Projekty oddelenia analýzy a syntézy reči VEGA – Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
GAV – Grantová agentúra pre vedu
COPERNICUS – European Communities
ASFEU – Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja
MAD – Medzi-akademická dohoda


Aktuálne riešené projekty oddelenia:

Early Warning of Alzheimer
Early Warning of Alzheimer
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: ITMS 313022V631
Doba trvania: 1.9.2020 - 31.8.2023
Anotácia

Ukončené projekty:

Vzťah medzi dôveryhodnosťou a rečovým prispôsobovaním sa
Relationship between trust and entrainment in speech
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: Air Force Office of Scientific Research, FA9550-15-1-0055
Doba trvania: 25.6.2015 - 14.12.2017
Anotácia
Bezpečnosť infraštruktúry leteckej dopravy v Európe
Security of Air Transport Infrastructure of Europe (SATIE)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: 832969
Doba trvania: 1.5.2019 - 31.10.2021
Anotácia
Frekvencie grafém a foném v slovenčine
Grapheme and Phoneme Frequencies in Slovak
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: 58s3
Doba trvania: 1.6.2007 - 1.11.2009
Anotácia
Globálny bezpečnostný manažment riadenia letovej prevádzky
Global ATM security management (GAMMA)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: FP7-SEC-2012-1
Doba trvania: 1.9.2013 - 30.11.2017
Anotácia
Inteligentný systém pre výuku jazykov s multimodálnymi funkciami spätnej väzby
Intelligent Language Tutoring System with Multimodal Feedback Functions
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: 135379-LLP-1-2007-21-DE-KA2-KA2MP
Doba trvania: 1.11.2007 - 31.12.2009
Web stránka: http://rezo-computer.dyndns.org/euronounce/
Anotácia
Neverbálne rečové gestá v slovenčine v multimodálnom a multikulturálnom kontexte
Nonverbal speech gestures in Slovak in multimodal and multicultural context
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: COST 271/06
Doba trvania: 9.10.2008 - 30.11.2010
Web stránka: http://www.cost2102.eu/joomla/
Anotácia
Automatické hodnotenie akútneho stresu z reči
Automatic assessment of acute stress from speech.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Anotácia
Automatické rozpoznávanie reči pri komunikácii viacerých osôb s aplikáciou na prepis súdnych pojednávaní.
Automatic meeting speech recognition with application to courtroom recordings transcription.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: 2/0202/11
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Anotácia
Automatické titulkovanie audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím
Automatic subtitling of audiovisual content for people with hearing impairments
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: APVV - 15 - 0517
Doba trvania: 1.7.2016 - 1.7.2018
Anotácia
Automatický prepis diktátu
Automatic transcription of dictate
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID:
Doba trvania: 21.4.2009 - 20.4.2011
Anotácia
Automatizované, hlasom ovládané telekomunikačné systémy a ich aplikácie
Automated, Voice Controlled Telecommunication Systems and their Applications
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: AV 4 0006 07
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Anotácia
Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR
Electronic services of General prosecution of the SR
Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: 21110120022
Doba trvania: 1.6.2013 - 1.6.2015
Anotácia
Inteligentný systém pre výuku jazykov s multimodálnymi funkciami spätnej väzby
Intelligent Language Tutoring System with Multimodal Feedback Functions
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID:
Doba trvania: 1.11.2007 - 31.10.2009
Anotácia
Moderné technológie spracovania reči v slovenčine využívajúce rečové databázy II.
Modern speech processing technologies in Slovak utilising speech corpora
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID:
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Neverbálne rečové gestá v slovenčine v multimodálnom a multikulturálnom kontexte
Nonverbal speech gestures in Slovak in multimodal and multicultural context
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID:
Doba trvania: 9.10.2008 - 31.12.2009
Web stránka: http://ui.sav.sk/gestures/
Anotácia
Porovnávacia štúdia prozodických signálov v anglickom, španielskom a slovenskom jazyku
Cross-linguistic study of prosodic cues in English, Spanish, and Slovak
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2015
Anotácia
Rečové technológie pre moderné telekomunikačné a informačné systémy a služby
Speech Technologies for Modern Telecommunication and Information Systems and Services
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: APVV-0369-07
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.12.2010
Web stránka: http://speetis.fei.tuke.sk/
Anotácia
Robustné rečové technológie pre informačné systémy v slovenčine a ich diagnostika
Robust Speech Technologies for Information Systems in Slovak and their Diagnostics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Cerňak Miloš, PhD.
