Ústav informatiky SAV
Ústav informatiky SAV, v. v. i., Bratislava
PDIP
PMA
IDS
Speech
EBL
MCDP
Senzor
PCB
previous arrow
next arrow
 

ÚI SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia, v spolupráci s univerzitami STU, TUKE a UK otvára prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024 v odboroch Informatika a Kybernetika. Na štúdium sa môžu hlásiť študenti ukončeného II. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Prihlášky je potrebné podať prostredníctvom inf. systému univerzity najneskôr do 31.5.2023 (2.kolo do 15.8.2023 listom na ÚI SAV) na stránke príslušnej fakulty: FIIT STU, FEI TUKE, FMFI UK, FEI STU. Témy a bližšie info o možnostiach štúdia na ÚI SAV získate na stránke doktorandské štúdium.

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, vzhľadom na zvyšujúci sa počet ochorení na COVID-19 na Slovensku, Vás žiadam o dôsledné dodržiavanie protiepidemických opatrení v zmysle platných nariadení ÚVZ, Pandemickým plánom ÚISAV a aktuálnou mapou covid-automatu. Nové opatrenia v súvislosti s Covid automatom: s účinnosťou od 22.11.2021 až do odvolania platí obmedzenie vstupu do objektov v správe ÚI SAV (hlavná budova, prístavba a ďalšie objekty na Patrónke, Dúbravská cesta 9, Bratislava). Vstup je… Usmernenia krízového štábu SAV→…


Základným poslaním a predmetom činnosti ústavu je v súlade so Zakladacou listinou vykonávať výskum v oblastiach:

  • informatika, informačné a komunikačné technológie
  • elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy.

Ústav informatiky SAV, v.v.i.

  • je zapojený do medzinárodných konzorcií a je riešiteľom množstva významných medzinárodných a národných projektov,
  • vydáva karentovaný vedecký časopis Computing and Informatics,
  • podieľa sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia v dvoch akreditovaných štúdijných odboroch – Aplikovaná informatika a Robotika a kybernetika,
  • prevádzkuje experimentálne vývojové laboratórium plošných spojov.

Európsky sociálny fond Európsky fond regionálneho rozvoja Horizon 2020