Projekty oddelenia modelovania a riadenia diskrétnych procesov VEGA – Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
GAV – Grantová agentúra pre vedu
COPERNICUS – European Communities
ASFEU – Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja
MAD – Medzi-akademická dohoda

Aktuálne riešené projekty oddelenia:

Kyberneticko-fyzický systém pre epidemiologický tele-monitoring a tele-medicínu pre pacientov s COVID 19
Cyber-physical systems (CPS), Internet of Things (IoT), wireless sensor networks, Smart monitoring, tele-medicine, COVID-19
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
ID:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Anotácia
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov.
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zelenka Ján PhD.
ID: APVV-17-0116
Doba trvania: 1.8.2018 – 31.7.2022
Web stránka: http://netopiere.sk/skybat/
Anotácia
Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov
Ontology representation for security of information systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
ID: APVV-19-0220
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Anotácia
Spracovanie údajov zo senzorov prostriedkami umelej inteligencie
Processing of sensor data via Artificial Intelligence methods.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Malík Peter PhD.
ID: VEGA 2/0155/19
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Anotácia

Ukončené projekty:

Agentovo orientovaná diagnostika zložitých systémov
Agent Oriented Diagnostics of Complex Systems
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Anotácia
Hybridné inteligentné modelovanie
Hybrid Intelligent Modeling
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Anotácia
Inteligentné riadenie a integrovane vyrobné systémy – Excelentné siete, Európsky projekt 23447, súčasť celoeurópskeho projektu ESPRIT 9751
Intelligent Control and Integrated Manufacturing Systems – Network of Excellence, European Project 23447, the part of the All-European ESPRIT Project 9751
Program: ESPRIT
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
ID: E.P. 23447
Doba trvania: 1.1.1996 – 31.12.2001
Anotácia
Inteligentní agenti a aplikácie v informačných technológiách
Intelligent Agents and Information Technology Applications
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
ID: projekt nemá číslo
Doba trvania: 1.2.2008 – 31.12.2010
Anotácia
Modelovanie, simulácia a riadenie diskrétnych procesov
Modelling, simulation and control of discrete processes
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Dr.h.c Frankovič Baltazár DrSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Modelovanie, simulácia a riadenie inteligentných výrobných systémov
Modelling, simulation and control problems of intelligent manufacturing systems
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Dr.h.c Frankovič Baltazár DrSc.
ID: 8
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Modern Paradigms in the Field of Intelligent Systems
Nové prístupy v oblasti inteligentných systémov
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Anotácia
Moderné paradigmy v oblasti inteligentných systémov
Modern Paradigms in the Field of Intelligent Systems
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Moderné paradigmy v oblasti inteligentných systémov
Modern Paradigms in the Field of Intelligent Systems
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Pokročilé metodológie a nástroje vo výrobných systémoch – Excelentná sieť
Advanced Methodologies and Tools of Manufacturing Systems – Network of Excelence, INCO COPERNICUS Project CP96-026
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
ID: CP96-026
Doba trvania: 1.1.1996 – 31.12.2000
Anotácia
Pokročilé metódy pre distribuované inteligentné a znalostne orientované riadenie
Advanced methods for distributed intelligent and knowledge oriented contro
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
ID:
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Systémy riadenia na základe znalostí a inteligentné systémy riadenia
Knowledge-Based and Intelligent Control Systems
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
ID: 02-GRE
Doba trvania: 1.7.2001 – 30.6.2004
Zvýšenie aplikovateľnosti prírodou inšpirovaných optimalizačných metód prepájaním teórie a praxe.
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
ID: CA 15140
Doba trvania: 9.3.2016 – 8.3.2020
Web stránka: http://imappnio.dcs.aber.ac.uk/
Anotácia
Analýza systémov diskrétnych udalostí a syntéza systémov ich znalostné ho a inteligentného riadenia
Analysis of discrete event systens and synthesis of the knowledge-based control systems and intelligent control systems for them.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
ID: 2/6102/26
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Anotácia
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov
Bioinspired multirobot coordination
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
ID: APVV 0261-10
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Anotácia
Kooperácia a koordinácia mobilných agentov
Cooperation and coordination of mobile agents
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
ID: 2/0194/13
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Anotácia
Kooperácia udalostných a hybridných subsystémov pri inteligentnom riadení zložitých systémov
Cooperation of Discrete-Event and Hybrid Subsystems at Intelligent Contro of Complex Systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
ID: 2/0039/13
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Anotácia
Metódy a algoritmy kooperatívnej interakcie inteligentných subsystémov decentralizovaného riadenia na báze DES
Methods and algorithms of the cooperative interaction of intelligent decentralized control subsystems based on DES
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
ID: 2/0075/09
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
