Projects of the Discrete processes modelling and control department VEGA – Scientific Grant Agency of SR and SAS
GAV – Grant Agency for Science
COPERNICUS – European Communities
ASFEU – Agency of SR for EU Structural Funds
SRDA – Agency for research&development support
MAD – Inter-academic agreement

Actual and recent projects:

Cyber-physical systems (CPS), Internet of Things (IoT), wireless sensor networks, Smart monitoring, tele-medicine, COVID-19
Kyberneticko-fyzický systém pre epidemiologický tele-monitoring a tele-medicínu pre pacientov s COVID 19
Program: Mobility
Project leader: Ing. Budinská Ivana, PhD.
ID:
Duration: 1.1.2021 - 31.12.2022
Annotation
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov.
Program: SRDA
Project leader: Ing. Zelenka Ján, PhD.
ID: APVV-17-0116
Duration: 1.8.2018 - 31.7.2022
Web page: http://netopiere.sk/skybat/
Annotation
Modelling and supervisory control of resource allocation systems in discrete-event systems using of Petri nets
Modelovanie a supervízorové riadenie systémov prideľovania zdrojov v udalostných systémoch pomocou Petriho sietí
Program: VEGA
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: 2/0020/21
Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Annotation
Ontology representation for security of information systems
Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Budinská Ivana, PhD.
ID: APVV-19-0220
Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Annotation
Processing of sensor data via Artificial Intelligence methods.
Spracovanie údajov zo senzorov prostriedkami umelej inteligencie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Malík Peter, PhD.
ID: VEGA 2/0155/19
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Annotation

Finished projects:

Agent Oriented Diagnostics of Complex Systems
Agentovo orientovaná diagnostika zložitých systémov
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID:
Duration: 1.1.2012 - 31.12.2014
Annotation
Hybrid Intelligent Modeling
Hybridné inteligentné modelovanie
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID:
Duration: 1.1.2005 - 31.12.2007
Annotation
Intelligent Control and Integrated Manufacturing Systems - Network of Excellence, European Project 23447, the part of the All-European ESPRIT Project 9751
Inteligentné riadenie a integrovane vyrobné systémy - Excelentné siete, Európsky projekt 23447, súčasť celoeurópskeho projektu ESPRIT 9751
Program: ESPRIT
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: E.P. 23447
Duration: 1.1.1996 - 31.12.2001
Annotation
Intelligent Agents and Information Technology Applications
Inteligentní agenti a aplikácie v informačných technológiách
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: projekt nemá číslo
Duration: 1.2.2008 - 31.12.2010
Annotation
Modelling, simulation and control of discrete processes
Modelovanie, simulácia a riadenie diskrétnych procesov
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Prof. Ing. Dr.h.c Frankovič Baltazár, DrSc.
ID:
Duration: 1.1.2004 - 31.12.2006
Annotation
Modelling, simulation and control problems of intelligent manufacturing systems
Modelovanie, simulácia a riadenie inteligentných výrobných systémov
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Prof. Ing. Dr.h.c Frankovič Baltazár, DrSc.
ID: 8
Duration: 1.1.2007 - 31.12.2009
Annotation
Nové prístupy v oblasti inteligentných systémov
Modern Paradigms in the Field of Intelligent Systems
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: -
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017
Annotation
Modern Paradigms in the Field of Intelligent Systems
Moderné paradigmy v oblasti inteligentných systémov
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID:
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017
Modern Paradigms in the Field of Intelligent Systems
Moderné paradigmy v oblasti inteligentných systémov
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID:
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017
Advanced Methodologies and Tools of Manufacturing Systems - Network of Excelence, INCO COPERNICUS Project CP96-026
Pokročilé metodológie a nástroje vo výrobných systémoch - Excelentná sieť
Program: Bilateral - other
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: CP96-026
Duration: 1.1.1996 - 31.12.2000
Annotation
Advanced methods for distributed intelligent and knowledge oriented contro
Pokročilé metódy pre distribuované inteligentné a znalostne orientované riadenie
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Budinská Ivana, PhD.
ID:
Duration: 1.1.2010 - 31.12.2012
Annotation
Knowledge-Based and Intelligent Control Systems
Systémy riadenia na základe znalostí a inteligentné systémy riadenia
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: 02-GRE
Duration: 1.7.2001 - 30.6.2004
Annotation
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice
Zvýšenie aplikovateľnosti prírodou inšpirovaných optimalizačných metód prepájaním teórie a praxe.
Program: COST
Project leader: Ing. Budinská Ivana, PhD.
ID: CA 15140
Duration: 9.3.2016 - 8.3.2020
Web page: http://imappnio.dcs.aber.ac.uk/
Annotation
Analysis of discrete event systens and synthesis of the knowledge-based control systems and intelligent control systems for them.
Analýza systémov diskrétnych udalostí a syntéza systémov ich znalostné ho a inteligentného riadenia
Program: VEGA
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: 2/6102/26
Duration: 1.1.2006 - 31.12.2008
Annotation
Bioinspired multirobot coordination
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov
Program: SRDA
Project leader: Ing. Budinská Ivana, PhD.
ID: APVV 0261-10
Duration: 1.5.2011 - 31.10.2014
Annotation
Cooperation and coordination of mobile agents
Kooperácia a koordinácia mobilných agentov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Budinská Ivana, PhD.
ID: 2/0194/13
Duration: 1.1.2013 - 31.12.2015
Cooperation of Discrete-Event and Hybrid Subsystems at Intelligent Contro of Complex Systems
Kooperácia udalostných a hybridných subsystémov pri inteligentnom riadení zložitých systémov
Program: VEGA
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: 2/0039/13
Duration: 1.1.2013 - 31.12.2016
Annotation
Methods and algorithms of the cooperative interaction of intelligent decentralized control subsystems based on DES
Metódy a algoritmy kooperatívnej interakcie inteligentných subsystémov decentralizovaného riadenia na báze DES
Program: VEGA
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: 2/0075/09
Duration: 1.1.2009 - 31.12.2012
Annotation
Modelling and Control of Complex Discrete-Event Systems Containing Uncontrollable Events and Unobservable States
Modelovanie a riadenie zložitých udalostných systémov obsahujúcich neriaditeľné udalosti a nepozorovateľné stavy
Program: VEGA
Project leader: Doc. Ing. Čapkovič František, CSc.
ID: 2/0029/17
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020
Modelling, control and simulation of distributed production systems
Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov
Program: SRDA
Project leader: Prof. Ing. Dr.h.c Frankovič Baltazár, DrSc.
ID: APVT-51-011602
Duration: 1.10.2002 - 31.12.2006
Web page: http://www.ui.sav.sk/marabu-db/index.php
Advanced methods and methodologies for integrated intelligent control systems.
Moderné metódy a techniky pre integrované inteligentné riadenie výrobných systémov.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Budinská Ivana, PhD.
ID: 2/0197/10
Duration: 1.1.2010 - 31.12.2012
Annotation
-
Multiagentové technológie na modelovanie podnikov a optimalizáciu výkonu.
Program: SRDA
Project leader: Ing. Budinská Ivana, PhD.
ID: LPP-0231-06
Duration: 1.10.2006 - 31.12.2009
Networked control of heterogenous multi-agent systems.
Sieťové riadenie heterogénnych multi-agentových systémov.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Zelenka Ján, PhD.
ID: 2/0154/16
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018
Annotation
Research develppment of knowledge engineering methods on the base of ontology with aplication on intelligent control systém
Výskum a vývoj metód znalostného inžinierstva na báze ontológií s uplatnením v inteligentnom systéme riadenia
Program: VEGA
Project leader: Prof. Ing. Dr.h.c Frankovič Baltazár, DrSc.
ID: 2/7101/27
Duration: 1.1.2007 - 1.12.2009
EGI: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE)
EGI: Integrovaná udržateľná pan-európska infraštruktúra pre vedu v Európe
Program: FP7
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: FP7-261323
Duration: 1.5.2010 - 31.12.2014
Web page: www.egi.eu
Annotation
PFO-CAD CP93: 7896 - Copernicus program - Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
PFO-CAD CP93: 7896 - Copernicus program - Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
Program: Other
Project leader: Ing. Sebestyénová Jolana, PhD.
ID: CP93: 7896
Duration: 1.2.1994 - 30.4.1995
Web page: http://cordis.europa.eu/project/rcn/30200_en.html
Annotation
Enabling Grids for E-scienE III (EGEE-III)
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu III
Program: FP7
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: FP7-222667
Duration: 1.5.2008 - 30.4.2010
Web page: www.eu-egee.org
Enabling Grids for E-sciencE II (EGEE II)
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu v Európe II
Program: FP6
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: RI-031688
Duration: 1.4.2006 - 31.3.2008
Web page: www.eu-egee.sk
Annotation
Optimization of recycling production lines by application of nonconventional control methods. (OptiMAT)
Optimalizácia recyklačných výrobných liniek aplikovaním nekonvenčných metód riadenia
Program: SRDA
Project leader: Ing. Balogh Zoltán, PhD.
ID: VMSP-016-09
Duration: 1.9.2009 - 31.8.2011
Center of Excellence for SMART Technologies, Systems and Services II
Podpora dobudovania Centra exelentnosti pre SMART technológie, systémy a služby - II
Program: EU Structural Funds Research Development
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: 26240120029
Duration: 1.1.2010 - 31.1.2014
Industry research in the area of effective work with large data in user oriented applications (RECLER)
Priemyselný výskum v oblasti efektívnej práce s rozsiahlymi dátami v používateľsky orientovaných aplikáciách
Program: EU Structural Funds Research Development
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: ITMS 26240220029
Duration: 1.5.2010 - 30.4.2012
Web page: http://www.anasoft.com/sk/pages/Priemyselny-vyskum.shtml
(CRISIS)
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
Program: EU Structural Funds Research Development
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: ITMS 26240220060
Duration: 3.1.2011 - 31.12.2013
(RAPORT)
Výskum a vývoj znalostného systému na podporu riadenia toku práce v organizáciách s administratívnymi typmi procesov
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: APVT-51-024604
Duration: 1.2.2005 - 31.12.2007
(RPKOM)
Výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie
Program: EU Structural Funds Research Development
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: ITMS 26240220064
Duration: 3.1.2011 - 30.6.2014

Actual and recent projects (annotations):

Cyber-physical systems (CPS), Internet of Things (IoT), wireless sensor networks, Smart monitoring, tele-medicine, COVID-19
Kyberneticko-fyzický systém pre epidemiologický tele-monitoring a tele-medicínu pre pacientov s COVID 19
Annotation: The aim of the project is research and development of Cyber-Physical System (CPS) for tele-monitoring and tele-medicine in hospital care during pandemic situations, including the following embedded systems: mechanical system, hardware, software, sensors, IoT devices, communication system and web-based user interface containing the necessary functions for work in the hospital environment. This complex system will be controlled via the Internet. The cyber-physical system for epidemiological monitoring in hospital care will be built by a specialized modular Robot-Assistant, and IoT devices together with a system for a seamless communication and aggregation of sensory and multimodal data for tele-medicine and tele-monitoring of the patients with Covid 19. Thus, the physical contact between the medical staff with patients will be limited. Moreover, the risk of repeated daily exposure to corona virus for physicians during each manipulation will be greatly reduced. The project will boost up the cooperation of two academic institutions with complementary research activities. Participating PhD students and young researchers will gain experience from international cooperation, from which they will benefit in their further professional career.
Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov.
Annotation: Various algorithms of artificial intelligence inspired by real biological mechanisms are successfully applied in military and civil sector. In this proposed project, cooperative research of four scientific institutions having different basis, methodology and the object of study (biology, computer science and technology) focuses on interdisciplinary study of social self-organizational behaviour of tree-dwelling bats with the aim to develop new meta-heuristic method capable of space exploration. The project has a great potential to bring new scientific knowledge about mechanisms of collective intelligence in social structures of biological organisms, which will contribute to the field of theoretical biology, behavioural nad evolutionary ecology. Additionally, it will contribute to the field of artificial intelligence as it focuses on swarming behaviour of individuals/agents with higher nervous activity and well developed cognitive skills. The model organisms (bats) on which this project is focused are using advanced biological mechanism capable of state space exploration and at the same time preventing group disintegration. This specific characteristic has a great potential for development of new biologically inspired algorithms and methods applicable e.g. in movement coordination of unmanned aerial vehicles. Distinguished contribution of the project is RD of ultra-light sensors applicable not only in biological research. The project originality is in interconnection of different research areas. Therefore it is important to review it interdisciplinary.
