Spolupráca s univerzitami a vedecko-výskumnými pracoviskami

 • Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA, Centrum výskumu v doprave) – Zmluva o spolupráci na riešení projektu APVV. Výskum nástrojov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov.
 • Fakulta bezpečnostného inžinierstva (FBI) VŠB-TUO v Ostrave (ČR) – Spolupráca na podaní spoločného multilaterálneho zahraničného projektu v rámci výzvy Dunajskej stratégie. Modelovanie a počítačová simulácia požiarov.
 • Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU Bratislava – Spolupráca vo vývoji a využití elektrónovej litografie. Spolupráca vo vzájomnom využívaní špecifických technológií.
 • Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU Bratislava – Spolupráca vo využití Laboratória elektrónovej litografie pre cvičenia študentov.
 • Medzinárodné laserové centrum, Bratislava – Spolupráca vo využití elektrónovej litografie pre vývoj nových fotonických prvkov.
 • FEI STU Bratislava – Spolupráca pri riešení úloh Kompetenčného centra INTELINSYS. Dohoda o spolupráci pri uskutočňovaní doktorandského štúdia.
 • MtF STU Bratislava – Spolupráca na pedagogickom procese, účasť v komisiách štátnych skúšok bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského štúdia.
 • FIIT STU Bratislava – Spolupráca pri príprave projektu APVV, účasť na pedagogickom procese, spoluorganizovanie workshopu WIKT 2015, Košice, november 2015. Dohoda o spolupráci pri uskutočňovaní doktorandského štúdia.
 • FEI TU Košice (Centrum pre informačné technológie, spoločné pracovisko FEI TU Košice a ÚI SAV), spolupráca pri návrhu projektu APVV.
 • STU Bratislava, TU Košice, ŽU Žilina, UMB Banská Bystrica – Spolupráca na výstavbe slovenskej gridovej infraštruktúry v rámci národného projektu SIVVP
 • Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE – Spolupráca na realizácii projektu Automatický prepis diktátu pre MS SR a Generálnu prokuratúru, príprava spoločného APVV projektu.

Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách

Ing. Ivana Budinská, PhD.
(člen)
Doménová platforma inteligentnej špecializácie č.3, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
Ing. Milan Rusko, PhD.
(reprezentácia SK)
Zastupovanie Slovenska na 10. medzinárodnom zasadnutí Komisie UNESCO pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Stretnutie sa uskutočnilo 30. novembra až 4. decembra 2015 v meste Windhoek, Namíbia. Z ÚI SAV v delegácii SR zúčastnil na podujatí Ing. Milan Rusko, PhD.
RNDr. Ján Glasa, CSc.
(konzultant)
Pracovná skupina pre výskum a vývoj v informačno-komunikačných technológiách (pracovné skupiny MŠ pre oblasti špecializácie RIS3 SK z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR)
doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
(zástupca SR)
Pracovná skupina pre oblasť Výpočtovej techniky a spracovania údajov v ESFRI infraštruktúre
doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
(konzultant)
Pracovná skupina pre výskum a vývoj v informačno-komunikačných technológiách (pracovné skupiny MŠ pre oblasti špecializácie RIS3 SK z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR)
doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
(zástupca SR)
e-Infrastructure Reflection Group
doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
(zástupca SR)
EGI-Council
Ing. Milan Rusko, PhD.
(člen)
Rada ministra MKSR pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva
doc.Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
(člen)
EuCOG
RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.
(člen)
IEEE Computer Society (Signal Processing Society)
doc. Ing. František Čapkovič, CSc.
(člen)
IEEE Computer Society
doc. Ing. František Čapkovič, CSc.
(člen)
International Directory of Distinguished Leadership, American Biographical Institute (ABI) Inc.
Ing. Štefan Havlík, DrSc.
(stály člen)
Komitét IFToMM- Robotic and mechatronics (Ing. federation on the Theory of Machnies and Mechanisms)
Ing. Štefan Havlík, DrSc.
(stály člen)
Komitét IFToMM-History (Int. federiaton on the Theory of Machines and Mechanisms)