Aplikácie oddelenia modelovania a riadenia diskrétnych procesov
SIMPPA – Satelite Image Processing for Precision Agriculture
SIMPPA SIMPPA je nová služba Ústavu Informatiky pre spracovanie a vyhodnocovanie satelitných snímkov družice typu Sentinel. Služba umožňuje spracovanie satelitných spektrálnych snímok pre identifikáciu priestorovej a časovej variability pôdnych vlastností a poľnohospodárskych porastov. Takéto spracovanie údajov je možné využiť na predikciu vývoja pôdnych vlastností resp. identifikácie biotického/abiotického stresu porastov.
Pre využitie tejto služby je potrebná registrácia prostredníctvom formulára (Reg. formulár). Následne Vám budú zaslané inštrukcie ako využívať danú službu. V prípade akýchkoľvek otázok Nás môžete kontaktovať na: zelenka@savba.sk.
Príslušné publikácie

  • FAJDEL, Valentín – KASANICKÝ, Tomáš – MOJŽIŠ, Ján – ZELENKA, Ján – KOŠAN, Stanislav. Diaľkový prieskum zeme a jeho využitie v poľnohospodárstve.. In Agromagazín : mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore, 2019, roč. XXI, č. 10, s. 36-37. ISSN 1335-2261. Typ: BDF
  • FAJDEL, Valentín – ZELENKA, Ján – KASANICKÝ, Tomáš. Využitie umelej inteligencie pre poľnohospodárov.. In Agromagazín : mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore, 2019, roč. XXI, č. 2, s. 36-37. ISSN 1335-2261. Typ: BDF,
OptiMAT
OptiMATposterV02Program OptiMAT je vytvorený v programovom prostredí MATLAB, umožňuje simuláciu objednávok na výrobných linkách v priestoroch firmy MAT-obaly s.r.o. Pri simulácii výroby LDPE fólie sa uvažuje regranulačná linka, vyfukovacie linky (Ex1-Reifenhauser, Ex2-Formac, Ex3-Bandera, Ex4-Knauf), rolovacie linky (Rs1-Rollomatic, Rs2-Fass) a manuálny proces balenia. Namerané dáta (spotreba elektrickej energie, …), plánovaná údržba (plánovaná údržba strojov, resp. je možné simulovať krátkodobú poruchu výrobnej linky), aktuálny stav výroby (môže sa nastaviť ručne alebo automaticky načítať napr. z google kalendára) a objednávky, ktoré je potrebné rozvrhnúť na jednotlivé výrobné linky, slúžia ako vstupné parametre pre simuláciu a následnú optimalizáciu výroby. Metóda rozvrhovania je založená na PSO (Particle Swam Optimization) algoritme.
Príslušné publikácie

  • BUDINSKÁ, Ivana – KASANICKÝ, Tomáš – ZELENKA, Ján. Production planning and scheduling by means of artificial immune systems and particle swarm optimisation algorithms. In International Journal of Bio-Inspired Computation, 2012, vol. 4, no. 4, p. 237-248. (2012 – Current Contents). ISSN 1758-0366. Typ: ADCB, link
  • ZELENKA, Ján. Discrete event dynamic systems framework for analysis and modeling of real manufacturing system. In INES : 14th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2010. Editor A. Szakál. – IEEE, 2010, p. 287-291. ISBN 978-1-4244-7651-0. Typ: AEC, link
VERA
VERASoftvérová aplikácia VERA vznikla v rámci projektu BioMRCS. VERA umožňuje simulovať pohyb virtuálnych robotov vo virtuálnom priestore na základe stanovenej metódy. Je vytvorená v jazyku C++ s využitím OpenGL knižníc . Tento nástroj umožňuje nastavovať a meniť všetky dôležité parametre simulácie (počet častíc, akčný rádius snímačov robota, rádius rozmiestňovania feromónu, atď.). Činnosť agentov v skupine je vizualizovaná v trojrozmernom priestore, pričom užívateľ môže sledovať dôležité vektory určujúce pohyb jednotlivých agentov. Prostredníctvom farebného rozlíšenia štvorcových elementov mapy sú odlíšené preskúmané oblasti od nepreskúmaných. Vyprchávanie feromónových značiek je znázornené pomocou tmavnúcej farby zodpovedajúceho štvorca. Tento softvér je navrhnutý ako samostatná aplikácia, ktorá umožňuje simulovať chovanie agentov popísané pomocou matematických rovníc. veraSKlego Aplikácia bola použitá na stanovenie dôležitých parametrov simulácie, odladenie navrhovaného algoritmu a vyhodnotenie úrovne koordinácie robotov vo virtuálnej skupine, čo je nevyhnutný krok pred implementáciou metódy na reálne laboratórne roboty.

Príslušné publikácie

  • MASÁR, Marek – BUDINSKÁ, Ivana. Swarm-based heuristics for an area exploration. In Advances in Soft Computing, Intelligent Robotics and Control : Topics in Intelligent Engineering and Informatics. – Budapest : Springer, 2014, vol. 8, part II., p. 219-238. ISBN 978-3-319-05944-0. ISSN 2193-9411. Typ: ABC, link
  • MASÁR, Marek. Biologicky inšpirované metódy pre koordinovaný pohyb skupiny mobilných robotov. Dizertačná práca (obhájená, Máj 2013)
APM planer
RAADposterV2V rámci projektu BioMRCS vznikla softvérová aplikácia APM planer, ktorá slúži na zber dát z jednotlivých autonómnych robotických zariadení (multi-rotorové UAV založené na Arduino platforme) počas testovania navrhnutých metód prehľadávania a stráženia definovaného priestoru. Aplikácia podporuje obojsmernú komunikáciu medzi UAV a pozemnou stanicou prostredníctvom MAVLink protokolu.
Prezentačné videá z testovania riadiaceho systému vo vonkajšom prostredí s multi-rotorovým UAV alebo skupinou multi-rotorových UAV je možné zhliadnuť.
Príslušné publikácie

  • ZELENKA, Ján – KASANICKÝ, Tomáš. Outdoor UAV control and coordination system supported by biological inspired method. In 23rd International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region : RAAD 2014. – Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. ISBN 978-1-4799-6798-8. Typ: ADMB, link
Staršie softvérové aplikácie:
  • Počítačový prostriedok Stacha Statecharts na tvorbu modelov a simuláciu dynamických udalostných systémov reálneho času bol implementovaný v jazyku C++ na pracovnej stanici Silicon Graphics.
  • MARABU – multiagentový systém na podporu rozhodovania pre návrhárov a manažérov výrobných procesov bol implementovaný v prostredí JADE s použitím Protege.