iSGTW
 
Posledná zmena:
16.4.2010

English version
Kto používa EGEE
Vo všeobecnosti je gridová infraštruktúra EGEE vhodná pre každú vedecko-výskumnú oblasť, obzvlášť vtedy, keď čas a prostriedky potrebné na spúšťanie aplikácií sú príliš veľké v prípade použitia tradičných IT infraštruktúr. EGEE grid obsahuje viac ako 20.000 CPU, ktoré sú k dispozícii používateľom 24 hodín denne 7 dní v týždni. Okrem toho obsahuje približne 5 Petabytov (5 milionov Gigabytov) pamäte a prevádzkuje priemerne 10.000 paralelných úloh.
 

Ako sa pripojiť

Ako sa pripojiť k EGEE
EGEE ma snahu rozšíriť svoje gridové služby na nové aplikačné oblasti, aby poskytol EGEE komunite výhody prostredníctvom rozšírenia siete a prostriedkov. Existuje niekoľko rôznych postupov, ako sa môžete pripojiť k EGEE, v závislosti od Vašej špecifickej oblasti záujmu a znalostí.
viac info ...
 
 
Vstup do virtuálnych organizácií GILDA a VOCE

Vstup do virtuálnych organizácií GILDA a VOCE

Úvod

GILDA (Grid Infn Laboratory for Dissemination Activities) je virtuálnym laboratóriom, ktorý bol vytvorený na demonštráciu schopností gridového počítania. Tvorí ju GILDA testbed, gridová sieť nezávislá od produkčnej EGEE infraštruktúry, tvorený z približne 20 gridových uzlov, k tomu prislúchajúca virtuálna organizácia a certifikačná autorita. GILDA prevádzkuje portály Grid Tutor a Grid Demonštrátor, ktoré sú postavené na portálovom systéme GENIUS.

VOCE je oficiálna virtuálna organizácia (VO) projektu EGEE, ktorá bola vytvorená pre podporu výskumníkov zo stredoeurópskeho regiónu (v rámci EGEE sem patria Česko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Chorvátsko). Výskumníci z týchto krajín, ktorí nie sú členmi inej, profesnej virtuálnej organizácie EGEE môžu sa stať členmi VO VOCE a využívať prostriedky a služby produkčnej EGEE infraštruktúry pre svoju výskumnú činnosť.

Oficiálna dokumentácia

Na stránke organizácie GILDA je linka odkazujúca na oficiálne demonštračné videá (Video tutorials). Tie ktoré znázorňujú postup registrácie do GILDA a používanie portálu GENIUS. Od vytvorenia týchto demonštrácií sa však uskutočnili dve dôležité zmeny:

 1. prechod na systém manažmentu členstva vo virtuálnych organizáciách VOMS

 2. používanie MyProxy certifikátov pre dlhodobý prístup

Tieto zmeny oficiálne demonštračné materiály nezachycujú, sú teda v istých bodoch nepresné, nekompletné. Napriek tomu sa odporúča ich preštudovať. Spomenuté zmenené postupy opíšeme v tomto dokumente.

Na stránkach VO VOCEpodmienky používania (Usage Rules), ktoré sú záväzné pre každého člena. Ďalej je tu opis postupu registrácie do VO (How to join) a nachádza sa tu aj manuál pre portál GENIUS, ktorý však opisuje staršiu, už nepoužívanú verziu portálu.

Prerekvizity

Aby sme mohli využívať prostriedky gridu — či už nalogovaním sa pomocou ssh na User Interface alebo prostredníctvom portálu —, musíme splniť dve základné kritériá: musíme mať platný osobný certifikát vydaný certifikačnou autoritou a musíme byť členom virtuálnej organizácie, ktorá je podporovaná gridovým uzlom, ktorý hostí daný portál.

Prvým krokom je získanie osobného certifikátu. Po importovaní získaného certifikátu do prehliadača je možné pristúpiť k registrácii do virtuálnej organizácie.

Návod na konverziu kľúčov z formátu PEM do formátu P12, ktorý možno importovať do web browsera, si zobrazíme v ľubovoľnom Unixe zadaním príkazu    man pkcs12    (pkcs12 je podmnožina príkazov openssl). Príkaz na konverziu kľúča v Linuxe je nasledovný:

openssl pkcs12 -inkey userkey.pem -in usercert.pem -export -out súbor_pre_browser.p12

Príkaz si najskôr vypýta tzv. "passphrase" – heslo, ktorým sme zamkli privátny kľúč a následne sa spýta na nové heslo, ktorým zamkneme P12 súbor. Toto nové heslo potom použijeme pri importovaní P12 súboru do web prehliadača.

Certifikát GILDA

Pre používanie služieb testbedu GILDA musíme disponovať certifikátom vydaným certifikačnou autoritou GILDA. Certifikáty GILDA majú časovo obmedzenú platnosť — základný certifikát platí 14 dní.

Postup pre získanie certifikátu GILDA

Prvým krokom je importovanie certifikátu certifikačnej autority do Vášho prehliadača. Na stránke GILDA CA klikneme na linku GILDA CA certificate, zvoľte formát DER a potvrďte to stlačením tlačítka Download/Visualise certificate.

Pre získanie osobného certifikátu klikneme na linku Request a personal certificate. Vyplňme formulár:

 • Institute/University/Company: Vaše pracovisko.

 • First name and last name: Vaše meno.

 • Account username: Používateľské meno.

 • Account password: Heslo pre Váš účet.

