Projekty štrukturálnych fondov

Aktuálne riešené projekty:

Early Warning of Alzheimer
Early Warning of Alzheimer
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: ITMS 313022V631
Doba trvania: 1.9.2020 - 31.8.2023
Anotácia
Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie pri analýzach a klasifikácií dát hyperspektrálneho snímkovania
Research on the application of artificial intelligence tools in the analysis and classification of hyperspectral sensing data (HYSPED)
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: NFP313010BWC9
Doba trvania: 1.2.2022 - 30.9.2023
Anotácia

Ukončené projekty:

Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike - II. etapa
Centre of Excelence for New Technologies in Electrical Engineering
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
ID: ITMS – 262 401 200 19
Doba trvania: 1.3.2010 - 28.2.2013
Web stránka: http://www.elu.sav.sk/old/cente/index.html
Anotácia
Centrum excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike - I.etapa
Center of Excellence for New Technologies in Electrical Engineering
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
ID: ITMS – 26240120011
Doba trvania: 15.5.2009 - 14.5.2011
Web stránka: http://www.elu.sav.sk/old/cente/index.html
Anotácia
Centrum výskumu rizík zásobovania vodou velkého mesta
Centre for the Research of Risks of Water Distribution in a Large City (CVR)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: ITMS 26240220082
Doba trvania: 1.7.2012 - 30.6.2015
Anotácia
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle (FACECONTROL)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Forgáč Radoslav, PhD.
ID: 313012P897
Doba trvania: 1.3.2019 - 31.10.2020
Web stránka: https://www.ui.sav.sk/w/wp-content/uploads/FACECONTROL_web.pdf
Anotácia
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb
Competence Center for SMART Technologies for Electronics and Informatics Systems and Services (KC-INTELINSYS)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: ITMS 26240220072
Doba trvania: 1.9.2011 - 30.6.2015
Anotácia
Mikro-elektro-mechanické štruktúry a senzory pre využitie v automobilovom priemysle a doprave
-
Program: Štrukturálne fondy EÚ Doprava
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert, PhD.
ID: NFP313011X741
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Web stránka: mems.sk
Anotácia
Mikro-elektro-mechanické štruktúry a senzory pre využitie v automobilovom priemysle a dopraveKód
Micro-electro-mechanical structures and sensors for aplication in automotive industry
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert, PhD.
ID: 313011X741
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Web stránka: http://mems.sk
Anotácia
Odolný senzorický systém do priemyselných prostredí s vysokými tlakmi, teplotami a vysokým stupňom elektromagnetického rušenia
(EkoWatt)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert, PhD.
ID: ITMS 26240220037
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.10.2013
Web stránka: http://www. ekowatt.sk/projekty/
Anotácia
Podpora budovania Centra exelentnosti pre SMART technológie, systémy a služby
Center of Excellence for SMART Technologies, Systems and Services
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 26240120005
Doba trvania: 1.5.2009 - 30.4.2011
Anotácia
Podpora dobudovania Centra exelentnosti pre SMART technológie, systémy a služby - II
Center of Excellence for SMART Technologies, Systems and Services II
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 26240120029
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.1.2014
Anotácia
Priemyselný výskum v oblasti efektívnej práce s rozsiahlymi dátami v používateľsky orientovaných aplikáciách
Industry research in the area of effective work with large data in user oriented applications (RECLER)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: ITMS 26240220029
Doba trvania: 1.5.2010 - 30.4.2012
Web stránka: http://www.anasoft.com/sk/pages/Priemyselny-vyskum.shtml
Anotácia
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
Slovak infrastructure for high performance computing (SIVVP)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: ITMS 26230120002
Doba trvania: 15.1.2010 - 31.12.2015
Anotácia
Systém pre automatizáciu videa a štatistík v športe
Sports Video And Statictics Automation System (SVASAS)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: NFP313020U867
Doba trvania: 1.6.2020 - 31.5.2021
Anotácia
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
(CRISIS)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: ITMS 26240220060
Doba trvania: 3.1.2011 - 31.12.2013
Anotácia
Výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie
(RPKOM)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: ITMS 26240220064
Doba trvania: 3.1.2011 - 30.6.2014
Anotácia

Aktuálne riešené projekty (anotácie):

Early Warning of Alzheimer
Early Warning of Alzheimer
Anotácia: EWA – Early Warning of Alzheimer and other neurodegenerative diseases – Včasná detekcia Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení využitím inovatívnych telemedicínskych diagnostických postupov. Cieľom projektu je výskum detekcie neurodegeneratívnych ochorení prostredníctvom analýzy rečových a jazykových vzorcov. Hlavnými prínosmi bude štandardizácia diagnostického nástroja založeného na nahrávke rečových prehovorov testovanej osoby, ktorá umožní identifikovať osoby s rizikom prítomnosti kognitívnej poruchy rôznej príčiny, najmä však Alzheimerovej choroby. Nástroj umožní kvalitatívnu aj kvantitatívnu analýzu v prierezovom aj dlhodobom sledovaní danej osoby.
Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie pri analýzach a klasifikácií dát hyperspektrálneho snímkovania
Research on the application of artificial intelligence tools in the analysis and classification of hyperspectral sensing data (HYSPED)
Anotácia: Projekt „Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie pri analýzach a klasifikácií dát hyperspektrálneho snímkovania“ v rámci efektívnej spolupráce spájaaktivity nezávislého výskumu a vývoja zabezpečované Technickou univerzitou vo Zvolene a Ústavom informatiky Slovenskej akadémie vied, s priemyselnýmvýskumom zabezpečovaným spoločnosťou VUJE, a.s. V rámci projektu budú vykonané inžinierske, výskumné a vývojové práce, vrátane realizácie opakovanéholeteckého snímkovania vybraných úsekov elektrického vedenia, s využitím špičkovej technológie jednotlivých partnerov. Excelentnosť výskumu je podporenánielen špičkovým tímom, ktorý zahŕňa 4 garantov z rôznych oblastí, ale aj zameraním projektu na súčasné výskumné trendy, ktoré spája pre potreby aplikácie naoblasť energetiky SR. Cieľom projektu je využitie metód umelej inteligencie pre vytvorenie modelov na detekciu a klasifikáciu druhov drevín, pomocouhyperspektrálnych snímok a údajov získaných technológiou LiDAR v rámci leteckého snímkovania energetických líniových stavieb. Najdôležitejším výstupomprojektu bude validovaný model s podporou cloudovej infraštruktúry na detekciu a klasifikáciu objektov záujmu na úrovni TRL 5, ktorý môže byť výnimočný aj vosvetovom meradle. Výstupmi projektu budú aj geodatabáza referenčných stromových charakteristík, knižnica spektrálnych kriviek, databáza simulácie rastudrevín, ale aj cloudová infraštruktúra na podporu vývoja klasifikačných modelov a ukladanie dát. Výsledky projektu budú mať dopad na spôsob realizácieleteckého skenovania líniových stavieb a ich aplikácia prinesie vyššiu kvalitu realizácie tejto služby v praxi. Vysoká kvalita výstupov sa prejaví aj v rámcidiseminácie výsledkov, ako aj v rámci publikačnej činnosti. Realizácia projektu prispeje aj k zvýšeniu počtu registrovaných práv duševného vlastníctva vplyvomrealizácie výskumných aktivít v SR. (Operačný program Integrovaná Infraštruktúra)

Ukončené projekty (anotácie):

Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike - II. etapa
Centre of Excelence for New Technologies in Electrical Engineering
Anotácia: Strategickým cieľom projektu je„Zvýšenie potenciálu pre špičkový základný výskum Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike a jeho prínosu pre spoločnosť a prax“.Projekt má nasledovné špecifické ciele:1: Zabezpečenie efektívneho fungovania a riadenia Centra excelentnosti2: Zvýšenie výskumného potenciálu Centra špičkovými prístrojmi potrebnými pre realizáciu prebiehajúcich a pripravovaných projektov3: Zvýšenie spoločensko-hospodárskej pridanej hodnoty Centra excelentnosti.