ID: 2/0138/08
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Anotácia
Štúdia realizovateľnosti projektu „Automatický prepis pojednávaní“
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2008
Verifikácia hovoriaceho ako prvok bezpečnosti riadenia letovej prevádzky
Speaker verification as an add-on element of the Air Traffic Management security
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan, PhD.
ID: 2/0197/15
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Anotácia
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
(CRISIS)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: ITMS 26240220060
Doba trvania: 3.1.2011 - 31.12.2013
Anotácia

Aktuálne riešené projekty oddelenia (anotácie):

Early Warning of Alzheimer
Early Warning of Alzheimer
Anotácia: EWA – Early Warning of Alzheimer and other neurodegenerative diseases – Včasná detekcia Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení využitím inovatívnych telemedicínskych diagnostických postupov. Cieľom projektu je výskum detekcie neurodegeneratívnych ochorení prostredníctvom analýzy rečových a jazykových vzorcov. Hlavnými prínosmi bude štandardizácia diagnostického nástroja založeného na nahrávke rečových prehovorov testovanej osoby, ktorá umožní identifikovať osoby s rizikom prítomnosti kognitívnej poruchy rôznej príčiny, najmä však Alzheimerovej choroby. Nástroj umožní kvalitatívnu aj kvantitatívnu analýzu v prierezovom aj dlhodobom sledovaní danej osoby.

Ukončené projekty (anotácie):

Vzťah medzi dôveryhodnosťou a rečovým prispôsobovaním sa
Relationship between trust and entrainment in speech
Anotácia: Projekt rieši možnosti uplatnenia poznatkov z rečovej komunikácie medzi ľuďmi aj v komunikácii medzi človekom a automatickým rečovým systémom a hlavne možnosti lepšej kontroly dôveryhodnosti ľudí k automatickým rečovým systémom cez využitie rečového prispôsobovania sa syntetizovanej reči systému k reči používateľa, ktorý so systémom komunikuje.
Bezpečnosť infraštruktúry leteckej dopravy v Európe
Security of Air Transport Infrastructure of Europe (SATIE)
Anotácia: 21. storočie zažíva digitálnu revolúciu, ktorá zjednodušuje realizáciu vnútroštátnej i cezhraničnej leteckej dopravy. Digitalizácia prispieva k spoločnému využívaniu informácií, znižuje náklady na využívanie a zlepšuje zážitok z cestovania, ale vážne narušuje aj hranice medzi virtuálnym svetom a realitou. Letiská medzitým čelia každodennej výzve na zabezpečenie kontinuity práce a bezpečnosti cestujúcich.SATIE prijíma holistický prístup v oblasti prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania hrozieb na letiskách, pričom zaručuje ochranu kritických systémov, citlivých údajov a cestujúcich. Kritické aktíva sú zvyčajne chránené proti individuálnym fyzickým alebo kybernetickým hrozbám, ale nie proti komplexným scenárom kombinujúcim obe kategórie hrozieb. SATIE vyvíja interoperabilnú súpravu nástrojov, ktorá zlepšuje možnosti odhalenia korelácie medzi kybernetickými a fyzickými útokmi, uľahčuje forenzné vyšetrovania a dynamické hodnotenie ohrození na letiskách. Pri zdieľaní informácií o aktuálnom stave situácie, odborníci v oblasti bezpečnosti a manažéri letísk účinnejšie spolupracujú na riešení kríz. Núdzové postupy sa môžu spustiť súčasne prostredníctvom varovného systému, aby sa preplánovali prevádzka vzdušné/pozemné úkony a upovedomili tímy prvého zásahu, tímy pre kybernetickú bezpečnosť a údržbárske tímy, a začali s rýchlym riešením situácie.Inovačné riešenia sa začlenia do simulačnej platformy s cieľom zabezpečiť ich interoperabilitu a overiť ich účinnosť. Na letiskách v rôznych kútoch Európy (Chorvátsko, Taliansko a Grécko) sa uskutočnia tri praktické predvedenia, aby sa vyhodnotili riešenia v prevádzkových podmienkach (TRL≥7). Výsledky a osvedčené postupy sa budú široko šíriť vedeckej komunite, normalizačným orgánom, zainteresovaným stranám v oblasti bezpečnosti a leteckej komunite. SATIE tak pripravuje cestu novej generácii Centra bezpečnostnej operácie, ktorá bude zahrnutá do komplexnej politiky bezpečnosti letísk.