Anotácia
Modelovanie a riadenie zložitých udalostných systémov obsahujúcich neriaditeľné udalosti a nepozorovateľné stavy
Modelling and Control of Complex Discrete-Event Systems Containing Uncontrollable Events and Unobservable States
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
ID: 2/0029/17
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov
Modelling, control and simulation of distributed production systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Dr.h.c Frankovič Baltazár DrSc.
ID: APVT-51-011602
Doba trvania: 1.10.2002 – 31.12.2006
Web stránka: http://www.ui.sav.sk/marabu-db/index.php
Moderné metódy a techniky pre integrované inteligentné riadenie výrobných systémov.
Advanced methods and methodologies for integrated intelligent control systems.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
ID: 2/0197/10
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Anotácia
Multiagentové technológie na modelovanie podnikov a optimalizáciu výkonu.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
ID: LPP-0231-06
Doba trvania: 1.10.2006 – 31.12.2009
Sieťové riadenie heterogénnych multi-agentových systémov.
Networked control of heterogenous multi-agent systems.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zelenka Ján PhD.
ID: 2/0154/16
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Anotácia
Výskum a vývoj metód znalostného inžinierstva na báze ontológií s uplatnením v inteligentnom systéme riadenia
Research develppment of knowledge engineering methods on the base of ontology with aplication on intelligent control systém
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Dr.h.c Frankovič Baltazár DrSc.
ID: 2/7101/27
Doba trvania: 1.1.2007 – 1.12.2009
Anotácia
EGI: Integrovaná udržateľná pan-európska infraštruktúra pre vedu v Európe
EGI: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: FP7-261323
Doba trvania: 1.5.2010 – 31.12.2014
Web stránka: www.egi.eu
PFO-CAD CP93: 7896 – Copernicus program – Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
PFO-CAD CP93: 7896 – Copernicus program – Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sebestyénová Jolana PhD.
ID: CP93: 7896
Doba trvania: 1.2.1994 – 30.4.1995
Web stránka: http://cordis.europa.eu/project/rcn/30200_en.html
Anotácia
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu III
Enabling Grids for E-scienE III (EGEE-III)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: FP7-222667
Doba trvania: 1.5.2008 – 30.4.2010
Web stránka: www.eu-egee.org
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu v Európe II
Enabling Grids for E-sciencE II (EGEE II)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: RI-031688
Doba trvania: 1.4.2006 – 31.3.2008
Web stránka: www.eu-egee.sk
Anotácia
Optimalizácia recyklačných výrobných liniek aplikovaním nekonvenčných metód riadenia
Optimization of recycling production lines by application of nonconventional control methods. (OptiMAT)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán PhD.
ID: VMSP-016-09
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.8.2011
Anotácia
Podpora dobudovania Centra exelentnosti pre SMART technológie, systémy a služby – II
Center of Excellence for SMART Technologies, Systems and Services II
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 26240120029
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.1.2014
Anotácia
Priemyselný výskum v oblasti efektívnej práce s rozsiahlymi dátami v používateľsky orientovaných aplikáciách
Industry research in the area of effective work with large data in user oriented applications (RECLER)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: ITMS 26240220029
Doba trvania: 1.5.2010 – 30.4.2012
Web stránka: http://www.anasoft.com/sk/pages/Priemyselny-vyskum.shtml
Anotácia
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
(CRISIS)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: ITMS 26240220060
Doba trvania: 3.1.2011 – 31.12.2013
Anotácia
Výskum a vývoj znalostného systému na podporu riadenia toku práce v organizáciách s administratívnymi typmi procesov
(RAPORT)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: APVT-51-024604
Doba trvania: 1.2.2005 – 31.12.2007
Výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie
(RPKOM)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: ITMS 26240220064
Doba trvania: 3.1.2011 – 30.6.2014
Anotácia

Aktuálne riešené projekty oddelenia (anotácie):

Kyberneticko-fyzický systém pre epidemiologický tele-monitoring a tele-medicínu pre pacientov s COVID 19
Cyber-physical systems (CPS), Internet of Things (IoT), wireless sensor networks, Smart monitoring, tele-medicine, COVID-19
Anotácia: Cieľom projektu je výskum a vývoj kyberneticko-fyzického systému (CPS) pre epidemiologický telemonitoring a teleliečbu v nemocničnej starostlivosti. Systém bude zahŕňať nasledujúce zabudované systémy: mechanický systém, hardware, software, senzory, IoT zariadenia, komunikačný systém a webové užívateľské rozhranie obsahujúce potrebné funkcie pre prácu v nemocničnom prostredí. Tento komplexný systém bude riadený cez internet. Kyber-fyzický systém pre monitorovanie pacientov v nemocničnej starostlivosti počas pandemeckej krízovej situácie bude pozostávať zo špecializovaného modulárneho Robota-Asistenta a zo zariadení IoT spolu so systémom pre bezproblémovú komunikáciu pre teleliečbu a telemonitorovanie pacientov s Covid 19. Týmto systémom sa obmedzí fyzický kontakt medzi zdravotníckym personálom a pacientami. Okrem toho sa výrazne zníži riziko opakovanej dennej expozície koronavírusom pre lekárov a zdravotnícky personál počas každodennej práce.Projektom sa podporí spolupráca dvoch akademických pracovísk s komplementárnymi výskumnými aktivitami. Zapojení doktorandi a mladí výskumní pracovníci získajú skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce, ktoré budú môcť využiť pre svoj ďalší profesionálny rozvoj.

Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov.
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats
Anotácia: Viacero algoritmov umelej inteligencie inšpirovaných reálnymi biologickými mechanizmami sa úspešne uplatnilo vo vojenskom ako aj civilnom sektore. Spoločný výskum štyroch vedeckých pracovísk s odlišným základom, metodológiou a predmetom bádania (biológia, informatika, technológie) sa v rámci predkladaného projektuzameriava na interdisciplinárne štúdium sociálneho samoorganizačného správania stromových druhovnetopierov s cieľom vyvinúť novú meta-heuristickú metódu na prehľadávanie priestoru. Prínosy projektu majú široký potenciál nielen pre oblasti teoretickej biológie, behaviorálnej a evolučnej ekológie, kde predpokladáme získanie unikátnych poznatkov o mechanizmoch kolektívnej inteligencie v sociálnych štruktúrach biologických organizmov, ale aj pre oblasti výskumu umelej inteligencie, keďže sa jedná o rojové správanie jedincov/agentovs vyššou nervovou činnosťou a plne rozvinutými kognitívnymi schopnosťami. Skupiny modelových organizmov,na ktoré je tento projekt zameraný (netopiere), používajú biologický mechanizmus schopný prehľadávať priestor pričom zároveň zabraňujú rozpadu skupiny. Táto vlastnosť má vysoký potenciál pre vývoj nových biologicky inšpirovaných metód využiteľných napr. pri koordinácii skupiny dronov. Nezanedbateľným prínosom je vývoj ultraľahkého snímača GPS s využitím nie len v biologickom výskume. riginálnosť projektu spočíva v prepojení rôznych oblastí vedy, preto je nutné aj jeho interdisciplinárne posúdeni

Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov
Ontology representation for security of information systems
Anotácia: V súčasnosti vo svete existujú viaceré iniciatívy, ktoré sa snažia formalizovať a štandardizovať popis bezpečnostných incidentov. Nie je však realistické, ani žiadané, sa domnievať, že sa podarí vytvoriť jediný spoločný štandard na popis všetkých bezpečnostných incidentov. Riešením môže byť vytvorenie základnej ontológie, ktorá by semanticky integrovala rôzne prístupy na popis hrozieb a útokov, čím by umožnila integráciu rôznych nezávislých štandardov a databáz poznatkov. Na tento účel sa použijú nástroje na reprezentáciu a spracovanie ontológií. Bude to kombinácia postupov na zber údajov zo sieťovej komunikácie, vytváranie potrebných ontológií, napr. poloautomatická extrakcia ontológií z textu v prirodzenom jazyku – výučba ontológie, použitie vybraných pokročilých metód reprezentácie ontologických vedomostí, napr. kontextové znázornenie alebo metodológia ontologického metamodelingu. Významným posunom bude to, že ontológia modelu môže byť reprezentovaná grafom. Možno očakávať, že výsledky prispejú k efektívnejšiemu zdieľaniu, reprezentácii, ukladaniu, zdieľaniu a využívaniu poznatkov z oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Spracovanie údajov zo senzorov prostriedkami umelej inteligencie
Processing of sensor data via Artificial Intelligence methods.
Anotácia: Projekt sa zameria na výskum nových metód a algoritmov spracovania multisenzorových dát pre úlohy diagnostiky objektov, vyhodnocovania oblastí záujmu, bezpečnej komunikácie a zjednodušenia tvorby nových inteligentných modelov. Výskum bude prioritne orientovaný na moderné metódy umelej inteligencie s dôrazom na hlboké učenie. Algoritmy umelej inteligencie preukazujú výrazne lepšie výsledky v porovnaní s klasickými metódami a príkladom je obrovský pokrok spresnenia sémantického segmentovania obrazu pomocou hlbokého učenia v posledných piatich rokoch. Moderné miniatúrne elektromechanické štruktúry s nízkou cenou umožňujú jednoduchú integráciu a skupinové nasadenie viacerých senzorov vedúce k produkcii obrovského objemu multisenzorových dát, ktoré nie je možné manuálne spracovať. Výstupom budú nové modely presnej sémantickej segmentácie obrazu, modely presnej diagnostiky objektov, modely kooperácie viacerých senzorov a bezpečného prenosu dát, najmä v prostredí Internetu vecí – IoT a Priemysel 4.0.

