Ste prihlásený v Intranete ako Odhlásiť z Intranetu

Intranet

Príkaz riaditeľky č. 2/2016 Zásady obehu účtovných dokladov (4.11.2016) Príloha (žiadanka): .doc .pdf
Ostatné a staršie normy, zápisy a formuláre sú na webstránkach:

Zápisy z poradných orgánov riaditeľa: 2007 – 2016; od 2017 – 2021
Vnútorné normy a oznamy: 2007 – 2016; od 2017 – 2021
Formuláre a tlačivá: 2007 – 2016; od 2017 – 2021

(Vnútorné predpisy v.v.i. od 20.7.2018 do 26.9.2018 )
(Zápisy Správnej rady v.v.i.: od 1.7.2018 do 26.9.2018 )

Akčný plán ÚI SAV na roky 2016-2020

V oblasti BOZP má ÚI SAV vypracované interné predpisy: zoznam

Zásady pravidelného hodnotenia organizácií SAV
Akreditačný dotazník ÚI SAV 2016

Športové a spoločenské podujatia:

Informácie pre zamestnancov a pre členov odborovej organizácie:

Zákonník práce
Zbierka zákonov
Zákon 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov www.zbierka.sk Novelizovaný: 23.09.2013
Úplné znenia zákonov

Rekreačné zariadenia SAV:
Stará Lesná
Smolenice
Trenčianske Teplice


Intranet – prihlásenie

Meno:
Heslo: