H2020 projects related to Cloud and Big data Launched

      Comments Off on H2020 projects related to Cloud and Big data Launched
New H2020 projects related to Cloud and Big data Launched (12.2.2018)

The joint kick-off meeting of eXtreme Data Cloud e DEEP-Hybrid DataCloud projects, both funded by the European Commission in the framework of the Horizon 2020 programme on big data and distributed computing, was recently held in Bologna.
more info: COMPUTING: NEW PROJECTS RELATED TO CLOUD AND BIG DATA LAUNCHED

Institute of Informatics SAS received three more projects H2020

Ústav informatiky SAV je dlhodobo úspešný v európskom výskumnom priestore v rámci rámcových programov EK. Doposiaľ sa zúčastnil riešenia 21 projektov v 5RP, 6RP, 7RP. Od 1. marca 2015 ÚI SAV vstúpil do riešenia projektu H2020 „Zapojenie EGI spoločenstva smerom k otvorenej vede” (Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons: EGI-Engage).
K uvedenému projektu pribudli v tomto roku ďalšie tri projekty H2020, ktoré prešli úspešným hodnotením a pripravujú sa tri kontrakty:

Projekt “PROCESS: PROviding Computing solutions for ExaScale ChallengeS” (Poskytnutie riešení pre výzvy v oblasti počítania v exa-mierke)

Projekt “DEEP-HybridDataCloud: Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud” (Navrhovanie a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude)

Projekt “EOSC-hub: Integrating and managing services for the European Open Science Cloud” (Integrovanie a manažovanie služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu)

viac info: Aktuality SAV