Modelling and supervisory control of resource allocation systems in discrete-event systems using of Petri nets
Modelovanie a supervízorové riadenie systémov prideľovania zdrojov v udalostných systémoch pomocou Petriho sietí
Annotation: Discrete-Event Systems (DES) are systems that remain in a given state until they are forced to change this state due to the occurrence of a discrete event. In practice, e.g. flexible manufacturing systems (FMS), robot cells, transport and communication systems, etc. are DES. Resource Allocation Systems (RAS) in DES tend to deadlocks. Deadlocks must be eliminated. Petri Nets (PN) will be used to model RAS and synthesize their control to avoid deadlocks. Two approaches to the supervisor synthesis will be explored: (i) on the basis of P-invariants of PN, at the simultaneous thorough analysis of the reachability tree (RT) of PN and at knowledge of the initial state of the PN model; (ii) by the thorough analysis of the PN model stucture and finding siphons and traps without the need to know the initial state. These two approaches will be compared. Their effectiveness and their advantages and disadvantages will be evaluated using the simulation in the Matlab environment.
Ontology representation for security of information systems
Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov
Annotation: According to the action plan of the government of the Slovak Republic, one of the priorities is to “support research in cyber security”. This project proposal responds to the action plan\'s requirements by setting research objectives and goals in the field of cybersecurity. The project proposal focuses on new approaches in sharing knowledge about security incidents and indicators. There are several initiatives that seek to formalize and standardize security incidents descriptions. However, it is neither realistic nor desirable to assume that there will be one common standard for describing security incidents. The solution can be offered by creating a core ontology, which semantically integrates various approaches to describing threats and attacks, thus enabling the integration of several standards and knowledge repositories. The tools for representation and processing of ontologies will be used for this purpose. It will be a combination of procedures for collecting data from network communication, creating the necessary ontologies eg. semiautomatic extraction of ontologies from text in natural language – ontology learning, use of selected advanced methods of ontological knowledge representation, e.g. contextualized representation or methodology of ontological metamodeling. A significant shift will be that the ontology of the model can be represented by a graph. The results can be expected to contribute to more efficient sharing, representation, storage, and use of cybersecurity knowledge.
Processing of sensor data via Artificial Intelligence methods.
Spracovanie údajov zo senzorov prostriedkami umelej inteligencie
Annotation: The project will propose new methods and algorithms for processing of multi-sensor data for tasks of object diagnostics, areas of interest evaluation, secure communication and simplification of the new intelligent models creation. The research will focus on advanced methods of artificial intelligence with emphasis on deep learning. Artificial Intelligence algorithms show significantly better results than traditional methods, and an example of this is the tremendous progress of refining semantic image segmentation through deep learning over the last five years. Modern, low-cost, miniature electro-mechanical structures allow simple integration and group deployment of multiple sensors, resulting in the production of a huge amount of multi-sensor data that can not be manually processed. The project output will include new models of accurate semantic image segmentation, precision object modeling, multiple sensor collaboration models, and secure data transfer, especially for the Internet of Things and Industry 4.0.

Finished projects (annotations):

Agent Oriented Diagnostics of Complex Systems
Agentovo orientovaná diagnostika zložitých systémov
Annotation: Complex systems diagnostics, and particulaly the techological diagnostics, is established area in the scientific and applied research with proved presence in the modern production predicting management. As a typically interdisciplinary field diagnostics absorbs and integrates the achievements of a serie of quickly developing scientific and applied research areas - as mechanics, fluid dynamics, control theory, probability theory, artificial intelligence, sensor techniques, computer networks and systems, signal processing etc. A significant interest arises to new intelligent agent-based approaches for diagnostics of technological systems. These approaches turn to be efficient in anticipating failures in the systems and preventig them what saves serious financial and technical resources. The purpose of the project is to investigate the existing state and to synthesize new methods and algorithms for intelligent diagnostics of sophisticated technological systems.
