Projekty Horizont 2020

Aktuálne riešené projekty:

Ako dosiahnuť reálnu chemickú presnosť v exascale ére
Targeting Real Chemical Accuracy at the Exascale (TREX)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Štich Ivan, DrSc.
ID: H2020-952165
Doba trvania: 1.9.2022 - 31.3.2024
EGI pokročilé počítanie pre EOSC
EGI Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: H2020-101017567
Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2023
Web stránka: https://www.egi.eu/projects/egi-ace/
Anotácia
Integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov
Integrated Technological and Information Platformfor wildfire Management (SILVANUS)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán, PhD.
ID: H2020-101037247
Doba trvania: 1.10.2021 - 31.3.2025
Anotácia
Inteligentné diagnosticko-terapeutické náplasti
Smart Wound monitoring Restorative Dressings
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bardošová Mária, CSc.
ID: H2020-873123
Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2024
Web stránka: https://cordis.europa.eu/project/id/873123
Anotácia
Konverzujúce mozgy
COnversational BRAins
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Mgr. Beňuš Štefan, PhD.
ID: 859588
Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2024
Web stránka: https://www.cobra-network.eu/the-project/
Anotácia

Ukončené projekty:

Bezpečnosť infraštruktúry leteckej dopravy v Európe
Security of Air Transport Infrastructure of Europe (SATIE)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: 832969
Doba trvania: 1.5.2019 - 31.10.2021
Anotácia
Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu
European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 857647
Doba trvania: 1.9.2019 - 31.10.2022
Anotácia
Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu
Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 777536
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.3.2021
Anotácia
Návrh a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude
Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud (DEEP-HybridDataCloud)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 777435
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.4.2020
Web stránka: http://deep-hybrid-datacloud.eu/
Anotácia
Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale
PROviding Computing solutions for ExaScale challengeS (PROCESS)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 777533
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.10.2020
Web stránka: http://www.process-project.eu/
Anotácia
Zapojenie EGI spoločenstva smerom k otvorenej vede
Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons (EGI-Engage)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 654142
Doba trvania: 1.3.2015 - 31.8.2017
Web stránka: https://www.egi.eu/about/projects/
Anotácia

Aktuálne riešené projekty (anotácie):