Ukončené projekty (anotácie):

Agentovo orientovaná diagnostika zložitých systémov
Agent Oriented Diagnostics of Complex Systems
Anotácia: Diagnostika zložitých systémov, najmä však technologická diagnostika, je zavedená oblasť vedeckého a aplikovaného výskumu s preukázanou prítomnosťou v predpovedaní riadenia modernej výroby. Ako typicky interdisciplinárna oblasť diagnostika absorbuje a integruje výsledky radu rýchlo sa vyvíjajúcich oblastí vedeckého a aplikovaného výskumu – ako sú mechanika, dynamika fluida, teória riadenia, teória pravdepodobnosti, umelá inteligencia, senzorová technika, spracovanie signálu a pod. Vzniká významý záujem o nové inteligentné prístupy k diagnostike technologických systémov na báze agentov. Tieto techniky sa stávajú použiteľnými v predpovedaní porúch v systémoch a predchádzať im, čo šetrí značné finančné a technické zdroje. Účelom projektu je skúmať existujúci stav v tejto oblasti a syntetizovať nové metódy a algoritmy pre inteligentnú diagnostiku sofistikovaných technologických systémov.

Hybridné inteligentné modelovanie
Hybrid Intelligent Modeling
Anotácia: Konfrontácia vzájomných postupov pri riešení problémov inteligentného riadenia systémov a ichkoordinácia pri riešení problémov modelovania, analýzy a syntézy znalostného a inteligentnéhoriadenia DEDS. Prínosom budú nové čiastkové výsledky dosiahnuté v oblasti hybridného modelovania systémov.

Inteligentné riadenie a integrovane vyrobné systémy – Excelentné siete, Európsky projekt 23447, súčasť celoeurópskeho projektu ESPRIT 9751
Intelligent Control and Integrated Manufacturing Systems – Network of Excellence, European Project 23447, the part of the All-European ESPRIT Project 9751
Anotácia: V projekte boli riešené problémy inteligentného riadenia výrobných systémov so zvláštnym zameraním na pružné výrobné systémy diskrétneho charakteru. Boli aplikované Petriho sete na modelovanie takýchto systémov, ich analýzu a syntézu ich inteligentného riadenia.

Inteligentní agenti a aplikácie v informačných technológiách
Intelligent Agents and Information Technology Applications
Anotácia: Inteligentní agenti, ich dôvera, priania, zámery a vzájomná spolupráca medzi nimi predstavujú rapídne sa vyvíjajúcu oblasť. Presto sú očakávané výsledky vo forme aplikácií v rozličných oblastiach vedy a informačných technológií. Projekt sa snaží prispieť v tomto smere.

Modern Paradigms in the Field of Intelligent Systems
Nové prístupy v oblasti inteligentných systémov
Anotácia: Cieľom projektu je skúmanie a analýza rôznych súčasných prístupov z oblasti umelej inteligencie a inteligentných systémov. V tomto zmysle je záujem obzvlášť o výskum metód dedukcie, uvažovania a rozhodovania v nedeterministických alebo vágnych podmienkach, na báze inteligentných systémov a ich rozšírení a modifikácií. Hlavný dôraz v tomto projekte bude kladený na najnovší výskum členov bulharského tímu s ohľadom na možnosti tvorby inteligentných prístupov k analýze. Výsledky teoretického výskumu budú aplikované vo forme návrhu vývoja existujúcich metód prediktívneho riadenia, čo prezentuje nové prístupy k menežmentu zložitých komerčných a výrobných systémov pracujúcich v podmienkach neurčitosti s dynamickými zmenami parametrov prostredia. Tie sú charakterizované nasledovnými črtami: vysoký stupeň rizika, paralelizmus, distribúcia, súťaženie o zdroje a pod. Riešenie takýchto aplikačných problémov si vyžaduje analýzu, syntézu a vývoj nových viacmodelových prístupov k prediktívnej diagnostike založenej na analytických a experimentálnych modeloch a používajúcej metódy z oblasti inteligentných systémov založených na znalostiach.

Pokročilé metodológie a nástroje vo výrobných systémoch – Excelentná sieť
Advanced Methodologies and Tools of Manufacturing Systems – Network of Excelence, INCO COPERNICUS Project CP96-026
Anotácia: V projekte boli navrhované metódy a algoritmy riadenia pružných výrobných systémov na báze Petriho sietí.

