Other national projects

Automatic transcription of dictate
Automatický prepis diktátu
Program: Other projects
Project leader: Ing. Rusko Milan PhD.
Duration: 21.4.2009 – 20.4.2011

Annotation: The aim of the project is the research and development of the automatic dictation transcription system for the Ministry of Justice of the Slovak Republic.
Automated, Voice Controlled Telecommunication Systems and their Applications
Automatizované, hlasom ovládané telekomunikačné systémy a ich aplikácie
Program: Other projects
Project leader: Ing. Rusko Milan PhD.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009

Annotation: The project is focused on the applied research in the area of speech technologies for voice-operated telecomunication services with potencional influence in other areas of speech technologies, such as automatic speech transcription, search in the speech databases, automatic translation, data mining, semantic web etc.
Seamless Communication for Crisis Management
Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment (SeCriCom-MVTS)
Program:
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.9.2008 – 31.12.2009

Intelligent Language Tutoring System with Multimodal Feedback Functions
Inteligentný systém pre výuku jazykov s multimodálnymi funkciami spätnej väzby
Program:
Project leader: Ing. Rusko Milan PhD.
Duration: 1.11.2007 – 31.10.2009

Annotation: The project is aimed at co-financing the EACEA project Computer assisted foreign language tutoring using speech recognition methods (EURONOUNCE).

Nástroje pre získanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov
Program:
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.9.2004 – 31.3.2008

Nonverbal speech gestures in Slovak in multimodal and multicultural context
Neverbálne rečové gestá v slovenčine v multimodálnom a multikulturálnom kontexte
Program:
Project leader: Ing. Rusko Milan PhD.
Duration: 9.10.2008 – 31.12.2009
Web page: http://ui.sav.sk/gestures/
Annotation: This MVTS project co-funds the active participation of the researchers form the IISAV in the COST 2102 project. The research in this project is focused on non-verbal speech gestures.
COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs
Podpora Interoperability pre MSP založená na ISU (Commius-MVTS)
Program:
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.2.2008 – 31.12.2009

Advanced Data Mining and Integration Research for Europe
Pokročilé dolovanie a integrácia dát pre Európu (ADMIRE-MVTS)
Program:
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.3.2008 – 31.12.2009

Cross-linguistic study of prosodic cues in English, Spanish, and Slovak
Porovnávacia štúdia prozodických signálov v anglickom, španielskom a slovenskom jazyku
Program: Other projects
Project leader: Ing. Rusko Milan PhD.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2015

Annotation: The project deals with Cross-linguistic study of prosodic cues in English, Spanish, and Slovak.
Enabling Grids for E-scienE III
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu III (EGEE-III-MVTS)
Program:
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.5.2008 – 31.12.2009


Štúdia realizovateľnosti projektu „Automatický prepis pojednávaní“
Program: Other projects
Project leader: Ing. Rusko Milan PhD.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2008