Informácie k transformácii ÚI SAV na v.v.i.

      Comments Off on Informácie k transformácii ÚI SAV na v.v.i.

OZNÁMENIE O ZMENE PRÁVNEJ FORMY

Informácia o zmenách na strane zamestnávateľa, Ústavu informatiky SAV, ktoré nastanú od 1. 7. 2018.

V zmysle zákona č. 243/2017 Z.z. o verejných výskumných inštitúciách (ďalej len „zákon“) sa od 1. 7. 2018 mení právna forma Ústavu informatiky SAV. Ústav informatiky SAV sa rozhodnutím Predsedníctva SAV, ako zakladateľa v.v.i. a zapísaním do registra verejných výskumných inštitúcií stáva verejnou výskumnou inštitúciou. Od 1. 7. 2018 sa mení názov na Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Ostatné identifikačné údaje (IČO, DIČ) ostávajú nemenné.
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov prechádzajú v zmysle zákona na novozaloženú organizáciu v.v.i. bez zmeny.
Viac info: List zamestnancom

Dôležité upozornenie:
Vzhľadom na to, že výplata za jún 2018 bude v zmysle dodatku ku Kolektívnej zmluve vyplatená v mesiaci jún, od dnešného dňa  až do konca mesiaca jún nebude možné robiť žiadne zmeny týkajúce sa miezd a dochádzky za mesiac jún.
Dovolenky, ktoré neboli nahlásené, už nebudú schválené.
Nečakané zdravotné problémy tiež nebude možné riešiť práceneschopnosťou.
V takomto prípade kontaktujte prosím okamžite naše personálne oddelenie, aby Ste sa dohodli na ďalšom postupe.
Ďakujem Vám za pochopenie a tolerovanie mimoriadnej situácie, riaditeľka.