Hybrid Intelligent Modeling
Hybridné inteligentné modelovanie
Annotation: no description
Intelligent Control and Integrated Manufacturing Systems - Network of Excellence, European Project 23447, the part of the All-European ESPRIT Project 9751
Inteligentné riadenie a integrovane vyrobné systémy - Excelentné siete, Európsky projekt 23447, súčasť celoeurópskeho projektu ESPRIT 9751
Annotation: Problems of the intelligent control of manufacturing systems, especially flexible manufacturing systems of discrete character were solved in this project. Petri nets were applied for modelling and analysing of such systems as well as for synthesizing of the intelligent control of them.
Intelligent Agents and Information Technology Applications
Inteligentní agenti a aplikácie v informačných technológiách
Annotation: Intelligent agents, their beliefs, desires, intentions and cooperation between them represent a rapidly developing field, so an outcome as applications to different fields of science and information technologies are expected. The project has a tendency to contribute on this way.
Modelling, simulation and control of discrete processes
Modelovanie, simulácia a riadenie diskrétnych procesov
Annotation: no description
Modelling, simulation and control problems of intelligent manufacturing systems
Modelovanie, simulácia a riadenie inteligentných výrobných systémov
Annotation: no description
Nové prístupy v oblasti inteligentných systémov
Modern Paradigms in the Field of Intelligent Systems
Annotation: The aim of the project is to study the analysis of various contemporary paradigms from the area of artificial intelligence and intelligent systems. In this sense, it is of particular interest to research the plethora of techniques for deduction, reasoning and decision making under indeterminacy or uncertainty, based on intelligent systems and their extensions and modifications. A major emphasis in the present project will be the latest researche of members of the Bulgarian team with respect of the possibilities for building new intelligent approaches for analysis. In application aspect, as a consequence of these theoretical researche, we can outline one of the leading directions of research in the field of intelligent systems, related to launching of new development of existing techniques of predictive model control. It represents a modern kind of management of complex business and production systems, functioning under conditions of uncertainty and dynamically changing parameters of the environment, and characterized by one or more of the following features: high degree of risk, parallelism, distribution, resource competition, etc. Solving such complex applied problems requires analysis, synthesis and development of original multi-model approaches to predictive diagnostics based on analytical and experimental models, using knowledge based methods from the area of intelligent systems.
Advanced Methodologies and Tools of Manufacturing Systems - Network of Excelence, INCO COPERNICUS Project CP96-026
Pokročilé metodológie a nástroje vo výrobných systémoch - Excelentná sieť
Annotation: Methods and algorithms for control of flexible manufacturing systems based on Petri nets were proposed in this project.
Advanced methods for distributed intelligent and knowledge oriented contro
Pokročilé metódy pre distribuované inteligentné a znalostne orientované riadenie
Annotation: The project is oriented on research of distributed intelligent and knowledge oriented control systems with strong emphasis on manufacturing and production systems and applications in all levels of enterprise control. The distributed intelligent control systems means a set of embedded control systems using knowledge base, and artificial intelligence technology together with approaches of the classic theory of control focused on special applications, such as production processes, supply chains, economic processes, environmental and social processes. Research in the field of distributed intelligent control systems is focussed on using web services and web application. Web services technology enable to develop an integrated infrastructure that allows e.g. supply chain partners to connect simulations of their facilities over the Internet. Data specifications are needed to identify the types of information that will need to be exchanged between different suppliers models, manufacturing applications, and databases. Web-based solutions will enable the integration at the supply-chain, enterprise, plant, and shop-floor levels.
Knowledge-Based and Intelligent Control Systems
Systémy riadenia na základe znalostí a inteligentné systémy riadenia
Annotation: no description
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice
Zvýšenie aplikovateľnosti prírodou inšpirovaných optimalizačných metód prepájaním teórie a praxe.
Annotation: The main objective of the COST Action is to bridge this gap and improve the applicability of all kinds of nature-inspired optimisation methods. It aims at making theoretical insights more accessible and practical by creating a platform where theoreticians and practitioners can meet and exchange insights, ideas and needs; by developing robust guidelines and practical support for application development based on theoretical insights; by developing theoretical frameworks driven by actual needs arising from practical applications; by training Early Career Investigators in a theory of nature-inspired optimisation methods that clearly aims at practical applications; by broadening participation in the ongoing research of how to develop and apply robust nature-inspired optimisation methods in different application areas.
Analysis of discrete event systens and synthesis of the knowledge-based control systems and intelligent control systems for them.
Analýza systémov diskrétnych udalostí a syntéza systémov ich znalostné ho a inteligentného riadenia
Annotation: Discrete event systems (DES) are more and more extended - not only in production, transport, communication (including Internet), etc. - but also in socio-economic systems. To control DES behaviour being awaken to the aim, it is necessary to have at disposal their mathematical model as well as to analyse their properties. Classical methods are unsufficient. Consequently, it is necessary to find new control systems able to deal with DES dimensions and complexity as well as with problems concerning the effective operation of DES. Knowledge-based control systems (utilizing a knowledge base properly representing knowledge about environment in which the system operates and about conditions imposed on the system operation) and intelligent control systems created on the base of distributed artificial intelligence, e.g. emergent systems like fractal production systems, multiagent systems, etc. with elements of adaptivity, learning and selforganization) are such systems. The main aim of the project is to analyse DES from such a point of view (i.e. the kind of the system, area and way of of their application, expected effect, etc.), to find suitable analytical models, suitable methods of knowledge representation, suitable menthods of applied artificial intelligence and to utilized them effectively in the process of the synthesis of the knowledge-based and intelligent control systems. Inseparable part of such an approach is also the verification of the models and proposed control algorithms in the proces of the computer simulation.
Bioinspired multirobot coordination
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov
Annotation: The project aims a research in the area of bio-inspired methods for coordinated control of motion in a group of mobile robots with application in real worls environment (e.g. deminning). The research will increase marketing potencial of robotic industry in Slovakia. The research contributes to the theory of mobile robotics, complex systems, control theory and cognitive systems theory.
Cooperation of Discrete-Event and Hybrid Subsystems at Intelligent Contro of Complex Systems
Kooperácia udalostných a hybridných subsystémov pri inteligentnom riadení zložitých systémov
Annotation: Systems in practice (manufacturing, transport, communication, supplaying, etc.) have not only a complex structure but they also comprehend subsystems of different fundamentals:continuous, discrete-event and hybrid (different combinations of previous ones). Therefore, their control is complicated too. It is necessary to decentralize control by means of intelligent subsystems – agents. Cooperation of autonomous agents by a properly designed supervisor can ensure attainment of the global goal of the complex system. Petri nets (PN) of different kinds - place/transition PN (P/T PN), timed, hybrid – will be used to model DES and hybrid systems. P/T PN will be used also for the supervisor synthesis, namely at first their invariants (especially P-invariants), state vectors of places and transitions, possibly the Parikh\'s vector too, but also other parameters and properties. Constraints imposed on the supervisor synthesis will reflect the real goals to be achieved (often formulated only verbally) in analytical terms.
Methods and algorithms of the cooperative interaction of intelligent decentralized control subsystems based on DES
Metódy a algoritmy kooperatívnej interakcie inteligentných subsystémov decentralizovaného riadenia na báze DES
Annotation: The project is focused on the research of decentralised control of systems by means of intelligent controlsubsystems and control agents. Because the behaviour of such subsystems depends on the occurrence ofdiscrete events, they will be modelled by methods used for discrete event systems (DES), epecially those basedon Petri nets. However, the modular approach will be used. It will be possible to join separate moduls into highercomplexes by means of arbitrary interconnections. Such a model of the control system will be able to expressexplicitly mutual interconnections among the moduls. This allows to examine the impact of the interconnectionson the effectiveness of the control of the controlled object. The design of suitable methods and algorithms of thepurposeful cooperative interaction among moduls is the main goal of the project. Proposed approaches will beprogrammed in the MATLAB environment. They will be verified by simulation in MATLAB at the control ofselected kinds of systems.
Advanced methods and methodologies for integrated intelligent control systems.
Moderné metódy a techniky pre integrované inteligentné riadenie výrobných systémov.