  Poznámka: Toto heslo sa v portály GENIUS nazýva Password to the operating system.

 • Confirm account password: Potvrdenie hesla.

 • E-mail: Váš e-mail. Musí byť platný.

Behom niekoľkých minút dostanete e-mail s predmetom GILDA Personal Certificate for vase_používaťeľské_meno, ktorý obsahuje linku a ďalšie inštrukcie. Kliknutím na uvedenú linku Váš certifikát sa importne do Vášho prehliadača. Je dôležité, aby ste používali ten istý prehliadač, ktorý ste použili na vyžiadanie certifikátu.

Obnovenie osobného certifikátu GILDA

Štandardné osobné certifikáty vydávané certifikačnou autoritou GILDA majú platnosť 14 dní (osobné certifikáty EGEE majú platnosť spravidla 1 rok). 5 dní pred vypršaním platnosti sa automaticky pošle mail s predmetom Personal Certificate is expiring. V mailu je uvedené sériové číslo certifikátu a linka, ktorá ukazuje na stránku s formulárom pre žiadosť o obnovenie certifikátu. Žiadosť treba potvrdiť tlačidlom Submit the request. Keď sa certifikát neobnoví do jeho vypršania, používateľský účet je automaticky vymazaný a pre získanie nového certifikátu treba požiadať štandardným spôsobom.

Certifikát VOCE

Virtuálna organizácia VOCE je členom projektu EGEE, teda akceptuje osobné certifikáty vydané certifikačnými autoritami EGEE, zoznam ktorých sa nachádza tu. Postup pre získanie certifikátu určuje daná certifikačná autorita.

Registrácia do virtuálnej organizácie GILDA

Z domovskej stránky GILDA choďte na linku Virtual Organisation. Prekontrolujte, či Vás systém správne autentifikoval na základe Vášho GILDA certifikátu — na stránke sa má nachádzať text:

You are logged in as ''VASCERTIFIKAT''
certified by ''/C=IT/O=GILDA/CN=GILDA~Certification Authority''.

Ak je autentifikácia správna, vyplňte formulár:

 • Family Name: Vaše priezvisko (Vopred vyplnené na základe údajov z certifikátu)

 • Given Name: Vaše meno (Vopred vyplnené na základe údajov z certifikátu)

 • Institute: Inštitút — zadajte ten istý, ktorý ste zadávali pri žiadosti o certifikát

 • Phone Number: Vaše telefónne číslo

 • Email: Vaša e-mailova adresa

 • comment: Poznámka — nepovinný údaj

Po prekontrolovaní správnosti údajov formulár potvrďte stlačením Submit the request. Systém Vám oznámi vygenerovanie novej požiadavky o členstvo s priradeným identifikačným číslom

You have created a new request (id XY)

O niekoľko minút dostanete e-mail s predmetom Email address confirmation for VO gilda, ktorý obsahuje Vaše registračné údaje a linku, ktorú je potrebné navštíviť za účelom potvrdiť žiadosť.

Po potvrdení sa žiadosť prepošle manažérom virtuálnej organizácie GILDA na posúdenie. Táto skutočnosť je oznámená mailom s predmetom Accepted email confirmation for VO gilda.

Po kladnom posúdení Vašej požiadavky — môže to trvať niekoľko hodín až dní — dostanete mail s predmetom Welcome to the gilda VO!, ktorý obsahuje identifikačné číslo Vašej žiadosti. Mail oznamuje že ste sa stali členom virtuálnej organizácie GILDA a môžete využívať jej prostriedky.

Registrácia do virtuálnej organizácie VOCE

K registrácii do VO VOCE potrebujete platný certifikát vydaný certifikačnou autoritou EGEE. Certifikát je potrebný mať importovaný v prehliadači. Po oboznámení sa podmienkami použitia výpočtových prostriedkov VOCE, choďte na stránku s registračným formulárom.

Pokiaľ máte správne naimportovaný certifikát v prehliadači, systém automaticky vyplní položky Family name, Name a Institute. Objaví sa tiež subject certifikátu v kolónke Certificate DN. Doplňte vaše telefónne číslo, adresu a e-mailovú adresu (samozrejme reálnu) do príslušných kolóniek a pokiaľ ste prečítali podmienky využívania VOCE a súhlasíte s nimi, potvrďte formulár stlačením I have read and agree to the VOCE Usage Rules.

Systém vám oznámi, že bola vygenerovaná žiadosť o členstvo. Onedlho obdržíte mail s predmetom VOCE Registration - email address confirmation, ktorá obsahuje vaše osobné údaje zadané do registračného formulára a linku, ktorú musíte navštíviť. Na uvedenej linke je formulár v ktorom si vyberiete prihlasovacie meno Username a heslo. Toto prihlasovacie meno a heslo použijete pri ssh prístupe na VOCE UI alebo v prihlasovacom okne Login to the Operating system portálu GENIUS. Formulár potvrďte stlačením Continue. Systém oznámi, že vaša registrácia bola akceptovaná.

Po určitom čase (zvyčajne to trvá niekoľko pracovných dní), obdržíte mail s predmetom Zrizeni nebo prodloužení uctu (Creating account), ktorí oznamuje, že na výpočtovom uzle (HOSTS IN CLUST) na vaše prihlasovacie meno bol vytvorený účet.

Od tohto momentu môžete využívať prostriedky VOCE prihlásením sa cez ssh na stroj skurut4.cesnet.cz, alebo prostredníctvom portálu GENIUS na adrese https://skurut4.cesnet.cz.