Seminars
Seminár 13. 10. 2015 o 9.30 v zasadačke č. 102

P. Nemec: Nanostructured surfaces of metal oxides for gas sensors (abstrakt)

Doktorandský seminár (za účasti členov Spoločnej odborovej komisie STU pre odbor Aplikovaná informatika) 12.8.2015 o 10.30 v zasadačke č. 102

Roman Krakovský (školiteľ: Prof. I. Mokriš): Spracovanie informačných zdrojov v multidimenzionálnom priestore dát pomocou projektívnej ART neurónovej siete

Seminár 16. 6. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

Yancho Todorov (Ústav informačných a komunikačných technológií BAV, Sofia): Neo-fuzzy neural networks for system modeling, identification and predictive control

Seminár/workshop 9. 6. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

J. Zelenka: Používanie systému MATLAB na klastri v CVTI

Seminár projektu CVR 26. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

V. Baričová (BVS, a.s.): Téma a ciele projektu “Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta” (CVR)
K. Tóthová (DHI Slovakia, s.r.o.): Výskum praktických možností aplikovania matematického modelu pre potreby prevádzky vodovodného systému
E. Pajorová: Vizualizácia vo vodnom hospodárstve
M. Dobrucký: Portálový prístup pre hydraulické simulácie
V. Šipková: Simulovanie technicko-hydraulických javov vo vodovodnej sieti veľkého mesta
P. Krammer: Dolovanie v hydrologických dátach