Zvýšenie aplikovateľnosti prírodou inšpirovaných optimalizačných metód prepájaním teórie a praxe.
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice
Anotácia: Cieľom projektu je premostiť medzeru medzi teóriou a praxou a zvýšiť možnosti využitia prírodou inšpirovaných optimalizačných metód. Projekt sa snaží, aby boli teoretické poznatky dostupnejšie a využiteľnejšie a to vytvorením platformy, kde sa teoretici a praktici môžu stretávať a vymieňať si postrehy, nápady a potreby; vytvorením priamych direktív a zavedením praktickej podpory pre vývoj aplikácií založených na teoretických poznatkoch; rozvojom teoretických rámcov, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb praktických aplikácií; uskotočnením školení mladých výskumníkov v teórii prírodou inšpirovaných optimalizačných metód, ktoré budú jasne zamerané na prax; rozšírením účasti na prebiehajúcom výskume o tom, ako vytvoriť a používať takéto robustné optimalizačné metódy v rôznych aplikačných oblastiach.

Analýza systémov diskrétnych udalostí a syntéza systémov ich znalostné ho a inteligentného riadenia
Analysis of discrete event systens and synthesis of the knowledge-based control systems and intelligent control systems for them.
Anotácia: Systémy diskrétnych udalosti DES (discrete event systems) sú v modernej spoločnosti čoraz rozšírenejšie – už nielen vo výrobe, v doprave, v komunikáciách (vrátane Internetu) a pod., ale i v socio-ekonomických systémoch. Aby bolo možné cieľavedome riadiť ich chovanie, je potrebné mať k dispozícii ich matematický model a analyzovať ich vlastnosti. K ich riadeniu nepostačujú klasické metódy, a preto je potrebné hľadať nové systémy riadenia schopné sa vysporiadať s rozľahlosťou a zložitosťou činnosti DES a s problémami ich efektívneho fungovania. Takými sú najmä znalostné systémy riadenia (využívajúce bázu znalosti vhodne reprezentujúcu znalosti o prostredí, v ktorom systém pracuje a o podmienkach kladených na jeho Činnosť) a inteligentné systémy riadenia (vytvárané na báze distribuovanej umelej inteligencie, napr. emergentné systémy typu fraktálnych výrobných systémov, multiagentové systémy a pod., s prvkami adaptivity, učenia a samo organizácie). Hlavným cieľom navrhovaného projektu je analyzovať DES z takéhoto hľadiska (t.j. druh systému, oblasť a spôsob jeho pou­žitia, očakávaný prínos atď.), nájsť vhodné analytické modely, vhodné metódy reprezentácie znalosti, vhodné metódy aplikácie umelej inteligencie a efektívne ich využiť v procese syntézy znalostných a inteligentných systémov riadenia. Neoddeliteľnou súčasťou takéhoto postupu je aj overenie modelov a navrhnutých algoritmov riadenia v procese simulácie na počítači.

Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov
Bioinspired multirobot coordination
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj biologicky inšpirovaných metód pre koordinované riadenie pohybu skupiny mobilných robotov v rôznych aplikáciách reálneho sveta,napr. odmíňovanie, vyhľadávanie v lavínach, v zamorených a nebezpečných prostrediach a pod. Výskum púrispeje k zvýšeniu marketingového potenciálu výrobcov mobilných robotov na Slovensku a v teoretickej oblasti najmä k rozvoju mobilnej robotiky, teórie komplexných systémov, teórie riadenia a teórie kognitívnych systémov.

Kooperácia a koordinácia mobilných agentov
Cooperation and coordination of mobile agents
Anotácia: Koordinácia a kooperácia v rámci multiagentových systémov je stále aktuálnym výskumným problémom. Okrem klasického hierarchického prístupu, ktorý využíva plánovanie a intenzívnu komunikáciu medzi agentami, existuje prístup tzv. koordinácie bez komunikácie. Jednotlivé agenty s určitým stupňom autonómie, vytvoria emergentné správanie, ktoré sleduje splnenie globálneho cieľa. Tento prístup sa zameriava na metódy a algoritmy inšpirované prirodzenými systémami, ako sú roje včiel, kŕdle vtákov, skupiny rýb a pod. Tieto metódy sa využívajú v rôznych aplikčných doménach. Projekt sa sústredí na výskum a vývoj multi agentového systému typu roj (swarm), ktorého použitie bude najmä v oblasti mobilnej robotiky a v oblasti simulácie davu. Cieľom projektu je navrhnúť výpočtovo nenáročné a škálovateľné algoritmy, ktoré sa budú sa budú vykonávať na jednotlivýchmobilných agentoch a vytvoria emergentné správanie celej skupiny (swarm) mobilných agentov.

