Projekty oddelenia paralelného a distribuovaného spracovania informácií VEGA – Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
GAV – Grantová agentúra pre vedu
COPERNICUS – European Communities
ASFEU – Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja
MAD – Medzi-akademická dohoda

Aktuálne riešené projekty oddelenia:

EGI pokročilé počítanie pre EOSC
EGI Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 101017567
Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2023
Web stránka: https://www.egi.eu/projects/egi-ace/
Anotácia
Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu
European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 857647
Doba trvania: 1.9.2019 - 31.10.2022
Anotácia
Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu
Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 777536
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.3.2021
Anotácia
Návrh modelov strojového učenia pre vysoko-výkonné počítanie.
Development of machine learning models for high-performance computing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID:
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.12.2022
Sociálna sieť strojov
Social Network of Machines (SOON)
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán PhD.
ID:
Doba trvania: 1.3.2019 - 30.4.2022
Anotácia
Inteligentné riadenie tokov práce v cloude pre dynamické a metrikami optimalizované nasadzovanie aplikácií
Intelligent Cloud Workflow Management for Dynamic Metric- Optimized Application Deployment (ICONTROL)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: APVV-20-0571
Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2023
Anotácia
Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie
New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 2/0125/20
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Anotácia
Systém pre automatizáciu videa a štatistík v športe
Sports Video And Statictics Automation System (SVASAS)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: NFP313020U867
Doba trvania: 1.6.2020 - 30.11.2022
Anotácia

Ukončené projekty:

3D vizualizácia priestorových údajov
3D Visualization of Spatial Data
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 53s07
Doba trvania: 1.1.2006 - 30.11.2007
Web stránka: http://ups.savba.sk/3dspatial/
Anotácia
Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment
Seamless Communication for Crisis Management (SeCriCom)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: FP7-218123
Doba trvania: 1.9.2008 - 30.4.2012
Web stránka: http://en.wikipedia.org/wiki/Secricom
Datová fúzia pre analýzu povodní a podporu rozhodovania
Data Fusion for Flood Analysis and Decision Support (ANFAS)
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: IST-1999-11676
Doba trvania: 1.1.2000 - 28.2.2003
Web stránka: https://cordis.europa.eu/project/rcn/53064/factsheet/en
EGI: Integrovaná udržateľná pan-európska infraštruktúra pre vedu v Európe
EGI: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: FP7-261323
Doba trvania: 1.5.2010 - 31.12.2014
Web stránka: www.egi.eu
Gridová infraštruktúra pre údajovú fúziu
Data Fusion Grid Infrastructure
Program: INTAS
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 06-1000024-9154
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2008
Hybrid Medical Complex Systems
Hybrid Medical Complex Systems (SK-RO)
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2012
Anotácia
Interaktívny Európsky Grid
Interactive European Grid (int.eu.grid)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: FP6-31857
Doba trvania: 1.5.2006 - 30.4.2008
Web stránka: grid.ifca.inican.es/int.eu.grid
Juhoeurópsky Grid multi-rizikových údajov a modelov
Mediterranean Grid of Multi-Risk Data and Models (MEDIGRID)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 4044
Doba trvania: 1.11.2004 - 31.10.2006
Nástroje pre paralené spracovanie informácií: Integrácia a ďalšie rozšírenie výsledkov
Parallel Processing Tools: Integration and Result Dissemination (KIT)
Program: CIP-ICT
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 977100-PPTIRD
Doba trvania: 17.7.1998 - 16.7.1999
Web stránka: https://cordis.europa.eu/project/id/977100
Anotácia
Nástroje pre vysokovýkonné počítanie v priemysle, EU Copernicus
High Performance Computing Tools for Industry, EU Copernicus (HPCTI)
Program: CIP-ICT
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: CP-93-5383
Doba trvania: 1.10.1994 - 30.9.1996
Web stránka: http://ups.savba.sk/parcom/sephp/sephp.html
Návrh a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude
Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud (DEEP-HybridDataCloud)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 777435
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.4.2020
Web stránka: http://deep-hybrid-datacloud.eu/
Anotácia
Návrh softvérových nástrojov pre analýzu a syntézu plánovačov pre počítanie v cloude
Development of software tools for analysis and synthesis of schedulers for cloud computing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID:
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019
Anotácia
Platforma pre zamestnancov verejnej správy migrujúcich medzi organizáciami
A Platform for Organisationally Mobile Public Employees (Pellucid)
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: IST-2001-34519
Doba trvania: 1.3.2002 - 31.12.2004
Web stránka: http://agents.ui.sav.sk/index.php?n=Main.Projects https://cordis.europa.eu/project/rcn/61524/factsheet/en
Anotácia
Podpora Interoperability pre MSP založená na ISU
COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs (Commius)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: FP7-213876
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.1.2011
Web stránka: www.commius.eu
Anotácia
Pokročilé dolovanie a integrácia dát pre Európu
Advanced Data Mining and Integration Research for Europe (ADMIRE)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: FP7-215024
Doba trvania: 1.3.2008 - 28.2.2011
Web stránka: www.admire-project.eu
Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale
PROviding Computing solutions for ExaScale challengeS (PROCESS)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 777533
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.10.2020
Web stránka: http://www.process-project.eu/
Anotácia
Predpoved povodní pomocou počítania na gridových infraštruktúrach
Flood Forecasting Computed on Grid Infrastructures
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 981032
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.12.2006
Programming environment for adaptive development of high performance parallel software on heterogeneous platforms
Programming environment for adaptive development of high performance parallel software on heterogeneous platforms (MAD with s ISS NASU, Kyiv)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
-
RAilway Network of Excelence
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: SORO/JPD 3-094/2005/NP1-033, 13120200104
Doba trvania: 3.1.2007 - 31.12.2007
Anotácia
Rozšírenie a využitie gridov vo vede o Zemi
Dissemination and Exploitation GRids in Earth sciencE (DEGREE)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: FP6-034619
Doba trvania: 1.6.2006 - 31.5.2008
Web stránka: www.eu-degree.eu
Anotácia
Simulácia správania pre asymetrické scenáre v urbanizáciách
European Urban Simulation for Asymmetric Scenarios (EUSAS)
Program: EDA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: A-0938-RT-GC
Doba trvania: 1.3.2010 - 31.8.2012
Anotácia
Softvérové inžinierstvo v paralelnom spracovaní informácií, EU Copernicus
Software Engineering for Parallel Processing, EU Copernicus (SEPP)
Program: CIP-ICT
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: CIPA - CT93-0251
Doba trvania: 1.2.1994 - 31.3.1997
Web stránka: http://ups.savba.sk/parcom/sephp/sephp.html https://cordis.europa.eu/project/id/CIPA930251
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu III
Enabling Grids for E-scienE III (EGEE-III)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: FP7-222667
Doba trvania: 1.5.2008 - 30.4.2010
Web stránka: www.eu-egee.org
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu v Európe
Enabling Grids for E-Science in Europe (EGEE)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 508833
Doba trvania: 1.4.2004 - 31.3.2006
Web stránka: www.eu-egee.org
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu v Európe II
Enabling Grids for E-sciencE II (EGEE II)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: RI-031688
Doba trvania: 1.4.2006 - 31.3.2008
Web stránka: www.eu-egee.sk
Anotácia
Stimulácia európskeho priemyslu pomocou vysokovýkonného počítania , EU Copernicus sieťový projekt
Stimulation of European Industry through High Performance Computing, EU Copernicus Network (SEIHPC)
Program: CIP-ICT
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: COP-94-00774
Doba trvania: 1.4.1995 - 31.3.1997
Web stránka: https://cordis.europa.eu/project/id/CP94-774
Systém pre dátovú interoperabilitu záchranných zložiek
Emergency Responder Data Interoperability Network (REDIRNET)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: FP7 - 607768
Doba trvania: 1.3.2014 - 31.8.2016
Anotácia
Virtuálne podniky zosieťované navzájom prepojenými službami
Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services (VENIS)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: FP7 – 284984
Doba trvania: 1.9.2011 - 31.8.2015
Vývoj Grid prostredia pre interaktívne aplikácie
DevelOpment of GRID Environment for InteRaCtive ApplicationS (CROSSGRID)
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: IST-2001-32243
Doba trvania: 1.3.2002 - 30.4.2005
Web stránka: https://cordis.europa.eu/project/rcn/63588/factsheet/en
Zapojenie EGI spoločenstva smerom k otvorenej vede
Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons (EGI-Engage)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 654142
Doba trvania: 1.3.2015 - 31.8.2017
Web stránka: https://www.egi.eu/about/projects/
Anotácia
Znalostná konštrukcia toku práce v Gridových aplikáciách
Knowledge-based Workflow System for Grid Applications (K-WfGrid)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: FP6-511385
Doba trvania: 1.9.2004 - 28.2.2007
Web stránka: www.kwfgrid.net
Anotácia
- (ROAR-PP-H2020)
Rapid Operational Analytics for flood Response (ROAR-PP-H2020)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: PP-H2020-18-0017
Doba trvania: 28.8.2018 - 31.12.2018
Anotácia
- (XPERT-PP-H2020)
Experimentation platform for the successsful adoption of disruptive technologies in public services (XPERT-PP-H2020)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: PP-H2020-18-0012
Doba trvania: 28.8.2018 - 31.12.2018
Anotácia
Adaptívna platforma na podporu interoperability v súkromnom a verejnom sektore
Adaptive Interoperability Framework for Private and Public Sector (AIIA)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: APVV-0216-07
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.12.2010
Web stránka: http://aiia.ui.sav.sk/
Anotácia
Aplikačná platforma pre interaktívne gridové aplikácie
(INTAP)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: RPEU-0029-06
Doba trvania: 15.2.2007 - 31.8.2008
Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment (SeCriCom-APVV)
Seamless Communication for Crisis Management
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: DO7RP-0007-08
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.12.2009
Anotácia
Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment (SeCriCom-MVTS)
Seamless Communication for Crisis Management
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID:
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.12.2009
Anotácia
Centrum výskumu rizík zásobovania vodou velkého mesta
Centre for the Research of Risks of Water Distribution in a Large City (CVR)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: ITMS 26240220082
Doba trvania: 1.7.2012 - 30.6.2015
Anotácia
Cloudové Počítanie Pre Analýzu Veľkých Dát
Cloud Computing for Big Data Analytics (Clan)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: APVV-0809-11
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Web stránka: clan.ui.sav.sk
Anotácia
Efektívne nástroje a mechanizmy pre gridové čítanie
Efficient tools and mechanisms for grid computing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Dinh Viet PhD.
ID: 2/6103/6
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Anotácia
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle (FACECONTROL)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Forgáč Radoslav PhD.
ID: 313012P897
Doba trvania: 1.3.2019 - 31.10.2020
Web stránka: https://www.ui.sav.sk/w/wp-content/uploads/FACECONTROL_web.pdf
Anotácia
Inteligentné metódy pre spracovanie rozsiahlych informačných zdrojov
Intelligent methods for large scale information processing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Laclavík Michal PhD.
ID: 2/0184/10
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Anotácia
Inteligentné technológie pre znalostne orientované organizácie
Intelligent technologies for knowlege oriented organizations
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Laclavík Michal PhD.
ID: VEGA 2/7098/27
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Web stránka: http://ikt.ui.sav.sk/vega/
Anotácia
Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí
Cognitive traveling in digital space of the Web and digital libraries supported by personalized services and social networks (TraDiCe)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: APVV-0208-10
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb
Competence Center for SMART Technologies for Electronics and Informatics Systems and Services (KC-INTELINSYS)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: ITMS 26240220072
Doba trvania: 1.9.2011 - 30.6.2015
Anotácia
Metódy a algoritmy pre sémantické spracovanie veľkých dát v distribuovanom výpočtovom prostredí
Methods and algorithms for the semantic processing of Big Data in distributed computing environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 2/0167/16
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Anotácia
Nástroje pre prípravu, efektívne vykonávanie a vizualizáciu aplikácií a správu dát v prostredí Gridu
(GRID-TOOLS)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: RPEU-0024-06
Doba trvania: 15.2.2007 - 31.8.2008
Nástroje pre získanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov
-
Program: ŠPVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID:
Doba trvania: 1.9.2004 - 31.3.2008
Optimalizácia recyklačných výrobných liniek aplikovaním nekonvenčných metód riadenia
Optimization of recycling production lines by application of nonconventional control methods. (OptiMAT)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán PhD.
ID: VMSP-016-09
Doba trvania: 1.9.2009 - 31.8.2011
Anotácia
Podpora budovania Centra exelentnosti pre SMART technológie, systémy a služby
Center of Excellence for SMART Technologies, Systems and Services
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 26240120005
Doba trvania: 1.5.2009 - 30.4.2011
Anotácia
Podpora dobudovania Centra exelentnosti pre SMART technológie, systémy a služby - II
Center of Excellence for SMART Technologies, Systems and Services II
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 26240120029
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.1.2014
Anotácia
Podpora Interoperability pre MSP založená na ISU (Commius-APVV)
COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: DO7RP-0005-08
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.12.2009
Anotácia
Podpora Interoperability pre MSP založená na ISU (Commius-MVTS)
COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID:
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.12.2009
Anotácia
Pokročilé dolovanie a integrácia dát pre Európu (ADMIRE-APVV)
Advanced Data Mining and Integration Research for Europe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: DO7RP-0006-08
Doba trvania: 1.3.2008 - 31.12.2009
Anotácia
Pokročilé dolovanie a integrácia dát pre Európu (ADMIRE-MVTS)
Advanced Data Mining and Integration Research for Europe
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: FP7-215024
Doba trvania: 1.3.2008 - 31.12.2009
Anotácia
Predpovedné a detekčné metódy význačných a nebezpečných javov založené na dolovaní meteorologických dát
Data Mining Meteo (DMM)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: VMSP-P-0048-09
Doba trvania: 1.9.2009 - 31.8.2011
Anotácia
Priemyselný výskum v oblasti efektívnej práce s rozsiahlymi dátami v používateľsky orientovaných aplikáciách
Industry research in the area of effective work with large data in user oriented applications (RECLER)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: ITMS 26240220029
Doba trvania: 1.5.2010 - 30.4.2012
Web stránka: http://www.anasoft.com/sk/pages/Priemyselny-vyskum.shtml
Anotácia
Sémantická kompozícia webových a gridových služieb
Semantic composition of Web and Grid Services (SEMCO-WS)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: APVV-0391-06
Doba trvania: 1.2.2007 - 31.12.2009
Servisne-orientované distribuované počítanie a dátový manažment
Service-based distributed computing and data management
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 2/0211/09
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Anotácia
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
Slovak infrastructure for high performance computing (SIVVP)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: ITMS 26230120002
Doba trvania: 15.1.2010 - 31.12.2015
Anotácia
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu III (EGEE-III-MVTS)
Enabling Grids for E-scienE III
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID:
Doba trvania: 1.5.2008 - 31.12.2009
Anotácia
Urgentné počítanie pre Exascale dáta
Urgent Computing for Exascale Data (U-COMP)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: APVV-17-0619
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.12.2020
Anotácia
Virtuálne a konštruktívne modelovanie, tréning a simulácia správania davu v mestskom prostredí
Virtual and constructive modelling, training and simulaion of crowd behaviour in urban environment (Riot)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: APVV-0233-10
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
Vybrané metody, prístupy a nástroje pre distribuované spracovanie informácií.
Selected methods, approaches and tools for distributed computing.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: 2/0054/12
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015
Anotácia
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
(CRISIS)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: ITMS 26240220060
Doba trvania: 3.1.2011 - 31.12.2013
Anotácia
Výskum a vývoj znalostného systému na podporu riadenia toku práce v organizáciách s administratívnymi typmi procesov
(RAPORT)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: APVT-51-024604
Doba trvania: 1.2.2005 - 31.12.2007
Výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie
(RPKOM)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
ID: ITMS 26240220064
Doba trvania: 3.1.2011 - 30.6.2014
Anotácia
PFO-CAD CP93: 7896 - Copernicus program - Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
PFO-CAD CP93: 7896 - Copernicus program - Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sebestyénová Jolana PhD.
ID: CP93: 7896
Doba trvania: 1.2.1994 - 30.4.1995
Web stránka: http://cordis.europa.eu/project/rcn/30200_en.html
Anotácia

Aktuálne riešené projekty oddelenia (anotácie):

EGI pokročilé počítanie pre EOSC
EGI Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)
Anotácia: Misiou projektu EGI-ACE iniciatívy EGI je implemenovať výpočtovú platformu európskeho klaudu pre otvorenú vedu poskytnutím bezpečných federovaných klaudových výpočtových a úložných zariadení v spolupráci s poskytovateľmi z EGI federácie, s komerčnými poskytovateľmi, s poskytovateľmi údajov a s medzinárodnými výskumnými infraštrukturami pan-Európskej relevancie.
Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu
European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)
Anotácia: EOSC-synergy rozšíri EOSC koordináciu do 9 krajín riešiteľov projektu harmonizáciou politík a zapojením národných výskumných e-infraštruktúr, vedeckých dát a tématických služieb, a tak vyplní medzeru medzi národnými iniciatívami a EOSC.Projekt zavedie nové možnosti sprístupnením národných tématických služieb celej Európe expandovaním ponúk EOSC pre vedy o životnom prostredí, klimatických zmenách, pozorovaní Zeme a živote. Toto bude podporené expanziou kapacity federovaním výpočtových, dátových a úložných zdrojov v línii s EOSC a FAIR politikami a praxou.Projekt posunie stav EOSC v softvéroch a službách pomocou kvalitou-riadeného prístupu ku integrácii služieb a povýši konvergovanie a zrovnanie vzhľadom na štandardy EOSC a najlepšiu prax. Zároveň bude expandovať trénovacie a vzdelávacie EOSC aktivity zavedením on-line platformy zameranej na zvýšenie vývoja zručností a kompetencií.EOSC-synergy dopĺňa prebiehajúce aktivity v projekte EOSC-hub a iných príbuzných projektoch naviazaním národných inštitúcií a infraštruktúr na ich budúce riadiace, dátové a koordinačné národné projekty.
Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu
Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)
Anotácia: Projekt EOSC-hub vytvára integračný a manažovací systém budúceho európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu (Open Science Cloud), ktorý poskytuje katalóg služieb, softvéru a údajov z EGI-federácie, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud a z hlavných výskumných e-Infraštruktúr.Tento integračno-manažovací systém (Hub) vychádza z vyspelých procesov, politík a nástrojov vedúcich európskych federatívnych e-Infraštruktúr, aby pokryl celý životný cyklus služieb, od ich plánovania až po spustenie.“Hub” sústreďuje služby z lokálnych, regionálnych aj národných e-Infraštruktúr v Európe, Afrike, Ázii, Kanade a Južnej Amerike. “Hub” funguje ako jediné kontaktné miesto pre výskumníkov a inovátorov pre nájdenie, sprístupnenie, použitie a opätovné použitie širokého spektra zdrojov pre pokročilý údajovo-riadený výskum.Vďaka mechanizmu virtuálneho prístupu bude mať viac výskumných komunít a používateľov prístup ku službám podporujúcim ich vedecké bádanie a medzi-disciplinárnu aj medzinárodnú spoluprácu.Poskytovaním špecializovaných školení projekt zdokonalí zručnosti a vedomosti výskumníkov a operátorov služieb aj zriadením kompetenčných centier za účelom spolutvorby riešení s používateľmi.Súkromný sektor bude zahrnutý vytvorením “Joint Digital Innovation Hub”, ktorý stimuluje ekosystém priemyslu/MSP, poskytovateľov služieb a výskumníkov, aby podporil biznisové pilotné projekty, uvedenie na trh a stratégie pre lepšie komerčné využitie.EOSC-hub vychádza z existujúcich technológií, ktoré sú už na úrovni TRL 8 a rieši potrebu interoperability propagovaním adaptácie otvorených štandardov a protokolov.Mobilizovaním e-Infraštruktúr zahrňujúcich viac než 300 svetových dátových centiera 18 pan-európskych infraštruktúr je projekt prelomovým míľnikom pre implementáciu európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu.
Sociálna sieť strojov
Social Network of Machines (SOON)
Anotácia: Projekt je zameraný na vplyv autonómnych sociálnych agentov na optimalizáciu výroby v rámci konceptu Priemysel 4.0. Sociálny agent predstavuje kyberneticko- fyzickú entitu ktorá v autonómnom móde optimalizuje proces výroby napodobňujúc pritom správanie ľudí na sociálnych sieťach. V súčasnosti sa v koncepte Priemysel 4.0 už počíta s existenciou smar zariadení. Avšak reálne nedokážu tieto inteligentné zariadenia navzájom komunikovať, dokonca ani v rámci jednej výrodnej dielne. Projekt je motivovaný myšlienkou, že ak chceme vytvoriť reálny Internet vecí, ktorý prepojí zariadenia, procesy, dáta a ľudí, všetky tieto entity musia byť prepojené v rámci jednej paradigmy. V tomto projekte navrhujeme holistickú multi-agentovú paradigm, ktorá prepojí stroje a ľudí. Prítomnosť operátorov - ľudí je kľúčová pre procesy učenia a trénovania sw agentov, pričom sa bude využívať hlboké učenie a algoritmy dolovania dát. Agenty budú rozhodovať na základe analýzy rozsiahlych a heterogénnych dát zozbieraných z výrobných procesov – senzorické dáta (teplota, vibrácie, a pod) dáta z riadiacich systémov (resource planning, MES a pod.) a dáta poskytované operátormi v reálnom čase.Návrh a evaluácia systému bude vykonávaná v úzkej spolupráci s troma výrobnými podnikmi (SK, ES, CH). V projekte sa sústredíme na úlohy prediktívnej údržby, ktorá je momentálne aktuálny a doposiaľ nedostatočne riešený problém vo výrobných podnikoch. Projekt má ambície priniesť významné inovácie pre digitálne podniky.
Inteligentné riadenie tokov práce v cloude pre dynamické a metrikami optimalizované nasadzovanie aplikácií
Intelligent Cloud Workflow Management for Dynamic Metric- Optimized Application Deployment (ICONTROL)
Anotácia: ICONTROL je platforma pre dynamické a inteligentné, na funkciách založené nasadzovanie aplikačných tokovpráce a ich dynamické zmeny počas behu v hybridných edge-cloudových výpočtových prostrediach.ICONTROL automaticky skonštruuje a nasadí komplexné, na tokoch práce založené aplikácie. ICONTROL použijesémantické informácie o dostupných funkcionalitách cloudových aplikácií na automatické vygenerovaniekomplexných tokov práce funkcií, ktoré budú vykonané s pomocou cloudových a edgeových zdrojov. Pomôžepoužívateľom automatizovať výber funkcií, konfiguráciu a nasadenie, riešenie zlyhaní za behu a problémov svýkonom pomocou automatického znovunasadenia. Za účelom odstránenia prekážok v používaní komplexnýchaplikácií zložených z tokov práce funkcií pre užívateľov ktorí nie sú expertami na cloud, ICONTROL budepodporovať separáciu úloh do troch kategórií špecializácie. Vývojári cloudových aplikácií budú vyvíjať aplikácie,sémanticky ich anotovať a popisovať. Algoritmy založené na umelej inteligencii budú pomáhať doménovýmexpertom vytvárať aplikácie ako toky práce zložené z funkcionality poskytnutej vývojármi, používajúc pri tomtechniky semi-automatickej konštrukcie tokov práce s využitím sémantických popisov funckií. Aplikační používateliabudú mať možnosť vybrať si toky práce na nasadenie a spustenie svojich aplikácií, pomocou automatizácienavrhovaného systému, v komplexných cloudových a edgeových prostrediach, bez záťaže zložitých detailovvýberu toku práce, nasadenia aplikácie, riešenia chýb alebo zabezpečenia dostatku zdrojov.ICONTROL významne zlepší komponovateľnosť a prispôsobivosť aplikácií ako tokov práce v celom spektre edgu acloudu, od vzdialených bezdrôtových IoT senzorov, cez osobné zariadenia až po veľké počítačové centrá,vytvorením sémanticky obohatenej, platformovo nezávislej a bezpečnej platformy na vývoj a spúšťanie tokov práceparadigmy FaaS (Function as a Service), s automatickým výberom a použitím infraštruktúrnych zdrojov.
Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie
New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing
Anotácia: V súčasnosti narastá množstvo heterogénnych dát z distribuovaných zdrojov, čo prináša aj výzvy na extrakciu hodnotných znalostí z nich. Aktuálnymi riešeniami sú výpočtovo-intenzívne modelovanie a simulácie v rôznych vedných, priemyselných a komerčných oblastiach pomocou strojového učenia, neurónových sietí a hlbokého učenia. Vzhľadom na prichádzajúce dynamické dáta, ktoré sa dajú označiť ako extrémne z mnohých pohľadov, je potrebné navrhnúť metodológiu, robustné metódy a prístupy pre škálovateľnú analytiku v súčinnosti so škálovateľným dátovým zberom, spracovaním a manažovaním. Je potrebné tiež zmodernizovať vysokovýkonné platformy pomocou najnovších poznatkov cloudovej technológie pre flexibilné riadenie rozsiahlych systémov a platforiem. Súčasťou projektu bude aj výskum a vývoj vhodných nástrojov a služieb pre distribuované a škálovateľné spracovanie informácií s podporou vysokovýkonných platforiem. Navrhnutý projekt nadväzuje na vedecké výsledky dosiahnuté v projekte VEGA 2/0167/16 a v 4 projektoch H2020.
Systém pre automatizáciu videa a štatistík v športe
Sports Video And Statictics Automation System (SVASAS)
Anotácia: Realizácia hlavných projektových aktivít Priemyselný výskum a Experimentálny vývoj umožní vytvorenie nového softvérového produktu s rozsiahlymi možnosťami využitia v oblasti automatizácie priamych video-prenosov zo športových podujatí a automatizácie generovanie štatistických informácií. Produkt bude založený na softvérových riešeniach a bude jednoducho nasaditeľný.

Ukončené projekty (anotácie):

3D vizualizácia priestorových údajov
3D Visualization of Spatial Data
Anotácia: Projekt 3D vizualizácia priestorových dát voľne nadväzuje na projekt Medigrid, ktorého cieľom bolo vytvorenie systému webových služieb na spúšťanie simulácií environmentálnych katastrof a na projekt simulácie lesných požiarov na Slovensku. Cieľom projektu je použiť dáta a výstupy simulácií získané v rámci uvedených projektov na vytvorenie trojrozmerných modelov prírodných katastrof (povodní, lesných požiarov, erózie a zosuvov pôdy). Bola stanovená požiadavka, že modely majú byť zobraziteľné na bežnom PC a na zariadení virtuálnej reality (CAVE).
Hybrid Medical Complex Systems
Hybrid Medical Complex Systems (SK-RO)
Anotácia: APVV COST SK-RO-0014-10
Nástroje pre paralené spracovanie informácií: Integrácia a ďalšie rozšírenie výsledkov
Parallel Processing Tools: Integration and Result Dissemination (KIT)
Anotácia: SEPP konzorcium napísalo knihu, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve Nova Science (USA).
Návrh a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude
Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud (DEEP-HybridDataCloud)
Anotácia: Kľúčovým konceptom v projekte "DEEP Hybrid DataCloud" je potreba podporovať intenzívne výpočtové technológie na preskúmanie veľmi rozsiahlych údajov, ktoré vyžadujú špecializovaný vysoko-výkonný hardvér, ako sú grafické akcelerátory alebo prepojenia s nízkou latenciou. Hybridný cloud umožňuje sprístupniť také zdroje, ktoré výskumníkom nie sú v požadovanom rozsahu ľahko dostupné v súčasnej EÚ e-infraštruktúre. Zároveň navrhujeme nasadiť množinu stavebných blokov pod spoločným označením “DEEP as a Service”, ktorá umožní ľahký vývoj aplikácií vyžadujúcich nasledovné technológie: hlboké učenie založené na neurónových sieťach, paralelný post-processing veľmi veľkých údajov a analýza masívnych údajových tokov. Sú navrhnuté tri pilotné aplikácie využívajúce veľmi veľké údajové množiny v biológii, fyzike a sieťovej bezpečnosti. A piloty pre dissemináciu do ďalších odvetví ako medicína, pozorovanie Zeme, astrofyzika a spoločenské vedy budú podporované v testovacom prostredí s výrazným využitím vysoko-výkonných výpočtových zdrojov, vrátane akcelerátorov najnovšej generácie, aby sme tak vyhodnotili výkonnosť a škálovateľnosť navrhnutých riešení. Budeme implementovať "DevOps" prístup na preukázanie kvality dodaného softvéru a služieb, ktorý bude ponúknutý aj vývojárom výskumných aplikácií. Projekt povýši na úroveň TRL8 existujúce služby a technológie z TRL6+, vrátane relevantných príspevkov ku EOSC z H2020 projektu INDIGO-DataCloud, ktoré budú obohatené novou funkcionalitou, ktoré sú teraz dostupné len ako prototypy, menovite podporu pre grafické akcelerátory a nízko-latentné komunikácie. Tieto služby budú nasadené v testovacom prostredí projektu, ponúkanom výskumným komunitám napojeným na projekt cez pilotné aplikácie a integrované do EOSC rámca, kde môžu byť v budúcnosti ďalej vyškálované.
Návrh softvérových nástrojov pre analýzu a syntézu plánovačov pre počítanie v cloude
Development of software tools for analysis and synthesis of schedulers for cloud computing
Anotácia: Moderné vedecké úlohy potrebujú veľké množstvo výpočtových zdrojov, a preto ich optimalizácia vo viacprocesorovom prostredí je veľmi dôležitý problém. V projekte sa zameriame na cloudové systémy, čo je jedna z najnovších a najvýznamnejších oblastí vysokovýkonného počítania. Jednou z hlavných čŕt cloudového počítania je vysoká heterogénnosť. Je bežné mať jeden fyzický server, na ktorom sa vykonáva mnoho simulácií od rôznych používateľov, ktorí medzi sebou súťažia o zdroje. Vo väčšine prípadov, najmä vo verejnom cloude, používateľ nie je schopný ovplyvniť distribúciu zdrojov. Neefektívnosť a chybovosť alokačných algoritmov môže spôsobiť výrazné zvýšenie času potrebného na spracovanie danej úlohy, preto jedným z kľúčových prvkov cloudového počítania sú efektívne algoritmy, umožňujúce flexibilné a stabilné prideľovanie zdrojov. Hlavný problém, ktorému čelia, je nespravodlivý a nerovnomerný prístup k zdrojom. Používatelia a ich úlohy sú rôznorodé, a tak sa z používateľa stáva agent, ktorý sa snaží zvýšiť svoj podiel zdrojov. Toto môže viesť k neefektívnosti daného systému, preto sú kľúčovým prvkom cloudového počítania efektívne algoritmy pre distribúciu zaťaženia - plánovacie a vyjednávacie služby poskytujúce zdroje používateľom systému. Hlavná myšlienka projektu je aplikovať prístupy z teórie hier na problém plánovania a prideľovania výpočtových zdrojov dynamického heterogénneho prostredia, v ktorom jednotliví používatelia súťažia o výpočtové zdroje. Následne sa chceme zamerať na optimalizáciu prístupu k výpočtovým zdrojom, ktorá bude rešpektovať požiadavky koncových používateľov. Túto úlohu budeme modelovať ako optimalizáciu s viacerými kritériami. Každé kritérium bude mať pridelenú váhu, ktorá bude vyjadrovať jeho prioritu. Takýmto spôsobom bude možné prispôsobiť optimalizáciu potrebám koncových používateľov. Túto úlohu budeme riešiť tak, aby sme boli schopní podporovať rôznych poskytovateľov cloudových služieb. Tento projekt je pokračovaním predchádzajúcej spolupráce nášho ústavu v rámci výskumu adaptačných metód pre programovanie vysokovýkonných výpočtových zdrojov skladajúcich sa z heterogénnych viacprocesorových systémov.
Platforma pre zamestnancov verejnej správy migrujúcich medzi organizáciami
A Platform for Organisationally Mobile Public Employees (Pellucid)
Anotácia: Zmyslom projektu je vyvinúť flexibilnú a adaptívnu platformu pre pomoc zamestnancom, ktorí sa premiestňujú medzi rôznymi organizáciami verejnej správy na jej stredných a vyšších stupňoch. Organizačná mobilita, keď sa zamestnanci presúvajú z jedného oddelenia alebo organizačnej jednotky do iného, sa stáva čím ďalej všeobecným javom a prináša svoje vlastné problémy a tiež možnosti. Pellucid platforma je viacúrovňovým systémom, založeným na technológii softvérových agentov, ktorý pomáha týmto zamestnancom v zhromažďovaní, opätovnom používaní a zdieľaní znalostí a skúseností, a tým je prospešným pre nich aj pre efektivitu a účinnosť organizácie. Platforma bude využívať také technológie, ako autonómne spolupracujúce agenty, pamäť organizácie, tok práce (workflow) a modelovanie procesu, metadata prístup k uloženým dokumentom. Platforma bude vyhodnocovaná na pilotných miestach. Bude prispôsobiteľná na širokú škálu organizácií verejnej správy a tak vyhliadky na jej využitie sú výborné.
Podpora Interoperability pre MSP založená na ISU
COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs (Commius)
Anotácia: Projekt Commius rieši medzi podnikové prepojenie (interoperabilitu) pre malé a stredné podniky na základe vízie ISU (Interoperability Service Utility), kre infraštruktúra pre podporu interoperability má fungovať tak aby bola všeobecne dostupná, garantovaná a nevlastnená konkrétnou entitou. Commius rieši tento problém nadstavbou interoperability nad infraštruktúrou ktorá je prítomná v organizáciách - email a web. ÚI SAV rieši systémovú časť interoperability napojenia na emailovú infraštruktúru ako aj inteligentné spracovanie textov a sémantickú anotáciu.
Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale
PROviding Computing solutions for ExaScale challengeS (PROCESS)
Anotácia: Demonštrátory projektu PROCESS pripravia cestu ku "exascale" dátovým službám, ktoré urýchlia inovácie a maximalizujú benefity vznikajúcich dátových riešení. Najhmatateľnejším výstupom projektu PROCESS bude päť prototypov dátových služieb pre spracovanie veľmi veľkých dát, implementovaných využijúc pokročilé, modulárne, zovšeobecniteľné otvorené (open source) riešenia pre používateľsky príjemné exascale dáta. Služby budú dôkladne validované v reálnych podmienkach, ako vo vedeckom výskume tak aj v priemyselnom pilotnom nasadení. Za účelom dosiahnutia týchto ambicióznych cieľov, konzorcium riešiteľov projektu sústredí kľúčových hráčov v novom ekosystéme riadenom dátami: najvýznamnejšie centrá vysoko-výkonného počítania a veľké dátové centrá, komunity ako napríklad Square Kilometre Array (SKA) projekt – s jedinečnými dátovými výzvami, ktoré súčasné riešenia nevedia uspokojiť a skúsených poskytovateľov e-Infraštruktúr s rozsiahlymi skúsenosťami s rapídnym vývojom aplikácií. Navyše okrem poskytnutia prototypov služieb, ktoré zvládnu veľmi veľké dáta, PROCESS napĺňa zámery pracovného programu (H2020) využívaním nástrojov a služieb heterogénnymi prípadovými štúdiami, zahrňujúc medickú informatiku, manažment príjmov leteckej prepravy a otvorené dáta pre znižovanie rizika globálnych katastrof. Táto diverzita používateľských komunít zabezpečí, že nielen podporujeme ťahúňov, ale riešenia uľahčia učenie najširšiemu možnému rozsahu používateľských komunít. Navyše zvolená otvorená stratégia maximalizuje potenciál pre jej využitie, spolu so vyzretými praktikami softvérového inžinierstva, ktoré minimalizujú námahu potrebnú na nastavenie a udržiavanie služieb založených na výslednom softvéri projektu PROCESS.
-
RAilway Network of Excelence
Anotácia: Vytvorenie siete excelentnosti železničného sektora bratislavského regiónu, ktorá sa bude v budúcnosti zúčastňovať na programoch podpory Európskej únie. Aktivita napĺňa globálny cieľ podpory rozvoja konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov (JPD BA Cieľ 3).
Rozšírenie a využitie gridov vo vede o Zemi
Dissemination and Exploitation GRids in Earth sciencE (DEGREE)
Anotácia: Projekt DEGREE je typu Špecifická Podporná Aktivita (SSA), ktorý sa zameriava na pomoc pri presadzovaní Gridu cez rozsiahlu a diverzifkovanú komunitu vedy o Zemi, aby sa tak zvýšilo povedomie a pochopenie gridových technológií a gridovej infraštruktúry cez priemyselné a výskumné kolektívy európskej vedy o Zemi.
Simulácia správania pre asymetrické scenáre v urbanizáciách
European Urban Simulation for Asymmetric Scenarios (EUSAS)
Anotácia: European Defense Agency, JIP-FP Call 4
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu v Európe II
Enabling Grids for E-sciencE II (EGEE II)
Anotácia: Cieľom integrovanej infraštruktúry EGEE je vytvorením a spojazdnením Grid technólogiíumožniť rozšírenie aplikácií e-vedy, ktorá bude podporovať Európsky výskumný priestor (ERA). Na dosiahnutie týchto cieľov bude projekt* integrovať technologický vývoj Gridu v rámci celej Európy aj mimo nej* pokračovať v udržiavaní Európskej infraštruktúry Grid pre vedu a priemysel so zameraním na heterogenitu a interoperabilitu s inými Gridovými iniciatívami (US NSF Cyberinfrastructure)* umožní vytvorenie aplikácií e-vedy pre spektrum vedeckých a priemyselných inštitúcií; ďalšie aplikácie už využívajú EGEE infraštruktúru a ich počet sa bude zvyšovať (fyzika častíc LHC, biomedická, vedy o zemi, astrofyzika, výpočtová chémia, fúzia, geofyzika,... )* prispôsobovať middleware a trénovať vedecké komunity v ERA vo využívaní Gridu.
Systém pre dátovú interoperabilitu záchranných zložiek
Emergency Responder Data Interoperability Network (REDIRNET)
Anotácia: Počas uplynulých 5 rokov väčšina partnerov projektu REDIRNET boli patnermi v medzinárodných projektoch SECRICOM a FREESIC so zahrnutím veľkého počtu vysokopostavených predstaviteľov organizácií prvého zásahu z rôznych krajín EU. Dôležitým výsledkom tohto snaženia bolo zistenie že popri interoperabilite komunikačných systémov existuje splňujúca potreba interoperability ostatných systémov IT ako sú databázy, senzorové systémy alebo kamery. REDIRNET má za cieľ nájsť riešenia pre uspokojenie tejto potreby.Zámerom REDIRNET je vývoj decentralizovanej platformy na spoluprácu systémov organizácií zameraných na záchranu života a majetku. REDIRNET bude poskytovať meta-dátovú bránu kontrolovanú z REDIRNET collaboration-web, z webového nástroja pre spoluprácu organizácií. Zapojené inštitúcie tak budú môcť založiť partnerstvá s inými organizáciami podľa svojich operačných potrieb. Webový nástroj spolupráce im poskytne možnosť riadenia rozsahu spolupráce s partnerskými entitami. Zúčastnené organizácie budú vyvíjať jediný adaptér (na REDIRNET bránu) a získajú multilaterálnu interoperabilitu s partnerskými organizáciami, čo znamená vysokú efektivitu investovaných zdrojov na ich strane.
Zapojenie EGI spoločenstva smerom k otvorenej vede
Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons (EGI-Engage)
Anotácia: EGI-Engage sa snaží akcelerovať pokrok v Európskej gridovej infraštruktúre (EGI) v oblasti stratégie, politík, biznisových a technických inovácií, v oblasti zapojenia používateľov smerom k špeciálnym oblastiam vedy a výskumu, ku komunitám doménovo-špecifického výskumu, výskumným infraštruktúram v rámci cestovnej mapy ESFRI, ako aj v rámci MSP a priemyslu. ÚISAV v rámci projektu rieši špecifickú úlohu “akcelerované počítanie v cloude”, čiže integrovanie GPGPU akcelerátorov do výpočtovej infraštruktúry EGI.
Znalostná konštrukcia toku práce v Gridových aplikáciách
Knowledge-based Workflow System for Grid Applications (K-WfGrid)
Anotácia: .
- (ROAR-PP-H2020)
Rapid Operational Analytics for flood Response (ROAR-PP-H2020)
Anotácia: Refundácia nákladov spojených s podávaním projektu H2020, ktorý bol úspešne vyhodnotený, ale pre nedostatok finančných zdrojov nebol schválený.
