Projekty APVV

– (ROAR-PP-H2020)
Rapid Operational Analytics for flood Response (ROAR-PP-H2020)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 28.8.2018 – 31.12.2018

Anotácia: Refundácia nákladov spojených s podávaním projektu H2020, ktorý bol úspešne vyhodnotený, ale pre nedostatok finančných zdrojov nebol schválený.
– (XPERT-PP-H2020)
Experimentation platform for the successsful adoption of disruptive technologies in public services (XPERT-PP-H2020)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 28.8.2018 – 31.12.2018

Anotácia: Refundácia nákladov spojených s podávaním projektu H2020, ktorý bol úspešne vyhodnotený, ale pre nedostatok finančných zdrojov nebol schválený.
Adaptívna platforma na podporu interoperability v súkromnom a verejnom sektore
Adaptive Interoperability Framework for Private and Public Sector (AIIA)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2010
Web stránka: http://aiia.ui.sav.sk/
Anotácia: Existujúce softvérové riešenia na interoperabilitu (alebo automatické prepojenie na základe informačných technológií) medzi firmami alebo verejnými organizáciami sú vhodné hlavne pre veľké firmy. Chýbajú lacné, ľahko integrovateľné a adaptívne softvérové riešenia pre podporu interoperability.Jednou z možností je vytvoriť takéto riešenia nad existujúcou informačno-komunikačnou infraštruktúrou, ktorá je dostupná vo väčšine organizácií. Je to najmä elektronická pošta (email) a web. V projekte AIIA navrhujeme vytvoriť adaptívne riešenie pre podporu interoperability pomocou email komunikácie, ktorá je všadeprítomná a denne ju používa množstvo ľudí na plnenie rôznych úloh, ktoré nakoniec musia byť vykonané manuálne. AIIA môže mať výrazný vplyv na riešenie úloh interoperability, pretože nenúti užívateľov meniť softvérový pracovný nástroj (môžu používať email), takisto môžu využívať existujúcu informačno-komunikačnú infraštruktúru v organizácii ako aj rýchlo prispôsobiť platformu pre iné aplikačne závislé úlohy.AIIA môže byť vhodne použitá aj vo verejnom sektore na podporu eGovernment, kde môže pomôcť riešiť aktuálny problém prepojenia verejných organizácií. Toto je zvlášť výrazné v štátoch východnej Európy teda aj Slovenska, kde verejná a štátna správa má základnú iformačno-komunikačnú infraštruktúru – email a web, ale nemá vybudované riešenia na prepojenie informačných systémov.
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov.
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zelenka Ján PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 – 31.7.2022
Web stránka: http://netopiere.sk/skybat/
Anotácia: Viacero algoritmov umelej inteligencie inšpirovaných reálnymi biologickými mechanizmami sa úspešne uplatnilo vo vojenskom ako aj civilnom sektore. Spoločný výskum štyroch vedeckých pracovísk s odlišným základom, metodológiou a predmetom bádania (biológia, informatika, technológie) sa v rámci predkladaného projektuzameriava na interdisciplinárne štúdium sociálneho samoorganizačného správania stromových druhovnetopierov s cieľom vyvinúť novú meta-heuristickú metódu na prehľadávanie priestoru. Prínosy projektu majú široký potenciál nielen pre oblasti teoretickej biológie, behaviorálnej a evolučnej ekológie, kde predpokladáme získanie unikátnych poznatkov o mechanizmoch kolektívnej inteligencie v sociálnych štruktúrach biologických organizmov, ale aj pre oblasti výskumu umelej inteligencie, keďže sa jedná o rojové správanie jedincov/agentovs vyššou nervovou činnosťou a plne rozvinutými kognitívnymi schopnosťami. Skupiny modelových organizmov,na ktoré je tento projekt zameraný (netopiere), používajú biologický mechanizmus schopný prehľadávať priestor pričom zároveň zabraňujú rozpadu skupiny. Táto vlastnosť má vysoký potenciál pre vývoj nových biologicky inšpirovaných metód využiteľných napr. pri koordinácii skupiny dronov. Nezanedbateľným prínosom je vývoj ultraľahkého snímača GPS s využitím nie len v biologickom výskume. riginálnosť projektu spočíva v prepojení rôznych oblastí vedy, preto je nutné aj jeho interdisciplinárne posúdeni
Aplikačná platforma pre interaktívne gridové aplikácie
(INTAP)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 15.2.2007 – 31.8.2008