Kooperácia udalostných a hybridných subsystémov pri inteligentnom riadení zložitých systémov
Cooperation of Discrete-Event and Hybrid Subsystems at Intelligent Contro of Complex Systems
Anotácia: Systémy v praxi (výrobné, dopravné, komunikačné, bezpečnostné, zásobovacie a pod.) sú nielen rozsiahle a štruktúrne zložité, ale obsahujú aj subsystémy rozličnej podstaty – spojité, diskrétne (tzv. udalostné, v angl. DES) a hybridné (rôzne kombinácie predošlých dvoch). Ich riadenie je preto tiež komplikované. Je potrebné decentalizovať riadenie pomocou inteligentných subsystémov – agentov. Kooperácia autonómnych agentov vhodne navrhnutým supervízorom zabezpečí splnenie globálneho cieľa zložitého systému. Petriho siete (PN) rôznych typov – place/transition PN (P/T PN), časované, hybridné – budú použité na modelovanie DES a hybridných systémov. P/T PN budú použité aj pri syntéze supervízora, a to predovšetkým ich invarianty (najmä P-invarianty), vektory stavu ich miest a stavu ich prechodov, prípadne Parikhov vektor, no i ďalšie ich parametre a vlastnosti. Podmienky uvalené na syntézu supervízora budú v analytickom tvare odrážať reálne ciele (často formulované iba verbálne), ktoré má zložitý systém dosiahnuť.

Metódy a algoritmy kooperatívnej interakcie inteligentných subsystémov decentralizovaného riadenia na báze DES
Methods and algorithms of the cooperative interaction of intelligent decentralized control subsystems based on DES
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum decentralizovaného riadenia systémov pomocou inteligentných riadiacichsubsystémov resp. riadiacich agentov. Keďže chovanie takýchto subsystémov závisí od výskytu diskrétnychudalostí, budú sa modelovať metódami používanými pre systémy diskrétnych udalostí DES (z angl. discreteevent systems), najmä na báze Petriho sietí. Bude však použitý modulárny prístup. Jednotlivé moduly budemožné spájať ľubovoľnými väzbami do vyšších celkov. Taký model riadiaceho systému bude schopný explicitnevyjadriť vzájomné interakcie medzi modulmi a dovolí skúmať ich vplyv na efektívnosť riadenia riadeného objektu.Návrh vhodných metód a algoritmov cieľavedomej kooperatívnej interakcie medzi modulmi je hlavým cieľomprojektu. Navrhnuté prístupy budú programovo realizované v prostrení MATLAB. V tom istom prostredí budú ajoverované v procese simulácie pri riadení vybraných typov systémov.

Moderné metódy a techniky pre integrované inteligentné riadenie výrobných systémov.
Advanced methods and methodologies for integrated intelligent control systems.
Anotácia: Zámerom projektu je výskum nových progresívnych metód pre integrované inteligentné riadenie, pre znalostnú podporu a zabezpečenie interoperability výrobných podnikov. V súčasnosti sa výskum v oblasti riadenia výroby a výrobných systémov sústreďuje na vývoj rekonfigurovateľných supervízorových riadiacich systémov a na vytváranie a riadenie sieťových podnikov. Rozvoj infraštruktúry informačných a komunikačných technológií je základným predpokladom na implementáciu nových sofistikovaných metód riadenia, vzdialené riadenie a podporu vnorenej inteligencie riadiacich systémov. Samozrejmosťou sa stávajú systémy na podporu kolaborácie, kooperácie a manažovanie znalostí. Inteligentné riadenie zložitých systémov v sieťovej konfigurácií musí počítať s tradičnými ale aj novými problémami, ako je rast komplexnosti, variabilita, zmeny prostredia, atď. Pri výskume nových metód bude dôraz kladený na schopnosť adaptácie a prispôsobovania dynamicky sa meniacim požiadavkám na všetkých úrovniach riadenia.

Sieťové riadenie heterogénnych multi-agentových systémov.
Networked control of heterogenous multi-agent systems.
Anotácia: Projekt skúma otázky interoperability v rámci heterogénnych multiagentových systémov, ktoré sú vhodným nástrojom na modelovanie komplexných distribuovaných systémov, ako sú napr. logistické systémy, multi-robotické systémy a pod. Cieľom projektu je výskum a vývoj softvérových a hardvérových prostriedkov na podporu rozvoja paradigiem Fyzický internet (z ang. Physical Internet – PI) a Internet vecí (z angl. Internet of Things – IoT). V zmysle súčasných požiadaviek na zvyšovanie kvality života a bezpečnosti obyvateľstva je projekt orientovaný na aplikácie v oblasti logistiky a robotiky – prieskum terénov a predvídanie, prípadne eliminácia možných bezpečnostných rizík; napr. v súvislosti s prepravou nebezpečných nákladov, rozsiahlymihaváriami alebo živelnými udalosťami/pohromami. Projekt sa zameria na systémy zložené z inteligentných agentov, ktorých kontext je možné zistiť pomocou senzorických systémov.

