Predaj rekreačnej chaty vo Vyhniach

      Comments Off on Predaj rekreačnej chaty vo Vyhniach

ÚI SAV ponúka na odpredaj rekreačnú chatu vo Vyhniach, okres Žiar nad Hronom

Ústav informatiky SAV Bratislava, ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu ponúka na predaj prebytočný nehnuteľný majetok štátu – rekreačnú chatu v obci Vyhne s prislúchajúcimi pozemkami v k.ú. Vyhne, okres Žiar na Hronom.
Ponúkaná predmetná chata sa nachádza v blízkosti rekreačného strediska Vodný Raj vo Vyhniach.

Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v riadne zalepenej obálke označenej heslom “NEOTVÁRAŤ – VEA II.kolo – Chata Vyhne č. 848” s uvedením mena, adresy záujemcu a kúpnej ceny vyjadrenej pevnou sumou na adresu:
Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, 84507 Bratislava najneskôr do 24.05.2021,
prípadne osobne na sekretariát Ústavu informatiky SAV do 14.00 hod. dňa 24. 05. 2021.
Do ponuky žiadame priložiť kópiu dokladu o poukázaní požadovanej finančnej zábezpeky.

Viac info:
Inžinierske siete: Vodovodná prípojka pitnej vody s vodomernou šachtou a vodomernou zostavou, narážaná studňa úžitkovej vody s ručnou pumpou, odkanalizovanie pomocou ČOV (čistiareň odpadových vôd) na pozemku, elektrická prípojka NN s rozvádzačom a elektromerom na hranici pozemku – oplotení.

https://www.ropk.sk/nehnutelny-majetok/ponuka/vea-ii-kolo-rekreacna-chata-vo-vyhniach-ku-vyhne-okres-ziar-nad-hronom-vyhne

https://reality.bazos.sk/inzerat/123703686/rekreacna-chata-vo-vyhniach.php