Automatické titulkovanie audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím
Automatic subtitling of audiovisual content for people with hearing impairments
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 1.7.2018

Anotácia: Projekt sa zaoberá automatickým titulkovaním audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím.
Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment (SeCriCom-APVV)
Seamless Communication for Crisis Management
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2009

Anotácia: Dofinancovanie R&D aktivít príslušného projektu 7RP do výšky maximálne 25% z rozpočtu R&D aktivít.V správe za r.2010 tento projekt vykazujeme len ako ďalší finančný zdroj relevantného projektu 7RP, aj keď zmluva s APVV je podpísaná až do 30.04.2012.
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov
Bioinspired multirobot coordination
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014

Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj biologicky inšpirovaných metód pre koordinované riadenie pohybu skupiny mobilných robotov v rôznych aplikáciách reálneho sveta,napr. odmíňovanie, vyhľadávanie v lavínach, v zamorených a nebezpečných prostrediach a pod. Výskum púrispeje k zvýšeniu marketingového potenciálu výrobcov mobilných robotov na Slovensku a v teoretickej oblasti najmä k rozvoju mobilnej robotiky, teórie komplexných systémov, teórie riadenia a teórie kognitívnych systémov.
Cloudové Počítanie Pre Analýzu Veľkých Dát
Cloud Computing for Big Data Analytics (Clan)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Web stránka: clan.ui.sav.sk
Anotácia: VV2011
Elektrónový spinový polarimeter na báze tenkých feromagnetických membrán
Electron Spin PolaRImeTer based on thin ferromagnetic membranes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015

Anotácia: Cieľom tohto projektu je vyvinúť nový typ elektrónového spinového polarimetra založeného naspinovo-filtračných javoch vo feromagnetických tenkých vrstvách. Takýto detektor môževýznamne prispieť k inováciám vo vývoji nových metód, akou je vývoj spinovej elektrónovejspektroskopie a mikroskopických techník.Práca sa sústreďuje na vypracovanie optimalizovaných štruktúr vykazujúcich spinovú filtráciu.Tieto štruktúry budú v sebe kombinovať dva typy magnetických membrán s hrúbkou niekoľkonanometrov, založených na:- tranzitných kovoch (Fe, Co) pokrytých vrstvou Au- oxidoch tranzitných kovov (Fe3O4).Budú vyvinuté špeciálne technologické procesy pre výrobu tenkých membrán na vhodnýchsubstrátoch. Vlastnosti štruktúr budú vyhodnocované a testované pomocou spinovopolarizovanej elektrónovej spektroskopie.Motiváciou tohto projektu sú: príprava spoločných publikácií, aktívna účasť na konferenciách voFrancúzsku a na Slovensku a príprava spoločných vedeckých podujatí, zapojenie mladýchvedeckých pracovníkov na oboch stranách, príprava spoločných medzinárodných projektov,vzájomné využívanie špeciálnych laboratórnych zariadení a zbieranie výskumých materiálov voblasti nanotechnológií (spintronika, spinová polarimetria, technológia tenkých vrstiev,elektrónová litografia) pre pedagogické a popularizačné účely.Súčasný návrh si tiež kladie za cieľ obnoviť už existujúce, ale v súčasnosti prerušené kontaktyfrancúzskeho partnera s partnermi zo SAV.
Hybridné spintronické štruktúry riadené spinovopolarizovaným prúdom
Hybrid Spintronic Nanostructures Controlled by Spin-Polarized Current
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
Doba trvania: 1.1.2007 – 30.4.2010
Web stránka: http://www.fu.sav.sk/?q=sk/projects#APVV
Anotácia: Cieľom projektu je zhotovenie, charakterizácia a výskum nových GMR a TMR štruktúr pre spintroniku, ktoré sú založené na prúdom indukovanom preklápaní magnetizácie (CIMS) s využitím ako senzory magnetického poľa. Pripravíme a preskúmame spintronické GMR a TMR nanostlpiky (laterálny rozmer (150 nm) pre výskum prúdom indukovaného preklápanie magnetizácie (CIMS). GMR nanostlpiky pripravime UHV depozíciou a nanočasticovou lift-off litografiou a elektrónovou litografiou (EBL). Inovatívne TMR nanostlpiky so zabudovanými magnetickými nanocasticami budú pripravené kombináciou UHV naparovania, LB depozície nanočastíc a EBL. Magnetické konfigurácie nanostlpikov budú skúmané rastrovacím MOKE mikroskopom. Bude analyzovaný súvis štruktúry nanostlpikov, drsnosti rozhraní (vertikálnej a laterálnej korelácie drsnosti) a Néelovej feromagnetickej väzby s magnetickým a CIMS správaním sa pripravených štruktúr s cieľom dosiahnuť zníženie hustoty preklápacieho prúdu. Preskúma sa priebeh magnetizácie in situ pri jej preklápaní spinovo-polarizovaným prúdom simultánnymi meraniami závislostí dynamického elektrického odporu vs. prúd a Kerrovej rotácie vs. magnetické pole. ÚI SAV rieši čiastkovú úlohu prípravy litografických rezistových masiek pre vývoj GMR nanostľpikov
Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí
Cognitive traveling in digital space of the Web and digital libraries supported by personalized services and social networks (TraDiCe)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014

MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov
MEMS structures based on load cell
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019

Anotácia: Projekt je zameraný na analýzu, syntézu a konštrukciu elektromechanických snímačov na báze MEMS s možnosťou bezvodičového prenosu informácií o snímanej veličine. Riešenie projektu sa sústredí na skúmanie vhodnej topológie štruktúr najmä v súvislosti s návrhom požadovaných parametrov MEMS snímačov. Komplexný návrh zahrňuje paralelný návrh tak mechanickej ako aj elektrickej časti snímača. Pri mechanickom návrhu bude dôraz kladený najmä na analýzu modeľovanie a linearizáciu vlastností MEMS štruktúry. V elektrickej oblasti sa riešenie projektu sústredí na analyzovanie vhodného elektromagnetického deja na prenos informácií a doplnenie snímača elektrickými prvkami tak, aby nedoslo k znehodnoteniu požadovaných mechanických vlastností. V elektrickej oblasti sa bude prihliadať na mechanickú topológiu MEMS štruktúry s jej priamym využitím pre aplikovanie elektrických prvkov.
Mikroelektronika v sieti stredoškolského vzdelávania
Mictoelectronics in secondary education network
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Gramatová Elena CSc.
Doba trvania: 1.10.2006 – 30.9.2009

Anotácia: Projekt je zameraný na zriadenie stredoškolskej siete mini-centier pre návrh digitálnych obvodov metodicky koordinovanej výskumným tímom Slovenskej akadémie vied. Pilotné mini-centrá, vytvorené na štyroch vybraných stredných školách, budú vybavené licenciami profesionálnych návrhových prostriedkov pre integrované obvody FPGA (field programmable gate array). Prostredníctvom ľahko pochopiteľných učebných manuálov, názorných príkladov pre začiatočníkov a pokročilých, ako aj zadaní pre samostatnú prácu za pomoci vyškolených pedagógov a výskumného tímu sa študentom sprístupnia základy digitálneho návrhu v súčasných technológiách. Získané znalosti a zručnosti zvýšia záujem mladých ľudí o mikroelektroniku a využitie nových technológií vo výskume i praxi. Skúsenosti pedagógov a výskumníkov spolu s výsledkami práce študentov v mini-centrách budú v závere projektu poskytnuté iným stredným školám a prezentované verejnosti. Overené učebné materiály a postupy budú spracované do metodickej príručky.
Modelovanie a simulácia požiarov
Modelling and simulation of fires
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Halada Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006

Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov
Modelling, control and simulation of distributed production systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Dr.h.c Frankovič Baltazár DrSc.
Doba trvania: 1.10.2002 – 31.12.2006
Web stránka: http://www.ui.sav.sk/marabu-db/index.php
Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov
Models of formation and spread of fire to increase safety of road tunnels
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019
Web stránka: https://www.ui.sav.sk/w/apvv-15-0340/
Anotácia: Predkladaný projekt je významným príspevkom k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti cestných tunelov pomocoupočítačovej simulácie priebehu požiaru založenej na modelovaní komplexných procesov súvisiacich s požiarompomocou CFD technológie. Cieľom projektu je vypracovať sériu počítačových simulácií odberateľomnavrhnutých scenárov požiarov v dvoch cestných tuneloch realizovaných na vysokovýkonnej výpočtovejinfraštruktúre na SAV. Súčasťou projektu bude výskum vhodného spôsobu paralelizácie výpočtu simulácie scieľom dosiahnuť podstatné zrýchlenie výpočtu bez negatívneho vplyvu na presnosť výpočtu, výskum vplyvupožiarnej ventilácie na vrstvenie dymu v tunelovej rúre a vykonanie experimentov v dvoch cestných tuneloch insitu. V rámci projektu bude rozšírené unikátne zariadenie „Systém riadenia tunelov“ (SRT) na Žilinskej univerzitev Žiline o vizualizácie stratifikácie dymu pri požiari vo virtuálnom tuneli v SRT vytvorené počítačovou simuláciouna báze CFD modelov. Veľkým prínosom bude tiež evidencia mimoriadnych udalostí v tuneloch a analýza rizíkvypracovaná podľa získaných údajov. Riešenie projektu prepojí poznatky, skúsenosti a výskumy riešiteľskýchkolektívov zúčastnených pracovísk vybavených unikátnou modernou infraštruktúrou obstaranou z prostriedkov ŠF EÚ s cieľom vytvoriť inovatívne riešenia pre zvýšenie bezpečnosti tunelov.
Multiagentové technológie na modelovanie podnikov a optimalizáciu výkonu.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
Doba trvania: 1.10.2006 – 31.12.2009

Nástroje pre prípravu, efektívne vykonávanie a vizualizáciu aplikácií a správu dát v prostredí Gridu
(GRID-TOOLS)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 15.2.2007 – 31.8.2008

Nekonvenčné postupy separácie a molekulovej charakterizácie zložiek komplexných polymérových systémov
Unconventional procedures for separation and molekular characterization of components of complex polymer systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Labátová Stanislava CSc.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2010

Anotácia: Vypracovanie, testovanie a aplikácia nekonvenčných metód separácie zložiek komplexných,multikomponentových polymérových systémov s dôrazom na minoritné (<1%)komponenty. Základom sú nami skôr navrhnuté metódy kvapalinovej chromatografie pri limitných podmienkach entalpických interakcii(LC LC) a metódy úplnej retencie/vymytia (FRE). LC LC a FRE postupy sa budú optimalizovať a vzájomne kombinovať. Podľa potreby sa pridá aj on-line gélová permeačná chromatografia frakcií s cieľom podrobnej dvojdimenzionálnej separácie a molekulovej charakterizácie zložiek systémov v termínoch ich mólových hmotností a chemickej štruktúry, prípadne fyzikálnej architektúry - tak priemerných hodnôt ako aj distribúcií. Experimentálne výsledky sa matematicky spracujú za účelom dokonalejšieho opisu a zovšeobecnenia vysvetlenia separačných mechanizmov. Medzi ťažiskové zámery patrí separácia a následná charakterizácia materských homopolymérov v blokových a očakávaných kopolyméroch, frakcionácia štatistických kopolymérov a diskriminácia minoritných zložiek v zmesiach polymérov. Vykonanie takýchto analýz súčasne známymi metódami je možné len v ojedinelých prípadoch.
Optimalizácia recyklačných výrobných liniek aplikovaním nekonvenčných metód riadenia
Optimization of recycling production lines by application of nonconventional control methods. (OptiMAT)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán PhD.
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.8.2011

Anotácia: Predmetom riešenia projektu je návrh nových prístupov pre optimalizáciu riadenia a plánovania výrobného procesu recyklácie plastov aplikovaním výskumu v oblasti nekonvenčných metód riadenia so zameraním na špecifiká výrobných liniek na recykláciu plastov na báze polymerizácie, na statickú a dynamickú simuláciu a optimalizáciu takýchto modelov výrobných liniek, odhaľovanie kritických miest, overovanie priepustnosti, kontrolu kolíznych stavov, časovanie a na simuláciu a optimalizáciu materiálových tokov. Dôležitou úlohou pri optimalizácii výrobnej linky bude senzitívna analýza vybraných vstupných a výstupných parametrov.
Podpora Interoperability pre MSP založená na ISU (Commius-APVV)
COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.2.2008 – 31.12.2009

Anotácia: Dofinancovanie R&D aktivít príslušného projektu 7RP do výšky maximálne 25% z rozpočtu R&D aktivít.V správe za r.2010 tento projekt vykazujeme len ako ďalší finančný zdroj relevantného projektu 7RP, aj keď zmluva s APVV je podpísaná až do31.01.2011.
Pokročilé dolovanie a integrácia dát pre Európu (ADMIRE-APVV)
Advanced Data Mining and Integration Research for Europe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.3.2008 – 31.12.2009