Frekvencie grafém a foném v slovenčine
Grapheme and Phoneme Frequencies in Slovak
Anotácia: Výskum frekvencií a pravdepodobnostného rozloženia výskytu grafém a foném v slovenčine.
Globálny bezpečnostný manažment riadenia letovej prevádzky
Global ATM security management (GAMMA)
Anotácia: Projekt sa zaoberá manažmentom globálnej bezpečnosti letových prevádzkových služieb v európskom vzdušnom priestore budúcnosti.
Inteligentný systém pre výuku jazykov s multimodálnymi funkciami spätnej väzby
Intelligent Language Tutoring System with Multimodal Feedback Functions
Anotácia: Výuka cudzích jazykov podporovaná metódami rozpoznávania reči.
Neverbálne rečové gestá v slovenčine v multimodálnom a multikulturálnom kontexte
Nonverbal speech gestures in Slovak in multimodal and multicultural context
Anotácia: Predmetom projektu je výskum neverbálnych rečových giest. V priebehu projektu sa má zistiť a zadefinovať základná sada takýchto nelexikálnych rečových prejavov v súčasnej hovorenej slovenčine. Tá sa má v spolupráci so zahraničnými partnermi skúmať vo vzťahu k iným modalitám (text, lexikálne rečové gestá, statické obrazové gestá a dynamické obrazové /video/ gestá ). Rovnako má výskum zahŕňať aj porovnávacie štúdie v multikulturálnom kontexte. Ako hlavné ciele sme definovali výskum vzťahu týchto giest v dvojici slovenčina-maďarčina (diametrálne rôzne jazyky, veľmi blízky kultúrny a historický kontext), a slovenčina-japončina (diametrálne rôzne kultúry).Očakávané výsledky budú jednak teoretického rázu s novým prínosom do oblasti znalostí o rečovej komunikácii, rečových giest v zvukovej podobe a ich vzťahu k textovej a obrazovej podobe, a do oblasti interkulturálneho výskumu v tejto oblasti.Prakticky budú tieto výsledky môcť byť uplatnené v expresívnej rečovej syntéze a rozpoznávaní expresívnej reči.
Automatické hodnotenie akútneho stresu z reči
Automatic assessment of acute stress from speech.
Anotácia: Človek často intuitívne identifikuje, či jeho partner v dialógu je v akútnom strese, na základe rôznych prejavov v hlase a reči. Skupina rečových prejavov akútneho stresu a ich merateľné akustické príznaky nie sú však podrobne známe. Nie sú ani dostupné vhodné rečové databázy, na ktorých by bolo možné tieto prejavy študovať. Navrhneme scenár experimentu, keď bude subjekt uvedený do stresu , pričom bude nútený intenzívne komunikovať rečou. Počas experimentu sa budú zaznamenávať okrem reči aj ďalšie modality – obraz, biosignály (tep, vodivosť kože, ...). Takto získané dáta budeme analyzovať a navrhneme vhodnú anotačnú schému pre zachytenie výskytu prejavov stresu. Databáza nám umožní skúmať prejavy stresu a ich akustické koreláty a následne vybrať sadu akustických príznakov a vhodnú metódu strojového učenia pre automatickú identifikáciu stresu z reči. Vytvoríme systém na automatickú detekciu akútneho stresu a porovnáme jeho úspešnosť so subjektívnym hodnotením expertom.
Automatické rozpoznávanie reči pri komunikácii viacerých osôb s aplikáciou na prepis súdnych pojednávaní.
Automatic meeting speech recognition with application to courtroom recordings transcription.
