Názov projektu: Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov
Typ projektu: aplikovaný výskum
Číslo projektu: APVV-15-0340
Trvanie riešenia: 1.7.2016 – 30.6.2019
Koordinátorská organizácia: Ústav informatiky SAV (ÚI SAV)
Spoluriešiteľská organizácia: Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.
Zodpovedný zástupca UNIZA: Ing. Peter Danišovič, PhD.
Odberateľská organizácia1: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS)
Odberateľská organizácia2: PPA Inžiniering, s.r.o. (PPA)
Výskumná agentúra: APVV

Riešiteľský kolektív
Charakteristika projektu
Experiment in situ v diaľničnom tuneli Poľana
Práce publikované s podporou výskumného projektu
Záverečná karta projektu