Anniversary

ui_building_oval The Institute in 2016 celebrates its 60th anniversary of its founding. The Institute of Informatics SAS is a direct successor of the Institute of Technical Cybernetics, which was created in 1966 by transforming of the Laboratory of Theoretical and Applied Mechanics SAS. The laboratory was founded in the year 1956, three years after the founding of the SAS.

Documentary

V roku 2008 sa dožíva vzácneho životného jubilea akademik Ivan Plander, bývalý kolega a dlhoročný riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky SAV (dnes Ústav informatiky SAV): gratulácia

50 rokov kybernetiky, automatizácie a riadenia, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií

Slávnostné zasadnutie pri príležitosti 50. výročia Ústavu informatiky,
následníka Ústavu technickej kybernetiky

dňa 4. októbra 2006, o 14,00 hodine
v Aule SAV, Dúbravská cesta, Bratislava-Patrónka

Výstava a ukážka:

Vo vstupnej hale bola pripravená výstava posterov reprezentujúcich významné dosiahnuté výsledky a projekty.
Pri tejto príležitosti naši partneri z Univerzity J. Keplera v Linzi, s ktorými spolupracujeme
v rámci niekoľkých projektov, predviedli mobilný stereoskopický systém virtuálnej reality ICatcher,
ktorý umožňuje 3D vizualizáciu výsledkov vedeckých simulácií, ako aj interaktívnu prácu s 3D modelmi a projekciu 3D filmov.
Pred začiatkom slávnostného zasadnutia bolo možné na tomto zariadení zhliadnuť ukážku simulácie zaplavenia územia pri hypotetickej povodni na rieke Váh. Táto simulácia bola realizovaná na ÚI SAV v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom.


Ústav informatiky SAV ďakuje sponzorom osláv 50. výročia založenia ústavu:

Posam HP-logo MIS Eupolis SSKI

História:

1953   Založenie Slovenskej akadémie vied (SAV)
1956   vznik Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky Dekrét o zriadení vedeckého pracoviska

1966   transformácia Laboratória na Ústav technickej kybernetiky (ÚTK)
1991   ÚTK rozdelené na tri ústavy:

  • Ústav počítačových systémov (ÚPS)
  • Ústav teórie riadenia a robotiky (ÚTRR)
  • Ústav automatizácie a komunikácie (ÚAK)

1994   Ústav automatizácie a komunikácie bol pripojený k ÚTRR
1999   transformácia Ústavu počítačových systémov na Ústav informatiky
2001   ÚTRR pripojený k Ústavu informatiky

Riaditelia ústavu od roku 1956 do roku 2006

V priebehu polstoročia pracovalo v ústave až 1520 zamestnancov. Ústav vychoval mnohých vedeckých pracovníkov, ktorí sa stali uznávanými osobnosťami doma i v zahraničí.

Súčasnosť:

Ústav je orientovaný na teoretický a aplikovaný výskum v oblasti technickej kybernetiky, informatiky, informačných technológií a umelej inteligencie.

V počítačovej vede a informačných technológiách bol v spolupráci s významnými zahraničnými a domácimi organizáciami dosiahnutý rad veľmi významných výsledkov pri riešení národných aj medzinárodných projektov.

Ing. Ladislav Hluchý, CSc. - riaditeľ ÚI SAV vo vysielaní televízie TA3
Ing. Ladislav Hluchý, CSc. – riaditeľ ÚI SAV vo
vysielaní televízie TA3 dňa 28. júla 2006
Klastre na UI SAV
Clustre na ÚI SAV