Anotácia: V súčasnej modernej, globalizovanej, ale aj úzko špecializovanej spoločnosti, je komunikácia viacerých osôb na jednaniach, mítingoch a podobne, jedným z hlavných hnacích síl progresu. Kvalitný automatický prepis reči pri takýchto stretnutiach preto poskytuje veľký potenciál pre následnú viacvrstvovú analýzu a je tak zdrojom cenných informácií a vedomostí. Navrhovaný projekt skúma možnosti rozpoznávania a prepisu rečovej komunikácie viacerých účastníkov v slovenčine s využitím najmodernejších metód rozpoznávania reči a s použitím paralelného počítania. Pilotnou úlohou projektu je automatické rozpoznávanie zápisov súdnych pojednávaní.
Automatické titulkovanie audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím
Automatic subtitling of audiovisual content for people with hearing impairments
Anotácia: Projekt sa zaoberá automatickým titulkovaním audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím.
Automatický prepis diktátu
Automatic transcription of dictate
Anotácia: Predmetom projektu je výskum, vývoj a dodanie systému na automatický prepis diktátu pre sudcov MSSR.
Automatizované, hlasom ovládané telekomunikačné systémy a ich aplikácie
Automated, Voice Controlled Telecommunication Systems and their Applications
Anotácia: Projekt je zameraný na aplikovaný výskum v oblasti rečových technológií pre telekomunikačné hlasom riadené systémy a aplikácie s potenciálnym dopadom na použitie výsledkov tohto výskumu aj v ďalších aplikačných oblastiach rečových technológií, ako je napr. automatická transkripcia reči, prehľadávanie rečových databáz, automatický jazykový preklad, dolovanie informácií a sémantický web a pod.
Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR
Electronic services of General prosecution of the SR
Anotácia: Cieľom projektu je zefektívnenie a zvýšenie kvality a dostupnosti poskytovania služieb prokuratúrou prostredníctvom nového informačného systému Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. V rámci projektu dodá firma Datalan, a. s., nový informačný systém pre Generálnej prokuratúru, pričom Ústav informatiky je súbdodávateľom modulu, ktorý umožní prepis hovoreného slova do textu (napr. výpĺňanie formulárov, diktovanie právnych textov).
Inteligentný systém pre výuku jazykov s multimodálnymi funkciami spätnej väzby
Intelligent Language Tutoring System with Multimodal Feedback Functions
Anotácia: Projekt má dofinancovať projekt agentúry EACEA Výuka cudzích jazykov podporovaná metódami rozpoznávania reči EURONOUNCE.
Neverbálne rečové gestá v slovenčine v multimodálnom a multikulturálnom kontexte
Nonverbal speech gestures in Slovak in multimodal and multicultural context
Anotácia: Tento projekt MVTS má dofinancovať aktívnu účasť riešiteľov z UI SAV v projekte COST 2102. Predmetom projektu je výskum neverbálnych rečových giest.V správe za r.2010 tento projekt vykazujeme len ako ďalší finančný zdroj relevantného projektu 7RP, aj keď zmluva MVSTS pokračovala do 30.11.2010.
Porovnávacia štúdia prozodických signálov v anglickom, španielskom a slovenskom jazyku
Cross-linguistic study of prosodic cues in English, Spanish, and Slovak
Anotácia: Program: MADProjekt sa zaoberá porovnávaním prozodických javov v anglickom, španielskom a slovenskom jazyku.
Rečové technológie pre moderné telekomunikačné a informačné systémy a služby
Speech Technologies for Modern Telecommunication and Information Systems and Services
Anotácia: Projekt je zameraný na rečové technológie pre moderné, hlasom riadené telekomunikačné a informačné systémy a aplikácie s potenciálnym dopadom na použitie výsledkov tohto výskumu aj v ďalších aplikačných oblastiach rečových technológií, ako je napr. automatická transkripcia reči, prehľadávanie rečových databáz, automatický jazykový preklad, sémantický web a pod. Ciele projektu sú striktne zamerané na slovenský jazyk.
Robustné rečové technológie pre informačné systémy v slovenčine a ich diagnostika
Robust Speech Technologies for Information Systems in Slovak and their Diagnostics
Anotácia: Základným cieľom projektu je podstatné a merateľné zvýšenie spoľahlivosti a robustnosti systémov automatického spracovania reči v slovenčine a zvýšenie prirodzenosti komunikácie pomocou rečového interfejsu v slovenčine. V oblasti výskumu slovenskej fonetiky a fonológie z hľadiska automatického spracovania pôjde o definovanie všeobecnejšej fonetickej abecedy SAMPA, vhodnej pre rôzne typy aplikácií, štatistický výskum grafém a foném. V oblasti automatického rozpoznávania reči sa projekt snaží dosiahnuť zvýšenie spoľahlivosti rozpoznávačov reči pre informačné systémy v slovenčine a vytvorenie diagnostických postupov pre odhaľovanie nedostatkov rozpoznávačov reči. V oblasti syntézy reči je cieľom projektu vytvorenie modelov jednotlivých zložiek prozódie reči v slovenčine, zvýšenie prirodzenosti syntetickej reči, zvýšenie zrozumiteľnosti syntetickej reči a to aj v zašumených prostrediach a vytvorenie diagnostických postupov pre odhaľovanie nedostatkov syntetizátorov reči.
Verifikácia hovoriaceho ako prvok bezpečnosti riadenia letovej prevádzky
Speaker verification as an add-on element of the Air Traffic Management security
Anotácia: Projekt je zameraný na overenie možnosti použitia verifikácie hovoriaceho ako doplnkového bezpečnostného prvku ATM (Air Traffic Management). Cieľom projektu je študovať vlastnosti tejto komunikácie a overiť, či by bolo možné pomocou systému verifikácie hovoriaceho kontrolovať totožnosť účastníkov tejto komunikácie a odhaliť tak prípadný vstup narušiteľa do tejto komunikácie. V tomto projekte sa chceme zamerať na prvotné ohodnotenie samotnej možnosti zapojenia verifikácie hovoriaceho do bezpečnostného systému ATM. Výskum verifikácie hovoriaceho a jej odolnosti voči podvodným útokom bude vykonaný v slovenskom jazyku. K nahrávkam reči od 500 hovoriacich bude vytvorená unikátna sada 500 syntetizátorov so širokými možnosťami nastavení, ktoré spolu s existujúcimi syntetizátormi použijú na prípravu dát pre imitované útoky. Na náročné výpočty súvisiace s trénovaním modelov a rozsiahlymi iteračnými postupmi, ako aj na vyhodnocovanie veľkého množstva útokov bude použitý počítačový klaster Ústavu Informatiky SAV.
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
(CRISIS)
Anotácia: Bezpečnosť obyvateľstva, predvídanie živelných pohrôm a krízový manažment patria v súčasnosti k aktuálnym témam v spoločnosti. Rozvoj IT umožňuje uplatnenie sofistikovaných metód v snahe redukovat ohrozenie obyvateľstva, majetku a životného prostredia.Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne synergický efekt, ktorý posilní schopnosť všetkých aplikačných výstupov uplatniť sa v praxi. Jednotlivé aktivity projektu sú navzájom previazané s cieľom integrovať výsledky výskumu do široko koncipovaného bezpečnostného systému, ktorého použiteľnosť bude vo viacerých oblastiach ochrany obyvateľstva, majetku a životného prostredia. Prínosom projektu bude najmä obohatenie výskumu v jednotlivých oblastiach o ďalšie aspekty, ktoré zvýšia pridanú hodnotu výsledného riešenia. Výhodou komplexného prístupu k riešeniu IS pre bezpečnosť je aj súčast výskumu v oblasti vývoja progresívnych technológií pre prípravu špeciálnych obvodov a senzorov pre IS. Prenositeľnosť výsledkov do praxe bude zlepšená pridaním takých vlastnostíbezpečnostných systémov, ako je používanie expresívnej rečovej syntézy pre generovanie citovo podfarbených varovaní, vytvorenie vizualizačných nástrojov pre simuláciu šírenia požiarov, vizualizáciu syntézy reči a prepojeniena mechatronické systémy, ktoré budú zabezpečovať monitorovanie pohyblivých objektov, detekovanie rizikových situácií a na smart mobilné mechatronické systémy pre zabezpečenie pohybu v rizikovom teréne.