Výskum a vývoj metód znalostného inžinierstva na báze ontológií s uplatnením v inteligentnom systéme riadenia
Research develppment of knowledge engineering methods on the base of ontology with aplication on intelligent control systém
Anotácia: Rozvoj informačných a komunikačných technológii umožňuje rýchlejšie zavádzanie výsledkov výskumu a vývoja v oblasti nových materiálov a technológií do praxe, čím sa zvyšuje podiel pridanej hodnoty produktov. Toto zasahuje aj oblasť prípravy a riadenia výrobných procesov. Zavádzanie tzv. vysokých technológií je dôležité najmä z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja a pre krajiny s obmedzenými zdrojmi nerastného bohatstva, kam patri aj Slovensko. Zvyšovanie efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti vyrobených produktov zavádzaním najnovších výsledkov vedy a výskumu kladie zvýšené nároky na ľudský potenciál. Znalosti a skúsenosti sa stávajú v súčasnosti dôležitým kapitálom, čo zapríčiňuje odklon od klasickej ekonomiky ku znalostnej. Z toto dôvodu je zavádzanie znalostných systémov do systémov riadenia kľúčovým faktorom pri zvyšovaní efektivity a konkurencieschopností výrobných a nevýrobných organizácií. Výskum v projekte bude zameraný na plánovanie, analýzu, návrh, modifikáciu, implementáciu, evaluáciu a manažment systémov riadenia používajúcich informačnú technológiu. Riešenie týchto problémov vyžaduje: Efektívne používanie informačných technológii, napr. znalostných systémov na báze ontológie, koordináciu aktivít v kontexte zložitých systémov, evaluáciu inteligentných systémov riadenia, (nové optimalizačné metódy a algoritmy používajúce prvky umelej inteligencie, neurónové siete. atď,). analýzu, návrh, konštrukciu. modifikáciu a implementáciu inteligentných systémov riadenia pre zložité systémy, aplikáciu inteligentných systémov riadenia v zložitých systémoch (napr. procesy transakcii, rozhodovacie podporné procesy, podpora administratívy, integrované výrobné systémy, expertné systémy, vykonávacie podporné systémy pre koordináciu a interakciu v príslušných aplikáciách), relevantný výskum a relevantnú prax spojenú s operačným výskumom, znalostnou ekonomikou, organizačnou teóriou, znalostným inžinierstvom a teóriou systémov.

PFO-CAD CP93: 7896 – Copernicus program – Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
PFO-CAD CP93: 7896 – Copernicus program – Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
Anotácia: Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality – PFO-CAD CP93: 7896
Zodpovedný riešiteľ za Ústav teórie riadenia a robotiky SAV bol Doc. RNDr. Jaroslav Fogel, CSc.;
J. Sebestyénová vložila info o projekte do systému ELVYS; spoluriešitelia projektu z UTRR SAV (od r.2004 pripojený k Ústavu informatiky) boli: J. Fogel, P. Kurdel, K. Dobrovodský, J. Sebestyénová
CSG Modelling is part of almost all CAD-systems for the modelling of solid state matter. Numerous theoretical investigations and implementations have been carried out. Besides its advantages CGS models need still to be modified into envelope representations for many applications. Parametrizing and real time capabilities are getting lost by this process.
European links: The project will run in strict conjunction with CP93-9554 DODECAS
The Modelling will be made capable of real time by focussing on a subset of CSG Models. Generic storage in databases will be established by using appropriate canonization of representations. Deductive retrieval of variants will be eased substantially.
Názov čiastkovej úlohy, ktorú riešil kolektív z nášho ústavu: Fast matching algorithm for protein graphs

Sprístupnenie Gridu pre e-vedu v Európe II
Enabling Grids for E-sciencE II (EGEE II)
Anotácia: Cieľom integrovanej infraštruktúry EGEE je vytvorením a spojazdnením Grid technólogiíumožniť rozšírenie aplikácií e-vedy, ktorá bude podporovať Európsky výskumný priestor (ERA). Na dosiahnutie týchto cieľov bude projekt* integrovať technologický vývoj Gridu v rámci celej Európy aj mimo nej* pokračovať v udržiavaní Európskej infraštruktúry Grid pre vedu a priemysel so zameraním na heterogenitu a interoperabilitu s inými Gridovými iniciatívami (US NSF Cyberinfrastructure)* umožní vytvorenie aplikácií e-vedy pre spektrum vedeckých a priemyselných inštitúcií; ďalšie aplikácie už využívajú EGEE infraštruktúru a ich počet sa bude zvyšovať (fyzika častíc LHC, biomedická, vedy o zemi, astrofyzika, výpočtová chémia, fúzia, geofyzika,… )* prispôsobovať middleware a trénovať vedecké komunity v ERA vo využívaní Gridu.

