Stále poradné orgány riaditeľa

Operatívna rada riaditeľa

Doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD., zástupca riaditeľa
Ing. Ivana Budinská, PhD.
Ing. Marta Mášiková Paulinová, vedúca EO
Mgr. Róbert Sabo, PhD., vedecký tajomník
RNDr. Ján Glasa, CSc., predseda VR
Ing. M. Gatial, ved. odd. prev. a správy
RNDr. V. Jablonská, ZO OZ SAV
Mgr. H. Laudárová, zapisovateľka

Ústavná rada

Doc. Ing. L. Hluchý, PhD.
Ing. P. Malík, PhD.
Ing. M. Rusko, PhD.
Ing. Š. Havlík, DrSc.
Ing. I. Budinská, PhD.
RNDr. J. Glasa, CSc.
Ing. I. Bešina
Ing. M. Mášiková Paulinová, vedúca EO
Ing. M. Gatial, vedúci OPS
RNDr. V. Jablonská, ZO OZ SAV
Mgr. H. Laudárová, zapisovateľka

Výskumno-manažérska rada

Ing. I. Budinská, PhD.
Ing. Z. Balogh, PhD.
Ing. I. Bešina
Doc. Ing. F. Čapkovič, CSc.
Doc. Ing. K. Dobrovodský, CSc.
RNDr. J. Glasa, CSc.
Ing. Š. Havlík, DrSc.
Doc. Ing. L. Hluchý, PhD.
RNDr. I. Kostič
Ing. P. Malík, PhD.
Ing. M. Rusko, PhD.
M. Mášiková Paulinová, vedúca EO
Ing. M. Gatial, vedúci OPS
RNDr. V. Jablonská, ZO OZ SAV
Mgr. H. Laudárová, zapisovateľka

Atestačná komisia

Predsedníčka: Ivana Budinská
Členovia:
  Zoltán Balogh
  zástupca ZO OZ
  Ján Glasa
  Štefan Havlík
  Ladislav Hluchý
Externí členovia:
  Štefan Kozák – FI PVS
  Rastislav Královič – FMFI UK

Škodová komisia

Ing. M. Mášiková Paulinová – predsedníčka
RNDr. J. Glasa, CSc.
Ing. Ľ. Obžera
Ing. I. Bešina
RNDr. V. Jablonská

Likvidačná komisia

Ing. M. Mášiková Paulinová – preds.
Ing. V. Barák
Ing. Ľ. Obžera
Ing. M. Trnka
Ing. M. Gatial