Výročný seminár vedeckých organizácií 1. odd. vied SAV

      Comments Off on Výročný seminár vedeckých organizácií 1. odd. vied SAV
V dňoch 23. a 24. februára 2017 sa v KC Smolenice uskutoční Výročný seminár vedeckých organizácií 1. oddelenia vied SAV.
Cieľom seminára je prerokovať dosiahnuté výsledky pracovísk za rok 2016 a tiež prediskutovať a zaujať stanoviská k hodnoteniu ústavov za obdobie 2012 – 2015 medzinárodným panelom hodnotiteľov (akreditácie).
Druhý deň seminára bude venovaný prezentáciám výsledkov ústavov I. OV za rok 2016.

Prezentácia ÚI SAV