Konanie voľby člena Vedeckej rady

      Comments Off on Konanie voľby člena Vedeckej rady

When

18/05/2022    
10:00 am - 12:00 pm

Event Type

Správna rada ÚI SAV v zmysle článku III Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady Ústavu informatiky SAV, v. v. i., založeného Slovenskou akadémiou vied (ďalej tiež „volebný poriadok“) oznamuje, že voľba člena Vedeckej rady ÚI SAV, v. v . i. sa uskutoční

dňa 18. 5. 2022 v miestnosti č. 102 o 10.00 hod.

Súčasťou voľby bude pohovor s kandidátmi do vedeckej rady (ďalej tiež „pohovor“). Aktuálny menoslov oprávnených voličov zverejní správna rada najmenej tri pracovné dni pred dňom volieb.

Názov a sídlo organizácie: Ústav informatiky SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 84507 Bratislava
Špecifikácia funkcie: člen vedeckej rady
Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 1

Voľba bude prebiehať v zmysle článku IV volebného poriadku.

Kandidáti na člena vedeckej rady sú povinní najneskôr 5 pracovných dní pred konaním pohovoru poverenému členovi správnej rady (Mgr. Róbertovi Sabovi, PhD.) elektronicky oznámiť svoju kandidatúru a predložiť v listinnej forme nasledovné dokumenty:

oznámenie o kandidatúre, čestné prehlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony
v plnom rozsahu a písomnú prezentáciu predstavy o svojej činnosti vo vedeckej rade.

Členom Vedeckej rady Ústavu informatiky SAV, v. v. i., (ďalej aj „organizácia“) sa môže stať len ten, kto:

  1. je bezúhonný; za bezúhonného (§ 43 ods. 8 zákona o v. v. i.) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené),
  2. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  3. má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie alebo v príbuznom odbore a zároveň získal vedecký kvalifikačný stupeň IIa; pri externých členoch vedeckej rady sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa.

Voľba sa uskutočňuje tajným hlasovaním pričom volia oprávnení voliči organizácie v zmysle § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, teda zamestnanci organizácie, ktorí:

  1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
  2. vykonávajú v organizácii niektorú z činností podľa § 1 ods. 4, a
  3. sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

V Bratislave, 29. 4. 2022

Ing. Mgr. Robert Andok, PhD. riaditeľ a predseda Správnej rady ÚI, SAV, v. v. i.

Originál oznámenia