Projekty oddelenia senzorických systémov VEGA – Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
GAV – Grantová agentúra pre vedu
COPERNICUS – European Communities
ASFEU – Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja
MAD – Medzi-akademická dohoda

Aktuálne riešené projekty oddelenia:

Spracovanie údajov zo senzorov prostriedkami umelej inteligencie
Processing of sensor data via Artificial Intelligence methods.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Malík Peter, PhD.
ID: VEGA 2/0155/19
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Anotácia

Ukončené projekty:

Návrh a simulácia mikrorobotických prístrojov
Design and simulation for micro robotic devices
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan, DrSc.
ID: Project No 605
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.12.2006
Anotácia
(Mikro) Elektro-Mechanizmy pre robotiku a extrémne pracovné prostredia.
(Micro) Electro-mechnisms for robotics and extremely work spaces (enviroments).
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan, DrSc.
ID: 2/0048/13
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Anotácia
Mechatronický vizuálny systém
Mechatronic vision system
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Dobrovodský Karol, PhD.
ID: 2/0145/10
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Web stránka: 12 000
Anotácia
MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov
MEMS structures based on load cell
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan, DrSc.
ID: APVV-14-0076
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
Anotácia
Počítačová stavebnica pre vývoj, modelovanie, simuláciu a animáciu mechatronických systémov
Computer kit for development, modeling, simulation and animation of mechatronic systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Dobrovodský Karol, PhD.
ID: 2/7100/27
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
Anotácia
Prostriedky pre návrh a modelovanie (mikro) elektro-mechanických systémov (MEMS).
Tools for design and simulation of (Micro) Electro-Mechanical Systems (MEMS).
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan, DrSc.
ID: 2/4147/04
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.12.2006
Anotácia
Prostriedky pre návrh, modelovanie a simuláciu mikro-elektromechanických štruktúr a mechanizmov /MEMS/
Tools for design, modeling and simulation of micro electro-mechanical systems /MEMS/
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan, DrSc.
ID: 2/7099/27
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Anotácia
Stavba a riadenie mikro-elektro-mechanických prvkov a zariadení.
Construction and control of micro-electro-mechanical elements and devices.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan, DrSc.
ID: 2/0006/10
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Anotácia
PFO-CAD CP93: 7896 - Copernicus program - Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
PFO-CAD CP93: 7896 - Copernicus program - Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sebestyénová Jolana, PhD.
ID: CP93: 7896
Doba trvania: 1.2.1994 - 30.4.1995
Web stránka: http://cordis.europa.eu/project/rcn/30200_en.html
Anotácia
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
(CRISIS)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav, CSc.
ID: ITMS 26240220060
Doba trvania: 3.1.2011 - 31.12.2013
Anotácia

Aktuálne riešené projekty oddelenia (anotácie):

Spracovanie údajov zo senzorov prostriedkami umelej inteligencie
Processing of sensor data via Artificial Intelligence methods.
Anotácia: Projekt sa zameria na výskum nových metód a algoritmov spracovania multisenzorových dát pre úlohy diagnostiky objektov, vyhodnocovania oblastí záujmu, bezpečnej komunikácie a zjednodušenia tvorby nových inteligentných modelov. Výskum bude prioritne orientovaný na moderné metódy umelej inteligencie s dôrazom na hlboké učenie. Algoritmy umelej inteligencie preukazujú výrazne lepšie výsledky v porovnaní s klasickými metódami a príkladom je obrovský pokrok spresnenia sémantického segmentovania obrazu pomocou hlbokého učenia v posledných piatich rokoch. Moderné miniatúrne elektromechanické štruktúry s nízkou cenou umožňujú jednoduchú integráciu a skupinové nasadenie viacerých senzorov vedúce k produkcii obrovského objemu multisenzorových dát, ktoré nie je možné manuálne spracovať. Výstupom budú nové modely presnej sémantickej segmentácie obrazu, modely presnej diagnostiky objektov, modely kooperácie viacerých senzorov a bezpečného prenosu dát, najmä v prostredí Internetu vecí - IoT a Priemysel 4.0.

Ukončené projekty (anotácie):

Návrh a simulácia mikrorobotických prístrojov
Design and simulation for micro robotic devices
Anotácia: Skúmanie a riešenie metód a prostriedkov pre návrh a simuláciu mikro-elektromechanických zariadení v robotike. predmetom rozpracovania sú nasledujúce problémy:- Metodika analýzy mikro-mechanických štruktúr. - Modelovanie a simulácia za účelom optimálneho návrhu s využitím multikriteriálnej optimalizácie.- Návrhy, riešenia a experimentálne overenia mikro-efektov (uchopovačov) pre vybrané aplikácie.
(Mikro) Elektro-Mechanizmy pre robotiku a extrémne pracovné prostredia.
(Micro) Electro-mechnisms for robotics and extremely work spaces (enviroments).
Anotácia: Projekt skúma metódy a rieši prostriedky pre návrh, modelovanie, a simuláciu elektro-mechanických zariadení, najmä snímačov mechanických veličín a akčných členov pre špecifické použitie v robotike a extrémne pracovné prostredia. Riešenie pozostáva zo vzájomnej synergie skúmania vlastností mechanických častí - deformačných členov, elektroniky pre spracovanie a prenos signálov, EMC) ako aj metód vyhodnocovania údajov. Predmetom riešenia sú teoretické a metodické rozpracovania nasledujúcich problémov: – Analýza, modelovanie a simulácia vlastností pružných mechanických štruktúr vhodných pre riešenie snímačov a akčných členov. – Optimálne riešenia elektro-mechanických štruktúr a snímačov mechanických veličín a akčných členov. – Skúmanie metód bezvodičového prenosu signálov, vyhodnocovanie a spracovanie signálov, kalibrácia.
Mechatronický vizuálny systém
Mechatronic vision system
Anotácia: Navrhovaný mechatronický vizuálny systém je určený na automatické snímanie a monitorovanie statických a pohybujúcich sa objektov. Systém pozostáva z niekoľkých relatívne nezávislých podsystémov spolupracujúcich za účelom dosiahnutia spoločného cieľa rozpoznať existenciu a pohyb relatívne malých objektov od pozadia, hlásiť ich polohu, rýchlosť a zrýchlenie, predikovať pohyb a podporovať sledovanie pohybujúceho sa objektu. Kombinácia automatického rozpoznávacieho systému s automatickou predikciou pohybu objektu a riadenim orientácie kamery napomáha schopnosti celého systému pracovať autonómne v reálnom čase. Systém je navrhnutý modulárne, aby umožňoval jednoduchú adaptáciu na viacero statických a mobilných kamier mechanicky orientovaných v priestore dvoma stupňami voľnosti. Otvorená architektúra systému umožní integráciu riadenia skupiny, spracovanie denného a nočného obrazu a rôzne geometrické výpočty.
MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov
MEMS structures based on load cell
Anotácia: Projekt je zameraný na analýzu, syntézu a konštrukciu elektromechanických snímačov na báze MEMS s možnosťou bezvodičového prenosu informácií o snímanej veličine. Riešenie projektu sa sústredí na skúmanie vhodnej topológie štruktúr najmä v súvislosti s návrhom požadovaných parametrov MEMS snímačov. Komplexný návrh zahrňuje paralelný návrh tak mechanickej ako aj elektrickej časti snímača. Pri mechanickom návrhu bude dôraz kladený najmä na analýzu modeľovanie a linearizáciu vlastností MEMS štruktúry. V elektrickej oblasti sa riešenie projektu sústredí na analyzovanie vhodného elektromagnetického deja na prenos informácií a doplnenie snímača elektrickými prvkami tak, aby nedoslo k znehodnoteniu požadovaných mechanických vlastností. V elektrickej oblasti sa bude prihliadať na mechanickú topológiu MEMS štruktúry s jej priamym využitím pre aplikovanie elektrických prvkov.
Počítačová stavebnica pre vývoj, modelovanie, simuláciu a animáciu mechatronických systémov
Computer kit for development, modeling, simulation and animation of mechatronic systems
Anotácia: Predmetom projektu je návrh a vypracovanie efektívnych nástrojov počítačovej syntézy riadiacich mechatronických systémov pracujúcich v reálnom čase. Realizácia programovej stavebnice statických a mobilných kinematických mechanizmov umožní modelovať riadené objekty, simulovať algoritmy ich riadenia a zároveň bude platformou vývoja reálneho riadiaceho systému skutočných objektov. Cieľom projektu je vypracovať metodiku navrhovania nových riadiacich mechatronických systémov, poskytnúť efektívny nástroj na modelovanie statických aj mobilných objektov riadenia a vytvoriť prostredie pre simuláciu riadiacich algoritmov za účelom ich postupného overovania. Stavebnica má umožniť vývoj a realizáciu nového riadiaceho systému reálnych objektov riadenia a zároveň aj príslušného trenažéru, ktorého objekty riadenia sú simulované. Uvedená koncepcia poskytuje možnosť implementácie nového riadiaceho systému postupným nahradzovaním simulovaných objektov reálnymi.
Prostriedky pre návrh a modelovanie (mikro) elektro-mechanických systémov (MEMS).
Tools for design and simulation of (Micro) Electro-Mechanical Systems (MEMS).
