Ocenenie docenta Hluchého

      Comments Off on Ocenenie docenta Hluchého

Dňa 30.6.2022 si na zámku Smoleniciach, prevzal Medailu za podporu vedy doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. Medailu mu udelila Vedecká rada SAV za jeho mimoriadny prínos pre slovenskú vedu najmä v oblasti vysokovýkonného a distribuovaného počítania a za zapojenie Slovenska do budovania paneurópskej gridovej a cloudovej infraštruktúry. Doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. dlhé roky úspešne viedol Ústav informatiky SAV a do dnešných dní sa nezastupiteľnou mierou podieľa na jeho úspechoch doma i v zahraničí. Je tiež šéfredaktorom časopisu Computing and Informatics, ktorý si udržiava štandardne vysokú medzinárodný úroveň.

Pánovi docentovi úprimne blahoželáme a prajeme mu do ďalšieho obdobia ešte veľa tvorivých síl, skvelých nápadov a inšpirácií a aj tú štipku povestného šťastia, aby sa mu podarilo zrealizovať čo najviac dobrých projektov.

Kolegovia z Ústavu informatiky.


Doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. je medzinárodne uznávanou osobnosťou v oblasti paralelného, distribuovaného a vysokovýkonného počítania. Jeho úspechy sú podložené množstvom hodnotných vedeckých publikácií, citácií a množstvom získaných zahraničných grantov, predovšetkým v projektoch Európskej komisie. Celkovo sa podieľal na riešení 20 projektov rámcových programov EÚ, 7 projektov H2020 a viacerých projektov iných významných medzinárodných agentúr (EDA, NATO) v pozícii koordinátora, vedúceho pracovného balíka a vedúceho tímu slovenských riešiteľov. Menovaný významnou mierou prispel k založeniu gridovej a cloudovej iniciatívy na Slovensku a k budovaniu paneurópskej gridovej a cloudovej infraštruktúry. V rámci riešenia významných európskych projektov prispel k novým poznatkom a riešeniam predovšetkým v oblasti paralelného spracovania veľkoobjemových dát, v oblasti gridového počítania a návrhu originálnych prístupov pre architektúru prostredia pre riešenie náročných problémov, v oblasti tvorby sémantického gridu v európskom výskumnom priestore a návrhu nových prístupov a metód pre sémantický web, multiagentové systémy, sémanticky orientované podnikové procesy a v oblasti návrhu softvérovej architektúry pre integráciu dát z heterogénnych zdrojov a dolovanie informácií z takto získaných dát. Medzi jeho najdôležitejšie vedecké výstupy v súčasnosti patria práce zamerané na podporu hlbokého učenia v hybridnom cloude pre viaceré pilotné aplikácie zamerané na spracovanie medicínskych obrazových dát, spracovanie astronomických údajov, spracovanie satelitných dát pre presné poľnohospodárstvo, ale napr. aj pre určovanie optimálnych cien doplnkových služieb pre letecké spoločnosti. Nemenej významnou aktivitou jej aj jeho iniciatíva na vybudovanie slovenského cloudu pre otvorenú vedu, ktorá vychádza z jeho skúseností a zapojenia do projektov Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.

Uvedené skutočnosti dokladujú mimoriadnu angažovanosť doc. Ing. Ladislava Hluchého, CSc. v oblasti výskumu informatiky a využitia vysokovýkonných počítačových systémov a jeho aktívne zapojenie do európskej vedecko-výskumnej spolupráce a programov EÚ.

 

Odovzdavanie ceny doc.Hluchemu