Projekty oddelenia paralelných výpočtových metód a algoritmov VEGA – Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
ASFEU – Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Aktuálne riešené projekty oddelenia:

Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť
Fire in Earth System: Science & Society (FIRElinks)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: CA18135
Doba trvania: 1.6.2019 - 1.6.2023

Ukončené projekty:

Širšie dopady a vyhodnocovanie scenárov nasadenia autonómnej a prepojenej dopravy
Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport (WISE-ACT)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: CA16222
Doba trvania: 1.3.2019 - 31.3.2022
Efektívna paralelná realizácia počítačovej simulácie požiarov
Efficient parallel realization of computer simulation of fires
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: 2/0165/17
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
Anotácia
Efektívne metódy pre matematické modelovanie a simuláciu zložitých prírodných procesov vytvorené na základe poznatkov teórie kriviek a celočíselnú aproximáciu výpočtu MDCT/MDST
Effective methods for mathematical modeling and simulation of complex natural processes based on knowledge of curves theory, digital curve a analysis and integer approximation of the MDCT/MDST computation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: 2/7097/27
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Anotácia
Matematické modelovanie a simulácia šírenia požiarov
Mathematical modelling and simulation of fire spread
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: 2/0216/10
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2013
Anotácia
Modelovanie a počítačová simulácia požiarov a ich dôsledkov
Modelling and computer simulation of fires and their consequencies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: 2/0184/14
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Anotácia
Modelovanie a simulácia požiarov
Modelling and simulation of fires
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Halada Ladislav, CSc.
ID: APVT-51-037902
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.12.2006
Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov
Models of formation and spread of fire to increase safety of road tunnels
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: APVV-15-0340
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2019
Web stránka: https://www.ui.sav.sk/w/apvv-15-0340/
Anotácia
Modifikované diskrétne kosínusové a sínusové transformácie (MDCT a MDST)
Modified discrete cosine and sine transforms (MDCT and MDST)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Britaňák Vladimír, DrSc.
ID: 2/0129/10
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Anotácia
Počítačové modelovanie dynamiky požiaru a jeho dôsledkov
Computer modelling of fire dynamics and effects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján, CSc.
ID: 2/0108/20
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Anotácia
Požiare osobných motorových vozidiel, počítačová simulácia požiarov a ich experimentálne overenie
Personal motor car fires, fires computer simulation and their experimental verification
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Halada Ladislav, CSc.
ID: APVV-0532-07
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.12.2010
Anotácia
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
(CRISIS)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: ITMS 26240220060
Doba trvania: 3.1.2011 - 31.12.2013
Anotácia

Aktuálne riešené projekty oddelenia (anotácie):

Ukončené projekty (anotácie):