Centrum excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike - I.etapa
Center of Excellence for New Technologies in Electrical Engineering
Anotácia: ÚI SAV sa podieľal na realizácii projektu CENTE-I v rámci výzvy Operačného programu Výskum a vývoj na opatrenie č. 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji so strategickým cieľom zvýšiť výskumno-vývojový potenciál BSK regiónu v oblasti elektrotechniky pre potreby spoločensko-hospodárskej praxe a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Medzi špecifické ciele projektu patrí najmä zlepšenie technickej infraštruktúry špičkových výskumných pracovísk v oblasti elektrotechniky v Bratislavskom regióne, keďže súčasná úroveň technickej infraštruktúry neumožňuje realizovať viaceré výskumné aktivity, vybavenie Centra špičkovými prístrojmi potrebnými pre realizáciu prebiehajúcich a pripravovaných projektov, zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií Centra a integrácia Centra do regionálnej a medzinárodnej spolupráce. Centrum excelentnosti tvoria nasledovné nové laboratóriá: Laboratórium pre nanášanie kovov v čistých priestoroch, Laboratórium pre prípravu a tvarovanie nanoštruktúr a Laboratórium pre detekciu klastrov v tenkých vrstvách. ÚI SAV je zapojený do výskumnej činnosti Laboratória pre prípravu a tvarovanie nanoštruktúr. Rieši výskumné a aplikačné úlohy v oblasti elektrónovej litografie.
Centrum výskumu rizík zásobovania vodou velkého mesta
Centre for the Research of Risks of Water Distribution in a Large City (CVR)
Anotácia: OPVaV-2011/4.2/07-SORORealizácia špickového priemyselného výskumumedzinárodnej úrovne v oblasti rizík zásobovania vodou spojením kapacít podnikatelského a akademického sektora.
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle (FACECONTROL)
Anotácia: Hlavným cieľom projektu FACECONTROL (313012P897, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12) je podpora výskumno-vývojových a inovačných činností za účelom inovácie produktu vysokého stupňa uplatniteľného v rámci priemyselnej revolúcie „Priemysel 4.0“.Projekt je zameraný na inováciu produktu spočívajúcu vo vývoji a následnej výrobe produktu FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie orientované na riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle.
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb
Competence Center for SMART Technologies for Electronics and Informatics Systems and Services (KC-INTELINSYS)
Anotácia: Posilnenie spolupráce vo výskume a vývoji medzihospodárskou a akademickou sférou vytvorenímkompetenčného centra orientovaného na inteligentnétechnológie.Vytvorenie kompetenčného centra pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti inteligentných technológií.Priemyselný výskum v oblasti senzorových systémov,riadiacich a robotických systémov a v oblasti elektronických služieb.
Mikro-elektro-mechanické štruktúry a senzory pre využitie v automobilovom priemysle a doprave
-
Anotácia: Projekt je zameraný na nezávislý aplikovaný výskum a vývoj v oblasti návrhu snímačov neelektrických fyzikálnych veličín (chemické snímače, snímače sily/tlaku/priblíženia, snímače plynov). Projekt sa zároveň zaoberá technologickými možnosťami výroby mikro-elektro-mechanických štruktúr (MEMS) prostredníctvom inovatívnych prístupov elektrónovej litografie. Projekt je zameraný na doménu RIS3 SK Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kde sa primárne zameriava na znalostnú oblasť Materiálové inžinierstvo a nanotechnológie a produktovú líniu Materiály, štruktúry, senzory a prvky.V moderných vozidlách sa rapídne zvyšuje využitie a zložitosť elektronických technológií. Všetky elektronické systémy vo vozidle závisia od vstupných parametrov získaných zo senzorov, pričom vzrastá podiel senzorov vyrábaných pomocou technológií MEMS. Realizácia samotného výskumu a vývoja v projekte prispeje k skvalitneniu výskumno vývojových kapacít žiadateľa zapojením špičkových výskumníkov zo zahraničia do výskumného tímu. Ich spolupráca s výskumníkmi žiadateľa sa začala v minulosti a bude pokračovať aj v ďalších rokoch počas riešenia projektu a počas doby udržateľnosti projektu.