Optimalizácia recyklačných výrobných liniek aplikovaním nekonvenčných metód riadenia
Optimization of recycling production lines by application of nonconventional control methods. (OptiMAT)
Anotácia: Predmetom riešenia projektu je návrh nových prístupov pre optimalizáciu riadenia a plánovania výrobného procesu recyklácie plastov aplikovaním výskumu v oblasti nekonvenčných metód riadenia so zameraním na špecifiká výrobných liniek na recykláciu plastov na báze polymerizácie, na statickú a dynamickú simuláciu a optimalizáciu takýchto modelov výrobných liniek, odhaľovanie kritických miest, overovanie priepustnosti, kontrolu kolíznych stavov, časovanie a na simuláciu a optimalizáciu materiálových tokov. Dôležitou úlohou pri optimalizácii výrobnej linky bude senzitívna analýza vybraných vstupných a výstupných parametrov.

Podpora dobudovania Centra exelentnosti pre SMART technológie, systémy a služby – II
Center of Excellence for SMART Technologies, Systems and Services II
Anotácia: Dobudovanie infraštruktúry pre Centrum excelentnosti v oblasti SMART technológií, systémov a služieb.

Priemyselný výskum v oblasti efektívnej práce s rozsiahlymi dátami v používateľsky orientovaných aplikáciách
Industry research in the area of effective work with large data in user oriented applications (RECLER)
Anotácia: Téma ergonómie a efektivity práce používateľov počítačov sa v poslednej dobe čoraz viac stáva jedným z kľúčových aspektov vývoja aplikácií pre informačné a komunikačné technológie. Je jednou z nosných oblastí výskumu v rámci širšej disciplíny, ktorá sa zvykne označovať ako interakcia medzičlovekom a počítačom (Human-Computer Interaction, resp. HCI).Výskum skvalitnenia dopytovania sa nad vybranými typmi úložísk údajov s použitím návrhových vzorov: Dnešné úložiská dát sú vo veľkej miere založené na relačných databázových systémoch (RDBMS), ktoré poskytujú množstvo výhod: robustnosť, škálovateľnosť, flexibilita, výkon. Situáciasa však mení a s pribúdajúcim množstvom aplikácií a objemom spravovaných údajov sa jedna z požiadaviek dostáva do popredia: škálovateľnosť. Relačné databázy sú škálovateľné ak škálovanie prebieha vertikálne na jedinom uzle (serveri). Ako náhle sa presiahne kapacita daného uzla a je potreba horizontálneho škálovania a distribúcie dát cez viacero uzlov, zložitosť konfigurácie prevýši celkový prínos získaný nárastom kapacity. Inovatívne prístupy, ktoré sú predmetom tohto výskumu kladú dôraz na konzistenciu, prístupnosť a škálovateľnosť (CAP – Consistency, Availibility, Partitiontolerance).

Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
(CRISIS)
Anotácia: Bezpečnosť obyvateľstva, predvídanie živelných pohrôm a krízový manažment patria v súčasnosti k aktuálnym témam v spoločnosti. Rozvoj IT umožňuje uplatnenie sofistikovaných metód v snahe redukovat ohrozenie obyvateľstva, majetku a životného prostredia.Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne synergický efekt, ktorý posilní schopnosť všetkých aplikačných výstupov uplatniť sa v praxi. Jednotlivé aktivity projektu sú navzájom previazané s cieľom integrovať výsledky výskumu do široko koncipovaného bezpečnostného systému, ktorého použiteľnosť bude vo viacerých oblastiach ochrany obyvateľstva, majetku a životného prostredia. Prínosom projektu bude najmä obohatenie výskumu v jednotlivých oblastiach o ďalšie aspekty, ktoré zvýšia pridanú hodnotu výsledného riešenia. Výhodou komplexného prístupu k riešeniu IS pre bezpečnosť je aj súčast výskumu v oblasti vývoja progresívnych technológií pre prípravu špeciálnych obvodov a senzorov pre IS. Prenositeľnosť výsledkov do praxe bude zlepšená pridaním takých vlastnostíbezpečnostných systémov, ako je používanie expresívnej rečovej syntézy pre generovanie citovo podfarbených varovaní, vytvorenie vizualizačných nástrojov pre simuláciu šírenia požiarov, vizualizáciu syntézy reči a prepojeniena mechatronické systémy, ktoré budú zabezpečovať monitorovanie pohyblivých objektov, detekovanie rizikových situácií a na smart mobilné mechatronické systémy pre zabezpečenie pohybu v rizikovom teréne.

Výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie
(RPKOM)
Anotácia: Výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie. Centrum pre výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie. Výskum znalostných technológií pre riadenie podnikových procesov. Skúmanie a návrh optimalizácií multimodálnej komunikácie.