Annotation: The project objective is research on new progressive methods for integrated intelligent control, knowledge support and interoperability in production enterprises. Recently the research is focussed on reconfigurable supervisory control systems development and control of networked enterprises. The basic assumption for implementation of sophisticated control methods, remote control and embedded intelligence support is highly developed information and communication technology. Collaboration support systems and knowledge management systems came to be matter of course. Intelligent control of networked enterprises have to consider either conventional or very new problems, such as complexity, variability, environmental changes, etc. The research of new advanced methods will focus on reconfigurability and adaptation in dynamically changing environment on the all levels of control.
Networked control of heterogenous multi-agent systems.
Sieťové riadenie heterogénnych multi-agentových systémov.
Annotation: The project addresses interoperability within heterogeneous multi-agent systems that provide appropriate tools for modeling and simulation of complex distributed systems such as logistics systems, multi-robot systems, etc. The project aims to develop principles of control and design of unconventional and functional mechanisms for implementation of the tasks with regard to the specific capabilities of individual agents. In accordance with current demands on the quality of life and public safety, the project is focused on exploration of terrains and areas after accidents or natural disasters. The project is focused on systems composed of intelligent agents, whose context can be detected by sensory systems. Physical Internet and Internet of Things are also subjects of research in the frame of the project.
EGI: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE)
EGI: Integrovaná udržateľná pan-európska infraštruktúra pre vedu v Európe
Annotation: Scientific research is no longer conducted within national boundaries and is becoming increasing dependent on the large-scale analysis of data, generated from instruments or computer simulations housed in trans-national facilities, by using e-Infrastructure (distributed computing and storage resources linked by high-performance networks).The 48 month EGI-InSPIRE project will continue the transition to a sustainable pan-European e-Infrastructure started in EGEE-III. It will sustain support for Grids of high-performance and high-throughput computing resources, while seeking to integrate new Distributed Computing Infrastructures (DCIs), i.e. Clouds, SuperComputing, Desktop Grids, etc., as they are required by the European user community. It will establish a central coordinating organisation, EGI.eu, and support the staff throughout Europe necessary to integrate and interoperate individual national grid infrastructures. EGI.eu will provide a coordinating hub for European DCIs, working to bring existing technologies into a single integrated persistent production infrastructure for researchers within the European Research Area.EGI-InSPIRE will collect requirements and provide user-support for the current and new (e.g. ESFRI) users. Support will also be given for the current heavy users as they move their critical services and tools from a central support model to ones driven by their own individual communities. The project will define, verify and integrate within the Unified Middleware Distribution, the middleware from external providers needed to access the e-Infrastructure. The operational tools will be extended by the project to support a national operational deployment model, include new DCI technologies in the production infrastructure and the associated accounting information to help define EGI’s future revenue model.
PFO-CAD CP93: 7896 - Copernicus program - Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
PFO-CAD CP93: 7896 - Copernicus program - Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
Annotation: Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality - PFO-CAD CP93: 7896
Leader from the Institute of Control Theory and Robotics SAS was Doc. RNDr. Jaroslav Fogel, CSc.;
J. Sebestyénová put info on the project into system ELVYS; co-researchers of the project from ICTR SAS (since 2004 part of Institute of Informatics SAS) were: J. Fogel, P. Kurdel, K. Dobrovodský, J. Sebestyénová
CSG Modelling is part of almost all CAD-systems for the modelling of solid state matter. Numerous theoretical investigations and implementations have been carried out. Besides its advantages CGS models need still to be modified into envelope representations for many applications. Parametrizing and real time capabilities are getting lost by this process.
European links: The project will run in strict conjunction with CP93-9554 DODECAS
The Modelling will be made capable of real time by focussing on a subset of CSG Models. Generic storage in databases will be established by using appropriate canonization of representations. Deductive retrieval of variants will be eased substantially.
Title of the task solved by colective from our Institute: Fast matching algorithm for protein graphs
Enabling Grids for E-sciencE II (EGEE II)
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu v Európe II
Annotation: The EGEE project brings together experts from over 27 countries with the common aim of building on recent advances in Grid technology and developing a service Grid infrastructure which is available to scientists 24 hours-a-day.The project aims to provide researchers in academia and industry with access to major computing resources, independent of their geographic location. The EGEE project will also focus on attracting a wide range of new users to the Grid.