Efektívna paralelná realizácia počítačovej simulácie požiarov
Efficient parallel realization of computer simulation of fires
Anotácia: Požiare každoročne spôsobujú veľké spoločenské škody, škody na majetku, životnom prostredí, zničenýchstavbách a infraštruktúre a znamenajú ohrozenie zdravia a životov hasičov a záchranárov i osôb nachádzajúcichsa v ohrozenom priestore. Pokrok v oblasti požiarnej prevencie a bezpečnosti smerujúci k vývoju informačnýchtechnológií a systémov schopných predvídať šírenie požiarov a modelovať ich dôsledky patrí k naliehavýmúlohám výskumu s celospoločenským významom. Základný výskum v predloženom projekte je orientovaný naformulovanie nových vedeckých poznatkov v oblasti počítačovej simulácie šírenia rôznych typov požiarov sozvláštnym zameraním na efektívnu realizáciu paralelnej počítačovej simulácie požiarov na modernýchvýkonných výpočtových systémoch.
Efektívne metódy pre matematické modelovanie a simuláciu zložitých prírodných procesov vytvorené na základe poznatkov teórie kriviek a celočíselnú aproximáciu výpočtu MDCT/MDST
Effective methods for mathematical modeling and simulation of complex natural processes based on knowledge of curves theory, digital curve a analysis and integer approximation of the MDCT/MDST computation
Anotácia: Formulovanie nových vedeckých poznatkov v oblasti aplikácie teórie kriviek pri riešení problémov modelovania a simulácie zložitých procesov v prírode (modelovanie šírenia línie lesného požiaru v čase), návrhu efektívnych metód a algoritmov analýzy digitálnych kriviek pre účely aproximácie, klasifikácie a charakterizácie objektov v digitálnych obrazoch prostredníctvom analýzy ich digitalizovaných hraníc, metód celočíselnej aproximácie výpočtu modifikovanej diskrétnej kosínusovej/sínusovej transformácie (MDCT/MDST) a jeho efektívnej celočíselnej implementácie pre bezstratové kódovanie audiosignálov.
Matematické modelovanie a simulácia šírenia požiarov
Mathematical modelling and simulation of fire spread
Anotácia: Základný výskum v predloženom projekte je orientovaný na formulovanie nových vedeckých poznatkov v oblasti modelovania a simulácie lesných požiarov a požiarov v uzavretých a polouzavretých priestoroch. Výskum matematických základov modelov šírenia požiarov rôznych typov a ich implementácie v pokročilých simulačných programových systémoch je významný pre lepšie poznanie samotných modelov, ich možností, predností a ohraničení ich použitia v konkrétnych podmienkach požiaru, ako aj pre správnu odbornú interpretáciu výsledkov simulácií konkrétnych požiarov a ďalší vývoj simulačných systémov.
Modelovanie a počítačová simulácia požiarov a ich dôsledkov
Modelling and computer simulation of fires and their consequencies
Anotácia: Požiare patria k mimoriadnym udalostiam, ktoré spôsobujú veľké materiálne škody, škody na životnom prostredí a často znamenajú zníženie alebo ohrozenie doležitých súčastí infraštruktúry, stavieb a ich zariadenia a ohrozenie zdravia a životov ľudí v ohrozenom priestore. Preto výskum v oblasti požiarnej prevencie a bezpečnosti, ktorý smeruje k vývoju informačných technológií a systémov schopných predvídať šírenie požiarov v rôznych prostrediach a v rôznych podmienkach a modelovať ich dôsledky, patrí k naliehavým a dôležitým úlohám výskumu s celospoločenským významom. Základný výskum v predloženom projekte je orientovaný na formulovanie nových vedeckých poznatkov v oblasti počítačovej simulácie šírenia lesných požiarov, požiarov áut a požiarov vo vybraných typoch stavieb a modelovania ich dôsledkov.
Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov
Models of formation and spread of fire to increase safety of road tunnels
Anotácia: Predkladaný projekt je významným príspevkom k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti cestných tunelov pomocoupočítačovej simulácie priebehu požiaru založenej na modelovaní komplexných procesov súvisiacich s požiarompomocou CFD technológie. Cieľom projektu je vypracovať sériu počítačových simulácií odberateľomnavrhnutých scenárov požiarov v dvoch cestných tuneloch realizovaných na vysokovýkonnej výpočtovejinfraštruktúre na SAV. Súčasťou projektu bude výskum vhodného spôsobu paralelizácie výpočtu simulácie scieľom dosiahnuť podstatné zrýchlenie výpočtu bez negatívneho vplyvu na presnosť výpočtu, výskum vplyvupožiarnej ventilácie na vrstvenie dymu v tunelovej rúre a vykonanie experimentov v dvoch cestných tuneloch insitu. V rámci projektu bude rozšírené unikátne zariadenie „Systém riadenia tunelov“ (SRT) na Žilinskej univerzitev Žiline o vizualizácie stratifikácie dymu pri požiari vo virtuálnom tuneli v SRT vytvorené počítačovou simuláciouna báze CFD modelov. Veľkým prínosom bude tiež evidencia mimoriadnych udalostí v tuneloch a analýza rizíkvypracovaná podľa získaných údajov. Riešenie projektu prepojí poznatky, skúsenosti a výskumy riešiteľskýchkolektívov zúčastnených pracovísk vybavených unikátnou modernou infraštruktúrou obstaranou z prostriedkov ŠF EÚ s cieľom vytvoriť inovatívne riešenia pre zvýšenie bezpečnosti tunelov.
