Ústav informatiky SAV
Ústav informatiky SAV, v. v. i., Bratislava
PDIP
PMA
IDS
Speech
EBL
MCDP
Senzor
PCB
previous arrow
next arrow
 

ÚI SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia, v spolupráci s univerzitami STU, TUKE a UK otvára prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2024/2025 v odboroch Informatika a Kybernetika. Na štúdium sa môžu hlásiť študenti ukončeného II. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Prihlášky je potrebné podať prostredníctvom inf. systému univerzity najneskôr do 31.5.2024 (druhé kolo bude vyhlásené neskôr) na stránke príslušnej fakulty: FIIT STU, FEI TUKE, FEI STU alebo listom v prípade zúujmu o štúdium v spolupráci s FMFI UK. Témy a bližšie info o možnostiach štúdia na ÚI SAV získate na stránke doktorandské štúdium.


Základným poslaním a predmetom činnosti ústavu je v súlade so Zakladacou listinou vykonávať výskum v oblastiach:

  • informatika, informačné a komunikačné technológie
  • elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy.

Ústav informatiky SAV, v.v.i.

  • je zapojený do medzinárodných konzorcií a je riešiteľom množstva významných medzinárodných a národných projektov,
  • vydáva karentovaný vedecký časopis Computing and Informatics,
  • podieľa sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia v dvoch akreditovaných štúdijných odboroch – Aplikovaná informatika a Robotika a kybernetika,
  • prevádzkuje experimentálne vývojové laboratórium plošných spojov.

Európsky sociálny fond Európsky fond regionálneho rozvoja Horizon 2020