SILVANUS – Integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov

      Comments Off on SILVANUS – Integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov

V dňoch 29.3. až 31.3.2022 sa vo Zvolene uskutočnilo stretnutie riešiteľov projektu SILVANUS (Horizont 2020), ktorého partnerom je aj Ústav informatiky SAV, v.v.i.
Projekt je podporovaný EÚ v rámci programu Green Deal. Koordinátorom projektu je Univerzita Telematica Pegaso z Talianska a do projektu je zapojených 49 spoluriešiteľských organizácií z EÚ, Brazílie, Indonézie a Austrálie. Zo Slovenska sú partnermi okrem ÚI SAV, v.v.i. aj TU Zvolen, firma 3MON a občianske združenie PLAMEN. Projekt sa začal v októbri 2021 a jeho ukončenie je plánované na marec 2025. Cieľom projektu je interdisciplinárny prístup k výskumu inovatívnych prístupov na prevenciu a zvládanie lesných požiarov. Kľúčovým výstupom projektu je vytvorenie platformy pre manažment lesov vrátane vrátane zvýšenia odolnosti voči zmene klímy a na predchádzanie a potláčanie lesných požiarov. SILVANUS prepája odborníkov z oblasti životného prostredia, technických a spoločenských vied s cieľom pomôcť a podporiť regionálne a národné autority zodpovedné za manažment lesných požiarov v príslušných krajinách. Spolu s vývojom inteligentných modelov vznietenia a šírenia požiarov na základe údajov o klíme a počasí, SILVANUS prepojí zainteresované strany v daných regiónoch, s cieľom posúdiť indikátory rizika požiaru. Zároveň sa vyvinú nové metodiky výcviku pre hasičov s použitím nástrojov VR (virtuálnej reality) a AR (rozšírenej reality) a budú sa simulovať reálne prostredia a scenáre pre záchranu životov.
Projekt sa sústredí na všetky tri komponenty boja proti požiarom: prevencia a pripravenosť, detekcia a reakcia, obnova a adaptácia po požiari.
Ústav informatiky SAV, v.v.i. poskytuje v projekte expertízu vo viacerých rovinách od zbierania a spracovania multimodálnych dát, cez sémantickú podporu tvorby modelov, až po koordináciu skupiny dronov, ktoré budú slúžiť na monitorovanie lesných porastov.
Úlohou stretnutia vo Zvolene bolo zintenzívniť spoluprácu v rámci pracovných balíkov, najmä koordináciu aktivít pri príprave prípadových štúdií a podpora spolupráce so stakeholdermi.