EGI pokročilé počítanie pre EOSC
EGI Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)
Anotácia: Misiou projektu EGI-ACE iniciatívy EGI je implemenovať výpočtovú platformu európskeho klaudu pre otvorenú vedu poskytnutím bezpečných federovaných klaudových výpočtových a úložných zariadení v spolupráci s poskytovateľmi z EGI federácie, s komerčnými poskytovateľmi, s poskytovateľmi údajov a s medzinárodnými výskumnými infraštrukturami pan-Európskej relevancie.
Integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov
Integrated Technological and Information Platformfor wildfire Management (SILVANUS)
Anotácia: Projekt bol podaný do výzvy H2020-LC-GD-2020-3 Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal.V období klimatickej krízy sú lesné požiare čoraz nebezpečnejšie a častejšie. Cieľom projektu SILVANUS je ponúknuť nové inovatívne technologické riešenie pre zlepšenie pripravenosti a prevencie požiarov v lesoch. Kľúčovým výstupom projektu je vytvorenie platformy pre manažment lesov vrátane zvýšenia odolnosti voči zmene klímy a na predchádzanie a potláčanie lesných požiarov. SILVANUS prepája odborníkov z oblasti životného prostredia, technických a spoločenských vied s cieľom pomôcť a podporiť regionálne a národné autority zodpovedné za manažment lesných požiarov v príslušných krajinách. Spolu s vývojom inteligentných modelov vznietenia a šírenia požiarov na základe údajov o klíme a počasí, SILVANUS zapojí zainteresované strany v daných regiónoch, s cieľom posúdiť indikátory rizika požiaru. Zároveň sa vyvinú nové metodiky výcviku pre hasičov s použitím nástrojov VR (virtuálnej reality) a AR (rozšírenej reality) a budú sa simulovať reálne prostredia a scenáre pre zachranu životov.
Inteligentné diagnosticko-terapeutické náplasti
Smart Wound monitoring Restorative Dressings
Anotácia: Cieľom projektu je spojiť odborné znalosti a zdroje štyroch akademických skupín pracujúcich v oblasti materiálového výskumu a dvoch malých a stredných podnikov, z ktorých jeden sa zaoberá výrobou komerčných medicínskych materiálov a má vlastné výskumné kapacity. Konzorcium plánuje vyvinúť obväzy na rany, ktoré možno hodnotiť ako radikálnu inováciu v oblasti starostlivosti o chronické rany. Naše úsilie sa sústredí na návrh nového produktu, ktorý bude kombinovať diagnostické a terapeutické účinky a uľahčí hojenie rán, pričom zároveň minimalizuje náklady na liečbu a optimalizuje manažment rán, čím pozitívne ovplyvní pohodu pacienta. Bude sa študovať rad nových kompozitov odvodených z prirodzene sa vyskytujúcich materiálov, ako je chitín a halloysit v kombinácii s koloidmi. Výsledné hybridné materiály budú spracované pomocou mikro- a nano-manipulačných nástrojov, vrátane technológií roll-to-roll a elektrospinningu. Vykoná sa dôkladný program charakterizácie s cieľom pochopiť interakcie na molekulárnej úrovni medzi zloženými komponentmi. Určenie štruktúry materiálov umožní úplné pochopenie toho, ako vznikajú ich vlastnosti, aby ich bolo možné prispôsobiť presne ich aplikácii. Obväz bude obsahovať diagnostické senzory schopné merať pH, vlhkosť, teplotu a súvisiacu bakteriálnu aktivitu, ako aj vysoko absorpčnú vrstvu navrhnutú na odvodnenie rany a uvoľnenie terapeutických činidiel. Každý člen konzorcia má dobré zdroje, pokiaľ ide o zariadenia, infraštruktúru a podporu prenosu technológií, aby poskytoval ideálne prostredie pre výskumný program, školenie mladších výskumníkov a využívanie zistení. Využitím národne financovaných grantov a aktívnym zapojením sa do výmeny výskumu pri snahe o radikálnu inováciu v oblasti „inteligentného“ obliekania sa projekt zameria na všetky tri kľúčové hnacie sily spoločnosti založenej na vedomostiach, konkrétne na výskum, vzdelávanie a inováciu.
Konverzujúce mozgy
COnversational BRAins
Anotácia: Projekt COBRA financovaný EÚ vytvorí zručnosti a vedomosti, ktoré umožnia budúcej generácii výskumných pracovníkov, aby presne charakterizovali a modelovali jazykové a kognitívne mechanizmy mozgu, ktoré umožňujú rozvinúť konverzáciu v interakciách medzi ľuďmi aj medzi človekom a strojom. Prvou výzvou bude určiť, ako môže vzájomné prispôsobovanie a predikovanie ovplyvňovať nastavovanie väzieb medzi mozgami a ako k nim môže prispievať. Druhá sa bude týkať vývoja výpočtových modelov prispôsobovania a predikcie pre spoločensky prijateľnejšie syntetizátory prevodu textu na reč, systémy dialógu medzi človekom na jednej strane a strojom a sociálnymi robotmi na strane druhej.

Ukončené projekty (anotácie):

