Voľba členov správnej rady

      Comments Off on Voľba členov správnej rady

When

18/01/2022    
10:00 am - 12:00 pm

Event Type

V súvislosti s transformáciou nášho ústavu na verejnú výskumnú inštitúciu (v.v.i.) od 1. 1. 2022 sa priblížil čas na vytvorenie orgánov v.v.i. Orgánmi v.v.i. sú

  • riaditeľ,
  • vedecká rada,
  • dozorná rada,
  • správna rada.

Prvé dva orgány fungujú po prechode na v.v.i. od 1. 1. 2022 v pôvodnom zložení, dozorná rada už bola kreovaná a správna rada bude vytvorená v januári 2022. V zmysle predpisov SAV voľby do správnej rady vyhlasuje a organizuje vedecká rada. Voľby do správnej rady prebehnú dňa 18. 1. 2022 (utorok) o 10.00 na zhromaždení oprávnených voličov (vzhľadom na pandemickú situáciu elektronicky) zvolanom vedeckou radou. Zhromaždenie bude voliť 4 členov správnej rady. Predsedom správnej rady bude riaditeľ.

Zoznam kandidátov a ich vízie o pôsobení v SR ÚI SAV nájdete v intranete.

Zhromaždenie prebehne elektronickou formou, ako tele-konferencia. Linka na prístup do tele-konferencie (GoToMeeting)

Materiály rozoslané zamestnancom elektronicky:

  1. Menoslov oprávnených voličov s e-mailovými adresami, ktoré budú použité pri tajných voľbách. Kvôli ochrane e-mailových adries bol zaslaný e-mailom a tu sa nezverejňuje. Voliči, ktorí by chceli použiť inú adresu, musia čo najskôr nahlásiť zmenu adresy Dr. Glasovi.
  2. Program zhromaždenia, v rámci ktorého prebehne voľba i pohovor s kandidátmi.
  3. Ukážka hlasovacieho lístka. Tajnosť voľby zabezpečí systém ADoodle (Anonymous Doodle), ktorý sme už úspešne použili pri voľbách do Snemu SAV. Podporu kandidátovi/kandidátom vyznačíte na lístku zaškrtnutím štvorčeka pred menom kandidátov a odoslanie hlasovania spravíte kliknutím na odkaz v dolnej časti lístka.
  4. Informácia k voľbám, s informáciou o členstve v správnej rade, pôsobnosti správnej rady a spôsobe voľby, uvedením kandidátov, ktorí splnili požiadavky podľa vzorového volebného a nominačného poriadku a zložením komisií, ktoré navrhla vedecká rada. Pripomienky k zloženiu komisií treba oznámiť čo najskôr.

Na pristúpenie k voľbe je potrebné dosiahnuť nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov, preto je účasť na voľbe nutná. Správna rada je jediný orgán, ktorý ústav ešte nemá kreovaný, preto venujte, prosím, týmto voľbám náležitú pozornosť.

Ďalšie dokumenty: