Ponuky   Laboratóriá a infraštruktúra

Najnovšie ponúkané aplikácie

Ponuky pre spoločenskú a hospodársku prax v on-line databáze SAV

Ponuky pre spoločenskú a hospodársku prax …

  • V rámci riešenia projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry dodal Ústav informatiky 900 licencií programov APD a HVP na prepis právnického diktátu do textu, čím sa prokurátorom urýchli tvorba dokumentov.
  • Finalizácia IKT nástrojov pre hydraulické simulácie rizík distribúcie pitnej vody vo vysokovýkonnom prostredí; projekt CVR – Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta. Odberateľ: BVS a.s. Bratislava
  • Sémantické rozpoznávanie textu na internete, konzultácie s MVO SR ohľadne využitia rozpoznávania komunikácie teroristov na internete, potenciálny odberateľ aj MV SR.
  • HPC modelovanie pre distribúciu pitnej vody, spolupráca s BVS Bratislava v rámci projektu CVR OPVaV.
  • Softvérové produkty skupiny IKT Data Analytics Supercomputer (DAS)
  • Modelovanie požiarov a zadymenia priestorov, spolupráca s Hasičským a záchranným zborom SR, spolupráca s Národným lesníckym centrom.
  • Služba pre spracovanie a vyhodnocovanie satelitných snímkov družice typu Sentinel
  • Spôsob a zariadenie bezkontaktného snímania mechanických veličín

Infraštruktúra a Laboratóriá

Ústav informatiky v rámci možností buduje a rozvíja výskumnú infraštruktúru. V súčasnosti prevádzkuje 6 laboratórií a pripravuje obnovenie laboratória priemyselnej robotiky. Špecifikom informatických vied je, že rôzne typy výskumu prevádzame na spoločných výpočtových zariadeniach, preto sa sústreďujeme predovšetkým na budovanie a rozvoj laboratória vysokovýkonnej výpočtovej techniky, ktoré slúži výkumníkom aj mimo ÚI SAV.

UISAV_SIVVP_klaster Infraštruktúra pre paralelné a distribuované spracovanie informácií
Klaster ÚI SAV je zapojený do medzinárodnej gridovej a cloudovej infraštruktúry EGI a je aj súčasťou národného projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP) financovaného z prostriedkov Štrukturálnych fondov Európskej Únie. Laboratórium je vybavené ďalším vysokovýkonným klastrom (Hadoop) na spracovanie rozsiahlych dát.
pcb_lab Laboratórium plošných spojov
Laboratórium plošných spojov je súčasťou oddelenia vývoja a realizácie PCB a je zamerané na vývoj prototypov a malosériovú výrobu viacvrstvových dosiek plošných spojov (DPS). Súčasne vyrába aj jednostranné a dvojstranné DPS s prekovenými dierami.
Laboratorium Laboratórium elektrónovej litografie a mikrotechnológií
Komplex zariadení pre prípravu mikroštruktúr vo výskume a vývoji mikroelektronických obvodov, senzorov a mikrosystémov.
Výskumno-vývojová infraštruktúra Oddelenia elektrónovej litografie ÚI SAV je rozdelená do nasledovných laboratórií:
1. Laboratórium elektrónovej litografie
2. Laboratórium fotolitografie
3. Laboratórium prípravy tenkých vrstiev
4. Laboratórium plazmatického leptania
5. Laboratórium optickej mikroskopie
6. Laboratórium vyhodnocovania, merania a analýzy štruktúr
7. Chemické laboratórium pre prácu s kyselinami, hydroxidmi, polymérmi, polyimidmi a chemickými roztokmi
8. Laboratórium pre finalizáciu čipov
Kvad_m Laboratórium mobilnej robotiky
Laboratórium je zamerané predovšetkým na výskum, vývoj a testovanie inteligentných metód riadenia v rôznych aplikačných doménach – skupinové riadenie mobilných robotov, optimalizácia výrobných systémov, logistické systémy a pod. Laboratórium je vybavené výkonnými výpočtovými servermi, softvérovými nástrojmi a prostriedkami s dôrazom na využívanie OpenSource prostriedkov (Matlab, Octave, OpenCV, OpenCL, NetLogo a pod.) a hardvérom na testovanie riešení pre multirobotické systémy (LEGO NXT Mindstorm, kvadkoptéry a autonómne krídla na báze Arduino). Okrem toho je laboratórium vybavené multikamerovým systémom s vysokorýchostnými kamerami IDS (UI-5220CP) s objektívmi typu AZURE (IR-02812ZM).
LDS_logo Laboratórium digitálnych systémov
Návrh digitálnych obvodov a ich testovateľnosti, implementácia novými technológiami.
Rusko_Obr-Charak-Lab Nahrávacie štúdio
Na Ústave informatiky SAV sa nachádza nahrávacie štúdio, ktoré je vybavené modernou nahrávacou technikou a oddelenie analýzy a syntézy reči ho používa pri tvorbe rečových nahrávok.
Glasa_Logo_SMALL Špecializované pracovisko na simuláciu požiarov
Pracovisko sa zameriava na simuláciu požiarov v objektoch dopravnej infraštruktúry, ako sú tunely a garáže, ako aj v iných objektoch, s využitím vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry ÚI. Na simulácie využíva systém Fire Dynamics Simulator (FDS) a skúma možnosti paralelizácie výpočtu pri zvyšovaní výkonu a jej dopad na presnosť a spoľahlivosť výsledkov. Venuje sa tiež simulácii lesných požiarov.
Spolupracuje s viacerými inštitúciami zodpovednými za požiarnu bezpečnosť v SR.