Anotácia: Dofinancovanie R&D aktivít príslušného projektu 7RP do výšky maximálne 25% z rozpočtu R&D aktivít.V správe za r.2010 tento projekt vykazujeme len ako ďalší finančný zdroj relevantného projektu 7RP, aj keď zmluva s APVV je podpísaná až do 28.02.2011.
Pokročilé MEMS chemické senzory pre extrémne podmienky
Advanced MEMS chemical sensors for extreme conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
Doba trvania: 1.6.2008 – 31.12.2010
Web stránka: www.elu.sav.sk
Anotácia: Cieľom projektu je návrh, technologická realizácia a analýza funkčných vlastností a multifunkčných princípov snímania pokročilého MEMS chemického senzorového prvku na báze piezoelektrického materiálového systému AlGaN/GaN a InAlN/GaN. Snahou tímu projektu bude predstaviť novo navrhnutý MEMS senzor, v celej jeho multidisciplinárnje zložitosti riešenia. Popri rozvíjaných metód modelovania a procesnej technológie prvku veľký dôraz bude kladený na rozvoj novej metológie snímania a detekcie ako aj nových nekonvekčných optických metód elektro-tepelno-mechanickej charakterizácie v statických ako aj dynamických pracovných podmienkach MEMS prvku. ÚI SAV rieši čiastkovú úlohu prípravy submikrometrových štruktúr metódou priamej elektrónovej litografie a realizáciu fotomasiek pre vývoj MEMS chemických senzorov.
Pokročilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku
Advanced piezoelectric MEMS pressure sensors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matay Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014

Anotácia: Projekt rieši špecifické problémy návrhu, procesnej technológie a charakterizácie pokročilých MEMS senzorov tlaku na báze vysokoteplotne stabilného piezoelektrického materiálového systému AlGaN/GaN. Navrhnutý koncept piezoelektrických MEMS senzorov tlaku je originálny v tom, že integruje dva navzájom odlišné fyzikálne mechanizmy snímania a detekcie – mechanizmus na báze HEMT (High Electron Mobility Transistor) a SAW (Surface Acoustic Wave). Popri multifunkčných snímacích vlastnostiach, navrhnuté senzory spĺňajú všetky kritéria pre činnosť v extrémnych podmienkach vysokých teplôt a vysoko korozívneho prostredia. Navyše sú plne kompatibilné s monoliticky integrovanou kontrolnou a roadiacou elektronikou na báze AlGaN/GaN HEMT.
Požiare osobných motorových vozidiel, počítačová simulácia požiarov a ich experimentálne overenie
Personal motor car fires, fires computer simulation and their experimental verification
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Halada Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2010

Anotácia: Horenie osobných motorových vozidiel (OMV) v otvorených, čiastočne otvorených alebo uzatvorených priestoroch je jeden z vážnych problémov, ktorý nie je doposiaľ uspokojujúco vyriešený. Dôležitosť a nebezpečenstvo tohto problému narastá s počtom vyrobených a predaných OMV. Zahusťovanie priestorov osobnými autami na sídliskách alebo v okolí obchodných centier a štadiónov predstavuje veľké potenciálne nebezpečenstvo reťazovitého vzplanutia OMV. Cieľom projektu je pomocou vykonaných experimentov sledovať priebeh a rozvoj jednotlivých fáz horenia vybraných typov požiarov a meraním zabezpečiť potrebné údaje pre programový systém umožnujúci simuláciu priebehu požiaru pomocou počítača.To následne umožní overovať taktiku boja proti požiarom a testovať optimálnosť rozmiestnenia účinných protipožiarnych zábran, ventilačných systémov v budovách, tuneloch, garážach, ako aj umiestnenia únikových priestorov v budovách a pod.
Predpovedné a detekčné metódy význačných a nebezpečných javov založené na dolovaní meteorologických dát
Data Mining Meteo (DMM)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.8.2011

