Zmluva o spolupráci so spoločnosťou NDS, a.s. podpísaná

      Comments Off on Zmluva o spolupráci so spoločnosťou NDS, a.s. podpísaná

Dňa 30. 8. 2016 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ústavom informatiky SAV a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. (NDS). Spoločnosť NDS zabezpečuje v zmysle schváleného vládneho programu prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike, zabezpečuje na základe zákona zjazdnosť vlastnej cestnej infraštruktúry, servis, údržbu, opravy a úpravy infraštruktúry. Súčasne realizuje všetky náležité opatrenia, ktorých výsledkom je zvyšovanie bezpečnosti. NDS je správcom tunelov, má eminentný záujem na zvýšení bezpečnosti prevádzky tunelov a má spracovaný harmonogram na experimentálne overenie simulovaných požiarov. Spolupráca nadväzuje na viacročnú neformálnu spoluprácu v oblasti modelovania požiarov v cestných tuneloch a bude sa uskutočňovať v rámci riešenia výskumného projektu Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov (projekt č. APVV-15-0340) financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV.

http://www.ndsas.sk/spolocnost/10786s