- (XPERT-PP-H2020)
Experimentation platform for the successsful adoption of disruptive technologies in public services (XPERT-PP-H2020)
Anotácia: Refundácia nákladov spojených s podávaním projektu H2020, ktorý bol úspešne vyhodnotený, ale pre nedostatok finančných zdrojov nebol schválený.
Adaptívna platforma na podporu interoperability v súkromnom a verejnom sektore
Adaptive Interoperability Framework for Private and Public Sector (AIIA)
Anotácia: Existujúce softvérové riešenia na interoperabilitu (alebo automatické prepojenie na základe informačných technológií) medzi firmami alebo verejnými organizáciami sú vhodné hlavne pre veľké firmy. Chýbajú lacné, ľahko integrovateľné a adaptívne softvérové riešenia pre podporu interoperability.Jednou z možností je vytvoriť takéto riešenia nad existujúcou informačno-komunikačnou infraštruktúrou, ktorá je dostupná vo väčšine organizácií. Je to najmä elektronická pošta (email) a web. V projekte AIIA navrhujeme vytvoriť adaptívne riešenie pre podporu interoperability pomocou email komunikácie, ktorá je všadeprítomná a denne ju používa množstvo ľudí na plnenie rôznych úloh, ktoré nakoniec musia byť vykonané manuálne. AIIA môže mať výrazný vplyv na riešenie úloh interoperability, pretože nenúti užívateľov meniť softvérový pracovný nástroj (môžu používať email), takisto môžu využívať existujúcu informačno-komunikačnú infraštruktúru v organizácii ako aj rýchlo prispôsobiť platformu pre iné aplikačne závislé úlohy.AIIA môže byť vhodne použitá aj vo verejnom sektore na podporu eGovernment, kde môže pomôcť riešiť aktuálny problém prepojenia verejných organizácií. Toto je zvlášť výrazné v štátoch východnej Európy teda aj Slovenska, kde verejná a štátna správa má základnú iformačno-komunikačnú infraštruktúru - email a web, ale nemá vybudované riešenia na prepojenie informačných systémov.
Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment (SeCriCom-APVV)
Seamless Communication for Crisis Management
Anotácia: Dofinancovanie RD aktivít príslušného projektu 7RP do výšky maximálne 25% z rozpočtu RD aktivít.V správe za r.2010 tento projekt vykazujeme len ako ďalší finančný zdroj relevantného projektu 7RP, aj keď zmluva s APVV je podpísaná až do 30.04.2012.
Bezproblémová komunikácia pre krízový manažment (SeCriCom-MVTS)
Seamless Communication for Crisis Management
Anotácia: Podpora najmä na vykrytie nenárokovateľných výdajov ako je DPH výdajov príslušného projektu 7RP a na prilepšenie najmä cestovných výdajov.Nové pravidlá MVTS platné od roku 2010 neumožňujú financovať tento projekt, aj keď zlmuva MVTS platí až do 30.4.2010.
Centrum výskumu rizík zásobovania vodou velkého mesta
Centre for the Research of Risks of Water Distribution in a Large City (CVR)
Anotácia: OPVaV-2011/4.2/07-SORORealizácia špickového priemyselného výskumumedzinárodnej úrovne v oblasti rizík zásobovania vodou spojením kapacít podnikatelského a akademického sektora.
Cloudové Počítanie Pre Analýzu Veľkých Dát
Cloud Computing for Big Data Analytics (Clan)
Anotácia: VV2011
Efektívne nástroje a mechanizmy pre gridové čítanie
Efficient tools and mechanisms for grid computing
Anotácia: Výpočtové Gridy zaznamenávajú v poslednom období rapídny rozvoj. Aj keď hlavnou doménou ich využitia je najmä oblasť vedy a výskumu, o výpočtovú kapacitu, ktorú Gridy poskytujú, prejavujú záujem aj organizácie z komerčných oblastí, ako priemysel, bankovníctvo alebo medicína. V gridovom počítaní je však veľa oblastí, ktoré treba zlepšiť, aby sa Gridy mohli efektívnejšie používať: bezpečnosť, riadenie toku práce, údajový manažment. Cieľom tohoto projektu je analýza a návrh zlepšení základných vlastností gridového počítania a príspevok k vytvoreniu nástrojov pre efektívne použitie gridového počítania.
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle (FACECONTROL)
Anotácia: Hlavným cieľom projektu FACECONTROL (313012P897, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12) je podpora výskumno-vývojových a inovačných činností za účelom inovácie produktu vysokého stupňa uplatniteľného v rámci priemyselnej revolúcie „Priemysel 4.0“.Projekt je zameraný na inováciu produktu spočívajúcu vo vývoji a následnej výrobe produktu FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie orientované na riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle.
Inteligentné metódy pre spracovanie rozsiahlych informačných zdrojov
Intelligent methods for large scale information processing
Anotácia: V súčasnosti je čoraz viac informácií dostupných v digitálnej forme. Z rastom množstva informácií však dochádzaaj k takzvanému preťaženiu informáciami (information overload). Teda k dostupnosti množstva informácií, ktorévšak nevieme vhodne vytriediť, integrovať alebo vyhľadávať v nich. Najväčšou skupinou digitálnych dát sú dátavytvorené človekom ako: text, dokumenty, obrázky, video. S nástupom web 2.0 aplikácií ako aj elektronizáciebankových alebo cestovných transakcií je generované množstvo štruktúrovaných dát, ktoré obsahujú množstvoinformácií najmä o prepojeniach medzi objektmi reálneho sveta a digitálnymi objektmi. Tieto hodnotné informácieje však ťažko nájsť a vytriediť v množstve dostupných dát. Projekt rieši výskum a rozvoj takých metód ktoré by tov čiastočnej miere mali umožniť. Zároveň sa zameriava na analýzu, vytváranie a overenie takých metód aalgoritmov na spracovanie informácií, ktoré sú schopné spracovať, manažovať, vyhľadávať a sprístupniťrozsiahle informačné zdroje.
Inteligentné technológie pre znalostne orientované organizácie
Intelligent technologies for knowlege oriented organizations
Anotácia: Dôležitým faktorom v budovaní znalostnej ekonomiky je schopnosť organizácii zhodnotiť svoj znalostný kapitál. Technológie a znalosti sa stávajú kľúčovým faktorom zvyšovania produktivity. Preto firmy podporujú projekty manažmentu znalostí a skúseností vo svojich organizáciách a snažia sa o čo najlepšie využitie znalostného kapitálu. Cieľom projektu je podporiť posun firiem k znalostnej ekonomike rozšírením existujúcich a tvorbou nových modelov, algoritmov, technológií a nástrojov, ktoré môžu organizáciám pomôcť aby sa postupne pretvárali na znalostné orientované korporácie. Základom takéhoto posunu je analýza a spracovanie informačných zdrojov v organizácií, ktorými sú hlavne dokumenty, elektronická komunikácia a databázy, za účelom manažovania, vytvárania, dostupnosti a zdieľania relevantných informácií a znalostí. Projekt sa zameriava hlavne na oblasti modelovania znalosti, servisne orientovaných architektúr, distribuovaných znalostných báz, sémantickej anotácie, dolovania znalostí, usudzovania pomocou prípadov a štatistických metód.Špeciálny dôraz sa kladie na spracovanie informačných zdrojov v slovenskom jazyku, kde sa budú využívať techniky založené na neurónových sieťach a ontológiách.
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb
Competence Center for SMART Technologies for Electronics and Informatics Systems and Services (KC-INTELINSYS)
Anotácia: Posilnenie spolupráce vo výskume a vývoji medzihospodárskou a akademickou sférou vytvorenímkompetenčného centra orientovaného na inteligentnétechnológie.Vytvorenie kompetenčného centra pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti inteligentných technológií.Priemyselný výskum v oblasti senzorových systémov,riadiacich a robotických systémov a v oblasti elektronických služieb.