Anotácia: Predmetom riešenia je výskum parametrizovatelných predikčných modelov a detekčnýchmetód význačných a nebezpečných meteorologických javov (zrážky, hmly, nízka oblačnosť).Intenzívne zrážky detekované radarom – nebezpečie povodne, aktuálna a lokalizovanápredpoveď hmly s dohľadnosťou pod 500 m a 200 m – nebezpečie pre cestnú a leteckúdopravu, množstvo nízkej oblacnosti s pokrytím viac ako 4/8 oblohy – limitácia pristávanialietadiel. Predpoveď začiatku a ukončenia hmly znamená prínos pre plánovanie leteckejdopravy letiskovými dispečermi a národnými, oblastnými a medzinárodnými strediskamiriadenia letov.Detekčné a predpovedné metódy sú založené na štatisticko-klimatických metódachkombinovaných s objavovaním znalostí – dolovanie („data mining“) meteorologických dát(správy SYNOP, METAR, radarové snímky a ich sekvencie, údaje z meracích staníc,satelitné snímky, predpovede bežných meteorologických modelov LAM).
Príprava \’aktívnych\’ hrotov sondovej mikroskopie metódou MOCVD
Preparation of \’active\’ tips for probe microscopy by MOCVD
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.10.2009
Web stránka: http://www.elu.sav.sk/apvv.html
Anotácia: Cieľom tohto projektu je rozpracovať technológiu „aktívnych hrotov“ sondových mikroskopov so súčiastkami (tranzistorom, senzormi, a pod.) umiestnenými priamo na stenách týchto hrotov. Takýmto spôsobom bude možné priamo vyhodnocovať meranú veličinu (elektrické pole, magnetické pole, teplotu, náboj, atď.), bez medziprevodu na mechanickú veličinu (ohyb nosníka). Aktívna vrstva bude na hrotoch na báze kvantových heteroštruktúr narastených metódou MOCVD na GaAs a InP. Okrem prípravy neplanárnych objektov a ich zarastania kvantovými štruktúrami cieľ projektu vyžaduje zvládnuť neplanárne technologické kroky ako litogrofiu, prípravu metalizácií, ohmické kontakty, pasiváciu a pod. na rôznych kryštalografických rovinách i mimo nich. Počítačové simulácie použijeme na určenie transportných vlastností takto pripravených súčiastok. Uvedený postup predstavuje úplne nový prístup ku skenovacím technikám a v ďalšom období môže priniesť významné aplikačné možnosti.ÚI SAV rieši čiastkovú úlohu viacúrovňovej priamej elektrónovej litografie pre tvarovanie aktívnych hrotov sondovej mikroskopie, pripravených na báze kvantových heteroštruktúr metódou MOCVD a submikrometrových Hallovských sond a realizáciu fotomasiek pre vývoj technológie „aktívnych hrotov“ sondových mikroskopov so súčiastkami (tranzistormi, senzormi, a pod.) umiestnenými priamo na stenách týchto hrotov.
Rečové technológie pre moderné telekomunikačné a informačné systémy a služby
Speech Technologies for Modern Telecommunication and Information Systems and Services
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2010
Web stránka: http://speetis.fei.tuke.sk/
Anotácia: Projekt je zameraný na rečové technológie pre moderné, hlasom riadené telekomunikačné a informačné systémy a aplikácie s potenciálnym dopadom na použitie výsledkov tohto výskumu aj v ďalších aplikačných oblastiach rečových technológií, ako je napr. automatická transkripcia reči, prehľadávanie rečových databáz, automatický jazykový preklad, sémantický web a pod. Ciele projektu sú striktne zamerané na slovenský jazyk.
Sémantická kompozícia webových a gridových služieb
Semantic composition of Web and Grid Services (SEMCO-WS)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.2.2007 – 31.12.2009

Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Broadband MEMS detector of terahertz radiation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matay Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018

Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj nových typov širokopásmových detektorov pre terahertzovú (THz) oblasť frekvencií. Nový typ detektora je navrhnutý v koncepte mikro-elektro-mechanického systému a využíva bolometrický princíp snímania. Konštrukčný návrh detektora pozostáva z mikrobolometrického snímacieho prvku viazaného na širokopásmovú anténu. Tepelná konverzia dopadajúceho THz žiarenia prebieha na tenkej polyimidovej membráne, ktorá umožní dosiahnuť nielen vysokú tepelnú konverznú účinnosť (zvýšenie citlivosti) ale zároveň umožní tiež realizovať návrhy detektorov do vysokých frekvencií s vyrovnanou amplitúdovoucharakteristikou. Navrhnutý nový koncept MEMS detektorov bude optimalizovaný sofistikovaným procesom modelovania a simulácie v priamej vzájomnej iterácii s experimentálnou funkčnou a detekčnou analýzou. Finálnym zavŕšením riešenia projektu bude tiež vypracovaná metodológia merania, charakterizácie, širokopásmovej THz detekcie a simulácie MEMS detekčného prvku aplikovateľná nielen vo vede ale aj vedeckejvýchove.
Urgentné počítanie pre Exascale dáta
Urgent Computing for Exascale Data (U-COMP)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.8.2018 – 31.12.2020

