Scientific Board of the Institute of Informatics of the SAS

Táto stránka je prístupná pre členov VR a akademickej obce ústavu.

Členovia Vedeckej rady ÚI SAV:
RNDr. Ján Glasa, CSc. – predseda
Ing. Ján Zelenka, PhD. – podpredseda
Mgr. Martin Bobák, PhD.
Doc. Ing. František Čapkovič, PhD. (od 22. 12. 2021)
Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD. (do 21. 12. 2021)
Ing. Milan Rusko, PhD.
Mgr. Robert Sabo, PhD. (do 21. 12. 2021)
Mgr. Peter Weisenpacher, PhD. (od 22. 12. 2021)
Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., FI PVS, Bratislava
Doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD., KINIT, Bratislava
Prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., FEI TU, Košice

Funkčné obdobie VR: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2023

Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady Ústavu informatiky SAV, v.v.i. (marec 2022)

Zápisnice zasadnutí VR

Zápisnice zo zhromaždení zamestnancov ÚI SAV, v. v. i.

Zápisnice zhromaždení Akademickej obce ÚI SAV

Hodnotenie najvýznamnejších výsledkov

Hodnotenie publikácií

Formulár k evidencii publikácií   (Vypis zo Smernice)

Hodnotenie vedeckých oddelení

Archív základných dokumentov

Dokumenty VR z predchádzajúcich období sú zálohované.