speech)
  Autori: Štefan Beňuš
  Anotácia a hlavné scientometrické výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie výsledky aplikačného typu v roku 2012:

 1. Spracovanie a vyhľadávanie informácií z Internetu
  (Information Processing and Search from the Web)
  Autori: Ladislav Hluchý, Martin Šeleng, Michal Laclavík, Štefan Dlugolinský, Marek Ciglan, Emil Gatial, Zoltán Balogh
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.

Najvýznamnejšie medzinárodné vedecké projekty v roku 2012:

 1. Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment
  (Seamless Communication for Crisis Management)
  Autori: Ladislav Hluchý, Zoltán Balogh, Emil Gatial, Branislav Šimo, Ondrej Habala
  Anotácia a hlavné výstupy sú v prezentácii.