Anotácia: Súčasné výzvy európskeho výskumného priestoru v oblasti IKT kladú dôraz na integráciu výskumných infraštruktúr, prechod na služby, otvorený prístup k údajom a opätovné využitie služieb, údajov a výsledkov výskumu. Okrem toho sa európske infraštruktúry teraz pohybujú smerom k spracovaniu údajov veľkého objemu a k exascale údajom, pričom využívajú nové formy HPC, ako napríklad urgentné počítanie. Schopnosť používať systémy exascale na poskytovanie kritickej podpory urgentného počítania závisí od schopnosti superpočítačových centier poskytovať urgentné počítanie ako nový režim počítania. Urgentné počítanie musí byť službou poskytovanou budúcimi európskymi výskumnými výpočtovými centrami. To bude mať dvojaký prínos poskytnutia spoločenských výhod systémov poskytujúcich najlepšie výsledky a získanej schopnosti optimalizovať návrh budúcich operačných centier s ohľadom na podporu urgentného počítania.Tieto výzvy sa najlepšie riešia zlúčením webových, sémantických webových technológií na zjednodušenie vyhľadávania údajov a cloudového počítania ako flexibilnej platformy pre e-služby. Chceli by sme pomôcť lepšie pochopiť výzvy kompozície elektronických služieb a orchestrácie, keď ich vykonáme vo veľkom rozsahu, a umožniť prevádzkovateľom a používateľom elektronických služieb, aby skutočne vstúpili do éry cloudového počítania poskytnutím metodiky, architektúry, nástrojov a štandardov, ktoré uľahčia a spravia bezpečnejšími a lacnejšími skutočné cloudové aplikácie a distribuované aplikácie orientované na služby. Preto sme vybrali štyri oblasti výskumu, ktoré chceme v tomto návrhu zamerať:• kompozícia a orchestrácia procesov zložených z elektronických služieb, podporujúca paradigmu urgentného počítania;• použitie technológií sémantického webu pri popisovaní služieb a doménových komponentov procesov;• interoperabilita cloudových prostredí a HPC prostriedkov a ich využitie pri urgentnom počítaní;• škálovateľná a distribuovaná agregácia a analýza údajov.
Virtuálne a konštruktívne modelovanie, tréning a simulácia správania davu v mestskom prostredí
Virtual and constructive modelling, training and simulaion of crowd behaviour in urban environment (Riot)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014

Virtuálne laboratórium digitálneho návrhu pre stredné školy
Virtual digital design laboratory for high schools
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Malík Peter PhD.
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.8.2012

Anotácia: Cieľom projektu je vytvorenie virtuálneho laboratória návrhu digitálnych obvodov pre študentov stredných škôl zameraných na elektrotechniku a aplikovanú informatiku. Projekt kontinuálne nadväzuje na výsledky dosiahnuté v projekte MikroN (LPP-0021-06). Virtuálne laboratórium bude poskytovať prístup k profesionálnemu návrhovému softvéru FPGA, nové interaktívne výučbové moduly a výučbové materiály na návrh digitálnych obvodov. Projekt taktiež zabezpečí pre pedagógov a študentov kurzy používania návrhového softvéru s metodickými príručkami, nové zadania pre praktické maturitné práce študentov, súťaže a odbornú prax na ÚI SAV, špeciálne výučbové hodiny vedené odbornými pracovníkmi ÚI SAV na stredných školách z oblasti elektrotechniky, elektrotechnológie a počítačových systémov. Virtuálne laboratórium bude technicky distribuované na siedmych pracoviskách a bude využívať nový spoločne vytvorený elektronický portál.
Výskum a vývoj znalostného systému na podporu riadenia toku práce v organizáciách s administratívnymi typmi procesov
(RAPORT)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.2.2005 – 31.12.2007