Vedecká rada Ústavu informatiky SAV (ďalej VR)

Táto stránka je prístupná pre členov VR a akademickej obce ústavu.

Členovia Vedeckej rady ÚI SAV:
RNDr. Ján Glasa, CSc. – predseda
Ing. Ján Zelenka, PhD. – podpredseda
Mgr. Martin Bobák, PhD.
Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.
Ing. Milan Rusko, PhD.
Mgr. Róbert Sabo, PhD.
Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., FI PVS, Bratislava
Doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD., FIIT STU, Bratislava
Prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., FEI TU, Košice

Funkčné obdobie VR: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2023

Zápisnice zasadnutí VR

Zápisnice zhromaždení Akademickej obce ÚI SAV

Hodnotenie najvýznamnejších výsledkov

Hodnotenie publikácií

Formulár k evidencii publikácií   (Vypis zo Smernice)

Hodnotenie vedeckých oddelení

Archív základných dokumentov

Dokumenty VR z predchádzajúcich období sú zálohované.