Výročia a jubileá

Dňa 26. 10. 2019 pred 16.00 hod. zomrel profesor Ivan Plander, emeritný rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vo veku 91 rokov, plným titulom Dr. h. c. mult. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., akademik SAV, akademik ČSAV, akademik AV ZSSR. Celý život bol významným priekopníkom v oblasti počítačov a informatiky na Slovensku. Ešte vlani, pri príležitosti jeho deväťdesiatín nechýbal prof. Ivan Plander na kolokviu, ktoré zorganizoval Ústav informatiky SAV na jeho počesť. Od 26. októbra však môžeme na neho spomínať už len v minulom čase. Rozlúčka a príhovory
Slávnostné kolokvium
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť IT na Slovensku
pri príležitosti 90. narodenín akademika Ivana Plandera
v rámci celoslovenského podujatia Extrapolácie 2018
ui_building_oval V roku 2016 oslávil ústav 60. výročie svojho založenia. Ústav informatiky SAV je priamym nástupcom Ústavu technickej kybernetiky SAV, ktorý vznikol v roku 1966 transformáciou Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky SAV. Laboratórium teoretickej a aplikovanej mechaniky bolo založené v r. 1956, 3 roky po založení SAV.

Slová na úvod od riaditeľky Ivany Budinskej
Príhovor docenta Ladislava Hluchého
Príhovor akademika Ivana Plandera
Príhovor bývalého kolegu Rudolfa Hamerlika
(Príspevky sú uverejnené so súhlasom autorov bez úprav.)

Fotoalbum zo slávnostného zasadnutia
Film o aktivitách ústavu pripravený k 60. výročiu
Pozdravná pieseň, ktorú k 60. výročiu ústavu venoval Spevácky zbor ÚTK.

60 rokov informatiky na Slovensku: Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku

Ďakujeme sponzorom osláv 60. výročia založenia ústavu:
Loga sponzorov

V roku 2008 sa dožíva vzácneho životného jubilea akademik Ivan Plander, bývalý kolega a dlhoročný riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky SAV (dnes Ústav informatiky SAV): gratulácia

50 rokov kybernetiky, automatizácie a riadenia, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií

Slávnostné zasadnutie pri príležitosti 50. výročia Ústavu informatiky,
následníka Ústavu technickej kybernetiky

dňa 4. októbra 2006, o 14,00 hodine
v Aule SAV, Dúbravská cesta, Bratislava-Patrónka

Výstava a ukážka:

Vo vstupnej hale bola pripravená výstava posterov reprezentujúcich významné dosiahnuté výsledky a projekty.
Pri tejto príležitosti naši partneri z Univerzity J. Keplera v Linzi, s ktorými spolupracujeme
v rámci niekoľkých projektov, predviedli mobilný stereoskopický systém virtuálnej reality ICatcher,
ktorý umožňuje 3D vizualizáciu výsledkov vedeckých simulácií, ako aj interaktívnu prácu s 3D modelmi a projekciu 3D filmov.
Pred začiatkom slávnostného zasadnutia bolo možné na tomto zariadení zhliadnuť ukážku simulácie zaplavenia územia pri hypotetickej povodni na rieke Váh. Táto simulácia bola realizovaná na ÚI SAV v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom.


Ústav informatiky SAV ďakuje sponzorom osláv 50. výročia založenia ústavu:

Posam HP-logo MIS Eupolis SSKI

História:

1953   Založenie Slovenskej akadémie vied (SAV)
1956   vznik Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky Dekrét o zriadení vedeckého pracoviska

1966   transformácia Laboratória na Ústav technickej kybernetiky (ÚTK)
1991   ÚTK rozdelené na tri ústavy:

  • Ústav počítačových systémov (ÚPS)
  • Ústav teórie riadenia a robotiky (ÚTRR)
  • Ústav automatizácie a komunikácie (ÚAK)

1994   Ústav automatizácie a komunikácie bol pripojený k ÚTRR
1999   transformácia Ústavu počítačových systémov na Ústav informatiky
2001   ÚTRR pripojený k Ústavu informatiky

Riaditelia ústavu od roku 1956 do roku 2006

V priebehu polstoročia pracovalo v ústave až 1520 zamestnancov. Ústav vychoval mnohých vedeckých pracovníkov, ktorí sa stali uznávanými osobnosťami doma i v zahraničí.

Súčasnosť:

Ústav je orientovaný na teoretický a aplikovaný výskum v oblasti technickej kybernetiky, informatiky, informačných technológií a umelej inteligencie.

V počítačovej vede a informačných technológiách bol v spolupráci s významnými zahraničnými a domácimi organizáciami dosiahnutý rad veľmi významných výsledkov pri riešení národných aj medzinárodných projektov.

Ing. Ladislav Hluchý, CSc. - riaditeľ ÚI SAV vo vysielaní televízie TA3
Ing. Ladislav Hluchý, CSc. – riaditeľ ÚI SAV vo
vysielaní televízie TA3 dňa 28. júla 2006
Klastre na UI SAV
Klastre na ÚI SAV