Metódy a algoritmy pre sémantické spracovanie veľkých dát v distribuovanom výpočtovom prostredí
Methods and algorithms for the semantic processing of Big Data in distributed computing environment
Anotácia: Vedecký výskum v navrhovanom projekte nadväzuje na výskumné výsledky dosiahnuté v projektoch 7RP, ktorých riešenia sa väčšina riešiteľov zúčastnila: ADMIRE: Advanced Data Mining and Integration Research for Europe (2008-2011), Commius : Community-based Interoperability Utility for SMEs (2008-2011), VENIS: Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services (2011-2015) a EGI-InSPIRE: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (2010-2014). Viaceré prípadové štúdie z uvedených projektov vytvorili motivačný základ pre vedecký výskum v oblasti sémantického spracovania veľkých dát vo virtuálnom výpočtovom prostredí. Veľkou výzvou v navrhovanom projekte bude skúmať nové metódy, prístupy a algoritmy. Navrhovaný projekt tiež nadväzuje na vedecké výsledky dosiahnuté v dvoch VEGA projektoch: Vybrané metódy, prístupy a nástroje pre distribuované spracovanie informácií (2012-2015) a Nové metódy a prístupy pre spracovanie informácií a tvorbu znalostných báz. (2013-2015).
Optimalizácia recyklačných výrobných liniek aplikovaním nekonvenčných metód riadenia
Optimization of recycling production lines by application of nonconventional control methods. (OptiMAT)
Anotácia: Predmetom riešenia projektu je návrh nových prístupov pre optimalizáciu riadenia a plánovania výrobného procesu recyklácie plastov aplikovaním výskumu v oblasti nekonvenčných metód riadenia so zameraním na špecifiká výrobných liniek na recykláciu plastov na báze polymerizácie, na statickú a dynamickú simuláciu a optimalizáciu takýchto modelov výrobných liniek, odhaľovanie kritických miest, overovanie priepustnosti, kontrolu kolíznych stavov, časovanie a na simuláciu a optimalizáciu materiálových tokov. Dôležitou úlohou pri optimalizácii výrobnej linky bude senzitívna analýza vybraných vstupných a výstupných parametrov.
Podpora budovania Centra exelentnosti pre SMART technológie, systémy a služby
Center of Excellence for SMART Technologies, Systems and Services
Anotácia: Vybudovanie infraštruktúry pre Smart technológie, systémy a služby s cieľom vytvorenia centra excelentnosti v predmetnom výskume. Úlohou projektu je zvýšiť kvalitu špičkových výskumných pracovísk a výskumno-vzdelávacích pracovísk v predmetnej oblasti výskumu prihliadnuc na strategický význam týchto oblastí pre rozvoj hospodárstva a spoločnosti.
Podpora dobudovania Centra exelentnosti pre SMART technológie, systémy a služby - II
Center of Excellence for SMART Technologies, Systems and Services II
Anotácia: Dobudovanie infraštruktúry pre Centrum excelentnosti v oblasti SMART technológií, systémov a služieb.
Podpora Interoperability pre MSP založená na ISU (Commius-APVV)
COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs
Anotácia: Dofinancovanie RD aktivít príslušného projektu 7RP do výšky maximálne 25% z rozpočtu RD aktivít.V správe za r.2010 tento projekt vykazujeme len ako ďalší finančný zdroj relevantného projektu 7RP, aj keď zmluva s APVV je podpísaná až do31.01.2011.
Podpora Interoperability pre MSP založená na ISU (Commius-MVTS)
COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs
Anotácia: Podpora najmä na vykrytie nenárokovateľných výdajov ako je DPH výdajov príslušného projektu 7RP a na prilepšenie najmä cestovných výdajov.Nové pravidlá MVTS platné od roku 2010 neumožňujú financovať tento projekt, aj keď zlmuva MVTS platí až do 31.01.2011.
Pokročilé dolovanie a integrácia dát pre Európu (ADMIRE-APVV)
Advanced Data Mining and Integration Research for Europe
Anotácia: Dofinancovanie RD aktivít príslušného projektu 7RP do výšky maximálne 25% z rozpočtu RD aktivít.V správe za r.2010 tento projekt vykazujeme len ako ďalší finančný zdroj relevantného projektu 7RP, aj keď zmluva s APVV je podpísaná až do 28.02.2011.
Pokročilé dolovanie a integrácia dát pre Európu (ADMIRE-MVTS)
Advanced Data Mining and Integration Research for Europe
Anotácia: Podpora najmä na vykrytie nenárokovateľných výdajov ako je DPH výdajov príslušného projektu 7RP a na prilepšenie najmä cestovných výdajov.Nové pravidlá MVTS platné od roku 2010 už neumožňujú financovať tento projekt, aj keď zlmuva MVTS platí až do 28.02.2011.
Predpovedné a detekčné metódy význačných a nebezpečných javov založené na dolovaní meteorologických dát
Data Mining Meteo (DMM)
Anotácia: Predmetom riešenia je výskum parametrizovatelných predikčných modelov a detekčnýchmetód význačných a nebezpečných meteorologických javov (zrážky, hmly, nízka oblačnosť).Intenzívne zrážky detekované radarom – nebezpečie povodne, aktuálna a lokalizovanápredpoveď hmly s dohľadnosťou pod 500 m a 200 m – nebezpečie pre cestnú a leteckúdopravu, množstvo nízkej oblacnosti s pokrytím viac ako 4/8 oblohy – limitácia pristávanialietadiel. Predpoveď začiatku a ukončenia hmly znamená prínos pre plánovanie leteckejdopravy letiskovými dispečermi a národnými, oblastnými a medzinárodnými strediskamiriadenia letov.Detekčné a predpovedné metódy sú založené na štatisticko-klimatických metódachkombinovaných s objavovaním znalostí – dolovanie („data mining“) meteorologických dát(správy SYNOP, METAR, radarové snímky a ich sekvencie, údaje z meracích staníc,satelitné snímky, predpovede bežných meteorologických modelov LAM).
Priemyselný výskum v oblasti efektívnej práce s rozsiahlymi dátami v používateľsky orientovaných aplikáciách
Industry research in the area of effective work with large data in user oriented applications (RECLER)
Anotácia: Téma ergonómie a efektivity práce používateľov počítačov sa v poslednej dobe čoraz viac stáva jedným z kľúčových aspektov vývoja aplikácií pre informačné a komunikačné technológie. Je jednou z nosných oblastí výskumu v rámci širšej disciplíny, ktorá sa zvykne označovať ako interakcia medzičlovekom a počítačom (Human-Computer Interaction, resp. HCI).Výskum skvalitnenia dopytovania sa nad vybranými typmi úložísk údajov s použitím návrhových vzorov: Dnešné úložiská dát sú vo veľkej miere založené na relačných databázových systémoch (RDBMS), ktoré poskytujú množstvo výhod: robustnosť, škálovateľnosť, flexibilita, výkon. Situáciasa však mení a s pribúdajúcim množstvom aplikácií a objemom spravovaných údajov sa jedna z požiadaviek dostáva do popredia: škálovateľnosť. Relačné databázy sú škálovateľné ak škálovanie prebieha vertikálne na jedinom uzle (serveri). Ako náhle sa presiahne kapacita daného uzla a je potreba horizontálneho škálovania a distribúcie dát cez viacero uzlov, zložitosť konfigurácie prevýši celkový prínos získaný nárastom kapacity. Inovatívne prístupy, ktoré sú predmetom tohto výskumu kladú dôraz na konzistenciu, prístupnosť a škálovateľnosť (CAP – Consistency, Availibility, Partitiontolerance).
Servisne-orientované distribuované počítanie a dátový manažment
Service-based distributed computing and data management
Anotácia: Servisne orientované architektúry a softvérové služby, ako ich základné stavebné prvky, sú jednou z najvýznamnejších výskumných paradigiem súčasných distribuovaných informačných systémov. Existuje potreba nových prístupov a metód, ktoré by umožňovali pracovať so znalosťami, ktoré budú dostupné v rámci budúceho servisne orientovaného prostredia. V tomto prostredí konvergencia medzi existujúcimi gridovými technológiami, webovými službami, sémantickými technológiami a servisne orientovanými architektúrami umožní pokrokové poskytovanie výpočtov, dát, informácií a znalostného potenciálu. Projekt sa zameriava na vybrané témy, ktorými sú využitie sémantiky v servisne orientovanom prostredí, nasadenie služieb v Gride, služby pre dátový manažment a vizualizácia servisne orientovaných vedeckých výpočtov v Gride. Zároveň si projekt kladie za cieľ overiť skúmané prístupy na aplikácii využitia servisne založeného gridového systému na znižovanie dimenzie klasifikačného priestoru, ako aj na ďalších vybraných aplikáciách.
