Ústav informatiky SAV
Ústav informatiky SAV, Bratislava
PDIP
PMA
IDS
Speech
EBL
MCDP
Senzor
PCB
previous arrow
next arrow
 

ÚI SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia, v spolupráci s univerzitami STU, TUKE a UK otvára prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2021/2022 v odboroch Informatika a Kybernetika.
Na štúdium sa môžu hlásiť študenti ukončeného II. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Prihlášky je potrebné podať prostredníctvom informačného systému univerzity najneskôr do 31.5.2021 na stránke príslušnej fakulty: FIIT STU, FEI TUKE, FMFI UK, FEI STU. Témy a bližšie informácie o možnostiach štúdia na ÚI SAV získate na stránke doktorandské štúdium.

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, vzhľadom na zvyšujúci sa počet ochorení na COVID-19 na Slovensku, Vás žiadam o dôsledné dodržiavanie protiepidemických opatrení v zmysle platných nariadení ÚVZ, Pandemickým plánom ÚISAV a aktuálnou mapou covid-automatu. Nové opatrenia v súvislosti s Covid automatom: s účinnosťou od 8.2.2021 až do odvolania platí všeobecný zákaz vstupu do objektov v správe ÚI SAV (hlavná budova, prístavba a ďalšie objekty na Patrónke, D.c. 9, Br.). Vstup je povolený v odôvodnených… Usmernenie Krízového štábu SAV… →…


Základným poslaním a predmetom činnosti ústavu je v súlade so Zriaďovaciou listinou vykonávať výskum v oblastiach:

  • informatika, informačné a komunikačné technológie
  • elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy.

Ústav informatiky SAV

  • je zapojený do medzinárodných konzorcií a je riešiteľom množstva významných medzinárodných a národných projektov,
  • vydáva karentovaný vedecký časopis Computing and Informatics,
  • podieľa sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia v dvoch akreditovaných štúdijných odboroch – Aplikovaná informatika a Robotika a kybernetika,
  • prevádzkuje experimentálne vývojové laboratórium plošných spojov.

Európsky sociálny fond Európsky fond regionálneho rozvoja Horizon 2020