Anotácia: Projekt skúma metódy a rieši prostriedky umožňujúce modelovanie a návrh (mikro) elektro-mechanických systémov (MEMS). Štúdium a rozpracovanie problematiky sa zakladá na poznatkoch zo stavby a riadenia robotických mechanizmov, riešenia senzorov so spracovaním signálov ako aj uplatnenia (mikro) technológii na ich realizáciu. Predmetom riešenia sú teoretické a metodické rozpracovania okruhov problémov zameraných na :- modelovanie a optimálny návrh mechanizmov a mechanických.štruktúr s pružnými / elastckými prvkami- vývoj technológií MEMS.
Prostriedky pre návrh, modelovanie a simuláciu mikro-elektromechanických štruktúr a mechanizmov /MEMS/
Tools for design, modeling and simulation of micro electro-mechanical systems /MEMS/
Anotácia: Projekt skúma metódy a rieši prostriedky pre modelovanie, návrh a simuláciu (mikro)elektro-mechanických štruktúr a systémov (MEMS). Štúdium a rozpracovanie problematiky sa zakladá na poznatkoch zo stavby a riadenia robotických prostriedkov, riešenia senzorov so spracovaním signálov, ako aj uplatnenia (mikro) technológii na ich realizáciu. Predmetom riešenia sú teoretické a metodické rozpracovania nasledujúcich problémov:- Analýza, modelovanie a simulácie vlastností MEMS, založených najmä na kompaktných pružných mechanických štruktúrach s integrovanou elektronikou- Metódy a prostriedky pre optimálny návrh a riešenie MEMS v súvislosti aplikačným zameraním
Stavba a riadenie mikro-elektro-mechanických prvkov a zariadení.
Construction and control of micro-electro-mechanical elements and devices.
Anotácia: Projekt skúma metódy a rieši prostriedky pre modelovanie, návrh a simuláciu (mikro)elektro-mechanických štruktúr a systémov (MEMS). Štúdium a rozpracovanie problematiky vychádzaz mechatronického prístupu a zakladá sa na poznatkoch zo stavby a riadenia robotickýchprostriedkov, riešenia senzorov so spracovaním signálov ako aj uplatnenia (mikro) technológiina ich realizáciu.Predmetom riešenia sú teoretické a metodické rozpracovania nasledujúcich problémov:-Analýza, modelovanie a simulácia vlastností MEMS založených na kompaktných pružne poddajnýchmechanických štruktúrach s integrovanou elektronikou.-Skúmanie metód a prostriedkov pre optimálny návrh a riešenie MEMS v súvislosti s aplikačným určením.-Informačno-riadiace sytémy s MEMS. Skúmanie metód prenosu a spracovania signálov (senzory), komunikácie a riadenia (mikro-robotické prvky a zariadeni...
PFO-CAD CP93: 7896 - Copernicus program - Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
PFO-CAD CP93: 7896 - Copernicus program - Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
Anotácia: Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality - PFO-CAD CP93: 7896
Zodpovedný riešiteľ za Ústav teórie riadenia a robotiky SAV bol Doc. RNDr. Jaroslav Fogel, CSc.;
J. Sebestyénová vložila info o projekte do systému ELVYS; spoluriešitelia projektu z UTRR SAV (od r.2004 pripojený k Ústavu informatiky) boli: J. Fogel, P. Kurdel, K. Dobrovodský, J. Sebestyénová
CSG Modelling is part of almost all CAD-systems for the modelling of solid state matter. Numerous theoretical investigations and implementations have been carried out. Besides its advantages CGS models need still to be modified into envelope representations for many applications. Parametrizing and real time capabilities are getting lost by this process.
European links: The project will run in strict conjunction with CP93-9554 DODECAS
The Modelling will be made capable of real time by focussing on a subset of CSG Models. Generic storage in databases will be established by using appropriate canonization of representations. Deductive retrieval of variants will be eased substantially.
Názov čiastkovej úlohy, ktorú riešil kolektív z nášho ústavu: Fast matching algorithm for protein graphs
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
(CRISIS)
Anotácia: Bezpečnosť obyvateľstva, predvídanie živelných pohrôm a krízový manažment patria v súčasnosti k aktuálnym témam v spoločnosti. Rozvoj IT umožňuje uplatnenie sofistikovaných metód v snahe redukovat ohrozenie obyvateľstva, majetku a životného prostredia.Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne synergický efekt, ktorý posilní schopnosť všetkých aplikačných výstupov uplatniť sa v praxi. Jednotlivé aktivity projektu sú navzájom previazané s cieľom integrovať výsledky výskumu do široko koncipovaného bezpečnostného systému, ktorého použiteľnosť bude vo viacerých oblastiach ochrany obyvateľstva, majetku a životného prostredia. Prínosom projektu bude najmä obohatenie výskumu v jednotlivých oblastiach o ďalšie aspekty, ktoré zvýšia pridanú hodnotu výsledného riešenia. Výhodou komplexného prístupu k riešeniu IS pre bezpečnosť je aj súčast výskumu v oblasti vývoja progresívnych technológií pre prípravu špeciálnych obvodov a senzorov pre IS. Prenositeľnosť výsledkov do praxe bude zlepšená pridaním takých vlastnostíbezpečnostných systémov, ako je používanie expresívnej rečovej syntézy pre generovanie citovo podfarbených varovaní, vytvorenie vizualizačných nástrojov pre simuláciu šírenia požiarov, vizualizáciu syntézy reči a prepojeniena mechatronické systémy, ktoré budú zabezpečovať monitorovanie pohyblivých objektov, detekovanie rizikových situácií a na smart mobilné mechatronické systémy pre zabezpečenie pohybu v rizikovom teréne.