Špecializované pracovisko na simuláciu požiarov
Vedúci: RNDr. J. Glasa, CSc.
Pracovisko sa zameriava na simuláciu požiarov v objektoch dopravnej infraštruktúry, ako sú tunely a garáže, ako aj v iných objektoch, s využitím vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry ÚI SAV. Na simulácie využíva programový systém Fire Dynamics Simulator (FDS) a skúma možnosti paralelizácie výpočtu pri zvyšovaní výkonu a jej vplyv na presnosť a spoľahlivosť výsledkov. Venuje sa tiež modelovaniu požiarov v prírodnom prostredí. Spolupracuje s viacerými inštitúciami zodpovednými za požiarnu bezpečnosť v SR a v zahraničí.