Počítač RPP-16

      Comments Off on Počítač RPP-16
Počítač RPP-16 (Rýchly Programový Procesor so 16-bitovým slovom)
bol prvý československý riadiaci počítač tretej generácie. Bol vyvinutý v rokoch 1965 – 1968 v základnom výskume na Ústave technickej kybernetiky SAV. Úloha mala názov “Výskum rýchleho programového procesora”. Po jej úspešnom ukončení nadviazala na ňu v roku 1969 samostatná hlavná úloha štátneho plánu rozvoja vedy a techniky “Univerzálny riadiaci počítačový systém tretej generácie RPP-16” s hlavným cieľom zaviesť výrobu počítačov RPP-16 v n.p. TESLA Orava v roku 1973.
Na riešení úlohy sa zúčastnili okrem ÚTK SAV aj organizácie VVL Žilina, TESLA Nižná, VÚKI Bratislava, TESLA Blatná a Konštrukta Trenčín.
Hlavným koordinátorom oboch výskumných úloh a pôvodca idey RPP-16 bol doc. Ing. Ivan Plander, CSc., vedúci vedecký pracovník ÚTK SAV.

V roku 1977 bola za vyriešenie počítača RPP-16 udelená štátna cena pracovníkom ÚTK SAV – doc. Ing. Ivanovi Planderovi, CSc., Ing. Ivanovi Kočišovi, CSc. a RNDr. Eduardovi Kostolanskému, CSc.

Na výstave INCHEBA v roku 1974 bola udelená Zlatá medaila za Univerzálny riadiaci počitač RPP-16.

Viac na: http://www.vystava.sav.sk/projekt-rpp-16/

doc. Ing. Ivan Plander, CSc. (vľavo) a Ing. Ivan Kočiš, CSc. pri funkčnej vzorke RPP-16 v ÚTK SAV v roku 1973

doc. Ing. Ivan Plander, CSc. (vľavo) a Ing. Ivan Kočiš, CSc. pri funkčnej vzorke RPP-16 v ÚTK SAV v roku 1973

Prvá veľkodosková verzia, tzv. Funkčná vzorka č.1 (RPP-16 FV1) vyrobená v n.p. Konštrukta Trenčín (Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku)

Prvá veľkodosková verzia, tzv. Funkčná vzorka č.1 (RPP-16 FV1) vyrobená v n.p. Konštrukta Trenčín (Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku)

Štátna cena udelená vedeckým pracovníkom ÚTK SAV za vyriešenie počítača RPP-16

Štátna cena udelená vedeckým pracovníkom ÚTK SAV za vyriešenie počítača RPP-16