Modifikované diskrétne kosínusové a sínusové transformácie (MDCT a MDST)
Modified discrete cosine and sine transforms (MDCT and MDST)
Anotácia: Predložený projekt bude zameraný hlavne na prípravu vedeckej monografie s predbežným názvom:Modifikované diskrétne kosínusové a sínusové transformácie (MDCT a MDST): všeobecné vlastnosti, efektívne výpočtové algoritmy a aplikácie(predpokladaný vydavateľ Academic Press Inc. Elsevier Science). Vedecká monografia bude venovaná teórii MDCT a MDST transformácií, efektívnym algoritmom pre ich výpočet, metódam ich celočíselnej aproximácie pre bezstratové kódovanie audio signálov, a využitiu MDCT/MDSTtransformácií v praktických aplikáciách pre kompresiu a dekompresiu audio signálov v MPEG audio kódovacích štandartoch a komerčných audio kódovacích algoritmoch/systémoch.
Počítačové modelovanie dynamiky požiaru a jeho dôsledkov
Computer modelling of fire dynamics and effects
Anotácia: Výskum v predloženom projekte je orientovaný na formulovanie nových vedeckých poznatkov v oblastipočítačového modelovania dynamiky požiarov a ich účinkov. Veľké spoločenské škody na majetku, životnomprostredí, zničených stavbách a infraštruktúre a ohrozenie zdravia a životov osôb spôsobené požiarmivyvolávajú naliehavú potrebu takéhoto výskumu s celospoločenským významom. Výskum nadviaže na výsledkya skúsenosti autorov s experimentálnym skúmaním požiarov a so skúmaním použitia modelov a programovýchsystémov schopných simulovať komplexné procesy súvisiace s požiarom a zameria sa na počítačovú simuláciupriebehu a dôsledkov vybraných scenárov požiaru a jej efektívnu paralelnú realizáciu na výkonnýchpočítačových systémoch.
Požiare osobných motorových vozidiel, počítačová simulácia požiarov a ich experimentálne overenie
Personal motor car fires, fires computer simulation and their experimental verification
Anotácia: Horenie osobných motorových vozidiel (OMV) v otvorených, čiastočne otvorených alebo uzatvorených priestoroch je jeden z vážnych problémov, ktorý nie je doposiaľ uspokojujúco vyriešený. Dôležitosť a nebezpečenstvo tohto problému narastá s počtom vyrobených a predaných OMV. Zahusťovanie priestorov osobnými autami na sídliskách alebo v okolí obchodných centier a štadiónov predstavuje veľké potenciálne nebezpečenstvo reťazovitého vzplanutia OMV. Cieľom projektu je pomocou vykonaných experimentov sledovať priebeh a rozvoj jednotlivých fáz horenia vybraných typov požiarov a meraním zabezpečiť potrebné údaje pre programový systém umožnujúci simuláciu priebehu požiaru pomocou počítača.To následne umožní overovať taktiku boja proti požiarom a testovať optimálnosť rozmiestnenia účinných protipožiarnych zábran, ventilačných systémov v budovách, tuneloch, garážach, ako aj umiestnenia únikových priestorov v budovách a pod.
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
(CRISIS)
Anotácia: Bezpečnosť obyvateľstva, predvídanie živelných pohrôm a krízový manažment patria v súčasnosti k aktuálnym témam v spoločnosti. Rozvoj IT umožňuje uplatnenie sofistikovaných metód v snahe redukovat ohrozenie obyvateľstva, majetku a životného prostredia.Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne synergický efekt, ktorý posilní schopnosť všetkých aplikačných výstupov uplatniť sa v praxi. Jednotlivé aktivity projektu sú navzájom previazané s cieľom integrovať výsledky výskumu do široko koncipovaného bezpečnostného systému, ktorého použiteľnosť bude vo viacerých oblastiach ochrany obyvateľstva, majetku a životného prostredia. Prínosom projektu bude najmä obohatenie výskumu v jednotlivých oblastiach o ďalšie aspekty, ktoré zvýšia pridanú hodnotu výsledného riešenia. Výhodou komplexného prístupu k riešeniu IS pre bezpečnosť je aj súčast výskumu v oblasti vývoja progresívnych technológií pre prípravu špeciálnych obvodov a senzorov pre IS. Prenositeľnosť výsledkov do praxe bude zlepšená pridaním takých vlastnostíbezpečnostných systémov, ako je používanie expresívnej rečovej syntézy pre generovanie citovo podfarbených varovaní, vytvorenie vizualizačných nástrojov pre simuláciu šírenia požiarov, vizualizáciu syntézy reči a prepojeniena mechatronické systémy, ktoré budú zabezpečovať monitorovanie pohyblivých objektov, detekovanie rizikových situácií a na smart mobilné mechatronické systémy pre zabezpečenie pohybu v rizikovom teréne.