Mikro-elektro-mechanické štruktúry a senzory pre využitie v automobilovom priemysle a dopraveKód
Micro-electro-mechanical structures and sensors for aplication in automotive industry
Anotácia: Projekt je zameraný na nezávislý aplikovaný výskum a vývoj v oblasti návrhu snímačov neelektrických fyzikálnych veličín (chemické snímače, snímače sily/tlaku/priblíženia, snímače plynov). Projekt sa zároveň zaoberá technologickými možnosťami výroby mikro-elektro-mechanických štruktúr (MEMS) prostredníctvom inovatívnych prístupov elektrónovej litografie. Projekt je teda zameraný na doménu RIS3 SK Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kde sa primárne zameriava na znalostnú oblasť Materiálové inžinierstvo a nanotechnológie a produktovú líniu Materiály, štruktúry, senzory a prvky. V moderných vozidlách sa rapídne zvyšuje využitie a zložitosť elektronických technológií. Všetky elektronické systémy vo vozidle závisia od vstupných parametrov získaných zo senzorov, pričom vzrastá podiel senzorov vyrábaných pomocou technológií MEMS. Realizácia samotného výskumu a vývoja v projekte prispeje k skvalitneniu výskumno vývojových kapacít žiadateľa zapojením špičkových výskumníkov zo zahraničia do výskumného tímu. Ich spolupráca s výskumníkmi žiadateľa sa začala v minulosti a bude pokračovať aj v ďalších rokoch počas riešenia projektu a počas doby udržateľnosti projektu.
Odolný senzorický systém do priemyselných prostredí s vysokými tlakmi, teplotami a vysokým stupňom elektromagnetického rušenia
(EkoWatt)
Anotácia: Cieľom projektu je vytvoriť senzorický systém pre extrémne prostredia odolný do vysokých teplôt až 400ºC, do vysokých tlakov až 1000 bar a v prostrediach vysokých stupňov elektromagnetického rušenia. Odolný systém senzorov je určený pre zabudované (embedded) riadiace systémy technologických procesov, kde sa v rôznych kombináciách vyskytujú hore uvedené podmienky okolia. Takýmito systémami sú ultrahlboké vrty pre výrobu elektrickej energie z geotermálnych zdrojov v hĺbke až 10 km, ďalej obdobné podmienky sú aj v niektorých zložitých metalurgických procesoch, náročných zváracích procesoch, výskume a výrobe nových materiálov za vysokých teplôt a tlakov, vojenskej oblasti a v riadení nových hybridných elektrických automobilov.
Podpora budovania Centra exelentnosti pre SMART technológie, systémy a služby
Center of Excellence for SMART Technologies, Systems and Services
Anotácia: Vybudovanie infraštruktúry pre Smart technológie, systémy a služby s cieľom vytvorenia centra excelentnosti v predmetnom výskume. Úlohou projektu je zvýšiť kvalitu špičkových výskumných pracovísk a výskumno-vzdelávacích pracovísk v predmetnej oblasti výskumu prihliadnuc na strategický význam týchto oblastí pre rozvoj hospodárstva a spoločnosti.
Podpora dobudovania Centra exelentnosti pre SMART technológie, systémy a služby - II
Center of Excellence for SMART Technologies, Systems and Services II
Anotácia: Dobudovanie infraštruktúry pre Centrum excelentnosti v oblasti SMART technológií, systémov a služieb.
Priemyselný výskum v oblasti efektívnej práce s rozsiahlymi dátami v používateľsky orientovaných aplikáciách
Industry research in the area of effective work with large data in user oriented applications (RECLER)
Anotácia: Téma ergonómie a efektivity práce používateľov počítačov sa v poslednej dobe čoraz viac stáva jedným z kľúčových aspektov vývoja aplikácií pre informačné a komunikačné technológie. Je jednou z nosných oblastí výskumu v rámci širšej disciplíny, ktorá sa zvykne označovať ako interakcia medzičlovekom a počítačom (Human-Computer Interaction, resp. HCI).Výskum skvalitnenia dopytovania sa nad vybranými typmi úložísk údajov s použitím návrhových vzorov: Dnešné úložiská dát sú vo veľkej miere založené na relačných databázových systémoch (RDBMS), ktoré poskytujú množstvo výhod: robustnosť, škálovateľnosť, flexibilita, výkon. Situáciasa však mení a s pribúdajúcim množstvom aplikácií a objemom spravovaných údajov sa jedna z požiadaviek dostáva do popredia: škálovateľnosť. Relačné databázy sú škálovateľné ak škálovanie prebieha vertikálne na jedinom uzle (serveri). Ako náhle sa presiahne kapacita daného uzla a je potreba horizontálneho škálovania a distribúcie dát cez viacero uzlov, zložitosť konfigurácie prevýši celkový prínos získaný nárastom kapacity. Inovatívne prístupy, ktoré sú predmetom tohto výskumu kladú dôraz na konzistenciu, prístupnosť a škálovateľnosť (CAP – Consistency, Availibility, Partitiontolerance).