Bezpečnosť infraštruktúry leteckej dopravy v Európe
Security of Air Transport Infrastructure of Europe (SATIE)
Anotácia: 21. storočie zažíva digitálnu revolúciu, ktorá zjednodušuje realizáciu vnútroštátnej i cezhraničnej leteckej dopravy. Digitalizácia prispieva k spoločnému využívaniu informácií, znižuje náklady na využívanie a zlepšuje zážitok z cestovania, ale vážne narušuje aj hranice medzi virtuálnym svetom a realitou. Letiská medzitým čelia každodennej výzve na zabezpečenie kontinuity práce a bezpečnosti cestujúcich.SATIE prijíma holistický prístup v oblasti prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania hrozieb na letiskách, pričom zaručuje ochranu kritických systémov, citlivých údajov a cestujúcich. Kritické aktíva sú zvyčajne chránené proti individuálnym fyzickým alebo kybernetickým hrozbám, ale nie proti komplexným scenárom kombinujúcim obe kategórie hrozieb. SATIE vyvíja interoperabilnú súpravu nástrojov, ktorá zlepšuje možnosti odhalenia korelácie medzi kybernetickými a fyzickými útokmi, uľahčuje forenzné vyšetrovania a dynamické hodnotenie ohrození na letiskách. Pri zdieľaní informácií o aktuálnom stave situácie, odborníci v oblasti bezpečnosti a manažéri letísk účinnejšie spolupracujú na riešení kríz. Núdzové postupy sa môžu spustiť súčasne prostredníctvom varovného systému, aby sa preplánovali prevádzka vzdušné/pozemné úkony a upovedomili tímy prvého zásahu, tímy pre kybernetickú bezpečnosť a údržbárske tímy, a začali s rýchlym riešením situácie.Inovačné riešenia sa začlenia do simulačnej platformy s cieľom zabezpečiť ich interoperabilitu a overiť ich účinnosť. Na letiskách v rôznych kútoch Európy (Chorvátsko, Taliansko a Grécko) sa uskutočnia tri praktické predvedenia, aby sa vyhodnotili riešenia v prevádzkových podmienkach (TRL≥7). Výsledky a osvedčené postupy sa budú široko šíriť vedeckej komunite, normalizačným orgánom, zainteresovaným stranám v oblasti bezpečnosti a leteckej komunite. SATIE tak pripravuje cestu novej generácii Centra bezpečnostnej operácie, ktorá bude zahrnutá do komplexnej politiky bezpečnosti letísk.
Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu
European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)
Anotácia: EOSC-synergy rozšíri EOSC koordináciu do 9 krajín riešiteľov projektu harmonizáciou politík a zapojením národných výskumných e-infraštruktúr, vedeckých dát a tématických služieb, a tak vyplní medzeru medzi národnými iniciatívami a EOSC.Projekt zavedie nové možnosti sprístupnením národných tématických služieb celej Európe expandovaním ponúk EOSC pre vedy o životnom prostredí, klimatických zmenách, pozorovaní Zeme a živote. Toto bude podporené expanziou kapacity federovaním výpočtových, dátových a úložných zdrojov v línii s EOSC a FAIR politikami a praxou.Projekt posunie stav EOSC v softvéroch a službách pomocou kvalitou-riadeného prístupu ku integrácii služieb a povýši konvergovanie a zrovnanie vzhľadom na štandardy EOSC a najlepšiu prax. Zároveň bude expandovať trénovacie a vzdelávacie EOSC aktivity zavedením on-line platformy zameranej na zvýšenie vývoja zručností a kompetencií.EOSC-synergy dopĺňa prebiehajúce aktivity v projekte EOSC-hub a iných príbuzných projektoch naviazaním národných inštitúcií a infraštruktúr na ich budúce riadiace, dátové a koordinačné národné projekty.
Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu
Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)
Anotácia: Projekt EOSC-hub vytvára integračný a manažovací systém budúceho európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu (Open Science Cloud), ktorý poskytuje katalóg služieb, softvéru a údajov z EGI-federácie, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud a z hlavných výskumných e-Infraštruktúr.Tento integračno-manažovací systém (Hub) vychádza z vyspelých procesov, politík a nástrojov vedúcich európskych federatívnych e-Infraštruktúr, aby pokryl celý životný cyklus služieb, od ich plánovania až po spustenie.“Hub” sústreďuje služby z lokálnych, regionálnych aj národných e-Infraštruktúr v Európe, Afrike, Ázii, Kanade a Južnej Amerike. “Hub” funguje ako jediné kontaktné miesto pre výskumníkov a inovátorov pre nájdenie, sprístupnenie, použitie a opätovné použitie širokého spektra zdrojov pre pokročilý údajovo-riadený výskum.Vďaka mechanizmu virtuálneho prístupu bude mať viac výskumných komunít a používateľov prístup ku službám podporujúcim ich vedecké bádanie a medzi-disciplinárnu aj medzinárodnú spoluprácu.Poskytovaním špecializovaných školení projekt zdokonalí zručnosti a vedomosti výskumníkov a operátorov služieb aj zriadením kompetenčných centier za účelom spolutvorby riešení s používateľmi.Súkromný sektor bude zahrnutý vytvorením “Joint Digital Innovation Hub”, ktorý stimuluje ekosystém priemyslu/MSP, poskytovateľov služieb a výskumníkov, aby podporil biznisové pilotné projekty, uvedenie na trh a stratégie pre lepšie komerčné využitie.EOSC-hub vychádza z existujúcich technológií, ktoré sú už na úrovni TRL 8 a rieši potrebu interoperability propagovaním adaptácie otvorených štandardov a protokolov.Mobilizovaním e-Infraštruktúr zahrňujúcich viac než 300 svetových dátových centiera 18 pan-európskych infraštruktúr je projekt prelomovým míľnikom pre implementáciu európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu.
