Odišiel akademik Ivan Plander

      Comments Off on Odišiel akademik Ivan Plander

Odišiel zakladateľ slovenského IT sektora

Dňa 26. 10. 2019 pred 16.00 hod. zomrel profesor Ivan Plander, emeritný rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vo veku 91 rokov, plným titulom Dr. h. c. mult. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., akademik SAV, akademik ČSAV, akademik AV ZSSR. Celý život bol významným priekopníkom v oblasti počítačov a informatiky na Slovensku. Ešte vlani, pri príležitosti jeho deväťdesiatín nechýbal prof. Ivan Plander na kolokviu, ktoré zorganizoval Ústav informatiky SAV na jeho počesť. Od 26. októbra však môžeme na neho spomínať už len v minulom čase.

Prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., je autorom prvého analógového počítača na Slovensku (SAV, 1958), autorom a hlavným koordinátorom projektu počítača RPP-16 (1965 – 1973), prvého číslicového počítača na riadenie výrobných procesov v Československu a iniciátorom výskumu v oblasti umelej inteligencie a robotiky v SAV (1978). Od r. 1990 bol predsedom Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI). V rokoch 1996 až 1999 bol prezidentom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS). V roku 1997 stál pri zrode Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, pričom sa stal jej prvým rektorom (1997 – 2001).

Dlhoročný pracovník SAV, spoluzakladateľ a neskôr riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky SAV (dnešný Ústav informatiky SAV), zakladateľ a prvý rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne akademik prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., sa narodil sa 17. 9. 1928 v Myjave v učiteľskej rodine. Detstvo prežil v Slovenskej Ľupči. Keďže sa chcel naučiť cudzie jazyky, prehovoril rodičov, aby ho dali na gymnázium do Kremnice, kde žila jeho babka. Veľmi ho bavila aj fyzika a matematika. Bol náruživý rádioamatér, skladal a opravoval rádiá, o ktoré mali obyvatelia Kremnice a Slovenskej Ľupče veľký záujem. Neskôr si v Bratislave na Slovenskej vysokej škole technickej vybral strojársky odbor na Fakulte strojne-elektrotechnickej. Počas štúdia sa venoval technickej mechanike a kmitaniu. Zaujímalo ho všetko, čo sa hýbalo, a chcel dokonale poznať zákony pohybu čiže dynamiku.

Pred 67 rokmi začal snívať o kybernetike a po nástupe na Slovenskú akadémiu vied v roku 1953 začal konštruovať analógový počítač. 15. 10. 1956 skonštruoval operačný zosilňovač ako základnú výpočtovú jednotku budúceho počítača. Samotný počítač bol uvedený do prevádzky v roku 1958. Bol to prvý slovenský počítač. Slúžil na riešenie diferenciálnych rovníc. V tom čase informačné technológie sa uberali dvomi smermi: analógové počítače a číslicové počítače. V roku 1965 už mal viacej spolupracovníkov a pustil sa do druhého veľkého projektu a to rýchleho programového procesora, ktorý sa stal jadrom budúceho riadiaceho počítača RPP-16. To už bola digitálna vetva IT sektora na Slovensku. Počítač prešiel štátnymi skúškami v roku 1973 a od 1. januára 1974 sa začal vyrábať v novej fabrike TESLA Námestovo, kde bolo vyrobených 142 ks RPP-16S a 94 ks RPP-16M. Ivan Plander bol dušou a hlavným koordinátorom tohto, na Slovensku nevídaného projektu. Vyrástlo na ňom nespočetné množstvo konštruktérov, programátorov, aplikačných inžinierov, prevádzkovateľov, údržbárov, učiteľov. Bol to slovenský „boom“ IT. Ivan Plander dal takto nové profesie a prácu stovkám vysokoškolákov a stredoškolákov. Vyvinuli sa špecializácie IT, ktoré tu nikdy neboli. Na Slovensko ich priniesol práve Ivan Plander. V roku 1966 na základe výsledkov jeho práce ako vedúceho oddelenia výpočtovej techniky Ústavu strojov a automatizácie SAV a jeho kolegu Štefana Petráša, vedúceho oddelenia automatizácie, vznikol samostatný Ústav technickej kybernetiky SAV.

Po projekte RPP-16 nasledovali snahy Ivana Plandera o medzinárodnú spoluprácu na vývoji riadiacich počítačov 4. generácie v rámci socialistických štátov. Aktivity v tejto oblasti prenechal v roku 1977 Výskumnému ústavu výpočtovej techniky v Žiline, ktorý v 60-tych rokoch založil v rámci projektu RPP-16. V ďalších rokoch orientoval Ivan Plander výskum do oblasti počítačov vyšších generácií a paralelných špecializovaných počítačov. V rámci tejto výskumnej úlohy bol v roku 1987 vyvinutý paralelný počítačový systém SIMD, ktorý sa začal vyrábať v podniku BEZ Bratislava. Samostatnú oblasť výskumu znamenala orientácia ÚTK SAV na umelú inteligenciu, vývoj robotov a robotizáciu priemyslu. S týmto projektom prišiel Ivan Plander so svojím spolupracovníkom Ivanom Kočišom v roku 1978. V tom roku sa Plander na základe tejto vízie stal riaditeľom ÚTK SAV. Bol vyvinutý systém zváracích robotov v spolupráci s priemyslom a do roku 1989 ich bolo nasadených okolo 100 kusov. V roku 1997 odchádza z ÚTK SAV a ide do Trenčína zakladať novú univerzitu. V tom istom roku je Akademickým senátom zvolený za jej rektora. Túto funkciu vykonával do roku 2001. Následne prechádza do Európskeho polytechnického inštitútu v Kunoviciach na Morave za garanta odboru aplikovaná informatika, kde fungoval prakticky až do konca svojho života. Jeho posledným plánom (už v nemocnici na Mickiewiczovej) bolo, že požiada dekana v Trenčíne, aby mu preložil kanceláriu z prvého poschodia na prízemie, lebo hore už nevyjde. Taký bol náš profesor Plander, vždy plány do budúcnosti, pokročiť vpred aspoň o to jeho povestné „delta plus“.

Vďační sú všetci tí, ktorí mohli pracovať po jeho boku, alebo aspoň v rámci úloh, ktoré koordinoval. Vďaka za Váš život pán profesor, obetovaný slovenskej kybernetike a nám. Výsledky práce Ivana Plandera je možné vidieť v Múzeu počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV na Patrónke. Analógový počítač SAV, počítač RPP-16S, počítač RPP-16M a počítač SIMD sú kľúčové exponáty histórie IT na Slovensku (pozri www.vystava.sav.sk).

Podrobný opis udalostí života Ivana Plandera sa nachádza v pripravovanej knihe Štefana Kohúta: Akademik Ivan Plander, život a dielo, ktorá vyjde v tomto roku vo vydavateľstve VEDA, vydavateľstvo SAV.

Štefan Kohút

Rozlúčka – Štefan Luby, dlhoročný predseda SAV
Rozlúčka – Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Rozlúčka – Dušan Petráš, prezident ZSVTS
Rozlúčka – Jozef Mikloško v mene viac ako tisícky pracovníkov ÚTK SAV
Rozlúčka – PhDr. Daša Bačíková, CSc. a dcéra Mgr. Ing. Alexandra Říhová

Snímka speváckeho zboru ÚTK SAV z r. 1988 po vystúpení pri príležitosti 60. výročia narodenia vtedajšieho riaditeľa ÚTK SAV akademika prof. Ing. Ivana Plandera, DrSc.