Druhé kolo prijímačiek PhD

      Comments Off on Druhé kolo prijímačiek PhD

Ústav informatiky SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia v zmysle §54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách otvára druhé kolo prijímacieho konania na obsadenie jednoho miesta denného doktoranda v odbore Informatika v rámci spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informatiky TUKE.

Výber tém sa nachádza na našej stránke Doktorandské štúdium

Prihláška musí obsahovať vyplnený formulár, životopis, výpis známok za posledné dva ročníky štúdia, overená kópia diplomu (v súčasnej situácii postačuje neoverená) alebo prehlásenie o predpokladanom termíne ukončenia vysokoškolského štúdia, zoznam doteraz publikovaných prác a rámcový projekt k téme dizertačnej práce (cca 1 A4).

Prihlášku s potrebnými dokumentami je potrebné poslať do 15. augusta 2021 (rozhoduje dátum podania zásielky na pošte alebo kuriérskej službe) riadnou poštou na adresu
   Ústav informatiky SAV
   Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava.

Prijímací pohovor sa uskutoční v Bratislave, dňa 19. 8. 2021. Bližšie inštrukcie k prijímaciemu konaniu budú oznámené prihláseným uchádzačom.