Informácie pre verejnosť

Výročia, jubileá, … link
Exkurzie, prezentácie, Deň otvorených dverí, Noc vyskumníka, … link
Napísali o nás link

Získané ocenenia:

 • 2018:
  • Dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave udelila Medailu Jozefa Murgaša doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, PhD. za prínos k rozvoju informatiky a informačných technológií.
 • 2015:
  • doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., udelená medaila pri príležitosti 20. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty UMB za spoluprácu v oblasti vysoko-výkonného počítania
 • 2014:
  • ERD Challenge organized by Microsoft 4th place from 19 teams world wide, Queensland, Australia v používaní techník kombinovaných na báze indexovania, informačnej extrakcie a sémantických sietí
 • 2012:
  • Hluchý Ladislav
   Zlatá medaila SAV
  • Mošať Andrej
   Startupawards, kategória Science
   Cenu udelil: Neulogy a.s.
   Opis: Cena startupawards.sk 2012 v kategórii veda za projekt “Aptaméry pre diagnostiku ľudských patogénnych baktérií”.
  • Kolektív Oddelenia analýzy a syntézy reči
   Cenu udelil: Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   Opis: Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii Vedecko-technický tím roka
  • Čapkovič František
   Cena “The Fastest Reviewer” na konferencii: 6th International KES Conference on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications – KES AMSTA 2012, Dubrovník, Chorvátsko
   Cenu udelil: KES AMSTA 2012
 • 2011:
  • Ing. Tran Dinh Viet, PhD.
   Udelená cena: SPRERS Award
   Cenu udelil: Dana Petcu, West University of Timisoara, Romania
   Opis: Cena bola udelená za najlepšiu myšlienku v návrhoch projektov 7RP EÚ, cieľ č. 1.2, výzva FP7-ICT Call 8, v oblasti vývoja technológií (cloud computing)
 • 2010:
  • Cernak Miloš, Darjaa Sakhia, Rusko Milan, Sabo Róbert, Trnka Marian
   Cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť
   Opis: Cena bola udelená za vedeckovýskumnú prácu Rozpoznávanie plynulej reči s veľkým slovníkom pre automatický prepis parlamentných debát.
  • Benuš Štefan
   Cena rektora UKF za publikáciu vydanú v zahraničných vydavateľstvách
   Cenu udelil: rektor UKF
  • Roland Dobai
   Cena dekana FIIT STU za doktorandské štúdium
   Cenu udelil: dekan FIIT STU
  • Hluchý Ladislav
   Titul čestný profesor
   Cenu udelil: Obuda University, Budapest (Maďarsko)
  • Čapkovič František
   Cena za najlepší článok sympózia Mathematical Methods in Cybernetics and Systems Theory pri
   konferencii 20th European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Vienna, Austria, April 6-9, 2010
 • 2009:
  • Hluchý L., Balogh Z., Ciglan M., Gatial E., Laclavík M., Nguyen G., Šeleng M.
   Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti spolupráce s vysokými školami
  • Gramatová Elena
   IEEE Golden Core member
   Cenu udelil: IEEE Computer Society
 • 2008:
  • Babík Marián
   Študentská osobnosť Slovenska za šk. r. 2007-2008
   Cenu udelil: Junior Chamber International – Slovakia
   Opis: Ocenenie pre doktorandov získané v kategórii matematicko-fyzikálne vedy a informatika v národnej súťaži Študentská osobnosť Slovenska konanej pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV. Zo SAV boli vybraní iba dvaja doktorandi. Na slávnostnom odovzdaní ocenenia sa okrem oceneného M. Babíka zúčastnil aj školiteľ laureáta L. Hluchý
  • Hluchý Ladislav
   Pamätná medaila FIIT STU
   Opis: Medaila odovzdaná pri slávnostnej inaugurácii dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU Bratislava
 • 2007:
  • Prof. B. Frankovič, DrSc.
   Cena rektora STU Bratislava za dlhodobý prínos v oblasti technických vied
  • Prof. B. Frankovič, DrSc.
   Grand Prize of Hungarian Fuzzy Association za dlhodobý a aktívny prínos pre činnosť tejto spoločnosti
  • Doc. RNDr. Elena Gramatová, CSc.
   IEEE Computer Society TTTC Meritorious Service Award
  • Ing. Štefan Havlík, DrSc.
   12th IFToMM World Congress, Besancon (FRANCE), June 18-21,2007 za vedecký prínos k teórii mechatroniky a mechanizmov
  • B. Frankovič, I. Budinská, T. Dang, J. Sebestyénová, V. Oravec, T. Kasanický z ÚI SAV, Š. Kozák, B. Hrúz, J. Flochová, J. Fogel z FEI STU, G. Hulkó, B. Roháľ-Ilkiv zo Strojníckej fakulty STU, J. Sarnovský, J. Liguš, I. Zolotová, A. Jadlovská z FEI TU Košice
   Cena SAV v oblasti spolupráce s vysokými školami SR (jún 2007) za vedecko-výskumnú prácu Modulárny agentový distribuovaný riadiaci systém s akronymom MARABU