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
Slovak infrastructure for high performance computing (SIVVP)
Anotácia: Národný projekt SIVVP má za cieľ vybudovať počítačovú infraštruktúru, ktorá umožní realizáciu vysokovýkonných výpočtov pre vedu, výskum, vývoj a akademickú sféru na európskej úrovni.Realizáciou tohto cieľa sa sprístupní výpočtová infraštruktúra pre potreby organizácií výskumu a vývoja ako aj vysokých škôl na celom Slovensku. Kvalitatívne nová úroveň vysokovýkonnej výpočtovej techniky a jej dostupnosť zabezpečená prostredníctvom siete SANET zo všetkých relevantných pracovísk, vytvorí predpoklady pre rovnocenné zapojenie sa do európskeho výskumného priestoru.Tento národný projekt z uzavretej výzvy OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 má 2 zrkadlové časti (pre regióny a pre Bratislavu).
Systém pre automatizáciu videa a štatistík v športe
Sports Video And Statictics Automation System (SVASAS)
Anotácia: Realizácia hlavných projektových aktivít Priemyselný výskum a Experimentálny vývoj umožní vytvorenie nového softvérového produktu s rozsiahlymi možnosťami využitia v oblasti automatizácie priamych video-prenosov zo športových podujatí a automatizácie generovanie štatistických informácií. Produkt bude založený na softvérových riešeniach a bude jednoducho nasaditeľný.Projekt bol predčasne ukončený, pôvodný koniec riešenia bol 30.11.2022.
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
(CRISIS)
Anotácia: Bezpečnosť obyvateľstva, predvídanie živelných pohrôm a krízový manažment patria v súčasnosti k aktuálnym témam v spoločnosti. Rozvoj IT umožňuje uplatnenie sofistikovaných metód v snahe redukovat ohrozenie obyvateľstva, majetku a životného prostredia.Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne synergický efekt, ktorý posilní schopnosť všetkých aplikačných výstupov uplatniť sa v praxi. Jednotlivé aktivity projektu sú navzájom previazané s cieľom integrovať výsledky výskumu do široko koncipovaného bezpečnostného systému, ktorého použiteľnosť bude vo viacerých oblastiach ochrany obyvateľstva, majetku a životného prostredia. Prínosom projektu bude najmä obohatenie výskumu v jednotlivých oblastiach o ďalšie aspekty, ktoré zvýšia pridanú hodnotu výsledného riešenia. Výhodou komplexného prístupu k riešeniu IS pre bezpečnosť je aj súčast výskumu v oblasti vývoja progresívnych technológií pre prípravu špeciálnych obvodov a senzorov pre IS. Prenositeľnosť výsledkov do praxe bude zlepšená pridaním takých vlastnostíbezpečnostných systémov, ako je používanie expresívnej rečovej syntézy pre generovanie citovo podfarbených varovaní, vytvorenie vizualizačných nástrojov pre simuláciu šírenia požiarov, vizualizáciu syntézy reči a prepojeniena mechatronické systémy, ktoré budú zabezpečovať monitorovanie pohyblivých objektov, detekovanie rizikových situácií a na smart mobilné mechatronické systémy pre zabezpečenie pohybu v rizikovom teréne.
Výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie
(RPKOM)
Anotácia: Výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie. Centrum pre výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie. Výskum znalostných technológií pre riadenie podnikových procesov. Skúmanie a návrh optimalizácií multimodálnej komunikácie.