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
Slovak infrastructure for high performance computing (SIVVP)
Anotácia: Národný projekt SIVVP má za cieľ vybudovať počítačovú infraštruktúru, ktorá umožní realizáciu vysokovýkonných výpočtov pre vedu, výskum, vývoj a akademickú sféru na európskej úrovni.Realizáciou tohto cieľa sa sprístupní výpočtová infraštruktúra pre potreby organizácií výskumu a vývoja ako aj vysokých škôl na celom Slovensku. Kvalitatívne nová úroveň vysokovýkonnej výpočtovej techniky a jej dostupnosť zabezpečená prostredníctvom siete SANET zo všetkých relevantných pracovísk, vytvorí predpoklady pre rovnocenné zapojenie sa do európskeho výskumného priestoru.Tento národný projekt z uzavretej výzvy OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 má 2 zrkadlové časti (pre regióny a pre Bratislavu).
Sprístupnenie Gridu pre e-vedu III (EGEE-III-MVTS)
Enabling Grids for E-scienE III
Anotácia: Podpora najmä na vykrytie nenárokovateľných výdajov ako je DPH výdajov príslušného projektu 7RP a na prilepšenie najmä cestovných výdajov.V správe za r.2010 tento projekt vykazujeme len ako ďalší finančný zdroj relevantného projektu 7RP, aj keď zmluva MVSTS pokračovala do 30.4.2010.
Urgentné počítanie pre Exascale dáta
Urgent Computing for Exascale Data (U-COMP)
Anotácia: Súčasné výzvy európskeho výskumného priestoru v oblasti IKT kladú dôraz na integráciu výskumných infraštruktúr, prechod na služby, otvorený prístup k údajom a opätovné využitie služieb, údajov a výsledkov výskumu. Okrem toho sa európske infraštruktúry teraz pohybujú smerom k spracovaniu údajov veľkého objemu a k exascale údajom, pričom využívajú nové formy HPC, ako napríklad urgentné počítanie. Schopnosť používať systémy exascale na poskytovanie kritickej podpory urgentného počítania závisí od schopnosti superpočítačových centier poskytovať urgentné počítanie ako nový režim počítania. Urgentné počítanie musí byť službou poskytovanou budúcimi európskymi výskumnými výpočtovými centrami. To bude mať dvojaký prínos poskytnutia spoločenských výhod systémov poskytujúcich najlepšie výsledky a získanej schopnosti optimalizovať návrh budúcich operačných centier s ohľadom na podporu urgentného počítania.Tieto výzvy sa najlepšie riešia zlúčením webových, sémantických webových technológií na zjednodušenie vyhľadávania údajov a cloudového počítania ako flexibilnej platformy pre e-služby. Chceli by sme pomôcť lepšie pochopiť výzvy kompozície elektronických služieb a orchestrácie, keď ich vykonáme vo veľkom rozsahu, a umožniť prevádzkovateľom a používateľom elektronických služieb, aby skutočne vstúpili do éry cloudového počítania poskytnutím metodiky, architektúry, nástrojov a štandardov, ktoré uľahčia a spravia bezpečnejšími a lacnejšími skutočné cloudové aplikácie a distribuované aplikácie orientované na služby. Preto sme vybrali štyri oblasti výskumu, ktoré chceme v tomto návrhu zamerať:• kompozícia a orchestrácia procesov zložených z elektronických služieb, podporujúca paradigmu urgentného počítania;• použitie technológií sémantického webu pri popisovaní služieb a doménových komponentov procesov;• interoperabilita cloudových prostredí a HPC prostriedkov a ich využitie pri urgentnom počítaní;• škálovateľná a distribuovaná agregácia a analýza údajov.
Vybrané metody, prístupy a nástroje pre distribuované spracovanie informácií.
Selected methods, approaches and tools for distributed computing.
Anotácia: Distribuované spracovanie informácií v súčasnosti reprezentuje významnú výskumnú oblasť v Európskom výskumnom priestore, ktorá je začleňovaná do európskych výskumných programov. Navrhovaný projekt sa zameriava na originálne riešenia v 4 výskumných cieľoch.1. cieľ: Výskum moderných metód, prístupov a algoritmov pre distribuované dolovanie informácií a údajov v multi-dimenzionálnych dátach.2. cieľ: Výskum v oblasti koordinovaného zberu dát z heterogénnych zdrojov a manažmentu distribuovaných zdrojov pomocou agentovej platformy.3. cieľ: Výskum a vývoj metód a techník pre servisne-orientovaný manažment distribuovaných dát veľkého rozsahu.4. cieľ: Výskum v oblasti paralelného a distribuovaného spracovania informácií, s dôrazom na adaptáciu aplikácií do prostredia Cloud“, ako aj riešenie inter-operability medzi rôznymi poskytovateľmi Cloud“ platforiem.
Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva
(CRISIS)
Anotácia: Bezpečnosť obyvateľstva, predvídanie živelných pohrôm a krízový manažment patria v súčasnosti k aktuálnym témam v spoločnosti. Rozvoj IT umožňuje uplatnenie sofistikovaných metód v snahe redukovat ohrozenie obyvateľstva, majetku a životného prostredia.Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne synergický efekt, ktorý posilní schopnosť všetkých aplikačných výstupov uplatniť sa v praxi. Jednotlivé aktivity projektu sú navzájom previazané s cieľom integrovať výsledky výskumu do široko koncipovaného bezpečnostného systému, ktorého použiteľnosť bude vo viacerých oblastiach ochrany obyvateľstva, majetku a životného prostredia. Prínosom projektu bude najmä obohatenie výskumu v jednotlivých oblastiach o ďalšie aspekty, ktoré zvýšia pridanú hodnotu výsledného riešenia. Výhodou komplexného prístupu k riešeniu IS pre bezpečnosť je aj súčast výskumu v oblasti vývoja progresívnych technológií pre prípravu špeciálnych obvodov a senzorov pre IS. Prenositeľnosť výsledkov do praxe bude zlepšená pridaním takých vlastnostíbezpečnostných systémov, ako je používanie expresívnej rečovej syntézy pre generovanie citovo podfarbených varovaní, vytvorenie vizualizačných nástrojov pre simuláciu šírenia požiarov, vizualizáciu syntézy reči a prepojeniena mechatronické systémy, ktoré budú zabezpečovať monitorovanie pohyblivých objektov, detekovanie rizikových situácií a na smart mobilné mechatronické systémy pre zabezpečenie pohybu v rizikovom teréne.
Výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie
(RPKOM)
Anotácia: Výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie. Centrum pre výskum technológií pre riadenie podnikových procesov v heterogénnych distribuovaných systémoch v reálnom čase s podporou multimodálnej komunikácie. Výskum znalostných technológií pre riadenie podnikových procesov. Skúmanie a návrh optimalizácií multimodálnej komunikácie.
PFO-CAD CP93: 7896 - Copernicus program - Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
PFO-CAD CP93: 7896 - Copernicus program - Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality
Anotácia: Geometric Modeling for CIM-oriented Virtual Reality - PFO-CAD CP93: 7896
Zodpovedný riešiteľ za Ústav teórie riadenia a robotiky SAV bol Doc. RNDr. Jaroslav Fogel, CSc.;
J. Sebestyénová vložila info o projekte do systému ELVYS; spoluriešitelia projektu z UTRR SAV (od r.2004 pripojený k Ústavu informatiky) boli: J. Fogel, P. Kurdel, K. Dobrovodský, J. Sebestyénová
CSG Modelling is part of almost all CAD-systems for the modelling of solid state matter. Numerous theoretical investigations and implementations have been carried out. Besides its advantages CGS models need still to be modified into envelope representations for many applications. Parametrizing and real time capabilities are getting lost by this process.
European links: The project will run in strict conjunction with CP93-9554 DODECAS
The Modelling will be made capable of real time by focussing on a subset of CSG Models. Generic storage in databases will be established by using appropriate canonization of representations. Deductive retrieval of variants will be eased substantially.
Názov čiastkovej úlohy, ktorú riešil kolektív z nášho ústavu: Fast matching algorithm for protein graphs