Návrh a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude
Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud (DEEP-HybridDataCloud)
Anotácia: Kľúčovým konceptom v projekte "DEEP Hybrid DataCloud" je potreba podporovať intenzívne výpočtové technológie na preskúmanie veľmi rozsiahlych údajov, ktoré vyžadujú špecializovaný vysoko-výkonný hardvér, ako sú grafické akcelerátory alebo prepojenia s nízkou latenciou. Hybridný cloud umožňuje sprístupniť také zdroje, ktoré výskumníkom nie sú v požadovanom rozsahu ľahko dostupné v súčasnej EÚ e-infraštruktúre. Zároveň navrhujeme nasadiť množinu stavebných blokov pod spoločným označením “DEEP as a Service”, ktorá umožní ľahký vývoj aplikácií vyžadujúcich nasledovné technológie: hlboké učenie založené na neurónových sieťach, paralelný post-processing veľmi veľkých údajov a analýza masívnych údajových tokov. Sú navrhnuté tri pilotné aplikácie využívajúce veľmi veľké údajové množiny v biológii, fyzike a sieťovej bezpečnosti. A piloty pre dissemináciu do ďalších odvetví ako medicína, pozorovanie Zeme, astrofyzika a spoločenské vedy budú podporované v testovacom prostredí s výrazným využitím vysoko-výkonných výpočtových zdrojov, vrátane akcelerátorov najnovšej generácie, aby sme tak vyhodnotili výkonnosť a škálovateľnosť navrhnutých riešení. Budeme implementovať "DevOps" prístup na preukázanie kvality dodaného softvéru a služieb, ktorý bude ponúknutý aj vývojárom výskumných aplikácií. Projekt povýši na úroveň TRL8 existujúce služby a technológie z TRL6+, vrátane relevantných príspevkov ku EOSC z H2020 projektu INDIGO-DataCloud, ktoré budú obohatené novou funkcionalitou, ktoré sú teraz dostupné len ako prototypy, menovite podporu pre grafické akcelerátory a nízko-latentné komunikácie. Tieto služby budú nasadené v testovacom prostredí projektu, ponúkanom výskumným komunitám napojeným na projekt cez pilotné aplikácie a integrované do EOSC rámca, kde môžu byť v budúcnosti ďalej vyškálované.
Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale
PROviding Computing solutions for ExaScale challengeS (PROCESS)
Anotácia: Demonštrátory projektu PROCESS pripravia cestu ku "exascale" dátovým službám, ktoré urýchlia inovácie a maximalizujú benefity vznikajúcich dátových riešení. Najhmatateľnejším výstupom projektu PROCESS bude päť prototypov dátových služieb pre spracovanie veľmi veľkých dát, implementovaných využijúc pokročilé, modulárne, zovšeobecniteľné otvorené (open source) riešenia pre používateľsky príjemné exascale dáta. Služby budú dôkladne validované v reálnych podmienkach, ako vo vedeckom výskume tak aj v priemyselnom pilotnom nasadení. Za účelom dosiahnutia týchto ambicióznych cieľov, konzorcium riešiteľov projektu sústredí kľúčových hráčov v novom ekosystéme riadenom dátami: najvýznamnejšie centrá vysoko-výkonného počítania a veľké dátové centrá, komunity ako napríklad Square Kilometre Array (SKA) projekt – s jedinečnými dátovými výzvami, ktoré súčasné riešenia nevedia uspokojiť a skúsených poskytovateľov e-Infraštruktúr s rozsiahlymi skúsenosťami s rapídnym vývojom aplikácií. Navyše okrem poskytnutia prototypov služieb, ktoré zvládnu veľmi veľké dáta, PROCESS napĺňa zámery pracovného programu (H2020) využívaním nástrojov a služieb heterogénnymi prípadovými štúdiami, zahrňujúc medickú informatiku, manažment príjmov leteckej prepravy a otvorené dáta pre znižovanie rizika globálnych katastrof. Táto diverzita používateľských komunít zabezpečí, že nielen podporujeme ťahúňov, ale riešenia uľahčia učenie najširšiemu možnému rozsahu používateľských komunít. Navyše zvolená otvorená stratégia maximalizuje potenciál pre jej využitie, spolu so vyzretými praktikami softvérového inžinierstva, ktoré minimalizujú námahu potrebnú na nastavenie a udržiavanie služieb založených na výslednom softvéri projektu PROCESS.
Zapojenie EGI spoločenstva smerom k otvorenej vede
Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons (EGI-Engage)
Anotácia: EGI-Engage sa snaží akcelerovať pokrok v Európskej gridovej infraštruktúre (EGI) v oblasti stratégie, politík, biznisových a technických inovácií, v oblasti zapojenia používateľov smerom k špeciálnym oblastiam vedy a výskumu, ku komunitám doménovo-špecifického výskumu, výskumným infraštruktúram v rámci cestovnej mapy ESFRI, ako aj v rámci MSP a priemyslu. ÚISAV v rámci projektu rieši špecifickú úlohu “akcelerované počítanie v cloude”, čiže integrovanie GPGPU akcelerátorov do výpočtovej infraštruktúry EGI.